Krzymów: Budowa wieży widokowej w miejscowości Paprotnia


Numer ogłoszenia: 172177 - 2014; data zamieszczenia: 08.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Krzymów , ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2413280, faks 063 2413091.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.krzymow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa wieży widokowej w miejscowości Paprotnia.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem inwestycji jest budowa wieży widokowej w miejscowości Paprotnia bez części elektrycznej ujętej w Projekcie Budowlanym. Wieża o konstrukcji stalowo-drewnianej. Taras widokowy na wysokości +18,375 m nad poziomem terenu, a łączna wysokość wieży wraz z elementami wykończeniowymi będzie równa +22,45m nad poziomem terenu. W ramach inwestycji przewiduje się: - przygotowanie placu budowy; - wykonanie wykopów pod fundamenty; - wykonanie żelbetowych fundamentów; - wykonanie konstrukcji stalowej w zakładzie prefabrykacji; - wykonanie konstrukcji drewnianej klatki schodowej w zakładzie prefabrykacji; - montaż stalowej konstrukcji wieży - trzon; - montaż drewnianej konstrukcji schodów; - wykonanie tarasu widokowego; - montaż stalowej konstrukcji dachu; - montaż drewnianych elementów konstrukcji dachu; - prace wykończeniowe i uporządkowanie terenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Projekt Budowlany (z wyłączeniem całej części elektrycznej) (Załącznik Nr 10) oraz Przedmiar robót (Załącznik Nr 11). W załączeniu dokumentacja techniczna i mapy poglądowe, przedmiar robót (Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia, przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do wyceny oferty. Podstawą wyceny oferty są dokumentacje techniczne opracowane dla realizacji zadania Budowa wieży widokowej w miejscowości Paprotnia. Cena oferty musi obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji technicznej, oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.)..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
44.21.22.30-0, 44.21.22.00-1, 45.26.23.00-4, 45.22.30.00-6, 45.22.31.00-7, 45.22.31.10-0, 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.32.62-3, 45.11.12.00-0, 45.42.10.00-4, 45.26.00.00-7, 45.26.11.00-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 20.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5.000,00 zł słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BS Konin O/Krzymów nr 34 8530 0000 0000 5151 2000 0003 z adnotacją Wadium - nr sprawy: ZP.271.1.14.2014 Budowa wieży widokowej w miejscowości Paprotnia 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). UWAGA: Oryginał poręczenia, gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej należy złożyć do Zamawiającego wraz z ofertą umieszczając w osobnej kopercie wewnątrz oferty z zaznaczeniem Oryginał wadium przetargowego, natomiast kserokopię poświadczoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem należy dołączyć jako dokument do oferty. 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego. 6. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 9. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie co najmniej 1 najważniejszą robotę budowlaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za roboty podobne zamawiający uzna roboty budowlane o wartości kosztorysowej minimum 200.000,00 zł brutto, polegające na budowie obiektów budowlanych o konstrukcji stalowo-drewnianej powyżej 20 metrów.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowanie minimum 1 osobą do kierowania robotami z uprawnieniami budowlanymi w następującej specjalności: - konstrukcyjno-budowlanej.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia do kwoty 100 tyś. zł.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Załącznik nr 4 - Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym. Załącznik nr 9 - Wzór umowy. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony uzgadniają, że przewidują możliwość dokonywania następujących zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty: 1. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót: a) wstrzymanie realizacji robót spowodowanych przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, warunki pogodowe uniemożliwiające, ze względów technologicznych prowadzenia robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie, c) napotkanie na etapie budowy niewybuchów, zabytków, wykopalisk archeologicznych itp. d) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, e) opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części, które będzie miało wpływ na termin zakończenia inwestycji, f) nie dostarczanie w terminie dokumentów odbiorowych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Fakty, o których mowa w pkt. 1 muszą być stwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i zatwierdzone przez Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokole. Strony ustalą nowy termin z uwzględnieniem przerwy w realizacji robót. W takich przypadkach na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 2. Zamawiający może dokonać zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 3. Dopuszcza się możliwość zmiany osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , za uprzednią pisemną zgodą zamawiającego. Wykonawca zaproponuje zmianę w następujących przypadkach: -śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, -niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, -jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od wykonawcy np. rezygnacja. 4. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację zamówienia, b) gdy zmianie ulegną zapisy umowy, przedmiotem której jest dofinansowanie tej inwestycji, w tym m.in. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?c=179

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.08.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów, Pokój nr 12..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający na przedmiotową inwestycję ubiega się o środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
tak


Krzymów: Budowa wieży widokowej w miejscowości Paprotnia


Numer ogłoszenia: 197719 - 2014; data zamieszczenia: 17.09.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 172177 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Krzymów, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2413280, faks 063 2413091.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa wieży widokowej w miejscowości Paprotnia.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem inwestycji jest budowa wieży widokowej w miejscowości Paprotnia bez części elektrycznej ujętej w Projekcie Budowlanym. Wieża o konstrukcji stalowo-drewnianej. Taras widokowy na wysokości +18,375 m nad poziomem terenu, a łączna wysokość wieży wraz z elementami wykończeniowymi będzie równa +22,45m nad poziomem terenu. W ramach inwestycji przewiduje się: - przygotowanie placu budowy; - wykonanie wykopów pod fundamenty; - wykonanie żelbetowych fundamentów; - wykonanie konstrukcji stalowej w zakładzie prefabrykacji; - wykonanie konstrukcji drewnianej klatki schodowej w zakładzie prefabrykacji; - montaż stalowej konstrukcji wieży - trzon; - montaż drewnianej konstrukcji schodów; - wykonanie tarasu widokowego; - montaż stalowej konstrukcji dachu; - montaż drewnianych elementów konstrukcji dachu; - prace wykończeniowe i uporządkowanie terenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Projekt Budowlany (z wyłączeniem całej części elektrycznej) (Załącznik Nr 10) oraz Przedmiar robót (Załącznik Nr 11). W załączeniu dokumentacja techniczna i mapy poglądowe, przedmiar robót (Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia, przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do wyceny oferty. Podstawą wyceny oferty są dokumentacje techniczne opracowane dla realizacji zadania Budowa wieży widokowej w miejscowości Paprotnia. Cena oferty musi obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji technicznej, oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
44.21.22.30-0, 44.21.22.00-1, 45.26.23.00-4, 45.22.30.00-6, 45.22.31.00-7, 45.22.31.10-0, 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.32.62-3, 45.11.12.00-0, 45.42.10.00-4, 45.26.00.00-7, 45.26.11.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.09.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 62-500 Konin, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 292322,29 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  305040,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  305040,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  516600,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: krzymow@op.pl
tel: 063 2413280
fax: 063 2413091
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-08-25
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 17217720140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-08-07
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 86 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.krzymow.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
44212200-1 Wieże, maszty kratowe, półmaszty i słupy stalowe
44212230-0 Wieże
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45262300-4 Betonowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa wieży widokowej w miejscowości Paprotnia Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o.
Konin
2014-09-17 305 040,00