Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Brodnica: Przebudowa systemu monitoringu przeciwpożarowego lasów Nadleśnictwa Brodnica w oparciu o dwie kamery HD połączone radiolinią cyfrową 5,8 GHz z PAD Nadleśnictwa Brodnica - II


Numer ogłoszenia: 176925 - 2014; data zamieszczenia: 18.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica , ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.brodnica.torun.lasy.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa systemu monitoringu przeciwpożarowego lasów Nadleśnictwa Brodnica w oparciu o dwie kamery HD połączone radiolinią cyfrową 5,8 GHz z PAD Nadleśnictwa Brodnica - II.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa systemu monitoringu przeciwpożarowego lasów Nadleśnictwa Brodnica, w tym: - budowa dwóch wież wolnostojących, o konstrukcji stalowej, z instalacją odgromową, wysokość maksymalna - 47,5 m n.p.t., w msc. Karbowo - dz. 7248 oraz w msc. Nowy Świat - działka 7155, - naprawa istniejącej wieży radiowej w Brodnicy przy ul. Sądowej 16 poprzez: wymianę elementów zużytych i takich, które straciły stateczność miejscową, ewentualne uzupełnienie spawów, doprowadzenie do pionowości konstrukcji, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, - utwardzenie terenu wokół wież w msc. Karbowo i Nowy Świat kostką betonową, - wykonanie ogrodzenia wokół wież w msc. Karbowo i Nowy Świat, powierzchnia o wymiarach 10x10 m, z profilowanych paneli zgrzewanych, z bramą systemową dwuskrzydłową i furtą systemową jednoskrzydłową, - naprawa nawierzchni drogi gruntowej, na odcinku ok. 260 mb w msc. Karbowo oraz wykonanie dojazdu z drogi gruntowej bezpośrednio do wieży, - naprawa nawierzchni drogi gruntowej w msc. Zarośle, na odcinku ok. 240 mb, - wykonanie dojazdu do wieży w msc. Nowy Świat, o długości ok. 20 mb. - wykonanie na wieży Nowy Świat (N53 stopni 10 min. 33.1085 sek. - E19 stopni 40 min. 51.536 sek. - wysokość 46m) instalacji zasilającej i alarmowej z powiadamianiem GSM, montaż i uruchomienie: telewizyjnego zestawu urządzeń do wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego terenów leśnych, urządzeń do transmisji obrazu i sterowania w wolnym paśmie 5GHz w celu transmisji do punktu pośredniego na wieży Karbowo (N53 stopni 24 min. 13.3505 sek. - E19 stopni 30 min. 57.4632 sek. - wysokość 46m), - wykonanie na wieży Karbowo instalacji zasilającej, systemu alarmowego z powiadamianiem GSM oraz urządzeń do retransmisji sygnałów z wież Nowy Świat i Zarośle (N53 stopni 21 min. 11.9443 sek. - E19 stopni 21 min. 35.8923 sek. - wysokość 43m) do Nadleśnictwa Brodnica (N53 stopni 15 min. 38.3406 sek. - E19 stopni 23 min. 10.9069 sek. - wysokość 21m), - na wieży Zarośle montaż i uruchomienie: telewizyjnego zestawu urządzeń do wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego terenów leśnych, urządzeń do transmisji obrazu i sterowania w wolnym paśmie 5GHz oraz systemu alarmowego z powiadamianiem GSM, - na maszcie w siedzibie Nadleśnictwa Brodnica, montaż urządzeń do transmisji obrazu i sterowania oraz anten do łączności radiotelefonicznej, - wyposażenie punktu PAD w biurowcu Nadleśnictwa Brodnica w m.in. 2 szt. monitory LCD LED min. 42 cale i pozostałe niezbędne części systemu, - połączenie stanowiska operatorskiego z pozostałą częścią systemu, - uruchomienie systemu. Wymagania ogólne: Telewizyjny zestaw urządzeń do wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego terenów leśnych powinien obejmować głowicę obrotową z zespołem wizyjnym w hermetycznej obudowie, niezbędne układy zasilania z ochroną przed przepięciami, dedykowany panel sterujący zintegrowany z 3 osiowym joystickiem, zapewniający pełną obsługę urządzeń