Strzyżów: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA PRZYCHODNI NA SZKOŁĘ MUZYCZNĄ-I etap-stan surowy otwarty


Numer ogłoszenia: 173885 - 2015; data zamieszczenia: 26.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Z. Mycielskiego , ul. Mostowa 2, 38-100 Strzyżów, woj. podkarpackie, tel. 17 2762091, faks 17 2760028.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.psm-strzyzow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA PRZYCHODNI NA SZKOŁĘ MUZYCZNĄ-I etap-stan surowy otwarty.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
3.3.1. Ogólny zakres robót Projekt przetargowy ZP1/2015 polega na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku przychodni na działkach nr ewid. 1436, 1437, 1438/1, położonej w Strzyżowie przy ul. Mostowej 20. Budynek 3-kondygnacyjny, w którym będą odbywały się zajęcia edukacyjne oraz występy artystyczne. 1.Parametry techniczne budynku:POWIERZCHNIA ZABUDOWY 704,62 m2, KUBATURA BRUTTO 6083,61 m3, WYSOKOŚĆ 11,14 m, SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA 22,00 m, POWIERZCHNIA: PARTER 324,16 m2, PIĘTRO I 333,64 m2, PIĘTRO II 580,47 m2, NADBUDÓWKA 37,35 m2, SUMA m2 1275,62 m2. 2. Zakres opracowania: PARTER:wykonanie wyburzeń ścianek działowych kondygnacji parteru, kominów i szachtów, wyburzenie lub zamurowanie części ścian zewnętrznych uwzględniając projektowane otwory okienne, fasadowe i drzwiowe, podbicie istniejących fundamentów, wykonanie zagęszczenia gruntu bez wylewania chudego betonu, wzmocnienie konstrukcji ( dodatkowe nadproża, belki, wieńce), wykonanie ścianek działowych, wykonanie obudowy szachów pozostawiając jedną ze ścian niezamurowaną na całej wysokości kondygnacji w celu umożliwienia montażu instalacji, zagęszczenie gruntu, wykonanie nowych klatek schodowych. I PIĘTRO:wykonanie wyburzeń ścianek działowych kondygnacji suteren, wyburzenie lub zamurowanie części ścian zewnętrznych uwzględniając projektowane otwory okienne, fasadowe i drzwiowe, wzmocnienie konstrukcji ( dodatkowe nadproża, belki, wieńce), wykonanie ścianek działowych w wersji akustycznej, wykonanie obudowy szachów pozostawiając jedną ze ścian niezamurowaną na całej wysokości kondygnacji w celu umożliwienia montażu instalacji, wykonanie nowych klatek schodowych, schodów zewnętrznych, nadlanie nowej płyty stropowej w miejscach projektowanych nadwieszeń nad I piętrem. II PIETRO (NADBUDOWA):wykonanie ścian zewnętrznych i ścian działowych, wykonanie obudowy szachów pozostawiając jedną ze ścian niezamurowaną na całej wysokości kondygnacji w celu umożliwienia montażu instalacji, wykonanie płyty żelbetowej nad kondygnacją II. NADBUDÓWKA:wykonanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem otworów instalacji wentylacyjnej, wykonanie stropu nad nadbudówką. DACH:wykonanie ścianek attykowych, wymurowanie kominów do wysokości 50 cm od wierzchu stropu, zapewniając możliwość zamocowania projektowanych instalacji wewnątrz otworu kominowego, wykonanie izolacji przeciwwodnej stropów II piętra i nadbudówki wraz systemem odprowadzenia wody deszczowej na zewnątrz budynku. ROZBUDOWA:wykonanie kolumn betonowych, wykonanie podkładów betonowych, wykonanie izolacji przeciwwodnej ław, wykonanie ław i ścian, wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych, wykonanie podkładów z materiałów sypkich, wykonanie podkładów betonowych. 3. Ogólny opis konstrukcji budynku. Zakres projektu obejmuje zmiany dotyczące budynku istniejącego polegające na nadbudowie i przebudowie oraz projekt nowej części budynku oddylatowanej od budynku istniejącego stanowiący oddzielny obiekt pod względem konstrukcyjnym. Budynek istniejący jest budynkiem wolnostojący dwukondygnacyjny, z jedną kondygnacją częściowo zagłębioną poniżej terenu, o rzucie prostokąta (14,7x16,3m) z ryzalitem o wymiarach 13x4,5/5,0m. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Fundamenty wykonane są, jako bezpośrednie w formie ław fundamentowych betonowych. Ściany w budynku wykonane są, jako murowane. Stropy są zróżnicowane, nad suterynami wykonane są na belkach stalowych typu Kleina nad parterem, stanowiące stropodach wykonana są, jako gęstożebrowe typu DZ. W ramach projektowanej nadbudowy zaprojektowano nadbudowę jednej kondygnacji z wykorzystaniem istniejącego stropu nad parterem. Nadbudowę zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej ze stropem żelbetowym płytowym, który stanowi równocześnie konstrukcje stropodachu. W ramach przebudowy zaprojektowano nowe schody żelbetowe w miejscu istniejących klatek schodowych oraz zmiany otworów okiennych w ścianach i przebudowę ścianek działowych. Konsekwencją nadbudowy budynku jest również konieczność wzmocnienia ław fundamentowych poprzez ich poszerzenie z równoczesnym ich obniżeniem