Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy przedsięwzięciu polegającym na realizacji, w systemie zaprojektuj i wybuduj, boiska piłkarskiego z trybuną zachodnią wraz z przebudową linii 110 kV relacji Łąkowa - EC2 (Retkinia) przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi


Numer ogłoszenia: 17088 - 2014; data zamieszczenia: 15.01.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy przedsięwzięciu polegającym na realizacji, w systemie zaprojektuj i wybuduj, boiska piłkarskiego z trybuną zachodnią wraz z przebudową linii 110 kV relacji Łąkowa - EC2 (Retkinia) przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy przedsięwzięciu polegającym na realizacji, w systemie zaprojektuj i wybuduj, boiska piłkarskiego z trybuną zachodnią wraz z przebudową linii 110 kV relacji Łąkowa - EC2 (Retkinia) przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.70.00-1, 71.24.80.00-8, 71.52.10.00-6, 71.52.00.00-9, 71.54.00.00-5, 71.54.10.00-2, 71.63.00.00-3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 20.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca należycie wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 1. minimum jedną usługę, której przedmiotem było kompleksowe zarządzanie zadaniem inwestycyjnym, polegającym na budowie obiektu sportowego o kubaturze minimum 100 tys. m3, z widownią nie mniejszą niż 2 tys. miejsc siedzących, o wartości robót co najmniej 30 000 000,00 PLN (brutto), które zostało zakończone i uzyskano pozwolenie na użytkowanie, w tym sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branżach: a)konstrukcyjno - budowlanej, b)drogowej, c)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych, d)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, e)telekomunikacyjnej. oraz 2.minimum jedną usługę, której przedmiotem było sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym zrealizowanym w formule zaprojektuj i wybuduj o wartości robót co najmniej 30 000 000,00 PLN (brutto), zakończonym uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej usługi na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymienionych w pkt 5.1.2 ppkt. 1 i 2, jeżeli obejmuje ona swoim zakresem więcej niż jeden z ww. warunków. Uwaga: 1. Przez uzyskanie pozwolenia na użytkowanie rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla obiektu wymienionego odpowiednio w pkt 1 i 2, przez Inwestora samodzielnie lub przez inny podmiot działający w imieniu Inwestora. 2. Pojęcie budowa, użyte w określeniu warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, jest zgodne z definicją podaną w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409.). 3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie: -średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, -jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu waluty, za podstawę przeliczenia przyjmie się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie zespołem, w skład którego wchodzą: 1) Inspektorzy ds. Dokumentacji, w tym: a) Inspektor z uprawnieniami bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadający minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta i brał udział w tym czasie, w zakresie tej branży, w wykonaniu projektu, którego przedmiotem była budowa obiektu sportowego o wartości robót minimum 30 mln PLN (brutto); b) Inspektor z uprawnieniami bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej, posiadający minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta; c) Inspektor z uprawnieniami bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych, posiadający minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta i brał udział w tym czasie, w zakresie tej branży, w wykonaniu projektu, którego przedmiotem była budowa obiektu o wartości robót minimum 30 mln PLN (brutto); d) Inspektor z uprawnieniami bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta i brał udział w tym czasie, w zakresie tej branży, w wykonaniu projektu, którego przedmiotem była budowa obiektu o wartości robót minimum 30 mln PLN (brutto); e) Inspektor z uprawnieniami bez ograniczeń do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej, posiadający minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta i brał udział w tym czasie, w zakresie tej branży, w wykonaniu projektu, którego przedmiotem była budowa obiektu o wartości robót minimum 30 mln PLN (brutto); 2) Inspektorzy nadzoru inwestorskiego, w tym: a) Inspektor nadzoru z uprawnieniami bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadający minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru, w tym doświadczenie w charakterze kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy realizacji minimum jednej zakończonej inwestycji której przedmiotem była budowa obiektu sportowego o wartości robót minimum 30 mln PLN (brutto); b) Inspektor nadzoru z uprawnieniami bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, posiadający minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru; c) Inspektor nadzoru z uprawnieniami bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych, posiadający minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru, w tym doświadczenie w charakterze kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru przy realizacji minimum jednej zakończonej inwestycji której przedmiotem była budowa obiektu o wartości robót minimum 30 mln PLN (brutto); d) Inspektor nadzoru z uprawnieniami bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru, w tym doświadczenie w charakterze kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru przy realizacji minimum jednej zakończonej inwestycji której przedmiotem była budowa obiektu o wartości robót minimum 30 mln PLN (brutto); e) Inspektor nadzoru z uprawnieniami bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej, posiadający minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru, w tym doświadczenie w charakterze kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru przy realizacji minimum jednej zakończonej inwestycji której przedmiotem była budowa obiektu o wartości robót minimum 30 mln PLN (brutto);. 3) Kierownik Inżyniera Kontraktu - posiadający minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika zespołu sprawującego nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych, w tym przy realizacji minimum jednej zakończonej inwestycji której przedmiotem była budowa obiektu sportowego o wartości robót minimum 50 mln PLN (brutto). Uwaga: 1. Pojęcie budowa, użyte w określeniu warunków dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jest zgodne z definicją podaną w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409). 2. Zamawiający dopuszcza możliwość łącznego spełniania warunków określonych dla inspektora ds. dokumentacji (uprawnienia projektowe) oraz dla inspektora nadzoru (uprawnienia wykonawcze) w danej specjalności przez jedną osobę. Zamawiający nie dopuszcza natomiast wykonywania funkcji inspektora przez jedną osobę w różnych specjalnościach oraz składania na potwierdzenie warunku doświadczenia dwóch lub więcej osób w danej specjalności. 3. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 4. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, Nr 63 poz. 394). 5. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie: - średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, - jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu waluty, za podstawę przeliczenia przyjmie się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a)posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 100 000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000,00 PLN. b)posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 500 000,00 PLN. Uwaga: W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie: - średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, -jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu waluty, za podstawę przeliczenia przyjmie się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - metodologia realizacji zamówienia - 50


