Warszawa: Budowa ulicy Branickiego na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - roboty uzupełniające - słupki blokujące typu SYRENKA


Numer ogłoszenia: 176987 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 443 50 00, faks 22 443 50 04 , strona internetowa www.wilanow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa ulicy Branickiego na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - roboty uzupełniające - słupki blokujące typu SYRENKA.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest uzupełnienie słupków blokujących U-12c typu Syrenka wzdłuż ulicy Branickiego, zgodnie z zakresem wskazanym w załączniku do opisu przedmiotu zamówienia Przyjęto: Słupki żeliwne U-12c typu SYRENKA, wzór tradycyjny w zakresie północnego wlotu ulicy Sarmackiej - 18 szt. Słupki żeliwne U-12c typu SYRENKA, wzór współczesny w pozostałym zakresie - 196 szt..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.20-6.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Zamówienie podstawowe zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa ulicy Branickiego na odcinku od Alei Rzeczypospolitej do ulicy św. Urszuli Ledóchowskiej, na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, nr postępowania 47/WIR/2015. W dniu 25 sierpnia 2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 219322-2015 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu. W ogłoszeniu o zamówieniu (pkt. II.1.5) przewidziano udzielenie zamówienia uzupełniającego: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustaw, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Podobny zapis zawarty został również w pkt II.D. SIWZ: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia podstawowego udzielono w dniu 22.09.2015 r. Wykonawcy: Budownictwo Drogowe JARPOL S.A. z siedzibą w Warszawie (04-062) przy ulicy Grenadierów 8/25, umowa nr NR WIL/WIR/I/P2/25 /100/51/47/2015/I52. Szacowana wartość umowy podstawowej wynosi 2 097 743, 87 zł. Zsumowana wartość zamówień uzupełniających (niniejsze zamówienie jest kolejnym zamówieniem uzupełniającym) stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Planowane roboty budowlane stanowią prace, które zostały przewidziane w zamówieniu podstawowym. Ponadto niniejsze zamówienie polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia objętego zamówieniem podstawowym i zostanie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy roboty budowlanej. Tym samym należy stwierdzić, że wszystkie wymogi ustawowe zostały dochowane. Podstawą wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zgodnie z którym: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Budownictwo Drogowe JARPOL S.A., Grenadierów 8/25, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


Warszawa: Budowa ulicy Branickiego na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - roboty uzupełniające - słupki blokujące typu SYRENKA


Numer ogłoszenia: 334422 - 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 176987 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 443 50 00, faks 22 443 50 04.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa ulicy Branickiego na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - roboty uzupełniające - słupki blokujące typu SYRENKA.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest uzupełnienie słupków blokujących U-12c typu Syrenka wzdłuż ulicy Branickiego, zgodnie z zakresem wskazanym w załączniku do opisu przedmiotu zamówienia Przyjęto: Słupki żeliwne U-12c typu SYRENKA, wzór tradycyjny w zakresie północnego wlotu ulicy Sarmackiej - 18 szt. Słupki żeliwne U-12c typu SYRENKA, wzór współczesny w pozostałym zakresie - 196 szt.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.12.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budownictwo Drogowe JARPOL S.A., {Dane ukryte}, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 45080,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  55400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  55400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  55400,00


 • Waluta:
  PLN .


ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamówienie podstawowe zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa ulicy Branickiego na odcinku od Alei Rzeczypospolitej do ulicy św. Urszuli Ledóchowskiej, na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, nr postępowania 47/WIR/2015. W dniu 25 sierpnia 2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 219322-2015 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu. W ogłoszeniu o zamówieniu (pkt. II.1.5) przewidziano udzielenie zamówienia uzupełniającego: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustaw, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Podobny zapis zawarty został również w pkt II.D. SIWZ: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia podstawowego udzielono w dniu 22.09.2015 r. Wykonawcy: Budownictwo Drogowe JARPOL S.A. z siedzibą w Warszawie (04-062) przy ulicy {Dane ukryte}, umowa nr WIL/WIR/I/P2/25 /100/51/47/2015/I52. Szacowana wartość umowy podstawowej wynosi 2 097 743, 87 zł. Zsumowana wartość zamówień uzupełniających (niniejsze zamówienie jest drugim zamówieniem uzupełniającym) stanowi nie więcej niż 22% wartości zamówienia podstawowego. Niniejsze zamówienie uzupełniające udzielono w dniu 07.12.2015 r. Wykonawcy: Budownictwo Drogowe JARPOL S.A., umowa nr WIL/WIR/C/WIL/I/P2/25/138/72/76/2015/I78. Planowane roboty budowlane stanowią prace, które zostały przewidziane w zamówieniu podstawowym. Ponadto niniejsze zamówienie polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia objętego zamówieniem podstawowym. Tym samym należy stwierdzić, że wszystkie wymogi ustawowe zostały dochowane. Podstawą wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.): Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Adres: Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: wilanow.wzz@um.warszawa.pl
tel: 22 443 50 00
fax: 22 443 50 40
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 17698720150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-11-30
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.wilanow.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa ulicy Branickiego na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - roboty uzupełniające - słupki blokujące typu SYRENKA Budownictwo Drogowe JARPOL S.A.
Warszawa
2015-12-08 55 400,00