ze względu na zwiększenie wysokości pomieszczeń na pierwszej kondygnacji. Część nową budynku zaprojektowano jako obiekt 3-kondygnacyjny niepodpiwniczony, oddylatowany od budynku istniejącego. Konstrukcja budynku składa się z dwóch elementów nośnych w formie trzonów o kształtach prostokąta w formie ścian żelbetowych ze stropami o trzech kondygnacjach oraz opartej na nich dużej sali na poziomie II piętra w formie układu dwóch stropów zamkniętych belkami-ścianami na zewnątrz. Układ konstrukcyjny sali jest rozpięty pomiędzy elementami nośnymi i dodatkowo częściowo przewieszony. Posadowienie nowoprojektowanej części budynku zaprojektowano ze względu na średnie warunki gruntowe na palach betonowych w formie kolumn betonowych stanowiących wzmocnienie podłoża gruntowego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wg dokumentacji (załącznik nr 10 do siwz)..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
8.1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:40000,00 zł(słownie:czterdzieści tysięcy złotych).Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.8.2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a)pieniądzu;b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c)gwarancjach bankowych;d)gwarancjach ubezpieczeniowych;e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).Dokumenty o których mowa w pkt b, c, d, e należy w oryginale złożyć w: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. Im. Zygmunta Mycielskiego,ul.Mostowa 2,38-100 Strzyżów, przed upływem terminu składania ofert.Dopuszcza się by te dokumenty były wpięte do oferty. 8.3.Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed terminem składania ofert.Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania wskazanego rachunku bankowego, tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na podany rachunek bankowy Zamawiającego.8.4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:NBP Oddział Rzeszów nr 02101015282046001391300000 z dopiskiem:Przetarg ZP1/2015.8.5.Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu prosi się o podanie numeru rachunku bankowego, na który zamawiający ma dokonać zwrot wadium.8.6.W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:1)w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;2)w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8.7.Z powyższego dokumentu powinno ponadto wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.8.8.Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.8.9.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale.8.10.Wadium wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 8.11.Zwrot wadium: Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z uwzględnieniem postanowień art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej dwa zamówienia (zakończone i odebrane) na roboty budowlane polegające na: a) wykonaniu, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku użyteczności publicznej, zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. Zm ) o kubaturze nie mniejszej niż 6000,00 m3 (słownie: sześć tysięcy metrów sześciennych) i wartości (zrealizowanej) nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych). b) co najmniej jednej roboty budowlanej polegające na wykonaniu podbicia istniejących ław fundamentowych w budynku użyteczności publicznej, zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. Zm ) o wartości co najmniej 350 000,00 złotych brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy). c) co najmniej jedno zamówienie w budynkach użyteczności publicznej, zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) polegające na wykonaniu robót budowlanych dla pomieszczeń o akustyce kwalifikowanej (sale koncertowe i operowe, audytoria, studia nagraniowe, produkcyjne i emisyjne, amfiteatry).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami: a)(kierownik budowy) co najmniej 1 osoba o następujących kwalifikacjach (łącznie):Uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.). Co najmniej 10-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy przy realizacji przedsięwzięć polegających na remoncie, budowie lub przebudowie obiektów budowlanych, w tym co najmniej jednego zadania o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto(słownie: dwa miliony złotych).