systemu oraz telewizor plazmowy FullHD lub LCD LED, FullHD z wejściami HDMI 1.3 (przekątna ekranu 42 cale). Urządzenia zamontowane na wieży (maszcie), powinny być przystosowane do eksploatacji w zewnętrznych warunkach otoczenia. Głowica i zespół wizyjny (kamera i obiektyw) muszą być zintegrowane i stanowić zwartą konstrukcję we wspólnej obudowie, odporną na działanie czynników atmosferycznych, w szczególności na napór wiatru. Obudowa z zespołem wizyjnym musi być mocowana w pozycji stojącej. Stopa obudowy musi być przykręcana do platformy wieży lub masztu, a żaden fragment mocowania urządzenia nie może przesłaniać widzenia kamery. Nie dopuszcza się tzw. szyby obudowy lub innej przeźroczystej osłony wykonanej z tworzyw sztucznych. Urządzenia muszą być przystosowane do transmisji sygnału wizji HDTV i sterowania, światłowodem lub cyfrowym łączem radiowym zgodnie ze standardem 802.11n, przeznaczonym do pracy w paśmie wolnym 5GHz bez opłat licencyjnych, w jakości HDTV 1080, z zabezpieczeniem przed możliwością niezamierzonego pozostawienia urządzeń w pracy - automatyczne wyłączenie. Nie dopuszcza się rozwiązań opartych na PC lub innego typu komputerach. W żadnym znaczeniu nie traktuje się jako komputer PC sytemu typu embedded, czyli dedykowanego pod konkretne zastosowanie systemu mikroprocesorowego. Wymagania szczegółowe dla głowicy obrotowej: 1. głowica obrotowa n x 360 stopni dla ruchu panoramicznego, z regulacją położenia pionowego osi optycznej w zakresie +10 stopni do -20 stopni lub więcej, przystosowana do pracy w zewnętrznych warunkach otoczenia, w temp. -10stopni C do +45 stopni C, 2. prędkość obrotowa w ruchu automatycznym dostosowana do długości ogniskowej, zapewniająca płynność przesuwu (brak szarpania obrazu pochodzącego od napędu) i dobrą czytelność obrazu (płynność), ok. 8 minut jeden obrót, przy obserwacji automatycznej 8 do 12 min. 3. szybkie osiąganie zadanego położenia kątowego, czas szybkiego półobrotu poniżej 20 sekund, 4. urządzenie powinno wyświetlać stale kąty położenia osi optycznej z dokładnością do 1 stopnia, w przypadku zbliżeń do 15 min., 5. urządzenie musi posiadać funkcję automatycznego, programowanego śledzenia horyzontu, 6. głowica musi posiadać masę poniżej 6kg i uchwyt asekuracyjny (np. oczko, ucho) zespołu kamerowo głowicowego usytuowany w najwyższym punkcie urządzenia w pozycji roboczej, ułatwiający bezpieczny montaż i demontaż. Wymagania szczegółowe dla zespołu optycznego (obiektyw - kamera): 1. zastosowany zespół wizyjny powinien posiadać przynajmniej 20 krotną zmianę długości ogniskowej i zapewniać w trybie wyświetlania 1080 minimalny kąt obserwacji 3 stopnie (hor.), 2. kolorowa kamera CMOS Full HD min 2.000.000 pikseli, (1080i/60) lub (1080p/60), 16:9 z funkcją elektronicznej stabilizacji obrazu 3. kamera musi posiadać możliwość zdalnego załączania kompensacji wstecznego oświetlenia, 4. kamera musi posiadać możliwość zdalnego przełączania trybów pracy z pulpitu sterującego, w celu zapewnienia dostosowania przez operatora systemu optymalnych nastaw parametrów kamery do aktualnych warunków, w tym wzmocnienia i współczynnika korekcji Gamma, dla uzyskania możliwie najlepszej jakości obrazu w trudnych, zmieniających się warunkach oświetlenia, 5. kamera musi posiadać możliwość cyfrowego powiększenia min. 4x. Wymagania funkcjonalne dla urządzeń systemu: 1. możliwość definiowania sektorów szybkiego ruchu 2. możliwość zaprogramowania minimum dwóch tras obserwacji automatycznej 3. funkcja szybkiego przeglądu terenu 4. możliwość szybkiej orientacji kamery na wskazany kąt 5. wyświetlanie etykiet charakterystycznych kierunków 6. pamięć kilku pozycji (położeń) 7. zapamiętywanie aktualnej pozycji i jej przywoływanie w dowolnym czasie 8. specjalizowany, dedykowany pulpit sterujący, zapewniający zdalną, szybką zmianę parametrów pracy kamery, zintegrowany z 3 osiowym profesjonalnym joystickiem. Pozostałe wymagania: 1. obraz w ruchu automatycznym musi być wyświetlany w sposób ciągły i płynny, w rozdzielczości 1080i/60 lub 1080p/60 na ekranie LCD LED Full HD z wejściem HDMI 1.3. 