Lublin: Wykonanie robót dodatkowych w remontowanych pomieszczeniach w domu studenckim Eskulap Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, przy ul. Langiewicza 12.


Numer ogłoszenia: 172133 - 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 4456603, 4456073, faks 081 4456730 , strona internetowa www.up.lublin.pl/zamowienia


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót dodatkowych w remontowanych pomieszczeniach w domu studenckim Eskulap Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, przy ul. Langiewicza 12..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie robót dodatkowych w remontowanych pomieszczeniach w domu studenckim Eskulap Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, przy ul. Langiewicza 12, zgodnie z przedmiarem robót oraz szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.40.00.00-1.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty dodatkowe są udzielane dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia. Są one niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego objętego umową nr AZP/PN/Rb/9/2015, a wykonanie tego zamówienia stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Poleksbud Trade sp. z o.o., ul. Hajdowska 14, 20-231 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


Lublin: Wykonanie robót dodatkowych w remontowanych pomieszczeniach w domu studenckim Eskulap Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Langiewicza 12


Numer ogłoszenia: 334738 - 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 172133 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 4456603, 4456073, faks 081 4456730.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót dodatkowych w remontowanych pomieszczeniach w domu studenckim Eskulap Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Langiewicza 12.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dodatkowych w remontowanych pomieszczeniach w domu studenckim Eskulap Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Langiewicza 12, zgodnie z: 1/ specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 2/ przedmiarem robót..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.12.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Poleksbud Trade sp. z o.o., {Dane ukryte}, 20-231 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 165538,36 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  172656,58


 • Oferta z najniższą ceną:
  172656,58
  / Oferta z najwyższą ceną:
  172656,58


 • Waluta:
  PLN .


ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty dodatkowe są udzielane dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia. Są one niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego objętego umową nr AZP/PN/Rb/9/2015, a wykonanie tego zamówienia stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

Adres: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@up.lublin.pl
tel: 81 4456603, 4456073
fax: 81 4456730
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 17213320150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-11-23
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.up.lublin.pl/zamowienia
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie robót dodatkowych w remontowanych pomieszczeniach w domu studenckim Eskulap Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Langiewicza 12 Poleksbud Trade sp. z o.o.
Lublin
2015-12-08 172 656,00