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że: a)posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), b)jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), c)osiągnął w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych osiągnął w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, rocznych przychodów netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej dwa zamówienia (zakończone i odebrane) na roboty budowlane polegające na: a)co najmniej dwa zamówienia w budynkach użyteczności publicznej, zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) polegające na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku kubaturowego o kubaturze nie mniejszej niż 6000.00m3 (słownie: sześć tysięcy metrów sześciennych i wartości (zrealizowanej) nie mniejszej niż 2 000 000.00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych), b)co najmniej jedno zamówienie w budynkach użyteczności publicznej, zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) polegające na wykonaniu podbicia istniejących ław fundamentowych o wartości co najmniej 350 000,00 złotych brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy). c)co najmniej jedno zamówienie w budynkach użyteczności publicznej, zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) polegające na wykonaniu robót budowlanych dla pomieszczeń o akustyce kwalifikowanej (sale koncertowe i operowe, audytoria, studia nagraniowe, produkcyjne i emisyjne, amfiteatry).;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  a)zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c)charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d)zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Każdy z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia. Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Termin realizacji zamówienia - 10
 • 3 - Okres gwarancji - 10


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w zakresie dotyczącym:1)zmiana wynagrodzenia:zmiana urzędowej stawki podatku VAT.W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, odpowiedniej zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto.2)zmiany terminu realizacji: Termin zakończenia robót i przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku:a) opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;b)wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.);c)konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej;d)decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.). Opóźnienia, o których mowa wyżej, muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. W/w przypadkach strony ustalają nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi tych opóźnień.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.psm-strzyzow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. Im. Zygmunta Mycielskiego ul. Mostowa 2 38-100 Strzyżów.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. Im. Zygmunta Mycielskiego ul. Mostowa 2 38-100 Strzyżów.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Strzyżów: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA PRZYCHODNI NA SZKOŁĘ MUZYCZNĄ-I etap-stan surowy otwarty


Numer ogłoszenia: 21444 - 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 173885 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Z. Mycielskiego, ul. Mostowa 2, 38-100 Strzyżów, woj. podkarpackie, tel. 17 2762091, faks 17 2760028.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA PRZYCHODNI NA SZKOŁĘ MUZYCZNĄ-I etap-stan surowy otwarty.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Projekt przetargowy ZP1/2015 polega na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku przychodni na działkach nr ewid. 1436, 1437, 1438/1, położonej w Strzyżowie przy ul. Mostowej 20.Budynek 3-kondygnacyjny, w którym będą odbywały się zajęcia edukacyjne oraz występy artystyczne.1.Parametry techniczne budynku:POWIERZCHNIA ZABUDOWY 704,62 m2, KUBATURA BRUTTO 6083,61 m3, WYSOKOŚĆ 11,14 m, SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA 22,00 m, POWIERZCHNIA:PARTER 324,16 m2, PIĘTRO I 333,64 m2, PIĘTRO II 580,47 m2, NADBUDÓWKA 37,35 m2, SUMA 1275,62 m2. 2. Zakres opracowania:PARTER: wykonanie wyburzeń ścianek działowych kondygnacji parteru, kominów i szachtów, wyburzenie lub zamurowanie części ścian zewnętrznych uwzględniając projektowane otwory okienne, fasadowe i drzwiowe, podbicie istniejących fundamentów, wykonanie zagęszczenia gruntu bez wylewania chudego betonu, wzmocnienie konstrukcji ( dodatkowe nadproża, belki, wieńce), wykonanie ścianek działowych, wykonanie obudowy szachów pozostawiając jedną ze ścian niezamurowaną na całej wysokości kondygnacji w celu umożliwienia montażu instalacji, zagęszczenie gruntu, wykonanie nowych klatek schodowych. I PIĘTRO: wykonanie wyburzeń ścianek działowych kondygnacji suteren, wyburzenie lub zamurowanie części ścian zewnętrznych uwzględniając projektowane otwory okienne, fasadowe i drzwiowe, wzmocnienie konstrukcji ( dodatkowe nadproża, belki, wieńce), wykonanie ścianek działowych w wersji akustycznej, wykonanie obudowy szachów pozostawiając jedną ze ścian niezamurowaną na całej wysokości kondygnacji w celu umożliwienia montażu instalacji, wykonanie