Olsztyn: Przetarg nieograniczony - Dostawa obłozeń operacyjnych i odzieży ochronnej jednorazowego użytku, NZP - 51/07/12


Numer ogłoszenia: 177173 - 2012; data zamieszczenia: 16.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie , al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5398218; 89 5398297, faks 89 5398218; 89 5398297.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.poliklinika.olsztyn.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przetarg nieograniczony - Dostawa obłozeń operacyjnych i odzieży ochronnej jednorazowego użytku, NZP - 51/07/12.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są obłożenia operacyjne oraz odzież ochronna jednorazowego użytku, a wszczególności: Pakiet 1 - Sterylny uniwersalny zestaw obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku z akcesoriami, Pakiet 2 - Sterylne uniwersalne zestawy obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku, Pakiet 3 - Serwety operacyjne jednorazowego użytku, Pakiet 4 - Sterylna odzież ochronna jednorazowego użytku, Pakiet 5 - Niesterylna odzież ochronna jednorazowego użytku, Pakiet 6 - Koszule do zabiegów operacyjnych Pakiet 7 - Pokrowce higieniczne na buty, Pakiet 8 - Sterylne osłony jednorazowe, Pakiet 9 - Sterylne folie chirurgiczne, Pakiet 10 - Niesterylny asortyment jednorazowego użytku. Pakiet 11 - Obłożenia operacyjne wysokiego ryzyka do zabiegów endoprotezoplastyki, bariery mikrobiologiczne i akcesoria..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.10.00-0, 33.19.90.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 11.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku będzie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku będzie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku będzie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku będzie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku będzie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Dokumenty potwierdzające, iż oferowany wyrób medyczny spełnia wymagania zasadnicze określone dla tego wyrobu we właściwych przepisach, jest oznaczony znakiem CE oraz jest dopuszczony do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. tj.: -Deklaracja zgodności EC oraz dodatkowo Certyfikat CE - w przypadku, gdy ze względu na klasę wyrobu medycznego przeprowadzenie procedury oceny zgodności nastąpiło przy udziale jednostki notyfikowanej, -Zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu lub inny dokument potwierdzający przeniesienie do bazy danych prowadzonej przez Prezesa Urzędu danych dotyczących wyrobu medycznego objętego wpisem do rejestru. -Dokument potwierdzający zgodność oferowanego asortymentu z normą PN EN 13795 : 1, 2, 3 lub innymi wymogami Zamawiającego - Karta techniczna materiałów/włóknin. -Katalogi lub kopie kart katalogowych oferowanego asortymentu. -Próbki oferowanego asortymentu.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia do umowy, na mocy zgodnego porozumienia stron, następujących zmian: -zmiany numeru katalogowego danego produktu, w przypadku zmiany tego numeru przez producenta, -zmiany nazwy produktu w przypadku zmiany nazwy produktu przez producenta przy zachowaniu tożsamości jego parametrów i właściwości, -zmiany produktu w sytuacji gdy w miejsce dotychczasowego produktu wprowadzony zostanie do sprzedaży produkt udoskonalony w stosunku do produktu objętego umową, -zmiany produktu w przypadku wystąpienia przejściowego braku produktu objętego umową z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przy jednoczesnym dostarczaniu przez niego produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. -zmiany ceny jednostkowej netto określonej w formularzu cenowym w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania produktu (zwiększenie/zmniejszenie wielkości opakowania), przy zachowaniu ceny jednostkowej za sztukę; Zmiany, o których mowa wyżej, nie mogą powodować zwiększenia cen jednostkowych produktów i wartości umowy oraz nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego Zmiany, uzupełnienia umowy, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.poliklinika.olsztyn.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW z W-MCO w Olsztynie, ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, Sekcja Zamówień Publicznych.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
24.08.2012 godzina 12:10, miejsce: Kancelaria SPZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie, Aleja Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn - budynek D, II piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pakiet 1 - Sterylny uniwersalny zestaw obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku z akcesoriami.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sterylny uniwersalny zestaw obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku, serwety na stolik Mayo, taśma samoprzylepna.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Pakiet 2 - Sterylne uniwersalne zestawy obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestawy urologiczne TUR, Zestawy artroskopowe, Zestawy do zabiegów na stawie biodrowym, Zestawy do zabiegów ginekologicznych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Pakiet 3 - Serwety operacyjne jednorazowego użytku.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Serwety operacyjne jednorazowego użytku.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Pakiet 4 - Sterylna odzież ochronna jednorazowego użytku.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Fartuchy chirurgiczne, jałowe.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.19.90.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Pakiet 5 - Niesterylna odzież ochronna jednorazowego użytku.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Czepki chirurgiczne, maski higieniczne, maski chirurgiczne, ubrania chirurgiczne.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.19.90.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Pakiet 6 - Koszule do zabiegów operacyjnych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Koszule do zabiegów operacyjnych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.19.90.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Pakiet 7 - Pokrowce higieniczne na buty.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pokrowce higieniczne na buty.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.19.90.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Pakiet 8 - Sterylne osłony jednorazowe.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sterylne osłony jednorazowe.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Pakiet 9 - Sterylne folie chirurgiczne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sterylne folie chirurgiczne.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Pakiet 10 - Niesterylny asortyment jednorazowego użytku.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Fartuchy foliowe, podkłady nieprzemakalne, praścieradła higieniczne.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
Pakiet 11 - Obłożenia operacyjne wysokiego ryzyka do zabiegów endoprotezoplastyki, bariery mikrobiologiczne i akcesoria.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestawy obłożeń operacyjnych wysokiego ryzyka, bariery mikrobiologiczne, serwety izolacyjne, osłony chirurgiczne.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 181895 - 2012; data zamieszczenia: 22.08.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
177173 - 2012 data 16.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5398218; 89 5398297, fax. 89 5398218; 89 5398297.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.3).