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.01.2014 godzina 09:30, miejsce: w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie przewiduje: -zawarcia umowy ramowej, -składania ofert wariantowych, -rozliczania w walutach obcych, -aukcji elektronicznej, -dynamicznego systemu zakupów, -zwrotu kosztów udziału w postępowaniu -prawa opcji -zamówień uzupełniających..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 31758 - 2014; data zamieszczenia: 28.01.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
17088 - 2014 data 15.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.01.2014 godzina 09:30, miejsce: w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2014 godzina 10:30, miejsce: w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro..


Łódź: pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy przedsięwzięciu polegającym na realizacji, w systemie zaprojektuj i wybuduj, boiska piłkarskiego z trybuną zachodnią wraz z przebudową linii 110 kV relacji Łąkowa - EC2 (Retkinia) przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi


Numer ogłoszenia: 83960 - 2014; data zamieszczenia: 12.03.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 17088 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy przedsięwzięciu polegającym na realizacji, w systemie zaprojektuj i wybuduj, boiska piłkarskiego z trybuną zachodnią wraz z przebudową linii 110 kV relacji Łąkowa - EC2 (Retkinia) przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy przedsięwzięciu polegającym na realizacji, w systemie zaprojektuj i wybuduj, boiska piłkarskiego z trybuną zachodnią wraz z przebudową linii 110 kV relacji Łąkowa - EC2 (Retkinia) przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.70.00-1, 71.24.80.00-8, 71.52.10.00-6, 71.52.00.00-9, 71.54.00.00-5, 71.54.10.00-2, 71.63.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.03.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GRONTMIJ Polska Sp. z o.o.,, ul. Ziębicka 35,, 60-164 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 680949,42 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  996300,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  965000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  996300,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-01-29
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 1708820140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-01-15
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 20 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 50%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy
71540000-5 Usługi zarządzania budową
71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym
71630000-3 Usługi kontroli i nadzoru technicznego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy przedsięwzięciu polegającym na realizacji, w systemie zaprojektuj i wybuduj, boiska piłkarskiego z trybuną zachodnią wraz z przebudową linii 110 kV relacji Łąkowa - EC2 (Retkinia) przy al. Unii Lubelsk GRONTMIJ Polska Sp. z o.o.,
ul. Ziębicka 35,, 60-164 Poznań, woj. wielkopolskie
2014-03-12 996 300,00