Lublin: Wykonanie robót budowlanych związanych z nadbudową, rozbudową i przebudową budynku biurowo-laboratoryjnego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie, znajdującego się przy ul. Nowy Świat 3 w Lublinie


Numer ogłoszenia: 172180 - 2015; data zamieszczenia: 09.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych , ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5320615, faks 081 5322359.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.wijhars.lublin.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych związanych z nadbudową, rozbudową i przebudową budynku biurowo-laboratoryjnego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie, znajdującego się przy ul. Nowy Świat 3 w Lublinie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia realizowany będzie dwuetapowo z zastrzeżeniem, że Etap I robót budowlanych realizowany będzie maksymalnie do kwoty 65% zaoferowanej przez Wykonawcę ceny realizacji całego zakresu przedmiotu zamówienia. Etap I - podstawowy/gwarantowany, obejmujący swym zakresem następujące prace: 1) Roboty budowlane - stan surowy (ściany, stropy, sklepienia, schody, podesty, dach, podłoża, izolacje, fundamenty); 2) Roboty budowlane - stan wykończeniowy wewnętrzny (okna, ścianki działowe, posadzki z wyłączeniem układania terakoty, paneli podłogowych i wykładzin); 3) Roboty budowlane - stan wykończeniowy zewnętrzny (elewacje w tym: tynki, okładziny, docieplenia, malowanie, systemy elewacyjne, balustrady, fasada); 4) Wykonanie instalacji c.o. z wybudowaniem kotłowni (z wyłączeniem dostawy i montażu grzejników); 5) Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej (z wyłączeniem dostawy i montażu umywalek i zlewozmywaków); 6) Wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej, słaboprądowej i alarmowej (z wyłączeniem montażu gniazd wtyczkowych, opraw świetlówkowych i oświetleniowych, systemu sygnalizacji włamania i napadu); 7) Wykonanie instalacji gazowej. Etap II - niegwarantowany z możliwością kontynuacji robót budowlanych w roku 2016 w przypadku uzyskania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel, obejmujący swym zakresem następujące prace: 1) Roboty budowlane - stan wykończeniowy wewnętrzny (tynki i oblicowania, stolarka drzwiowa, roboty malarskie, sufity podwieszane, ułożenie terakoty, glazury, paneli podłogowych i wykładzin); 2) Wykonanie instalacji c.o. (dostawa i montaż grzejników); 3) Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej (dostawa i montaż umywalek i zlewozmywaków); 4) Wykonanie instalacji wentylacji (nawiewno-wywiewnej) i klimatyzacji; 5) Wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej, słaboprądowej i alarmowej (montaż gniazd wtyczkowych, opraw świetlówkowych i oświetleniowych, system sygnalizacji włamania i napadu). Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji etapu II robót budowlanych w przypadku nieuzyskania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel. W związku z powyższym Zamawiający w terminie do dnia 31 marca 2016 roku poinformuje Wykonawcę o konieczności odstąpienia od umowy w części właściwej dla etapu II robót budowlanych. Cały zakres zamówienia dotyczy nadbudowy i rozbudowy parterowej części oraz przebudowy budynku biurowo-laboratoryjnego, z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową z wymianą wodomierza, kanalizacji sanitarnej, c.o., gazową z wymianą gazomierza, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektrycznymi w tym p.poż. i teletechnicznymi zgodnie z: Projektem wykonawczym - architektura (zał. Nr 7 do SIWZ), Projektem wykonawczym - konstrukcja (zał. Nr 8 do SIWZ), Projektem wykonawczym - instalacja gazowa (zał. Nr 9 do SIWZ), Projektem wykonawczym - instalacja c.o. (zał. Nr 10 do SIWZ), Projektem wykonawczym - instalacja wod.-kan. (zał. Nr 11 do SIWZ), Projektem wykonawczym - instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (zał. Nr 12 do SIWZ), Projektem wykonawczym - instalacja elektryczna (zał. Nr 13 do SIWZ), Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - budowlana (zał. Nr 14 do SIWZ), Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - instalacja elektryczna (zał. Nr 15 do SIWZ), Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - instalacja sanitarna (zał. Nr 16 do SIWZ), Przedmiarem robót (zał. Nr 17 do SIWZ). Miejsce wykonania robót: budynek biurowo-laboratoryjny Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie znajdujący się przy ul. Nowy Świat 3 w Lublinie.