 • W ogłoszeniu jest:
  Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są obłożenia operacyjne oraz odzież ochronna jednorazowego użytku, a wszczególności: Pakiet 1 - Sterylny uniwersalny zestaw obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku z akcesoriami, Pakiet 2 - Sterylne uniwersalne zestawy obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku, Pakiet 3 - Serwety operacyjne jednorazowego użytku, Pakiet 4 - Sterylna odzież ochronna jednorazowego użytku, Pakiet 5 - Niesterylna odzież ochronna jednorazowego użytku, Pakiet 6 - Koszule do zabiegów operacyjnych Pakiet 7 - Pokrowce higieniczne na buty, Pakiet 8 - Sterylne osłony jednorazowe, Pakiet 9 - Sterylne folie chirurgiczne, Pakiet 10 - Niesterylny asortyment jednorazowego użytku. Pakiet 11 - Obłożenia operacyjne wysokiego ryzyka do zabiegów endoprotezoplastyki, bariery mikrobiologiczne i akcesoria...

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są obłożenia operacyjne oraz odzież ochronna jednorazowego użytku, a wszczególności: Pakiet 1 - Sterylny uniwersalny zestaw obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku z akcesoriami, Pakiet 2 - Sterylne uniwersalne zestawy obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku, Pakiet 3 - Serwety operacyjne jednorazowego użytku, Pakiet 4 - Sterylna odzież ochronna jednorazowego użytku, Pakiet 5 - Niesterylna odzież ochronna jednorazowego użytku, Pakiet 6 - Koszule do zabiegów operacyjnych Pakiet 7 - Pokrowce higieniczne na buty, Pakiet 8 - Sterylne osłony jednorazowe, Pakiet 9 - Sterylne folie chirurgiczne, Pakiet 10 - Niesterylny asortyment jednorazowego użytku, Pakiet 10 A - Prześcieradła higieniczne, Pakiet 11 - Obłożenia operacyjne wysokiego ryzyka do zabiegów endoprotezoplastyki, bariery mikrobiologiczne i akcesoria...

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.5).

 • W ogłoszeniu jest:
  W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty Dokumenty potwierdzające, iż oferowany wyrób medyczny spełnia wymagania zasadnicze określone dla tego wyrobu we właściwych przepisach, jest oznaczony znakiem CE oraz jest dopuszczony do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. tj.: -Deklaracja zgodności EC oraz dodatkowo Certyfikat CE - w przypadku, gdy ze względu na klasę wyrobu medycznego przeprowadzenie procedury oceny zgodności nastąpiło przy udziale jednostki notyfikowanej, -Zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu lub inny dokument potwierdzający przeniesienie do bazy danych prowadzonej przez Prezesa Urzędu danych dotyczących wyrobu medycznego objętego wpisem do rejestru. -Dokument potwierdzający zgodność oferowanego asortymentu z normą PN EN 13795 : 1, 2, 3 lub innymi wymogami Zamawiającego - Karta techniczna materiałów/włóknin. -Katalogi lub kopie kart katalogowych oferowanego asortymentu. -Próbki oferowanego asortymentu..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty Dokumenty potwierdzające, iż oferowany wyrób medyczny spełnia wymagania zasadnicze określone dla tego wyrobu we właściwych przepisach, jest oznaczony znakiem CE oraz jest dopuszczony do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. tj.: -Deklaracja zgodności EC oraz dodatkowo Certyfikat CE - w przypadku, gdy ze względu na klasę wyrobu medycznego przeprowadzenie procedury oceny zgodności nastąpiło przy udziale jednostki notyfikowanej, -Zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu lub inny dokument potwierdzający przeniesienie do bazy danych prowadzonej przez Prezesa Urzędu danych dotyczących wyrobu medycznego objętego wpisem do rejestru. -Dokument potwierdzający zgodność oferowanego asortymentu z normą PN EN 13795 : 1, 2, 3 lub innymi wymogami Zamawiającego - Karta techniczna wyrobu gotowego do użycia - Karta techniczna materiałów/włóknin. -Katalogi lub kopie kart katalogowych oferowanego asortymentu. -Próbki oferowanego asortymentu..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.6).