2. sterowanie musi odbywać się bez widocznych opóźnień . 3. kompresja sygnału wizyjnego HD dla transmisji radiowej lub światłowodowej H.264, poziom 4.2 lub wyższy . 4. urządzenia systemu powinny posiadać niezbędne zabezpieczenia przed przepięciami . 5. menu urządzenia w języku polskim . 6. instrukcje w języku polskim . 7. minimalny okres gwarancji 2 lata . 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera szczegółowa specyfikacja techniczna oraz dokumentacja projektowa, stanowiące załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Występujące w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców wiążące, przez co należy rozumieć, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie i przyjęcie do oferty urządzeń, produktów, materiałów i technologii równoważnych, pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz istotnych parametrów technicznych i technologicznych założone w dokumentacji technicznej. W przypadku zamiaru wbudowania urządzeń i materiałów równoważnych w stosunku do wymienionych w dokumentacji technicznej, Wykonawca również dla wszystkich zmienionych elementów ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń komplet dokumentów zezwalających na ich stosowanie w budownictwie (wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności i innych dokumentów uzupełniających), które będą podlegały weryfikacji na etapie realizacji umowy. W przypadku naprawy nawierzchni dróg gruntowych oraz wykonania dojazdów, w zamian za wskazany w dokumentacji projektowej destrukt betonowy, Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa łamanego o frakcji: - warstwa dolna 16-63 mm - warstwa górna 0-31,5 mm. Zmiana materiału jest możliwa po wcześniejszym uzyskaniu zgody inspektora nadzoru budowlanego. 3. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: - Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r., poz. 1409), normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401), przepisami ppoż. oraz zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru, - W czasie realizacji robót teren budowy musi być oznakowany, - Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy OC związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy, na kwotę min. 500 tyś. zł - Przed odbiorem robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, mapę geodezyjną powykonawczą, - Wykonawca udzieli min. trzyletnią rękojmię za wady, - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu, - Wykonawca zapewni bezpłatne okresowe przeglądy konstrukcji wieży przez okres 10 lat od wykonania zamówienia. - w czasie trwania rękojmi Wykonawca zapewni systematyczną konserwację urządzeń, coroczne przygotowanie systemu do codziennej pracy i zapewnienie stałej transmisji obrazu poczynając od 15 marca każdego roku kalendarzowego, - Wykonawca zapewni w czasie wykonywania zamówienia niezakłóconą łączność radiotelefoniczną, - W czasie wykonywania zamówienia będzie można dokonywać obserwacji terenów leśnych na dotychczasowych zasadach..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu prac będących przedmiotem zamówienia lub jego części o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego (wartości umowy), w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (od terminu podpisania umowy).