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.26.22.10-6, 45.11.00.00-1, 45.26.23.00-4, 45.26.23.10-7, 45.26.25.00-6, 45.41.00.00-4, 45.32.00.00-6, 45.26.12.10-9, 45.26.13.20-3, 45.42.11.41-4, 45.42.11.46-9, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.42.11.00-5, 45.42.11.60-3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku poniższych formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 punkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art.22 ust.1 załącznik nr 2 do SIWZ.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek został spełniony tych Wykonawców, którzy wykażą, że wykonali co najmniej dwie roboty odpowiadające swoim rodzajem i zakresem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (Zamawiający przez wykonanie robót odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robotom budowlanym rozumie roboty polegające na nadbudowie lub rozbudowie, lub przebudowie budynków) o wartości nie mniejszej niż 900.000,00 PLN brutto każda w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wraz z podaniem rodzaju robót, wartości, dat oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art.22 ust.1 zał. Nr 2 do SIWZ


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art.22 ust.1 zał. Nr 2 do SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełniających warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, iż posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 900.000,00 zł


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja - 10


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadku: 1) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 2) konieczności wprowadzenia zmian będących konsekwencją zmian organizacyjnych stron, w szczególności połączenia jednej ze stron z innym podmiotem lub podziałem jednej ze stron na dwa lub więcej podmiotów lub wydzielenia części przedsiębiorstwa jednej ze stron; 3) rezygnacji z części robót, jeżeli brak rezygnacji spowodowałby szkodę po stronie Zamawiającego lub rezygnacja wynikałaby z braku lub zmiany decyzji administracyjnych, lub rezygnacja wynikałaby ze stanu faktycznego w terenie uniemożliwiającego prowadzenie robót a taka rezygnacja będzie niezbędna dla prawidłowej realizacji umowy; wówczas skutkować będzie to także zmniejszeniem wynagrodzenia o wartość niewykonanych robót; 4) zmiany podwykonawców, jednakże bez zmiany zakresu prac przewidzianych do osobistej realizacji przez Wykonawcę robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 5) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy takich jak: a) znaleziska archeologiczne skutkujące wstrzymaniem robót lub koniecznością wykonania robót dodatkowych nie ujętych w zamówieniu podstawowym, b) znaleziska z czasów wojen, uzbrojenie, niewypały, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby itp., c) siła wyższa, d) wystąpienie w trakcie realizacji umowy nie zainwentaryzowanego istniejącego uzbrojenia podziemnego lub zmian w dokumentacji wprowadzonych przez organy administracji państwowej lub samorządowej; wystąpienie w trakcie realizacji umowy niezgodności stanu istniejącego z dokumentacją wpływającej na możliwość realizacji przedmiotu umowy - w szczególności powodująca konieczność uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, e) zawieszenie przez Zamawiającego wykonywania robót - w szczególności w przypadku konieczności wykonania decyzji organów administracji państwowej lub samorządowej, lub braku możliwości ich wykonania, kolizji z innymi inwestycjami oraz z przyczyn technologicznych. Jeżeli zawieszenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie przekroczy 3 miesięcy, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe względem Zamawiającego, f) warunki pogodowe obiektywnie uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi normami; 6) niewykonania części robót przez Wykonawcę, przy czym zmiana nastąpi poprzez obniżenie wynagrodzenia o wartość robót niewykonanych; 7) zmiany wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) umowy, w związku ze zmianą: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 8) zmiany technologii wykonania robót w szczególności, gdy: a) jest ona korzystna finansowo dla Zamawiającego, wpływa korzystnie na termin realizacji robót lub jest niezbędna dla uniknięcia kolizji lub w sytuacji, gdy prowadzone roboty wywierają niekorzystny wpływ na otoczenie, b) w obrocie handlowym pojawią się nowe materiały lub urządzenia nowszej generacji pozwalające na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, c) zastosowanie przewidzianych w dokumentacji rozwiązań, materiałów lub urządzeń groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.wijhars.lublin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie, ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin, piętro I, pok. nr 105.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.07.2015 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie, ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin, piętro I, pok. nr 105.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Lublin: Wykonanie robót budowlanych związanych z nadbudową, rozbudową i przebudową budynku biurowo-laboratoryjnego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie, znajdującego się przy ul.Nowy Świat 3 w Lublinie


