Katowice: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZADANIA PT. DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI DLA 3 OBIEKTÓW PRZYCHODNI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH- SPRAWA PN/13/D/2012


Numer ogłoszenia: 176456 - 2012; data zamieszczenia: 28.05.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" , ul. PCK 1, 40-057 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 251 64 35, faks 032 250 37 69.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.spzla-katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZADANIA PT. DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI DLA 3 OBIEKTÓW PRZYCHODNI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH- SPRAWA PN/13/D/2012.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca w ramach umowy kompleksowej sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej do 3 obiektów niżej wymienionych Przychodni: Przychodnia nr 1 ul. Mickiewicza 9 w Katowicach Przychodnia nr 3 ul. PCK 1 w Katowicach Przychodnia nr 13 ul. Ordona 3 w Katowicach 2.Szacunkowa ilość zapotrzebowania energii w okresie 24 miesięcy dla wyżej wymienionych obiektów wynosi 449 384 kWh (+-10%). 3.Szczegółowe informacje dot. wartości mocy zamówionej oraz miejsce przyłączy poszczególnych punktów poboru (budynków, obiektów) znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi dostarczyć: a) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (załącznik Nr 2 do SIWZ), b)koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót energią elektryczną.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 2) odnośnie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia: a)oświadczenie o spełnianiu arunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (załącznik Nr 2 do SIWZ),


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 3) odnośnie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a)oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (załącznik Nr 2 do SIWZ),


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 3) odnośnie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a)oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (załącznik Nr 2 do SIWZ),


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 4) odnośnie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej: a)oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (załącznik Nr 2 do SIWZ).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć: a) wypełniony i podpisany formularz cenowy b) zaparafowane na znak akceptacji istotne postanowienia umowy. c) pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą;


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie na realizację przedmiotowego zamówienia w następujących przypadkach: a) Ceny jednostkowe netto zawarte w formularzu oferty ( dot. dostaw energii elektrycznej) pozostają niezmienne w okresie obowiązywania umowy kompleksowej, o ile nie nastąpią zmiany kosztów wpływających na kalkulację ceny energii elektrycznej lub opłat za obsługę handlową, a także zmiany przepisów prawa w zakresie obrotu energią elektryczną, w tym przepisów prawa podatkowego, wydania wobec Wykonawcy przepisów administracyjnych w zakresie obrotu energią elektryczną w szczególności przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. b) W trakcie trwania umowy kompleksowej zmianie mogą ulec opłaty dot. usług dystrybucji zawarte w taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Zmiany te muszą być zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy. c) Wystąpienia innych zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, np. odłączenie którejkolwiek Przychodni ze struktur SPZLA w Katowicach np. w wyniku przekształcenia lub prywatyzacji. d) Przewiduje się możliwość zmiany wielkości mocy zamówionej na wniosek Zamawiającego po zrealizowaniu określonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego warunków zmiany mocy. e) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy f) W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności możliwa będzie zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy (zarówno z ramienia Zamawiającego, jak i z ramienia Wykonawcy


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.spzla-katowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach ul. PCK 1 40-057 Katowice..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.06.2012 godzina 09:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach- KANCELARIA ul. PCK 1, 40-057 Katowice..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Katowice: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZADANIA PT. DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI DLA 3 OBIEKTÓW PRZYCHODNI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH- SPRAWA PN/13/D/2012


Numer ogłoszenia: 240104 - 2012; data zamieszczenia: 07.07.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 176456 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia", ul. PCK 1, 40-057 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 251 64 35, faks 032 250 37 69.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZADANIA PT. DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI DLA 3 OBIEKTÓW PRZYCHODNI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH- SPRAWA PN/13/D/2012.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca w ramach umowy kompleksowej sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej do 3 obiektów niżej wymienionych Przychodni: Przychodnia nr 1 ul. Mickiewicza 9 w Katowicach Przychodnia nr 3 ul. PCK 1 w Katowicach Przychodnia nr 13 ul. Ordona 3 w Katowicach 2.Szacunkowa ilość zapotrzebowania energii w okresie 24 miesięcy dla wyżej wymienionych obiektów wynosi 449 384 kWh (+-10%). 3.Szczegółowe informacje dot. wartości mocy zamówionej oraz miejsce przyłączy poszczególnych punktów poboru (budynków, obiektów) znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
dostawa energii elektrycznej obejmująca w ramach umowy kompleksowej sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej do 3 obiektów niżej wymienionych Przychodni: Przychodnia nr 1 ul. Mickiewicza 9 w Katowicach Przychodnia nr 3 ul. PCK 1 w Katowicach Przychodnia nr 13 ul. Ordona 3 w Katowicach


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.06.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON SPRZEDAŻ GZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, {Dane ukryte}, 44-100 GLIWICE, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 305575,08 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  323700,96


 • Oferta z najniższą ceną:
  323700,96
  / Oferta z najwyższą ceną:
  323700,96


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. PCK 1, 40-057 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: jakimar@spzla-katowice.pl
tel: 32 251 64 35
fax: 32 250 37 69
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-06-10
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 17645620120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-05-27
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 24 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.spzla-katowice.pl
Informacja dostępna pod: Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach ul. PCK 1 40-057 Katowice.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09310000-5 Elektryczność
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
dostawa energii elektrycznej obejmująca w ramach umowy kompleksowej sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej do 3 obiektów niżej wymienionych Przychodni: Przychodnia nr 1 ul. Mickiewicza 9 w Katowicach Przychodnia nr 3 ul. P TAURON SPRZEDAŻ GZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GLIWICE
2012-07-07 323 700,00