nowych klatek schodowych, schodów zewnętrznych, nadlanie nowej płyty stropowej w miejscach projektowanych nadwieszeń nad I piętrem. II PIETRO (NADBUDOWA): wykonanie ścian zewnętrznych i ścian działowych, wykonanie obudowy szachów pozostawiając jedną ze ścian niezamurowaną na całej wysokości kondygnacji w celu umożliwienia montażu instalacji, wykonanie płyty żelbetowej nad kondygnacją II. NADBUDÓWKA: wykonanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem otworów instalacji wentylacyjnej, wykonanie stropu nad nadbudówką. DACH: wykonanie ścianek attykowych, wymurowanie kominów do wysokości 50 cm od wierzchu stropu, zapewniając możliwość zamocowania projektowanych instalacji wewnątrz otworu kominowego, wykonanie izolacji przeciwwodnej stropów II piętra i nadbudówki wraz systemem odprowadzenia wody deszczowej na zewnątrz budynku. ROZBUDOWA: wykonanie kolumn betonowych, wykonanie podkładów betonowych, wykonanie izolacji przeciwwodnej ław, wykonanie ław i ścian, wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych, wykonanie podkładów z materiałów sypkich, wykonanie podkładów betonowych. 3. Ogólny opis konstrukcji budynku. Zakres projektu obejmuje zmiany dotyczące budynku istniejącego polegające na nadbudowie i przebudowie oraz projekt nowej części budynku oddylatowanej od budynku istniejącego stanowiący oddzielny obiekt pod względem konstrukcyjnym. Budynek istniejący jest budynkiem wolnostojący dwukondygnacyjny, z jedną kondygnacją częściowo zagłębioną poniżej terenu, o rzucie prostokąta (14,7x16,3m) z ryzalitem o wymiarach 13x4,5/5,0m. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Fundamenty wykonane są, jako bezpośrednie w formie ław fundamentowych betonowych. Ściany w budynku wykonane są, jako murowane. Stropy są zróżnicowane, nad suterynami wykonane są na belkach stalowych typu Kleina nad parterem, stanowiące stropodach wykonana są, jako gęstożebrowe typu DZ.W ramach projektowanej nadbudowy zaprojektowano nadbudowę jednej kondygnacji z wykorzystaniem istniejącego stropu nad parterem. Nadbudowę zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej ze stropem żelbetowym płytowym, który stanowi równocześnie konstrukcje stropodachu. W ramach przebudowy zaprojektowano nowe schody żelbetowe w miejscu istniejących klatek schodowych oraz zmiany otworów okiennych w ścianach i przebudowę ścianek działowych. Konsekwencją nadbudowy budynku jest również konieczność wzmocnienia ław fundamentowych poprzez ich poszerzenie z równoczesnym ich obniżeniem ze względu na zwiększenie wysokości pomieszczeń na pierwszej kondygnacji. Część nową budynku zaprojektowano jako obiekt 3-kondygnacyjny niepodpiwniczony, oddylatowany od budynku istniejącego. Konstrukcja budynku składa się z dwóch elementów nośnych w formie trzonów o kształtach prostokąta w formie ścian żelbetowych ze stropami o trzech kondygnacjach oraz opartej na nich dużej sali na poziomie II piętra w formie układu dwóch stropów zamkniętych belkami-ścianami na zewnątrz. Układ konstrukcyjny sali jest rozpięty pomiędzy elementami nośnymi i dodatkowo częściowo przewieszony. Posadowienie nowoprojektowanej części budynku zaprojektowano ze względu na średnie warunki gruntowe na palach betonowych w formie kolumn betonowych stanowiących wzmocnienie podłoża gruntowego.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wg dokumentacji (załącznik nr 10 do siwz)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.01.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane REMBUD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 38-100 Strzyżów, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1300000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1256524,77


 • Oferta z najniższą ceną:
  920025,98
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1544222,09


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Mostowa 2, 38-100 Strzyżów
woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: goliwa_2705@o2.pl
tel: 172 762 091
fax: 172 760 028
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-12-10
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 17388520150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-11-25
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 264 dni
Wadium: 81 ZŁ
Szacowana wartość* 2 700 PLN  -  4 050 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 80%
WWW ogłoszenia: www.psm-strzyzow.pl
Informacja dostępna pod: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. Im. Zygmunta Mycielskiego ul. Mostowa 2 38-100 Strzyżów
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA PRZYCHODNI NA SZKOŁĘ MUZYCZNĄ-I etap-stan surowy otwarty Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane REMBUD Sp. z o.o.
Strzyżów
2016-02-01 1 256 524,00