Krasnystaw: Zakup energii elektrycznej


Numer ogłoszenia: 171164 - 2012; data zamieszczenia: 24.05.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Krasnystaw , ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie, tel. 082 5763753, faks 082 5763046.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.krasnystaw.ug.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup energii elektrycznej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Gmina Krasnystaw działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia, w imieniu niżej wymienionych jednostek: 1) Gminne Centrum Kultury z/s w Siennicy Nadolnej, 2) Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 3) Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Jaślikowie 4) Zespół nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Krupem, 5) Zespół Szkół nr 1 w Siennicy Nadolnej, 6) Gimnazjum nr 2 w Zakręciu im. Mjra Stanisława Sokołowskiego 7) Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Konarskiego w Krasnymstawie, 8) Gminne Przedszkole w Siennicy Nadolnej, 9) Zespół nr 4 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym, 10) OSP Krupe, 11) OSP Latyczów. Zamawiający przewiduje udzielenie niniejszego zamówienia z podziałem na części w rozumieniu art. 2 pkt. 6 pzp. Postępowanie zostało podzielone na części w celu uzyskania optymalnych korzyści finansowych. 1.2 Część 1 zamówienia - zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ - oświetlenie uliczne: 1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.08.2012 r. do 31.12.2014 r. wynosi 1 298 177,75 kWh. (w okresie od 01.08.2012 r. do 31.12.2012 r. - 223 823,75 kWh. W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. - 537 177,00 kWh. W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 537 177,00 kWh) 2) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 2 do projektu umowy (załącznik nr 7.1.2 do SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. 1.3 Część 2 zamówienia - zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ - pozostałe obiekty: 1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.08.2012 r. do 31.12.2014 r. wynosi: -- Taryfa Cxx: 791 840,17 kWh (w okresie od 01.08.2012 r. do 31.12.2012 r. - 136 524,17 kWh. W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. - 327 658,00 kWh. W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 327 658,00 kWh). -- Taryfa Gxx: 1 435,50 kWh (w okresie od 01.08.2012 r. do 31.12.2012 r. - 247,50 kWh. W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. - 594,00 kWh. W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 594,00 kWh.). 2) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 2 do projektu umowy (załącznik nr 7.2.2 i 7.3.2 di SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. 1.4 Każdy z wykonawców zamówienia może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub na jedną z części. 1.5 Na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów wymienionych enumeratywnie w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej SIWZ. Liczba nowych obiektów nie może przekroczyć 15% ilości obiektów wskazanych w załączniku nr 1 i 2. 1.6 Zamawiający wymaga, aby całość dostaw energii była wykonana wyłącznie przez Wykonawcę. Stosowne oświadczenie należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ przed podpisaniem umowy..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.00.00.00-3, 09.00.00.00-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2014r. 2. Cena określona oferty ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o wartość wynikającą z tych zmian - zmiana nie wymaga aneksu do umowy 3. W granicach dyspozycji art. 144 ustawy Pzp oraz na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów (punktów poboru) wymienionych enumeratywnie w liście obiektów zamawiającego (załącznik Nr 1 do umowy, które będzie dokonywane na podstawie zmiany przedmiotowego załącznika bez konieczności renegocjowania warunków umowy. Zmiana nie może przekroczyć 15% punktów poboru wskazanych w załączniku nr 1 do umowy. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy jeżeli nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa (nie wymienionych w pkt 2) w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia i będą odbywać się następująco: 1) inicjowanie zmian na wniosek wykonawcy lub zamawiającego, 2) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, 3) dokonanie zmiany za zgodą zamawiającego, 4) forma pisemna w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://ugkrasnystaw.bip.e-zeto.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22 - 300 Krasnystaw w pokoju nr 206.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.06.2012 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22 - 300 Krasnystaw w pokoju nr 105 (Sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 2. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ - oświetlenie uliczne:.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.08.2012 r. do 31.12.2014 r. wynosi 1 298 177,75 kWh. (w okresie od 01.08.2012 r. do 31.12.2012 r. - 223 823,75 kWh. W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. - 537 177,00 kWh. W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 537 177,00 kWh) 2. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 2 do projektu umowy (załącznik nr 7.1.2 do SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. 3. Każdy z wykonawców zamówienia może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub na jedną z części. 4. Na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów wymienionych enumeratywnie w załączniku nr 1do SIWZ. Liczba nowych obiektów nie może przekroczyć 15% ilości obiektów wskazanych w załączniku nr 1. 5. Zamawiający wymaga, aby całość dostaw energii była wykonana wyłącznie przez Wykonawcę. Stosowne oświadczenie należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ przed podpisaniem umowy..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  09.00.00.00-3, 93.00.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2014.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.08.2012 r. do 31.12.2014 r. wynosi: -- Taryfa Cxx: 791 840,17 kWh (w okresie od 01.08.2012 r. do 31.12.2012 r. - 136 524,17 kWh. W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. - 327 658,00 kWh. W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 327 658,00 kWh). -- Taryfa Gxx: 1 435,50 kWh (w okresie od 01.08.2012 r. do 31.12.2012 r. - 247,50 kWh. W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. - 594,00 kWh. W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 594,00 kWh.). 2. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 2 do projektu umowy (załącznik nr 7.2.2 i 7.3.2 do SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. 3. Każdy z wykonawców zamówienia może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub na jedną z części. 4. Na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów wymienionych enumeratywnie w załączniku nr 2 do SIWZ. Liczba nowych obiektów nie może przekroczyć 15% ilości obiektów wskazanych w załączniku nr 2. 5. Zamawiający wymaga, aby całość dostaw energii była wykonana wyłącznie przez Wykonawcę. Stosowne oświadczenie należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ przed podpisaniem umowy..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2014.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Krasnystaw: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ


