TI Tytuł PL-Rybnik: Elektryczność
ND Nr dokumentu 172362-2012
PD Data publikacji 01/06/2012
OJ Dz.U. S 103
TW Miejscowość RYBNIK
AU Nazwa instytucji Miasto Racibórz i jego jednostki gminne oraz Gminy Lubomia, Kornowac, Krzyżanowice i ich jednostki organizacyjne w imieniu których działa Pełnomocnik - Spółka Obrotu Energią Sp. z o.o. w likwidacji
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 3 - Władze lokalne
DS Dokument wysłany 28/05/2012
DT Termin 09/07/2012
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 09310000 - Elektryczność
OC Pierwotny kod CPV 09310000 - Elektryczność
RC Kod NUTS PL227
IA Adres internetowy (URL) http://www.soe.rybnik.pl/
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

01/06/2012    S103    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Rybnik: Elektryczność

2012/S 103-172362

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Racibórz i jego jednostki gminne oraz Gminy Lubomia, Kornowac, Krzyżanowice i ich jednostki organizacyjne w imieniu których działa Pełnomocnik - Spółka Obrotu Energią Sp. z o.o. w likwidacji
ul. Jankowicka 23/25
Osoba do kontaktów: Ilona Chwastek
44-200 Rybnik
POLSKA
Tel.: +48 327569535
E-mail: biuro@soe.rybnik.pl
Faks: +48 327569535

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.soe.rybnik.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Miasto Racibórz i jego jednostki gminne zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
ul. Batorego 6
47-400 Racibórz
POLSKA

Gmina Lubomia i jej jednostki organizacyjne zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
ul. Szkolna 1
44-360 Lubomia
POLSKA

Gmina Kornowac i jej jednostki organizacyjne zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
ul. Raciborska 48
44-285 Kornowac
POLSKA

Gmina Krzyżanowice i jej jednostki organizacyjne zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 89 poz. 625 z późn. zm.) dla Miasta Racibórz i jego jednostek gminnych oraz Gmin Lubomia, Kornowac, Krzyżanowice i ich jednostek organizacyjnych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Racibórz i jego jednostki gminne oraz Gminy Lubomia, Kornowac, Krzyżanowice i ich jednostki organizacyjne.

Kod NUTS PL227

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zamówienie dotyczy wyboru sprzedawcy energii elektrycznej dla Miasta Racibórz i jego jednostek gminnych oraz Gmin Lubomia, Kornowac, Krzyżanowice i ich jednostek organizacyjnych. Wykaz jednostek z adresami zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Wolumen wynosi 2 887,2 MWh o wartości szacunkowej 967 828,78 PLN netto po uwzględnieniu możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.9.2012. Zakończenie 31.12.2013

