Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie operatów określających wartość rynkową prawa własności samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łódź


Numer ogłoszenia: 172313 - 2014; data zamieszczenia: 08.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77 , strona internetowa www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie operatów określających wartość rynkową prawa własności samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łódź.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łódź, na potrzeby ustalenia ceny lokali, ustanawianych jako przedmiot odrębnej własności wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Lokale będą sprzedawane na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej. Prognozowana szacunkowa ilość nieruchomości - 1435. Wyceny wykonuje się dla potrzeb spraw prowadzonych w Wydziale Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
70.00.00.00-1.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Postępowanie podstawowe przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego nr umowy DGM-PN-VIII.272.2.2013 z dnia 20.08.2013 r., zawartej z Wykonawcami wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: - Sławomir Juszczak, ul. Piotrkowska 141 m. 10, 90-434 Łódź, - PROTYL Nieruchomości Grzegorz Tylman, ul. Jagodnica 5b, 94-316 Łódź, - Rzeczoznawstwo Majątkowe Usługi Inwestorskie, Janusz Jacek Walis, ul. Wczasowa 18, 91-615 Łódź, - Anna Zielińska Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego ul. Kombatantów 3F/15, 80-464 Gdańsk, - STANDART Jerzy Zieliński ul. Wiskicka 17, 93-343 Łódź, - Biuro Inżynieryjno-Konsultingowe Blandyna Krzemińska- Freda, ul. Junacka11A, 92-109 Łódź, - Adam Krzemiński-Freda BENART B.C., ul. Junacka 11A, 92-109 Łódź, - BIURO TECHNICZNE Anna Konopka, ul. Narciarska 15/17 m. 30, 94-101 Łódź, - BIURO NIERUCHOMOŚCI Bogumiła Sikorska, ul. Mencla 5, 91-161 Łódź, - FOR-S Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eugeniusz Kuzior, ul. Kolarska 75, 94-131 Łódź, - Cecylia Osińska Nieruchomość-Wycena-Wartość Wycena Nieruchomości, ul. K. Jonschera 1/11, 91-849 Łódź. Postępowanie podstawowe przeprowadzono z możliwością zastosowania zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% zamówienia podstawowego. Proponowany tryb postępowania uzupełniającego to postępowanie z wolnej ręki w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W przypadku przedmiotowego zamówienia uzupełniającego było ono przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i nie przekracza 50% jego wartości oraz jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie Rzeczoznawstwo Majątkowe Usługi Inwestorskie Janusz Jacek Walis, ul. Wczasowa 18, 91-615 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


Łódź: Wykonanie operatów określających wartość rynkową prawa własności samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łódź


Numer ogłoszenia: 209973 - 2014; data zamieszczenia: 03.10.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 172313 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie operatów określających wartość rynkową prawa własności samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łódź.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łódź, na potrzeby ustalenia ceny lokali, ustanawianych jako przedmiot odrębnej własności wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Lokale będą sprzedawane na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej. Prognozowana szacunkowa ilość nieruchomości - 1435. Wyceny wykonuje się dla potrzeb spraw prowadzonych w Wydziale Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
70.00.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.09.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sławomir Juszczak, ul. Piotrkowska 141 m. 10, 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 141 m. 10, 90-434 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • PROTYL Nieruchomości Grzegorz Tylman, ul. Jagodnica 5b, 94-316 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Rzeczoznawstwo Majątkowe Usługi Inwestorskie Janusz Jacek Walis, ul. Wczasowa 18, 91-615 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Anna Zielińska Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego , ul. Kombatantów 3F/15, 80-464 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
 • STANDART Jerzy Zieliński , ul. Wiskicka 17, 93-343 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Biuro Inżynieryjno-Konsultingowe Blandyna Krzemińska- Freda, ul. Junacka 11A, 92-109 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Adam Krzemiński-Freda BENART B.C., ul. Junacka 11A, 92-109 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • BIURO TECHNICZNE Anna Konopka, ul. Narciarska 15/17 m. 30, 94-101 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • BIURO NIERUCHOMOŚCI Bogumiła Sikorska, , ul. Mencla 5, 91-161 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • FOR-S Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eugeniusz Kuzior, ul. Kolarska 75, 94-131 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Cecylia Osińska Nieruchomość-Wycena-Wartość Wycena Nieruchomości, ul. K. Jonschera 1/11, 91-849 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 181671,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  221520,95