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.22.31.00-7, 45.23.32.25-2, 32.20.00.00-5, 35.12.53.00-2, 45.31.00.00-3, 51.30.00.00-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium (zgodnie z art. 45. ust. 4.) o wartości 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 45. ust. 6 ustawy. 3. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie nadleśnictwa (pokój nr 9, I piętro), natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego: w BGŻ S.A. O/Brodnica Nr 47 2030 0045 1110 0000 0064 8480 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy wpłata: Przetarg nieograniczony - Przebudowa systemu monitoringu przeciwpożarowego lasów Nadleśnictwa Brodnica - II 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wskazanym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. Zamawiający zwraca wadium: a) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp b) wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. c) na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, min. dwóch robót budowlanych o podobnym rodzaju, polegających na budowie, wież przeciwpożarowych lub antenowych o konstrukcji stalowej wraz z wyposażeniem w zestaw telewizyjny do wczesnego wykrywania pożarów oraz zagospodarowaniem terenu wokół wieży, w tym roboty budowlane polegające na budowie samej wieży o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł. netto za jedną wieżę, w każdym zadaniu). Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości. Ocena spełniania warunków w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. VI specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca spełnia określone warunki


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże dysponowanie co najmniej: - żurawiem samochodowym o udźwigu min. 5 t - 1 szt. Ocena spełniania warunków w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. VI specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca spełnia określone warunki.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże dysponowanie co najmniej: - jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy i posiadającą min. 3 letnie doświadczenie w tym zakresie, - jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, - jedną osobą, posiadającą doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania robotami branży elektrycznej oraz posiadającej uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która będzie pełniła funkcję kierownik robót elektrycznych. Ocena spełniania warunków w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. VI specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca spełnia określone warunki.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 tys. zł oraz przedłoży informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, z której wynikać będzie, że wykonawca posiada środki w wysokości nie mniejszej niż 400 tys. zł lub że posiada zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 400 tys. zł. Ocena spełniania warunków w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. VI specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca spełnia określone warunki.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty; kosztorys szczegółowy lub uproszczony wraz z zestawieniem materiałów i ich cen oraz podaniem wysokości narzutów i stawki roboczogodziny; dokument, z którego wynika upoważnienie wykonawcy do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, jeżeli ofertę składa pełnomocnik

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Zmiany, o których mowa mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana w szczególności: a) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie prac, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów itp.; b) koniecznością wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia robót dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu zamówienia, c) niemożliwością wykonania przedmiotu umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będących następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej, d) wstrzymaniem prac przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; e) innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. 2. Zmiana osób realizujących przedmiot umowy, wskazanych w ofercie Wykonawcy, może być dokonana w sytuacji: a) na wniosek Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania powierzonych prac; b) na wniosek Wykonawcy w przypadku: - śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, - nienależytego wykonywania powierzonych prac, - innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, ustanie stosunku pracy). 3. Zmiana osoby pełniącej nadzór z ramienia Zamawiającego, może być dokonana w przypadku: - śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, - nienależytego wykonywania powierzonych prac, - innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Zamawiającego (np. rezygnacji, ustanie stosunku pracy). 4. Zmiana zakresu robót będzie możliwa w sytuacji: a) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu użytkowego; b) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji itp.; d) gdy wykonanie danych robót będzie zbędne lub konieczne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. e) konieczności wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, których nie można było wcześniej przewidzieć. Uwaga: Zmiana zakresu robót wymaga uzyskania akceptacji osób sprawujących nadzór autorski i inwestorski, także zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Zmiany, których mowa w pkt. 3.4. a-e, nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy. 5. Zmiana podwykonawców może być dokonana w sytuacji: a) na wniosek Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania powierzonych prac b) na wniosek Wykonawcy w przypadku: - nienależytego wykonywania powierzonych prac, - innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji).


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.brodnica.torun.lasy.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 6 (parter).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.09.2014 godzina 09:00, miejsce: Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 7 (piętro).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 226 Odtworzenie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 186207 - 2014; data zamieszczenia: 01.09.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
176925 - 2014 data 18.08.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, fax. 056 4943923.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.3.2.

 • W ogłoszeniu jest:
  Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, min. dwóch robót budowlanych o podobnym rodzaju, polegających na budowie, wież przeciwpożarowych lub antenowych o konstrukcji stalowej wraz z wyposażeniem w zestaw telewizyjny do wczesnego wykrywania pożarów oraz zagospodarowaniem terenu wokół wieży, w tym roboty budowlane polegające na budowie samej wieży o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł. netto za jedną wieżę, w każdym zadaniu). Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości. Ocena spełniania warunków w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. VI specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca spełnia określone warunki.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, min. dwóch robót budowlanych o podobnym rodzaju, polegających na budowie, wież przeciwpożarowych lub antenowych o konstrukcji stalowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół wieży, w tym roboty budowlane polegające na budowie samej wieży o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł. netto za jedną wieżę, w każdym zadaniu oraz wykonanie min. jednego montażu zestawu telewizyjnego do wczesnego wykrywania pożarów na obiektach na wysokości min. 30 m n.p.t., o wartości nie mniejszej niż 40 tyś. netto. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości. Ocena spełniania warunków w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. VI specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca spełnia określone warunki..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.09.2014 godzina 09:00, miejsce: Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 7 (piętro)..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.09.2014 godzina 09:00, miejsce: Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 7 (piętro)..


