Łódź: Dostawa, montaż, okablowanie, zestrojenie i uruchomienie zestawów urządzeń interaktywnych do sal seminaryjnych i dydaktycznych - 38/ZP/2011


Numer ogłoszenia: 173567 - 2011; data zamieszczenia: 22.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi , ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://www.barlicki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa, montaż, okablowanie, zestrojenie i uruchomienie zestawów urządzeń interaktywnych do sal seminaryjnych i dydaktycznych - 38/ZP/2011.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:


Pakiet 1 - Zestaw urządzeń interaktywnych do sal seminaryjnych

1. Tablica interaktywna 6 szt.
2. Projektor do tablicy interaktywnej z uchwytem 6 szt.
3. Notebook 6 szt.
4. Wizualizer 6 szt.
5. Zestaw głośnikowy stereo 6 szt.
6. Szafka meblowa na sprzęt AV 6 szt.
7. System odpowiedzi/głosowania 6 szt.
8. Koszty montażu, okablowania, zestrojenia i uruchomienia 6 szt.

Pakiet 2 - Zestaw urządzeń interaktywnych do sal dydaktycznych

1. Tablica interaktywna 11 szt.
2. Projektor do tablicy interaktywnej z uchwytem 11 szt.
3. Notebook 11 szt.
4. Zestaw głośnikowy stereo 11 szt.
5. Szafka meblowa na sprzęt AV 11 szt.
6. Koszty montażu, okablowania, zestrojenia i uruchomienia 11 szt..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
32.32.20.00-6, 30.21.31.00-9, 48.90.00.00-7, 32.34.00.00-8, 39.15.30.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2. oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanych decyzji właściwego organu.
3. dokumenty (kompletne) wystawionych przez notyfikowane jednostki certyfikujące certyfikatów CE lub wystawione przez producenta deklaracji zgodności lub dokumenty równoważnych zawierające dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu na terenie RP,
4. aktualny katalog - dla oferowanego urządzenia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.barlicki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi,
90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.06.2011 godzina 09:00, miejsce:
Sekretariat Finansowo - Techniczny SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi,
90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22,
pok. 201 II piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać w godzinach pracy Działu Zamówień Publicznych od godziny 7:30 do 15:05:
2.1. Drogą elektroniczną:
2.1.1 ze strony Wykonawcy - w zakresie dotyczącym pobierania elektronicznej wersji SIWZ.
2.1.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ drogą mailową na adres swiatlowska@poczta.onet.pl.
Zamawiający prosi o przesyłanie zapytań do przetargu dodatkowo formacie WORD,
2.1.3 ze strony Zamawiającego - w zakresie udostępnienia elektronicznej wersji SIWZ oraz umieszczania treści pism skierowanych do Wykonawców na stronie internetowej Zamawiającego http://www.barlicki.pl oraz wszelkiej korespondencji między stronami.
2.2. Faksem na numer 42 678-99-52: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami, z wyłączeniem złożenia oferty dla której wymagana jest forma pisemna;.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Dostawa, montaż, okablowanie, zestrojenie i uruchomienie zestawów urządzeń interaktywnych do sal seminaryjnych i dydaktycznych - 38/ZP/2011


Numer ogłoszenia: 217587 - 2011; data zamieszczenia: 11.08.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 173567 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa, montaż, okablowanie, zestrojenie i uruchomienie zestawów urządzeń interaktywnych do sal seminaryjnych i dydaktycznych - 38/ZP/2011.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:


Pakiet 1 - Zestaw urządzeń interaktywnych do sal seminaryjnych

1. Tablica interaktywna 6 szt.
2. Projektor do tablicy interaktywnej z uchwytem 6 szt.
3. Notebook 6 szt.
4. Wizualizer 6 szt.
5. Zestaw głośnikowy stereo 6 szt.
6. Szafka meblowa na sprzęt AV 6 szt.
7. System odpowiedzi/głosowania 6 szt.
8. Koszty montażu, okablowania, zestrojenia i uruchomienia 6 szt.

Pakiet 2 - Zestaw urządzeń interaktywnych do sal dydaktycznych

1. Tablica interaktywna 11 szt.
2. Projektor do tablicy interaktywnej z uchwytem 11 szt.
3. Notebook 11 szt.
4. Zestaw głośnikowy stereo 11 szt.
5. Szafka meblowa na sprzęt AV 11 szt.
6. Koszty montażu, okablowania, zestrojenia i uruchomienia 11 szt.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
32.32.20.00-6, 30.21.31.00-9, 48.90.00.00-7, 32.34.00.00-8, 39.15.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SHADOK AV Piechuła Sp. k., {Dane ukryte}, 41-806 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 118320,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  172913,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  172913,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  172913,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SHADOK AV Piechuła Sp. k., {Dane ukryte}, 41-806 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 161040,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  194155,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  194155,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  194155,50


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
tel: 42 677 68 24, 42 291 95 70
fax: 42 678 99 52
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-06-29
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 17356720110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-06-21
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 42 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.barlicki.pl
Informacja dostępna pod:
Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi,
90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30213100-6 Komputery przenośne
32322000-6 Urządzenia multimedialne
32340000-8 Mikrofony i głośniki
39153000-9 Meble konferencyjne
48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet 1 SHADOK AV Piechuła Sp. k.
Zabrze
2011-08-11 172 913,00
Pakiet 2 SHADOK AV Piechuła Sp. k.
Zabrze
2011-08-11 194 155,00