Bydgoszcz: Dostawa fagotów dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy


Numer ogłoszenia: 175698 - 2014; data zamieszczenia: 23.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego , ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3212343, faks 052 3210752.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.filharmonia.bydgoszcz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa fagotów dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 nowych (jednakowa marka i jednakowe modele, strojone wyjściowo: a 440 Hz.) fagotów model - Fox 660 D Short Bore Thick Wall - dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.2. Szczegółowa specyfikacja instrumentu:2.1) fagoty wykonane z drewna rodzaju European Mountain Maple,2.2) mechanika posrebrzana, wykonana z odlewu niklowo-srebrnego,2.3) czara głosowa typu German Bell,2.4) zamek łączący skrzydło z rurą basową zamykany szpilką wsuwaną w górna część skrzydła obok wejścia esu,2.5) klapa wysokie E,2.6) klapa wysokie A z rolką do mostka łączącego z piano systemem,2.7) klapa trylowa es w skrzydle,2.8) zamknięcie piano-systemu dla kciuka lewej ręki,2.9) klapa trylowa As / B w stopie,2.10) podwójna klapa C w rurze basowej,2.11) klapa wysokie D,2.12) osłona klapy B w stopie,2.13) osłona klapy E w stopie,2.14) osłona klapy D w rurze basowej,2.15) klapy długie, równoległe H i B w rurze basowej mocowane na osobnych osiach,2.16) klapa okularowa w skrzydle pod dźwięk d,2.17) klapa okularowa w stopie pod dźwięk h, 2.18) niklowo-srebrne tuleje w otworach dźwiękowych d, e, f w skrzydle,2.19) niklowo-srebrne tuleje w otworach dźwiękowych h, c w stopie,2.20) rolki między klapami C i D oraz Cis i Es w rurze basowej,2.21) jedna rolka w klapie B w stopie, 2.22) dwie rolki w klapie E w stopie,2.23) dwie rolki w klapie Fis w stopie, 2.24) jedna rolka w klapie Gis w stopie,2.25) dwie rolki między klapami F a As w stopie,2.26) rolka w klapie Fis w stopie między klapami F a Fis, dla 5 palca, 2.27) dodatkowa klapa B w stopie, dla 4 palca,2.28) uchwyt balansowy z 5 otworami o długości całkowitej 130 mm,2.29) kanał skrzydła i węższy kanał stopy wylany naturalnym kauczukiem,2.30) esy FOX double star CVC nr 1 i nr 2, 2.31) es FOX double star CVX nr 1,2.32) podpórka pod prawą rękę Fox nr 1236B-3 drewniana z trzonem 5/32 cala, 2.33) futerał firmy Kolbl z dwiema kieszeniami na zewnątrz, paskiem na ramię i dwiema szelkami na plecy,2.34) wycior bawełniany do skrzydła,2.35) wycior bawełniany do stopy, 2.36) pasek na szyję, 2.37) pasek pod udo, 2.38) klapa trylowa cis w stopie, 2.39) wklęśnięcie na korpusie skrzydła do strony rury basowej na całej długości skrzydła włącznie z obejmą metalową przy wejściu esu, 2.40) śruby stożkowe w mechanice wykonane ze stali nierdzewnej o kącie stożka 25 o (stopni), 2.41) korek na czopach rury basowej i skrzydła, 2.42) metalowa osłona kolanka w stopie typu: thin wall, short boot cap. 2.43) one hole gis system, 2.44) waga instrumentu (czara, skrzydło, rura basowa, stopa) 3294 gram..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.31.00.00-4, 37.31.40.00-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 10.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: =5.000,00 złotych, słownie: =pięć tysięcy złotych 00/100


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy wg reguły: spełnia / nie spełnia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga wykazanie realizacji co najmniej jednego zamówienia o tym samym lub podobnym charakterze na rzecz jednostki sektora finansów publicznych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożony przez .wykonawcę w niniejszym postępowaniu wykaz zrealizowanych dostaw oraz dołączone do niego dowody potwierdzajace, że wyszczególnione dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Według zasady spełnia/nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiajacy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy wg reguły: spełnia / nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiajacy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy wg reguły: spełnia / nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiajacy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy wg reguły: spełnia / nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Folder lub inne dokumenty, na podstawie których Zamawiający będzie mógł potwierdzić zgodność parametrów proponowanego instrumentu z parametrami określonym w SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie strony. 2. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w przypadku konieczności przesunięcia terminów umownych, w razie wystąpienia siły wyższej, przez którą strony rozumieją takie zdarzenia lub okoliczność, na które Strona nie ma wpływu i nie zostało ono przez nią wywołane oraz przeciw któremu ta Strona nie mogła w racjonalny sposób zabezpieczyć się przed zawarciem Umowy, a którego skoro wystąpiło, nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub go przezwyciężyć (np. klęski żywiołowe, strajki wojnę, decyzje rządowe uniemożliwiające wykonanie umowy w terminie, itp.) . 3. Wykonawca powołując się na zaistnienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie zobowiązany jest przedstawić stosowne dowody potwierdzające tę okoliczność.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.filharmonia.bydgoszcz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Andrzeja Szwalbego 6 85-080 Bydgoszcz.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.06.2014 godzina 09:30, miejsce: Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, Pokój nr 16 - Sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Bydgoszcz: Dostawa fagotów dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy


Numer ogłoszenia: 128377 - 2014; data zamieszczenia: 13.06.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 175698 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3212343, faks 052 3210752.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja artystyczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa fagotów dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 nowych (jednakowa marka i jednakowe modele, strojone wyjściowo: a 440 Hz.) fagotów model (Fox 660 D Short Bore Thick Wall) dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.2. Szczegółowa specyfikacja instrumentu: 2.1) fagoty wykonane z drewna rodzaju European Mountain Maple, 2.2) mechanika posrebrzana, wykonana z odlewu niklowo-srebrnego, 2.3) czara głosowa typu German Bell, 2.4) zamek łączący skrzydło z rurą basową zamykany szpilką wsuwaną w górna część skrzydła obok wejścia esu, 2.5) klapa wysokie E 2.6) klapa wysokie A z rolką do mostka łączącego z piano systemem, 2.7) klapa trylowa es w skrzydle, 2.8) zamknięcie piano-systemu dla kciuka lewej ręki, 2.9) klapa trylowa As / B w stopie, 2.10) podwójna klapa C w rurze basowej, 2.11) klapa wysokie D, 2.12) osłona klapy B w stopie, 2.13) osłona klapy E w stopie, 2.14) osłona klapy D w rurze basowej, 2.15) klapy długie, równoległe H i B w rurze basowej mocowane na osobnych osiach, 2.16) klapa okularowa w skrzydle pod dźwięk d, 2.17) klapa okularowa w stopie pod dźwięk h, 2.18) niklowo-srebrne tuleje w otworach dźwiękowych d, e, f w skrzydle, 2.19) niklowo-srebrne tuleje w otworach dźwiękowych h, c w stopie, 2.20) rolki między klapami C i D oraz Cis i Es w rurze basowej, 2.21) jedna rolka w klapie B w stopie, 2.22) dwie rolki w klapie E w stopie, 2.23) dwie rolki w klapie Fis w stopie, 2.24) jedna rolka w klapie Gis w stopie, 2.25) dwie rolki między klapami F a As w stopie, 2.26) rolka w klapie Fis w stopie między klapami F a Fis, dla 5 palca, 2.27) dodatkowa klapa B w stopie, dla 4 palca, 2.28) uchwyt balansowy z 5 otworami o długości całkowitej 130 mm, 2.29) kanał skrzydła i węższy kanał stopy wylany naturalnym kauczukiem, 2.30) esy FOX double star CVC nr 1 i nr 2, 2.31) es FOX double star CVX nr 1, 2.32) podpórka pod prawą rękę Fox nr 1236B-3 drewniana z trzonem 5/32 cala, 2.33) futerał firmy Kolbl z dwiema kieszeniami na zewnątrz, paskiem na ramię i dwiema szelkami na plecy, 2.34) wycior bawełniany do skrzydła, 2.35) wycior bawełniany do stopy, 2.36) pasek na szyję, 2.37) pasek pod udo, 2.38) klapa trylowa cis w stopie, 2.39) wklęśnięcie na korpusie skrzydła do strony rury basowej na całej długości skrzydła włącznie z obejmą metalową przy wejściu esu, 2.40) śruby stożkowe w mechanice wykonane ze stali nierdzewnej o kącie stożka 25 o (stopni), 2.41) korek na czopach rury basowej i skrzydła, 2.42) metalowa osłona kolanka w stopie typu: thin wall, short boot cap. 2.43) one hole gis system, 2.44) waga instrumentu (czara, skrzydło, rura basowa, stopa) 3294 gram.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.31.00.00-4, 37.31.40.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.06.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZM Concept Zbigniew Zygmunt, {Dane ukryte}, 85-080 Bydgoszcz, kraj/woj. lubuskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 211000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  257803,08


 • Oferta z najniższą ceną:
  257803,08
  / Oferta z najwyższą ceną:
  257803,08


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: finanse@filharmonia.bydgoszcz.pl
tel: 523 212 343
fax: 523 210 752
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-06-01
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 17569820140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-05-22
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 100 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.filharmonia.bydgoszcz.pl
Informacja dostępna pod: Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Andrzeja Szwalbego 6 85-080 Bydgoszcz
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
37310000-4 Instrumenty muzyczne
37314000-2 Instrumenty dęte
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa fagotów dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy ZM Concept Zbigniew Zygmunt
Bydgoszcz
2014-06-13 257 803,00