Brodnica: Przebudowa systemu monitoringu przeciwpożarowego lasów Nadleśnictwa Brodnica w oparciu o dwie kamery HD połączone radiolinią cyfrową 5,8 GHz z PAD Nadleśnictwa Brodnica - II.


Numer ogłoszenia: 208263 - 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 176925 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa systemu monitoringu przeciwpożarowego lasów Nadleśnictwa Brodnica w oparciu o dwie kamery HD połączone radiolinią cyfrową 5,8 GHz z PAD Nadleśnictwa Brodnica - II..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa systemu monitoringu przeciwpożarowego lasów Nadleśnictwa Brodnica, w tym: - budowa dwóch wież wolnostojących, o konstrukcji stalowej, z instalacją odgromową, wysokość maksymalna - 47,5 m n.p.t., w msc. Karbowo - dz. 7248 oraz w msc. Nowy Świat - działka 7155, - naprawa istniejącej wieży radiowej w Brodnicy przy ul. Sądowej 16 poprzez: wymianę elementów zużytych i takich, które straciły stateczność miejscową, ewentualne uzupełnienie spawów, doprowadzenie do pionowości konstrukcji, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, - utwardzenie terenu wokół wież w msc. Karbowo i Nowy Świat kostką betonową, - wykonanie ogrodzenia wokół wież w msc. Karbowo i Nowy Świat, powierzchnia o wymiarach 10x10 m, z profilowanych paneli zgrzewanych, z bramą systemową dwuskrzydłową i furtą systemową jednoskrzydłową, - naprawa nawierzchni drogi gruntowej, na odcinku ok. 260 mb w msc. Karbowo oraz wykonanie dojazdu z drogi gruntowej bezpośrednio do wieży, - naprawa nawierzchni drogi gruntowej w msc. Zarośle, na odcinku ok. 240 mb, - wykonanie dojazdu do wieży w msc. Nowy Świat, o długości ok. 20 mb. - wykonanie na wieży Nowy Świat (N53 stopni 10 min. 33.1085 sek. - E19 stopni 40 min. 51.536 sek. - wysokość 46m) instalacji zasilającej i alarmowej z powiadamianiem GSM, montaż i uruchomienie: telewizyjnego zestawu urządzeń do wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego terenów leśnych, urządzeń do transmisji obrazu i sterowania w wolnym paśmie 5GHz w celu transmisji do punktu pośredniego na wieży Karbowo (N53 stopni 24 min. 13.3505 sek. - E19 stopni 30 min. 57.4632 sek. - wysokość 46m), - wykonanie na wieży Karbowo instalacji zasilającej, systemu alarmowego z powiadamianiem GSM oraz urządzeń do retransmisji sygnałów z wież Nowy Świat i Zarośle (N53 stopni 21 min. 11.9443 sek. - E19 stopni 21 min. 35.8923 sek. - wysokość 43m) do Nadleśnictwa Brodnica (N53 stopni 15 min. 38.3406 sek. - E19 stopni 23 min. 10.9069 sek. - wysokość 21m), - na wieży Zarośle montaż i uruchomienie: telewizyjnego zestawu urządzeń do wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego terenów leśnych, urządzeń do transmisji obrazu i sterowania w wolnym paśmie 5GHz oraz systemu alarmowego z powiadamianiem GSM, - na maszcie w siedzibie Nadleśnictwa Brodnica, montaż urządzeń do transmisji obrazu i sterowania oraz anten do łączności radiotelefonicznej, - wyposażenie punktu PAD w biurowcu Nadleśnictwa Brodnica w m.in. 2 szt. monitory LCD LED min. 42 cale i pozostałe niezbędne części systemu, - połączenie stanowiska operatorskiego z pozostałą częścią systemu, - uruchomienie systemu. Wymagania ogólne: Telewizyjny zestaw urządzeń do wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego terenów leśnych powinien obejmować głowicę obrotową z zespołem wizyjnym w hermetycznej obudowie, niezbędne układy zasilania z ochroną przed przepięciami, dedykowany panel sterujący zintegrowany z 3 osiowym joystickiem, zapewniający pełną obsługę urządzeń systemu oraz telewizor plazmowy FullHD lub LCD LED, FullHD z wejściami HDMI 1.3 (przekątna ekranu 42 cale). Urządzenia zamontowane na wieży (maszcie), powinny być przystosowane do eksploatacji w zewnętrznych warunkach otoczenia. Głowica i zespół wizyjny (kamera i obiektyw) muszą być zintegrowane i stanowić zwartą konstrukcję we wspólnej obudowie, odporną na działanie czynników atmosferycznych, w szczególności na napór wiatru. Obudowa z zespołem wizyjnym musi być mocowana w pozycji stojącej. Stopa obudowy musi być przykręcana do platformy wieży lub masztu, a