Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.bip.lbiszyn.pl

Ogłoszenie nr 17224 - 2017 z dnia 2017-01-31 r.
Łabiszyn: Usługi sprzętowo - transportowe wraz z obsługą operatorską na terenie gminy Łabiszyn w 2017r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski w Łabiszynie, krajowy numer identyfikacyjny 53015200000, ul. pl. 1000-lecia  1, 89210   Łabiszyn, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 844 052, e-mail zamowienia@labiszyn.pl, faks 523 844 052.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bi.labiszyn.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://www.bip.lbiszyn.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak
Inny sposób:
pismenie w sposób wskazany w SIWZ
Adres:
89-210 Łabiszyn, ul. Plac 1000- lecia 1, pok. nr 14 (sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi sprzętowo - transportowe wraz z obsługą operatorską na terenie gminy Łabiszyn w 2017r.

Numer referencyjny:
IGM.271.1.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług sprzętowo-transportowych wraz z obsługą operatorską przy bieżącym utrzymaniu, remontach dróg na terenie gminy Łabiszyn wykonywane sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, a także w związku z koniecznością realizacji robót wynikających z nagłych losowych przypadków, związanych z nieplanowanymi potrzebami Zamawiającego. W ramach wykonywanych prac Wykonawca udostępni Zamawiającemu następujący sprzęt wraz z obsługą operatorską: a) Równiarka samojezdna o mocy min. 100 KM (1 szt.) – przewidywany czas pracy 400 godz. b) Koparko – ładowarka samobieżna z widłami uchylnymi, pojemność łyżki min 0,15 m3 (1 szt.) – przewidywany czas pracy 1300 godz. c) Koparka jezdna kołowa (1 szt.) – pojemność łyżki 0,40 m3 – przewidywany czas prac 300 godz. d) Samochód skrzyniowy (1 szt.), o ładowności min. 15 t – przewidywany czas pracy 300 godz. e) Walec samojezdny wibracyjny o masie min. 10 t. (1 szt.) – przewidywany czas pracy 400 godz. f) Ładowarka kołowa o pojemności łyżki 2 m3 (1 szt.) – przewidywany czas pracy 300 godz. g) Ładowarka kołowa teleskopowa (1 szt.) – pojemność łyżki min. 1 m3 – przewidywany czas pracy 50 godz. h) Ciągnik z wałem ciągnionym (1 szt.) – przewidywany czas pracy 225 godz. Czas liczony jako praca: - jest to efektywny czas pracy: czas załadunku, rozładunku, jazdy z materiałem, kruszywem, urobkiem, równania dróg, realizacji wykopów, ich zasypania wraz z przywróceniem terenu do stanu poprzedzającego zlecone czynności, itp. - do czasu pracy nie dolicza się czasu awarii, niesprawności sprzętu, jak również czas dojazdu do miejsca pracy i powrót z pracy. -realizacja zamówienia następować będzie w miarę zapotrzebowania Zamawiającego, - o terminie rozpoczęcia bądź kontynuowania świadczenia usług Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę pisemnie (faxem, drogą mailową) lub telefonicznie na adres wskazany w formularzu ofertowym. - wymagane jest dysponowanie sprzętem w ciągu min. 60 min. max. 180 min. od zgłoszenia przedmiotu zlecenia (warunek stanowi pozacenowe kryterium wyboru oferty w postępowaniu, szczegółowy opis kryterium wyboru oferty znajduje się w Rozdziale 13 SIWZ). - wykonawca zobowiązuje się udostępniać sprzęt wraz z obsługą operatorską przez cały okres trwania umowy; - czas pracy poszczególnych maszyn i samochodu może ulec zmianie w zależność od potrzeb Zamawiającego.


II.5) Główny kod CPV:
45500000-2

Dodatkowe kody CPV:
60180000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 372277.50
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 12


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 450 000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego: tj. Zamawiający wymaga dysponowaniem przez Wykonawcę następującego sprzętu: - równiarka samojezdna ze zrywarką o mocy min. 100 KM (min. 1 szt.) - koparko – ładowarka samobieżna z widłami uchylnymi, pojemność łyżki min. 0,15 m3 (min. 1 szt.) - koparka jezdna kołowa (min. 1 szt.) – pojemność łyżki min. 0,40 m3 - samochód skrzyniowy (min. 1 szt.), o ładowności min. 15 t -walec samojezdny wibracyjny o masie min. 10 t. (min. 1 szt.) - ładowarka kołowa o pojemności łyżki min. 2 m3 (min. 1 szt.) - ładowarka kołowa teleskopowa o pojemności łyżki min. 1 m3 (min. 1 szt.) - ciągnik z wałem ciągnionym o masie 10 t (min. 1 szt.) wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) Potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 450 000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego: tj. Zamawiający wymaga dysponowaniem przez Wykonawcę następującego sprzętu: - równiarka samojezdna ze zrywarką o mocy min. 100 KM (min. 1 szt.) - koparko – ładowarka samobieżna z widłami uchylnymi, pojemność łyżki min. 0,15 m3 (min. 1 szt.) - koparka jezdna kołowa (min. 1 szt.) – pojemność łyżki min. 0,40 m3 - samochód skrzyniowy (min. 1 szt.), o ładowności min. 15 t -walec samojezdny wibracyjny o masie min. 10 t. (min. 1 szt.) - ładowarka kołowa o pojemności łyżki min. 2 m3 (min. 1 szt.) - ładowarka kołowa teleskopowa o pojemności łyżki min. 1 m3 (min. 1 szt.) - ciągnik z wałem ciągnionym o masie 10 t (min. 1 szt.) wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cea60
gotowość sprzetu do podęcia pracy20
wysokość kar umownych10
zaakceptowanie klauzuli dodatkowej5
termin płatności5