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 PLN
2) Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3) Wadium może być wnoszone w następujących formach w zależności od wyboru:
a) pieniądza - przelewem na rachunek bankowy Pełnomocnika Zamawiającego nr konta:
BRE BANK S.A. 36114011790000596249001001, z dopiskiem:
Znak sprawy SOE/Prz01/2012;
b) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancji bankowych;
d) gwarancji ubezpieczeniowych;
e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158, z pózn. zm.).
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamówienie jest finansowane ze środków krajowych będących w dyspozycji Zamawiającego. Umowa rozliczana będzi w walucie PLN. Szczegółowe warunki płatności zgodnie z zapisami w umowie, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane jest przedłożenie dowodu ustanowienia pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa musi wynikać w szczególności: wskazanie (oznaczenie) pełnomocnika, oznaczenie postępowania, którego pełnomocnictwo dotyczy, upoważnienia pełnomocnika do składania oświadczeń woli i reprezentowania Wykonawców w postępowaniu przetargowym albo upoważnienie pełnomocnika do składania oświadczeń woli, reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia w imieniu Wykonawców umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto dokument pełnomocnictwa winien być podpisany przez wszystkich Wykonawców, w tym ustanowionego pełnomocnika.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Pełnomocnika Zamawiającego należy złożyć oświadczenie o tym, iż Wykonawca posiada aktualnie obowiązującą generalną umowę dystrybucyjną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem tego OSD.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki (o których mowa w art. 22 ustawy Pzp), dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z warunków określonych powyżej w pkt. 1.1. do 1.4 winien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunek określony w pkt. 2 winien spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie.
3. Opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:
3.1. spełnienie warunków opisanych powyżej należy potwierdzić poprzez złożenie stosownych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt 4;
3.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;
3.3. ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły: spełnia – nie spełnia;
3.4. z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia warunki określone przez Pełnomocnika Zamawiającego.
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie nalezy dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4.1. Potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
4.1.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, należy załączyć:
4.1.1.1. oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 44 ustawy Pzp w związku z art. 22 ust.1 ustawy Pzp zgodnie z pkt 1;
4.1.1.2. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
4.1.2. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1-4 ustawy Pzp składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
4.1.3. Przedłożone Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 4.1.1. muszą potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
4.2. Potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 24. ust. 1 ustawy Pzp.
4.2.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty:
4.2.1.1. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy Pzp;
4.2.1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6(sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4.2.1.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4.2.1.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4.2.1.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4.2.1.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4.2.2. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4.2.2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w pkt 4.2.1.2 - 4 i 4.2.1.6. SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) w pkt 4.2.1.5. - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.
4.2.2.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.2.2.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4.2.2.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 4.2.2.1 ppkt 1) lit a) i c) oraz pkt 4.2.2.1. ppkt 2) SIWZ, lub zastępujący je dokument o którym mowa w pkt 4.2.2.2. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 4.2.2.1 ppkt 1) lit b), lub zastępujący go dokument o którym mowa w pkt 4.2.2.2 SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.2.2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Pełnomocnika Zamawiającego może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
4.2.3. Przedłożone oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 4.2. SIWZ muszą potwierdzać brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, nie później niż na dzień składania ofert.
4.2.4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Pełnomocnik Zamawiającego odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Pełnomocnik zamawiającego dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o ktorym mowa w pkt 6.1.1.1. SIWZ.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia:
Pełnomocnik Zamawiającego odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Pełnomocnik zamawiającego dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o ktorym mowa w pkt 6.1.1.1. SIWZ.
2. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) potencjał techniczny:
— pełnomocnik Zamawiającego odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Pełnomocnik zamawiającego dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o ktorym mowa w pkt 6.1.1.1. SIWZ;
b) potencjał kadrowy:
— pełnomocnik Zamawiającego odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Pełnomocnik zamawiającego dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o ktorym mowa w pkt 6.1.1.1. SIWZ.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena oferty. Waga 100

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
SOE/Prz01/2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.7.2012 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 9.7.2012 - 12:00

Miejscowość:

Siedziba Pełnomocnika Zamawiającego: Spółka Obrotu Energią Sp. z o.o. w likwidacji, 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25 pok. C/2/9.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Pełnomocnika Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Pełnomocnik Zamawiającego jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
2) Odwołanie powinno wskazać czynność lub zaniechanie czynności Pełnomocnika Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3) Odwołanie wnosi się do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Pełnomocnikowi Zamawiającego przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Pełnomocnik Zamawiającego mógł zapoznać się z treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Pełnomocnik Zamawiającego mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Pełnomocnika Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego.
7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8) W pozostałym zakresie do środków ochrony prawnej stosuje się przepisy art. 180-198 ustawy Pzp.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.5.2012
TI Tytuł PL-Rybnik: Elektryczność
ND Nr dokumentu 214820-2012
PD Data publikacji 10/07/2012
OJ Dz.U. S 130
TW Miejscowość RYBNIK
AU Nazwa instytucji Miasto Racibórz i jego jednostki gminne oraz Gminy Lubomia, Kornowac, Krzyżanowice i ich jednostki organizacyjne w imieniu których działa Pełnomocnik - Spółka Obrotu Energią Sp. z o.o. w likwidacji
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 3 - Władze lokalne
DS Dokument wysłany 05/07/2012
DT Termin 09/07/2012
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 09310000 - Elektryczność
OC Pierwotny kod CPV 09310000 - Elektryczność
RC Kod NUTS PL227