żaden fragment mocowania urządzenia nie może przesłaniać widzenia kamery. Nie dopuszcza się tzw. szyby obudowy lub innej przeźroczystej osłony wykonanej z tworzyw sztucznych. Urządzenia muszą być przystosowane do transmisji sygnału wizji HDTV i sterowania, światłowodem lub cyfrowym łączem radiowym zgodnie ze standardem 802.11n, przeznaczonym do pracy w paśmie wolnym 5GHz bez opłat licencyjnych, w jakości HDTV 1080, z zabezpieczeniem przed możliwością niezamierzonego pozostawienia urządzeń w pracy - automatyczne wyłączenie. Nie dopuszcza się rozwiązań opartych na PC lub innego typu komputerach. W żadnym znaczeniu nie traktuje się jako komputer PC sytemu typu embedded, czyli dedykowanego pod konkretne zastosowanie systemu mikroprocesorowego. Wymagania szczegółowe dla głowicy obrotowej: 1. głowica obrotowa n x 360 stopni dla ruchu panoramicznego, z regulacją położenia pionowego osi optycznej w zakresie +10 stopni do -20 stopni lub więcej, przystosowana do pracy w zewnętrznych warunkach otoczenia, w temp. -10stopni C do +45 stopni C, 2. prędkość obrotowa w ruchu automatycznym dostosowana do długości ogniskowej, zapewniająca płynność przesuwu (brak szarpania obrazu pochodzącego od napędu) i dobrą czytelność obrazu (płynność), ok. 8 minut jeden obrót, przy obserwacji automatycznej 8 do 12 min. 3. szybkie osiąganie zadanego położenia kątowego, czas szybkiego półobrotu poniżej 20 sekund, 4. urządzenie powinno wyświetlać stale kąty położenia osi optycznej z dokładnością do 1 stopnia, w przypadku zbliżeń do 15 min., 5. urządzenie musi posiadać funkcję automatycznego, programowanego śledzenia horyzontu, 6. głowica musi posiadać masę poniżej 6kg i uchwyt asekuracyjny (np. oczko, ucho) zespołu kamerowo głowicowego usytuowany w najwyższym punkcie urządzenia w pozycji roboczej, ułatwiający bezpieczny montaż i demontaż. Wymagania szczegółowe dla zespołu optycznego (obiektyw - kamera): 1. zastosowany zespół wizyjny powinien posiadać przynajmniej 20 krotną zmianę długości ogniskowej i zapewniać w trybie wyświetlania 1080 minimalny kąt obserwacji 3 stopnie (hor.), 2. kolorowa kamera CMOS Full HD min 2.000.000 pikseli, (1080i/60) lub (1080p/60), 16:9 z funkcją elektronicznej stabilizacji obrazu 3. kamera musi posiadać możliwość zdalnego załączania kompensacji wstecznego oświetlenia, 4. kamera musi posiadać możliwość zdalnego przełączania trybów pracy z pulpitu sterującego, w celu zapewnienia dostosowania przez operatora systemu optymalnych nastaw parametrów kamery do aktualnych warunków, w tym wzmocnienia i współczynnika korekcji Gamma, dla uzyskania możliwie najlepszej jakości obrazu w trudnych, zmieniających się warunkach oświetlenia, 5. kamera musi posiadać możliwość cyfrowego powiększenia min. 4x. Wymagania funkcjonalne dla urządzeń systemu: 1. możliwość definiowania sektorów szybkiego ruchu 2. możliwość zaprogramowania minimum dwóch tras obserwacji automatycznej 3. funkcja szybkiego przeglądu terenu 4. możliwość szybkiej orientacji kamery na wskazany kąt 5. wyświetlanie etykiet charakterystycznych kierunków 6. pamięć kilku pozycji (położeń) 7. zapamiętywanie aktualnej pozycji i jej przywoływanie w dowolnym czasie 8. specjalizowany, dedykowany pulpit sterujący, zapewniający zdalną, szybką zmianę parametrów pracy kamery, zintegrowany z 3 osiowym profesjonalnym joystickiem. Pozostałe wymagania: 1. obraz w ruchu automatycznym musi być wyświetlany w sposób ciągły i płynny, w rozdzielczości 1080i/60 lub 1080p/60 na ekranie LCD LED Full HD z wejściem HDMI 1.3. 2. sterowanie musi odbywać się bez widocznych opóźnień . 3. kompresja sygnału wizyjnego HD dla transmisji radiowej lub światłowodowej H.264, poziom 4.2 lub wyższy . 4. urządzenia systemu powinny posiadać niezbędne zabezpieczenia przed przepięciami . 5. menu urządzenia w języku polskim . 6. instrukcje w języku polskim . 7. minimalny okres gwarancji 2 lata . 