 • W ogłoszeniu jest:
  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2012 godzina 12:10, miejsce: Kancelaria SPZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie, Aleja Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn - budynek D, II piętro.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.08.2012 godzina 12:10, miejsce: Kancelaria SPZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie, Aleja Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn - budynek D, II piętro.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  ZAŁĄCZNIk.

 • W ogłoszeniu jest:
  11 części zamówienia..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  12 części zamówienia..


Olsztyn: Dostawa obłożeń operacyjnych i odzieży ochronnej jednorazowego użytku, NZP -51/07/12


Numer ogłoszenia: 370548 - 2012; data zamieszczenia: 28.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 177173 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5398218; 89 5398297, faks 89 5398218; 89 5398297.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa obłożeń operacyjnych i odzieży ochronnej jednorazowego użytku, NZP -51/07/12.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Pakiet 1 - Sterylny uniwersalny zestaw obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku z akcesoriami, Pakiet 2 - Sterylne uniwersalne zestawy obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku, Pakiet 3 - Serwety operacyjne jednorazowego użytku, Pakiet 4 - Sterylna odzież ochronna jednorazowego użytku, Pakiet 5 - Niesterylna odzież ochronna jednorazowego użytku, Pakiet 6 - Koszule do zabiegów operacyjnych Pakiet 7 - Pokrowce higieniczne na buty, Pakiet 8 - Sterylne osłony jednorazowe, Pakiet 9 - Sterylne folie chirurgiczne, Pakiet 10 - Niesterylny asortyment jednorazowego użytku, Pajiet 10 A - Niesterylny asortyment jednorazowego użytku, Pakiet 11 - Obłożenia operacyjne wysokiego ryzyka do zabiegów endoprotezoplastyki, bariery mikrobiologiczne i akcesoria..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.19.90.00-1, 33.14.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 89715,15 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  103926,24


 • Oferta z najniższą ceną:
  103926,24
  / Oferta z najwyższą ceną:
  122580,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 75342,75 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  83378,16


 • Oferta z najniższą ceną:
  83378,16
  / Oferta z najwyższą ceną:
  83378,16


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Euro-Centrum, {Dane ukryte}, 96-503 Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 24606,75 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  29068,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  29068,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  37260,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pakiet 4


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RMD Sp.z o.o., {Dane ukryte}, 05-822 Milanówek 05-822, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12269,78 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10238,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  10238,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12465,90


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Pakiet 7


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Euro-Centrum, {Dane ukryte}, 96-503 Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2520,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  421,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  356,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2583,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Pakiet 8


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JKT, {Dane ukryte}, 15-703 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10775,10 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10492,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  10492,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10492,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Pakiet 9


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., {Dane ukryte}, 84-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11640,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8125,92


 • Oferta z najniższą ceną:
  8125,92
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12342,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Pakiet 10


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Neomed Barbara J. Stańczyk, {Dane ukryte}, 05-501 Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 20417,25 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  20466,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  20466,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  47827,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Pakiet 10A


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Produkcji Pościeli Świt I. Wintoniak, {Dane ukryte}, 65-133 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 24276,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14688,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  14688,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  60588,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Pakiet 11


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H.U. Drugaz Jacek Majewski, {Dane ukryte}, 26-800 Białobrzegi, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 56300,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  60804,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  60804,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  60804,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@poliklinika.net
tel: +48 (89) 5398240
fax: +48 (89)5269156
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-08-23
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 17717320120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-08-15
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 11
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.poliklinika.olsztyn.pl
Informacja dostępna pod: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW z W-MCO w Olsztynie, ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, Sekcja Zamówień Publicznych
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33199000-1 Odzież medyczna
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet 1 Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
Pabianice
2012-09-28 103 926,00
Pakiet 2 Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
Pabianice
2012-09-28 83 378,00
Pakiet 3 Euro-Centrum
Sochaczew
2012-09-28 29 068,00
Pakiet 4 RMD Sp.z o.o.
Milanówek 05-822
2012-09-28 10 238,00
Pakiet 7 Euro-Centrum
Sochaczew
2012-09-28 421,00
Pakiet 8 JKT
Białystok
2012-09-28 10 492,00
Pakiet 9 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
Toruń
2012-09-28 8 125,00
Pakiet 10 Neomed Barbara J. Stańczyk
Piaseczno
2012-09-28 20 466,00
Pakiet 10A Zakład Produkcji Pościeli Świt I. Wintoniak
Zielona Góra
2012-09-28 14 688,00
Pakiet 11 P.P.H.U. Drugaz Jacek Majewski
Białobrzegi
2012-09-28 60 804,00