10/07/2012    S130    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Rybnik: Elektryczność

2012/S 130-214820

Miasto Racibórz i jego jednostki gminne oraz Gminy Lubomia, Kornowac, Krzyżanowice i ich jednostki organizacyjne w imieniu których działa Pełnomocnik - Spółka Obrotu Energią Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Jankowicka 23/25, attn: Ilona Chwastek, POLSKA-44-200Rybnik. Tel. +48 327569535. E-mail: biuro@soe.rybnik.pl. Fax +48 327569535.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 1.6.2012, 2012/S 103-172362)

Przedmiot zamówienia:
CPV:09310000

Elektryczność.

Zamiast: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 PLN.

Powinno być: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 500,00 PLN.


TI Tytuł PL-Rybnik: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
ND Nr dokumentu 306764-2012
PD Data publikacji 28/09/2012
OJ Dz.U. S 187
TW Miejscowość RYBNIK
AU Nazwa instytucji Miasto Racibórz i jego jednostki gminne oraz Gminy Lubomia, Kornowac, Krzyżanowice i ich jednostki organizacyjne w imieniu których działa Pełnomocnik - Spółka Obrotu Energią Sp. z o.o. w likwidacji
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 3 - Władze lokalne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 26/09/2012
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
OC Pierwotny kod CPV 09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
IA Adres internetowy (URL) http://www.soe.rybnik.pl/
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

28/09/2012    S187    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Rybnik: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2012/S 187-306764

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Racibórz i jego jednostki gminne oraz Gminy Lubomia, Kornowac, Krzyżanowice i ich jednostki organizacyjne w imieniu których działa Pełnomocnik - Spółka Obrotu Energią Sp. z o.o. w likwidacji
ul. Jankowicka 23/25
Osoba do kontaktów: Ilona Chwastek
44-200 Rybnik
Polska
Tel.: +48 327569535
E-mail: biuro@soe.rybnik.pl
Faks: +48 327569535

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.soe.rybnik.pl/

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Miasto Racibórz i jego jednostki gminne
Batorego 6
47-400 Racibórz
Polska

Gmina Lubomia i jej jednostki administracyjne
Szkolna 1
44-360 Lubomia
Polska

Gmina Kornowac i jej jednostki administracyjne
Raciborska 48
44-285 Kornowac
Polska

Gmina Krzyżanowice i jej jednostki organizacyjne
Główna 5
47-450 Krzyżanowice
Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.) dla Miasta Racibórz i jego jednostek gminnych oraz Gmin Lubomia, Kornowac, Krzyżanowice i ich jednostek organizacyjnych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zamówienie dotyczy wyboru sprzedawcy energii elektrycznej dla Miasta Racibórz i jego jednostek gminnych, oraz Gmin Lubomia, Kornowac, Krzyżanowice i ich jednostek administracyjnych.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09300000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Najniższa oferta 939 635,45 i najwyższa oferta 955 817,83 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
SOE/Prz01/2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 103-172362 z dnia 1.6.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
1.8.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
44-100 Gliwice
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 967 828,78 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 939 635,45 i najwyższa oferta 955 817,83 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.9.2012

Termin składania wniosków lub ofert:
2012-07-09
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 17236220121
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-06-01
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 539 dni
Wadium: 15000 ZŁ
Szacowana wartość* 500 000 PLN  -  750 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.soe.rybnik.pl/
Informacja dostępna pod: Miasto Racibórz i jego jednostki gminne oraz Gminy Lubomia, Kornowac, Krzyżanowice i ich jednostki o
ul. Jankowicka 23/25, 44-200 rybnik, woj. śląskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
09310000-5 Elektryczność
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zadanie nr 1. Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
Gliwice
2012-08-01 0,00