Warszawa: Usługa w zakresie wykonania przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń w obiektach IHiT przy ul. Indiry Gandhi 14 i ul. Chocimskiej 5 (zadania 1-5)


Numer ogłoszenia: 170516 - 2013; data zamieszczenia: 29.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Hematologii i Transfuzjologii , ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 349 62 22, faks 022 349 62 23.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.ihit.waw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa w zakresie wykonania przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń w obiektach IHiT przy ul. Indiry Gandhi 14 i ul. Chocimskiej 5 (zadania 1-5).


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Usługa w zakresie wykonania przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń w obiektach IHiT przy ul. Indiry Gandhi 14 i ul. Chocimskiej 5 (zadania 1-5).


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.32.42.00-4, 50.75.00.00-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, - wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz wykonanych 3 usług w obiektach służby zdrowia - szpitalach, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów (np. referencje, protokół odbioru końcowego), czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg wzoru Zamawiającego) - załącznik nr 7


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających uprawnienia do wykonywania obsługi serwisowej urządzeń wymienionych w załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna Do oferty do każdego zadania - wykonania przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń, Wykonawca dołączy: Ksero zaświadczeń kwalifikacyjnych osób wykonujących prace przeglądów i konserwacji Ksero zaświadczeń kwalifikacyjnych osób wykonujących prace kontrolno-pomiarowe Ksero Świadectw Sprawdzenia mierników użytych do prac kontrolno-pomiarowych Przyrządy użyte do sprawdzania dla zachowania wiarygodności wyników badań były poddawane okresowej kontroli metrologicznej. Zgodnie z Zarządzeniem nr 12 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 30 marca 1999 r. (15.38.) w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o miernikach okres ważności dowodów kontroli metrologicznej mierników - załącznik nr 9. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, - wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana terminu wykonania usługi


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.ihit.waw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, V piętro, pok. 508, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, w godz. 7.30-15.00.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.05.2013 godzina 11:00, miejsce: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, I piętro, pok. 144A (Kancelaria).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Przegląd techniczny i konserwacja dźwigów szpitalnych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przegląd techniczny i konserwacja dźwigów szpitalnych w siedzibie IHiT przy ul. I. Gandhi 14 i ul. Chocimskiej 5.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.75.00.00-7, 50.32.42.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Przegląd techniczny i konserwacja agregatów wody lodowej.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przegląd techniczny i konserwacja agregatów wody lodowej.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.32.42.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.07.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Przegląd techniczny i konserwacja agregatów mroźni.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przegląd techniczny i konserwacja agregatów mroźni.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.32.42.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.07.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Przegląd techniczny i konserwacja klimatyzatorów.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przegląd techniczny i konserwacja klimatyzatorów.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.32.42.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Przegląd techniczny i konserwacja kriostatów i zamrażarki programowanej dla Banku Komórek Krwiotwórczych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przegląd techniczny i konserwacja kriostatów i zamrażarki programowanej dla Banku Komórek Krwiotwórczych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.32.42.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.07.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 178492 - 2013; data zamieszczenia: 07.05.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
170516 - 2013 data 29.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 349 62 22, fax. 022 349 62 23.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.2.

 • W ogłoszeniu jest:
  Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2013.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zadanie nr 1 - 12 miesięcy, Zadanie nr 4 - maj/czerwiec 2013 r., Zadanie nr 2, 3, 5 - czerwiec/lipiec 2013 r..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.05.2013 godzina 11:00.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.05.2013 godzina 10:00.


II.2) Tekst, który należy dodać:


 • Miejsce, w którym należy dodać tekst:
  IV.4.4..

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.05.2013 godzina 10:00.


Warszawa: Usługa w zakresie wykonania przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń w obiektach IHiT przy ul. Indiry Gandhi 14 i ul. Chocimskiej 5 (zadania 1-5)


Numer ogłoszenia: 282662 - 2013; data zamieszczenia: 18.07.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 170516 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 349 62 22, faks 022 349 62 23.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa w zakresie wykonania przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń w obiektach IHiT przy ul. Indiry Gandhi 14 i ul. Chocimskiej 5 (zadania 1-5).


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługa w zakresie wykonania przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń w obiektach IHiT przy ul. Indiry Gandhi 14 i ul. Chocimskiej 5 (zadania 1-5).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.32.42.00-4, 50.75.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Usługa serwisu polegająca na wykonaniu comiesięcznych przeglądów technicznych w tym konserwacji urządzeń dźwigowych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.06.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID SERVICE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 00-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 34146,34 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  15350,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  15350,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  36900,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Usługa serwisu polegająca na wykonaniu przeglądów technicznych w tym konserwacji urządzeń


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.06.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MERA TECHNIK Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 04-994 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4227,64 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5608,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  2460,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5608,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Usługa serwisu polegająca na wykonywaniu przeglądów technicznych w tym konserwacji urządzeń


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.06.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MERA TECHNIK Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 04-994 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 17073,17 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3857,28


 • Oferta z najniższą ceną:
  3857,28
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4683,84


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Usługa serwisu polegająca na wykonywaniu przeglądów technicznych w tym konserwacji urządzeń


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.06.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SYL&ANT Instruments inż. Józef Nitka, {Dane ukryte}, 44-172 Poniszowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4471,54 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3936,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3936,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3936,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zaopat@ihit.waw.pl
tel: 022 349 62 22
fax: 022 349 62 23
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-05-09
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 17051620130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-04-28
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 82 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.ihit.waw.pl
Informacja dostępna pod: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, V piętro, pok. 508, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, w godz. 7.30-15.00
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
50324200-4 Zapobiegawcze usługi konserwacyjne
50750000-7 Usługi w zakresie konserwacji wind
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Usługa serwisu polegająca na wykonaniu comiesięcznych przeglądów technicznych w tym konserwacji urządzeń dźwigowych ZID SERVICE Sp. z o.o.
Warszawa
2013-07-18 15 350,00
Usługa serwisu polegająca na wykonaniu przeglądów technicznych w tym konserwacji urządzeń MERA TECHNIK Sp. z o. o.
Warszawa
2013-07-18 5 608,00
Usługa serwisu polegająca na wykonywaniu przeglądów technicznych w tym konserwacji urządzeń MERA TECHNIK Sp. z o. o.
Warszawa
2013-07-18 3 857,00
Usługa serwisu polegająca na wykonywaniu przeglądów technicznych w tym konserwacji urządzeń SYL
Poniszowice
2013-07-18 3 936,00