Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Dostawa i montaż urządzeń gastronomicznych do kuchni i stołówek w placówkach oswiatowych w Łodzi


Numer ogłoszenia: 172201 - 2013; data zamieszczenia: 29.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż urządzeń gastronomicznych do kuchni i stołówek w placówkach oswiatowych w Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa i montaż urządzeń (wraz z elementami dodatkowymi umożliwiającymi ich podłączenie i rozruch) do kuchni i stołówek w placówkach oświatowych w Łodzi. Wykonawca dostarczy urządzenia własnym transportem w miejsca na terenie Łodzi wskazane przez Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy również rozładunek, montaż i rozruch urządzenia, w tym również w zależności od urządzenia: sprawdzenie szczelności gazu wraz z wystawieniem stosownych dokumentów, sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji oraz szkolenie pracowników obsługi w zakresie pracy i konserwacji urządzenia jak również zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załaczniku nr 1 do SIWZ.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39.31.40.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca winien załączyć do oferty karty katalogowe / produktowe / zawierające co najmniej te same wymagania i parametry, które zostały opisane w załączniku nr 1 (opis przedmiotu zamówienia) w kolumnie nr 3 dla każdego urządzenia - odpowiednio dla każdej cześci zamówienia.


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Numeracja punktów zgodna z SIWZ. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU 6.1 W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: 6.1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ), 6.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału. 6.2.1 W sytuacji, gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będzie wiedza i doświadczenie, osoby zdolne do wykonania zamówienia oraz zdolności finansowe innego podmiotu lub podmiotów dokument musi w swojej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby zawierać w szczególności: 6.2.1.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 6.2.1.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 6.2.1.3 charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 6.2.1.4 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 6.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów: 6.3.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, 6.4 W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6.5 Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ) 6.6 W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w punkcie 6.3 i 6.5 SIWZ musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia, o których mowa w pkt 6 SIWZ, mogą zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
tak, adres strony, na której będzie prowadzona: https://aukcje.uzp.gov.pl/index.php


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 13..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.09.2013 godzina 10:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. nr 8..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadził dialogu technicznego. 2. Zamawiajacy nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych, rozliczania w walutach obcych, dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, udzielenia zamówień uzupełniajacych. 3. Zamawiający przewiduje prawo opcji dla części 1-3: Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość realizowanych dostaw, jednak nie więcej niz o 80% wartości umowy. 4. Zakres i warunki zmian zawartej umowy - Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian zawartej umowy. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Załączniku nr 6 do SIWZ. 5. Termin wykonania zamówienia (z wykorzystaniem prawa opcji) dla części 1-3: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2013 r..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa urządzeń gastronomicznych do przedszkoli miejskich.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa urządzeń gastronomicznych do przedszkoli miejskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.31.40.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa urządzeń gastronomicznych do stołówek szkolnych (gmina)..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa urządzeń gastronomicznych do stołówek szkolnych (gmina). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.31.40.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Dostawa urządzeń gastronomicznych do stołówek szkolnych (powiat)..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa urządzeń gastronomicznych do stołówek szkolnych (powiat). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.31.40.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 178073 - 2013; data zamieszczenia: 04.09.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
172201 - 2013 data 29.08.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2013 godzina 10:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. nr 8...

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2013 godzina 10:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. nr 8...


Numer ogłoszenia: 180687 - 2013; data zamieszczenia: 06.09.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
172201 - 2013 data 29.08.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2013 godzina 10:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. nr 8...

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2013 godzina 10:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. nr 8...


Łódź: Dostawa i montaż urządzeń gastronomicznych do kuchni i stołówek w placówkach oswiatowych w Łodzi


Numer ogłoszenia: 255697 - 2013; data zamieszczenia: 28.11.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 172201 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż urządzeń gastronomicznych do kuchni i stołówek w placówkach oswiatowych w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa i montaż urządzeń (wraz z elementami dodatkowymi umożliwiającymi ich podłączenie i rozruch) do kuchni i stołówek w placówkach oświatowych w Łodzi..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39.31.40.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
DOSTAWA URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH DO PRZEDSZKOLI MIEJSKICH


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
18.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
9.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FORGASTRO Mariusz Walczak, ul. Janosika 58, 92-014 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 285739,02 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  273606,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  273606,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  382140,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
DOSTAWA URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH DO STOŁÓWEK SZKOLNYCH (GMINA)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
18.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
9.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FORGASTRO Mariusz Walczak, ul. Janosika 58, 92-014 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 113663,41 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  112429,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  104476,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  157997,30


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
DOSTAWA URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH DO STOŁÓWEK SZKOLNYCH (POWIAT)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
17.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
8.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FORGASTRO Mariusz Walczak, ul. Janosika 58, 92-014 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6737,40 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4489,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4489,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7531,29


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-09-09
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 17220120130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-08-29
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 82 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: TAK
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 13.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
39314000-6 Przemysłowy sprzęt kuchenny
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
DOSTAWA URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH DO PRZEDSZKOLI MIEJSKICH FORGASTRO Mariusz Walczak
ul. Janosika 58, 92-014 Łódź, woj. łódzkie
2013-11-28 273 606,00
DOSTAWA URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH DO STOŁÓWEK SZKOLNYCH (GMINA) FORGASTRO Mariusz Walczak
ul. Janosika 58, 92-014 Łódź, woj. łódzkie
2013-11-28 112 429,00
DOSTAWA URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH DO STOŁÓWEK SZKOLNYCH (POWIAT) FORGASTRO Mariusz Walczak
ul. Janosika 58, 92-014 Łódź, woj. łódzkie
2013-11-28 4 489,00