Numer ogłoszenia: 207708 - 2015; data zamieszczenia: 13.08.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 172180 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5320615, faks 081 5322359.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych związanych z nadbudową, rozbudową i przebudową budynku biurowo-laboratoryjnego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie, znajdującego się przy ul.Nowy Świat 3 w Lublinie.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia dotyczy nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynku biurowo-laboratoryjnego znajdującego się przy ul. Nowy Świat 3 w Lublinie i realizowany będzie dwuetapowo z zastrzeżeniem, że Etap I robót budowlanych realizowany będzie maksymalnie do kwoty 65% zaoferowanej przez Wykonawcę ceny realizacji całego zakresu przedmiotu zamówienia. Etap I - podstawowy/gwarantowany, obejmujący swym zakresem następujące prace: 1) Roboty budowlane - stan surowy; 2) Roboty budowlane - stan wykończeniowy wewnętrzny (okna, ścianki działowe, posadzki z wyłączeniem układania terakoty, paneli podłogowych i wykładzin); 3) Roboty budowlane - stan wykończeniowy zewnętrzny; 4) Wykonanie instalacji c.o. z wybudowaniem kotłowni (z wyłączeniem dostawy i montażu grzejników); 5) Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej (z wyłączeniem dostawy i montażu umywalek i zlewozmywaków); 6) Wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej, słaboprądowej i alarmowej (z wyłączeniem montażu gniazd wtyczkowych, opraw świetlówkowych i oświetleniowych, systemu sygnalizacji włamania i napadu); 7) Wykonanie instalacji gazowej. Etap II - niegwarantowany z możliwością kontynuacji robót budowlanych w roku 2016 w przypadku uzyskania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel, obejmujący swym zakresem następujące prace: 1) Roboty budowlane - stan wykończeniowy wewnętrzny (tynki i oblicowania, stolarka drzwiowa, roboty malarskie, sufity podwieszane, ułożenie terakoty, glazury, paneli podłogowych i wykładzin); 2) Wykonanie instalacji c.o. (dostawa i montaż grzejników); 3) Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej (dostawa i montaż umywalek i zlewozmywaków); 4) Wykonanie instalacji wentylacji (nawiewno-wywiewnej) i klimatyzacji; 5) Wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej, słaboprądowej i alarmowej (montaż gniazd wtyczkowych, opraw świetlówkowych i oświetleniowych, system sygnalizacji włamania i napadu). Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji etapu II robót budowlanych w przypadku nieuzyskania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel. Zgodnie z zapisami umowy o roboty budowlane zawartej z Wykonawcą - Zamawiający w terminie do 31 marca 2016 r. poinformuje Wykonawcę o konieczności odstąpienia od umowy w części właściwej dla etapu II robót budowlanych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.26.22.10-6, 45.11.00.00-1, 45.26.23.00-4, 45.26.23.10-7, 45.26.25.00-6, 45.41.00.00-4, 45.32.00.00-6, 45.26.12.10-9, 45.26.13.20-3, 45.42.11.41-4, 45.42.11.46-9, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.42.11.00-5, 45.42.11.60-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Poleksbud Trade Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 20-231 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1204245,46 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1044270,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1044270,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1380706,49


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: wi_lublin@ijhars.gov.pl
tel: 081 5320615
fax: 081 5322359
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-07-26
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 17218020150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-07-08
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 492 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.wijhars.lublin.pl
Informacja dostępna pod: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie, ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin, piętro I, pok. nr 105
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45261320-3 Kładzenie rynien
45262210-6 Fundamentowanie
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421141-4 Instalowanie przegród
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie robót budowlanych związanych z nadbudową, rozbudową i przebudową budynku biurowo-laboratoryjnego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Sp Poleksbud Trade Sp. z o.o.
Lublin
2015-08-13 1 044 270,00