Numer ogłoszenia: 232951 - 2012; data zamieszczenia: 05.11.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 171164 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie, tel. 082 5763753, faks 082 5763046.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Gmina Krasnystaw działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia, w imieniu niżej wymienionych jednostek: 1) Gminne Centrum Kultury z/s w Siennicy Nadolnej, 2) Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 3) Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Jaślikowie, 4) Zespół nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Krupem, 5) Zespół Szkół nr 1 w Siennicy Nadolnej, 6) Gimnazjum nr 2 w Zakręciu im. Mjra Stanisława Sokołowskiego, 7) Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Konarskiego w Krasnymstawie, 8) Gminne Przedszkole w Siennicy Nadolnej, 9) Zespół nr 4 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym, 10) OSP Krupe, 11) OSP Latyczów. Zamawiający przewiduje udzielenie niniejszego zamówienia z podziałem na części w rozumieniu art. 2 pkt. 6 pzp. Postępowanie zostało podzielone na części w celu uzyskania optymalnych korzyści finansowych. 1.2 Część 1 zamówienia - zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ - oświetlenie uliczne: 1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.08.2012 r. do 31.12.2014 r. wynosi 1 298 177,75 kWh. (w okresie od 01.08.2012 r. do 31.12.2012 r. - 223 823,75 kWh. W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. - 537 177,00 kWh. W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 537 177,00 kWh). 2) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 2 do projektu umowy (załącznik nr 7.1.2), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. 1.3 Część 2 zamówienia - zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ - pozostałe obiekty: 1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.08.2012 r. do 31.12.2014 r. wynosi:- Taryfa Cxx: 791 840,17 kWh (w okresie od 01.08.2012 r. do 31.12.2012 r. -136 524,17 kWh. W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. - 327 658,00 kWh. W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 327 658,00 kWh). - Taryfa Gxx: 1 435,50 kWh (w okresie od 01.08.2012 r. do 31.12.2012 r. - 247,50 kWh. W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. - 594,00 kWh. W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 594,00 kWh.). 2) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 2 do projektu umowy (załącznik nr 7.2.2 i 7.3.2), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. 1.4 Każdy z wykonawców zamówienia może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub na jedną z części. 1.5 Na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów wymienionych enumeratywnie w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ. Liczba nowych obiektów nie może przekroczyć 15% ilości obiektów wskazanych w załączniku nr 1 i 2. 1.6 Zamawiający wymaga, aby całość dostaw energii była wykonana wyłącznie przez Wykonawcę. Stosowne oświadczenie należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ przed podpisaniem umowy.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
oświetlenie uliczne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.06.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 380187,02 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  421224,93


 • Oferta z najniższą ceną:
  421224,93
  / Oferta z najwyższą ceną:
  438469,90


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
obiekty


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ENERGA - OBRÓT S.A., {Dane ukryte}, 80-870 Gdańsk, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 240555,12 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  269106,11


 • Oferta z najniższą ceną:
  269106,11
  / Oferta z najwyższą ceną:
  274112,59


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: budownictwo@krasnystaw.ug.gov.pl
tel: 825 763 753
fax: 825 763 046
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-05-31
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 17116420120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-05-23
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 943 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.krasnystaw.ug.gov.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22 - 300 Krasnystaw w pokoju nr 206
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
oświetlenie uliczne Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
Gliwice
2012-11-05 421 224,00
obiekty ENERGA - OBRÓT S.A.
Gdańsk
2012-11-05 269 106,00