Tarczyn: Remont dróg


Numer ogłoszenia: 172580 - 2015; data zamieszczenia: 10.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Tarczyn , ul. Juliana Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn, woj. mazowieckie, tel. 22 7157900, 7157938, faks 22 7278191.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.bip.tarczyn.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  -


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont dróg.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego: zadanie nr 1: Remont dróg w m-ściach Komorniki, Prace Duże, Ruda: 1) remontu ul. Kolejowej i ul. Długiej w miejscowości Ruda na łącznej długości 815 mb, 2) remontu ul. Zatylnej i Wesołej w miejscowości Prace Duże na łącznej długości 610 mb, 3) remont ul. Leśnej w miejscowości Komorniki na odcinku 30 mb; zadanie nr 2: Remont dróg w m-ściach Stefanówka, Nosy, Many: 1) remontu ul. Helenki w miejscowości Stefanówka na odcinku 300 mb, 2) remontu ul. Ogrodowej i Piaskowej w miejscowości Nosy na łącznej długości 990 mb, 3) remontu ul. Długiej w miejscowości Many na odcinku 460 mb. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera siwz.


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi legitymować się należytym wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 3 robót, polegających na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na długości co najmniej 1200 mb - osobno każda z robót. Zamawiający dopuszcza wykazanie się tymi samymi robotami w każdym zadaniu


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca ma wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności drogowej. Zamawiający dopuszcza wykazanie się tą samą osobą w każdym zadaniu.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 i nr 2 do siwz, odpowiednio dla zadania nr 1 i nr 2, 2) informację o podmiocie wspólnym - załącznik nr 5 do siwz - jeśli dotyczy, 3) pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeśli dotyczy, 4) informację, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zawierającą nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (art. 91 ust. 3a Pzp) - jeśli dotyczy,

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin gwarancji - 5


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

14.4. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Wykonawca został wybrany do realizacji zamówienia w przypadku: a) zmiany stawki podatku VAT, b) wystąpienia warunków atmosferycznych lub temperatur, których skala w sposób znaczący odbiega od średniej wieloletniej określonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają wykonanie robót, c) wyjątkowo trudnych warunków gruntowo-wodnych, które nie zostały przewidziane w dokumentacji, d) zmian w zakresie podwykonawstwa, e) wystąpienia niezgodności terenu robót wynikającego z pomiarów geodezyjnych.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.tarczyn.pl w zakładce zamówienia publiczne 2015

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Tarczynie ul. J. Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn pok. nr 13 lub zostanie przesłana pocztą.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.07.2015 godzina 10:00, miejsce: w Urzędzie Miejskim w Tarczynie, ul. Juliana Stępkowskiego 17, pokój numer 3 na parterze (Punkt Obsługi Interesantów).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Remont dróg w m-ściach Komorniki, Prace Duże, Ruda.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego: 1) remontu ul. Kolejowej i ul. Długiej w miejscowości Ruda na łącznej długości 815 mb, 2) remontu ul. Zatylnej i Wesołej w miejscowości Prace Duże na łącznej długości 610 mb, 3) remont ul. Leśnej w miejscowości Komorniki na odcinku 30 mb.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.40-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin gwarancji - 5


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Remont dróg w m-ściach Stefanówka, Nosy, Many.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego: 1) remontu ul. Helenki w miejscowości Stefanówka na odcinku 300 mb, 2) remontu ul. Ogrodowej i Piaskowej w miejscowości Nosy na łącznej długości 990 mb, 3) remontu ul. Długiej w miejscowości Many na odcinku 460 mb..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.40-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin gwarancji - 5


Numer ogłoszenia: 188564 - 2015; data zamieszczenia: 24.07.2015


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
172580 - 2015 data 10.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Tarczyn, ul. Juliana Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn, woj. mazowieckie, tel. 22 7157900, 7157938, fax. 22 7278191.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2015 godzina 10:00, miejsce: w Urzędzie Miejskim w Tarczynie, ul. Juliana Stępkowskiego 17, pokój numer 3 na parterze (Punkt Obsługi Interesantów)..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2015 godzina 10:00, miejsce: w Urzędzie Miejskim w Tarczynie, ul. Juliana Stępkowskiego 17, pokój numer 3 na parterze (Punkt Obsługi Interesantów)..


Tarczyn: Remont dróg


Numer ogłoszenia: 217096 - 2015; data zamieszczenia: 24.08.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 172580 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Tarczyn, ul. Juliana Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn, woj. mazowieckie, tel. 22 7157900, 7157938, faks 22 7278191.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont dróg.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego: zadanie nr 1: Remont dróg w m-ściach Komorniki, Prace Duże, Ruda: 1) remontu ul. Kolejowej i ul. Długiej w miejscowości Ruda na łącznej długości 815 mb, 2) remontu ul. Zatylnej i Wesołej w miejscowości Prace Duże na łącznej długości 610 mb, 3) remont ul. Leśnej w miejscowości Komorniki na odcinku 30 mb; zadanie nr 2: Remont dróg w m-ściach Stefanówka, Nosy, Many: 1) remontu ul. Helenki w miejscowości Stefanówka na odcinku 300 mb, 2) remontu ul. Ogrodowej i Piaskowej w miejscowości Nosy na łącznej długości 990 mb, 3) remontu ul. Długiej w miejscowości Many na odcinku 460 mb. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera siwz.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Remont dróg w m-ściach Komorniki, Prace Duże, Ruda


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budownictwo Drogowe JARPOL S.A., {Dane ukryte}, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 243198,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  221081,43


 • Oferta z najniższą ceną:
  218940,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  452940,67


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Remont dróg w m-ściach Stefanówka, Nosy, Many


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budownictwo Drogowe JARPOL S.A., {Dane ukryte}, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 325904,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  265996,73


 • Oferta z najniższą ceną:
  265996,73
  / Oferta z najwyższą ceną:
  578108,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Juliana Stępkowskiego 17, 05555 Tarczyn
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zamowienia.publiczne@tarczyn.pl
tel: 22 7157900, 7157938
fax: 227 278 191
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-07-26
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 17258020150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-07-09
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 65 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 95%
WWW ogłoszenia: www.bip.tarczyn.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miejski w Tarczynie ul. J. Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn pok. nr 13 lub zostanie przesłana pocztą
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Remont dróg w m-ściach Komorniki, Prace Duże, Ruda Budownictwo Drogowe JARPOL S.A.
Warszawa
2015-08-24 221 081,00
Remont dróg w m-ściach Stefanówka, Nosy, Many Budownictwo Drogowe JARPOL S.A.
Warszawa
2015-08-24 265 996,00