Warszawa: ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA RZA WP ( 6 CZĘŚCI) ZP-36_2012


Numer ogłoszenia: 171849 - 2012; data zamieszczenia: 08.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej , ul. Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6824-913, faks 22 6824559.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.wceo.wp.mil.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA RZA WP ( 6 CZĘŚCI) ZP-36_2012.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest zakup i dostawa fabrycznie nowych instrumentów muzycznych dla RZA WP w podziale na 6 części obejmująca: 1. Zakup i dostawa Fagotu 1 sztuka 2. Zakup i dostawa Fletu piccolo 1 sztuka 3. Zakup i dostawa Kotłów symfonicznych 1 zestaw 4. Zakup i dostawa Ksylofonu 1 sztuka 5. Zakup i dostawa Pianina cyfrowego 1 sztuka 6. Zakup i dostawa Puzonu suwakowego tenorowego 1 sztuka Miejsce dostawy instrumentów siedziba Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Warszawie przy ul. Kredytowej 5_7. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: - CPV: 37300000-1 instrumenty muzyczne i ich części..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.30.00.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). 2. Zamawiający, w sytuacji uzasadnionej zmianą przepisów prawa, wystąpieniem okoliczności niespowodowanych zawinionym działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze stron umowy, nieotrzymania przez Zamawiającego środków finansowych, koniecznych do realizacji niniejszej umowy lub innych okoliczności, przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy; b) zmiany terminu wykonania umowy; c) zmiany osób i podwykonawców, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy; d) zmiany warunków płatności. 3. Zmiana umowy, z wyjątkiem zmiany dotyczącej osób realizujących umowę, musi być dokonana za porozumieniem stron w formie pisemnego aneksu. 4. Wszelkie zmiany wprowadzone do umowy z naruszeniem pkt 3 niniejszego rozdziału nie będą wiążące dla żadnej ze stron.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http:// www.wceo.wp.mil.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ POK 15A ul. Stefana Banacha 2 00-909 Warszawa 60.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
21.08.2012 godzina 09:30, miejsce: WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ POK 313 KANCELARIA JAWNA ul. Stefana Banacha 2 00-909 Warszawa 60.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
1. Zakup i dostawa Fagotu 1 sztuka.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakup i dostawa Fagotu 1 sztuka.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.30.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
2. Zakup i dostawa Fletu piccolo 1 sztuka.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa Fletu piccolo 1 sztuka.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.30.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
3. Zakup i dostawa Kotłów symfonicznych 1 zestaw.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa Kotłów symfonicznych 1 zestaw.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.30.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
4. Zakup i dostawa Ksylofonu 1 sztuka.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa Ksylofonu 1 sztuka.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.30.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
5. Zakup i dostawa Pianina cyfrowego 1 sztuka.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa Pianina cyfrowego 1 sztuka.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.30.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
6. Zakup i dostawa Puzonu suwakowego tenorowego 1 sztuka.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa Puzonu suwakowego tenorowego 1 sztuka.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.30.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Warszawa: ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA RZA WP ( 6 CZĘŚCI) ZP-36_2012.


Numer ogłoszenia: 364964 - 2012; data zamieszczenia: 25.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 171849 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6824-913, faks 22 6824559.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA RZA WP ( 6 CZĘŚCI) ZP-36_2012..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest zakup i dostawa fabrycznie nowych instrumentów muzycznych dla RZA WP w podziale na 6 części obejmująca: 1. Zakup i dostawa Fagotu 1 sztuka 2. Zakup i dostawa Fletu piccolo 1 sztuka 3. Zakup i dostawa Kotłów symfonicznych 1 zestaw 4. Zakup i dostawa Ksylofonu 1 sztuka 5. Zakup i dostawa Pianina cyfrowego 1 sztuka 6. Zakup i dostawa Puzonu suwakowego tenorowego 1 sztuka Miejsce dostawy instrumentów siedziba Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Warszawie przy ul. Kredytowej 5_7. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: - CPV: 37300000-1 instrumenty muzyczne i ich części...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.30.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Zakup i dostawa Fagotu 1 sztuka.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZM Concept, {Dane ukryte}, 32-650 Kęty, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 50406,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  62000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  62000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  95571,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Zakup i dostawa Fletu piccolo 1 sztuka


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Gamuz, {Dane ukryte}, 40-013 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10569,11 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9488,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  9488,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9750,83


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Zakup i dostawa Kotłów symfonicznych 1 zestaw


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ADA MUSIC, {Dane ukryte}, 43-502 Czechowice-Dziedzice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 59910,57 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  68800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  54133,70
  / Oferta z najwyższą ceną:
  68800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Zakup i dostawa Ksylofonu 1 sztuka.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Silesia Music Center, {Dane ukryte}, 32-650 Kęty, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12195,12 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14673,76


 • Oferta z najniższą ceną:
  14673,76
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Zakup i dostawa Pianina cyfrowego 1 sztuka.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Gamuz, {Dane ukryte}, 40-013 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8130,08 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8640,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  8364,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8640,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Zakup i dostawa Puzonu suwakowego tenorowego 1 sztuka.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZM Concept, {Dane ukryte}, 43-502 Czechowice Dziedzice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 17886,18 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  21990,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  21990,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  22983,42


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa
woj. MAZOWIECKIE
Dane kontaktowe: email: wceo_bip@wp.mil.pl
tel: +48 226824913
fax: +48 226824559
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-08-20
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 17184920120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-08-07
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 101 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 6
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.wceo.wp.mil.pl
Informacja dostępna pod: WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ POK 15A ul. Stefana Banacha 2 00-909 Warszawa 60
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
37300000-1 Instrumenty muzyczne i ich części
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zakup i dostawa Fagotu 1 sztuka. ZM Concept
Kęty
2012-09-25 62 000,00
Zakup i dostawa Fletu piccolo 1 sztuka Gamuz
Katowice
2012-09-25 9 488,00
Zakup i dostawa Kotłów symfonicznych 1 zestaw ADA MUSIC
Czechowice-Dziedzice
2012-09-25 68 800,00
Zakup i dostawa Ksylofonu 1 sztuka. Silesia Music Center
Kęty
2012-09-25 14 673,00
Zakup i dostawa Pianina cyfrowego 1 sztuka. Gamuz
Katowice
2012-09-25 8 640,00
Zakup i dostawa Puzonu suwakowego tenorowego 1 sztuka. ZM Concept
Czechowice Dziedzice
2012-09-25 21 990,00