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera szczegółowa specyfikacja techniczna oraz dokumentacja projektowa, stanowiące załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Występujące w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców wiążące, przez co należy rozumieć, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie i przyjęcie do oferty urządzeń, produktów, materiałów i technologii równoważnych, pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz istotnych parametrów technicznych i technologicznych założone w dokumentacji technicznej. W przypadku zamiaru wbudowania urządzeń i materiałów równoważnych w stosunku do wymienionych w dokumentacji technicznej, Wykonawca również dla wszystkich zmienionych elementów ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń komplet dokumentów zezwalających na ich stosowanie w budownictwie (wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności i innych dokumentów uzupełniających), które będą podlegały weryfikacji na etapie realizacji umowy. W przypadku naprawy nawierzchni dróg gruntowych oraz wykonania dojazdów, w zamian za wskazany w dokumentacji projektowej destrukt betonowy, Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa łamanego o frakcji: - warstwa dolna 16-63 mm - warstwa górna 0-31,5 mm. Zmiana materiału jest możliwa po wcześniejszym uzyskaniu zgody inspektora nadzoru budowlanego. 3. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: - Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r., poz. 1409), normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401), przepisami ppoż. oraz zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru, - W czasie realizacji robót teren budowy musi być oznakowany, - Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy OC związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy, na kwotę min. 500 tyś. zł - Przed odbiorem robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, mapę geodezyjną powykonawczą, - Wykonawca udzieli min. trzyletnią rękojmię za wady, - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu, - Wykonawca zapewni bezpłatne okresowe przeglądy konstrukcji wieży przez okres 10 lat od wykonania zamówienia. - w czasie trwania rękojmi Wykonawca zapewni systematyczną konserwację urządzeń, coroczne przygotowanie systemu do codziennej pracy i zapewnienie stałej transmisji obrazu poczynając od 15 marca każdego roku kalendarzowego, - Wykonawca zapewni w czasie wykonywania zamówienia niezakłóconą łączność radiotelefoniczną, - W czasie wykonywania zamówienia będzie można dokonywać obserwacji terenów leśnych na dotychczasowych zasadach...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.25.31.00-7, 45.23.32.25-2, 32.20.00.00-5, 35.12.53.00-2, 45.31.00.00-3, 51.30.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: : Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 226 Odtworzenie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.10.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ROW-JAS Elektromechanika Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 2, 44-330 Jastrzębie Zdrój, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 674151,70 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  806575,07


 • Oferta z najniższą ceną:
  806575,07
  / Oferta z najwyższą ceną:
  806575,07


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-09-02
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 17692520140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-08-18
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 89 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.brodnica.torun.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 6 (parter)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
32200000-5 Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
35125300-2 Kamery bezpieczeństwa
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
51300000-5 Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa systemu monitoringu przeciwpożarowego lasów Nadleśnictwa Brodnica w oparciu o dwie kamery HD połączone radiolinią cyfrową 5,8 GHz z PAD Nadleśnictwa Brodnica - II. ROW-JAS Elektromechanika Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 2, 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie
2014-10-02 806 575,00