 • Oferta z najniższą ceną:
  221520,95
  / Oferta z najwyższą ceną:
  221520,95


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Postępowanie podstawowe przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego nr umowy DGM-PN-VIII.272.2.2013 z dnia 20.08.2013 r., zawartej z Wykonawcami wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: - Sławomir Juszczak, ul. Piotrkowska 141 m. 10, 90-434 Łódź, - PROTYL Nieruchomości Grzegorz Tylman, ul. Jagodnica 5b, 94-316 Łódź, - Rzeczoznawstwo Majątkowe Usługi Inwestorskie, Janusz Jacek Walis, ul. Wczasowa 18, 91-615 Łódź, - Anna Zielińska Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego ul. Kombatantów 3F/15, 80-464 Gdańsk, - STANDART Jerzy Zieliński ul. Wiskicka 17, 93-343 Łódź, - Biuro Inżynieryjno-Konsultingowe Blandyna Krzemińska-Freda, ul. Junacka11A, 92-109 Łódź, - Adam Krzemiński-Freda BENART B.C., ul. Junacka 11A, 92-109 Łódź, - BIURO TECHNICZNE Anna Konopka, ul. Narciarska 15/17 m. 30, 94-101 Łódź, - BIURO NIERUCHOMOŚCI Bogumiła Sikorska, ul. Mencla 5, 91-161 Łódź, - FOR-S Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eugeniusz Kuzior, ul. Kolarska 75, 94-131 Łódź, - Cecylia Osińska Nieruchomość-Wycena-Wartość Wycena Nieruchomości, ul. K. Jonschera 1/11, 91-849 Łódź. Postępowanie podstawowe przeprowadzono z możliwością zastosowania zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% zamówienia podstawowego. Proponowany tryb postępowania uzupełniającego to postępowanie z wolnej ręki w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W przypadku przedmiotowego zamówienia uzupełniającego było ono przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i nie przekracza 50% jego wartości oraz jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 17231320140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-08-08
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie operatów określających wartość rynkową prawa własności samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łódź Sławomir Juszczak, ul. Piotrkowska 141 m. 10, 90-434 Łódź
ul. Piotrkowska 141 m. 10, 90-434 Łódź, woj. łódzkie
2014-10-03 20 138,00
Wykonanie operatów określających wartość rynkową prawa własności samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łódź PROTYL Nieruchomości Grzegorz Tylman
ul. Jagodnica 5b, 94-316 Łódź, woj. łódzkie
2014-10-03 20 138,00
Wykonanie operatów określających wartość rynkową prawa własności samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łódź Rzeczoznawstwo Majątkowe Usługi Inwestorskie Janusz Jacek Walis
ul. Wczasowa 18, 91-615 Łódź, woj. łódzkie
2014-10-03 20 138,00
Wykonanie operatów określających wartość rynkową prawa własności samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łódź Anna Zielińska Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego
ul. Kombatantów 3F/15, 80-464 Gdańsk, woj. pomorskie
2014-10-03 20 138,00
Wykonanie operatów określających wartość rynkową prawa własności samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łódź STANDART Jerzy Zieliński
ul. Wiskicka 17, 93-343 Łódź, woj. łódzkie
2014-10-03 20 138,00
Wykonanie operatów określających wartość rynkową prawa własności samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łódź Biuro Inżynieryjno-Konsultingowe Blandyna Krzemińska- Freda
ul. Junacka 11A, 92-109 Łódź, woj. łódzkie
2014-10-03 20 138,00
Wykonanie operatów określających wartość rynkową prawa własności samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łódź Adam Krzemiński-Freda BENART B.C.
ul. Junacka 11A, 92-109 Łódź, woj. łódzkie
2014-10-03 20 138,00
Wykonanie operatów określających wartość rynkową prawa własności samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łódź BIURO TECHNICZNE Anna Konopka
ul. Narciarska 15/17 m. 30, 94-101 Łódź, woj. łódzkie
2014-10-03 20 138,00
Wykonanie operatów określających wartość rynkową prawa własności samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łódź BIURO NIERUCHOMOŚCI Bogumiła Sikorska,
ul. Mencla 5, 91-161 Łódź, woj. łódzkie
2014-10-03 20 138,00
Wykonanie operatów określających wartość rynkową prawa własności samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łódź FOR-S Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eugeniusz Kuzior
ul. Kolarska 75, 94-131 Łódź, woj. łódzkie
2014-10-03 20 138,00
Wykonanie operatów określających wartość rynkową prawa własności samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łódź Cecylia Osińska Nieruchomość-Wycena-Wartość Wycena Nieruchomości
ul. K. Jonschera 1/11, 91-849 Łódź, woj. łódzkie
2014-10-03 20 138,00