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zmiana umowy następuje za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, poza zmianami przewidzianymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy w przypadku: a)zmian organizacyjnych struktur wewnętrznych Wykonawcy lub Zamawiającego, b)zmiany przepisów regulujących zakres umowy, c)gdy w chwili zawarcia niniejszej umowy nie były znane fakty mające na nią wpływ, przy jednoczesnym wykazaniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego,

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 09/02/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Ogłoszenie nr 57753 - 2017 z dnia 2017-04-04 r.
Łabiszyn: Usługi sprzętowo - transportowe wraz z obsługą operatorską na terenie gminy Łabiszyn w 2017r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programuZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 17224-2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Łabiszyn, krajowy numer identyfikacyjny 092351200, ul. pl. 1000-lecia  1, 89-210   Łabiszyn, państwo Polska, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 384 40 52, faks 52 384 41 77, e-mail urzad@labiszyn.pl, zamowienia@labiszyn.pl
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.labiszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługi sprzętowo - transportowe wraz z obsługą operatorską na terenie gminy Łabiszyn w 2017r.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IGM.271.1.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług sprzętowo-transportowych wraz z obsługą operatorską przy bieżącym utrzymaniu, remontach dróg na terenie gminy Łabiszyn wykonywane sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, a także w związku z koniecznością realizacji robót wynikających z nagłych losowych przypadków, związanych z nieplanowanymi potrzebami Zamawiającego. W ramach wykonywanych prac Wykonawca udostępni Zamawiającemu następujący sprzęt wraz z obsługą operatorską: a)Równiarka samojezdna o mocy min. 100 KM (1 szt.) – przewidywany czas pracy 400 godz. b)Koparko – ładowarka samobieżna z widłami uchylnymi, pojemność łyżki min 0,15 m3 (1 szt.) – przewidywany czas pracy 1300 godz. c)Koparka jezdna kołowa (1 szt.) – pojemność łyżki 0,40 m3 – przewidywany czas prac 300 godz. d)Samochód skrzyniowy (1 szt.), o ładowności min. 15 t – przewidywany czas pracy 300 godz. e)Walec samojezdny wibracyjny o masie min. 10 t. (1 szt.) – przewidywany czas pracy 400 godz. f)Ładowarka kołowa o pojemności łyżki 2 m3 (1 szt.) – przewidywany czas pracy 300 godz. g)Ładowarka kołowa teleskopowa (1 szt.) – pojemność łyżki min. 1 m3 – przewidywany czas pracy 50 godz. h)Ciągnik z wałem ciągnionym (1 szt.) – przewidywany czas pracy 225 godz. Czas liczony jako praca: - jest to efektywny czas pracy: czas załadunku, rozładunku, jazdy z materiałem, kruszywem, urobkiem, równania dróg, realizacji wykopów, ich zasypania wraz z przywróceniem terenu do stanu poprzedzającego zlecone czynności, itp. - do czasu pracy nie dolicza się czasu awarii, niesprawności sprzętu, jak również czas dojazdu do miejsca pracy i powrót z pracy. -realizacja zamówienia następować będzie w miarę zapotrzebowania Zamawiającego, - o terminie rozpoczęcia bądź kontynuowania świadczenia usług Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę pisemnie (faxem, drogą mailową) lub telefonicznie na adres wskazany w formularzu ofertowym. - wymagane jest dysponowanie sprzętem w ciągu min. 60 min. max. 180 min. od zgłoszenia przedmiotu zlecenia (warunek stanowi pozacenowe kryterium wyboru oferty w postępowaniu, szczegółowy opis kryterium wyboru oferty znajduje się w Rozdziale 13 SIWZ). - wykonawca zobowiązuje się udostępniać sprzęt wraz z obsługą operatorską przez cały okres trwania umowy; - czas pracy poszczególnych maszyn i samochodu może ulec zmianie w zależność od potrzeb Zamawiającego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45500000-2
Dodatkowe kody CPV: 60180000-3
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06/03/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
372277.50

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
1
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
1

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowo-Transportowe AUTOTRANSPORT Paweł Konopa,  ,  {Dane ukryte},  89-210,  Łabiszyn,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
452025.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem
452025.00
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
452025.00

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Adres: pl. 1000-lecia, 89-210 Łabiszyn
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@labiszyn.pl
tel: 523 844 052
fax: 523 844 052
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-02-08
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 1722420170
ID postępowania Zamawiającego: IGM.271.1.2017
Data publikacji zamówienia: 2017-01-30
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://www.bi.labiszyn.pl
Informacja dostępna pod: http://www.bip.lbiszyn.pl
Okres związania ofertą: 31 dni
Kody CPV
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
60180000-3 Wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Usługi sprzętowo - transportowe wraz z obsługą operatorską na terenie gminy Łabiszyn w 2017r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowo-Transportowe AUTOTRANSPORT Paweł Konopa
Łabiszyn
2017-04-04 452 025,00