Biała Podlaska: Dostawa akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych


Numer ogłoszenia: 177500 - 2015; data zamieszczenia: 15.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej , ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 341 65 00, faks 83 341 65 57.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.pupbialapodlaska.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych (tonerów) fabrycznie nowych: oryginalnych lub równoważnych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, zawierający typy urządzeń, jakimi dysponuje zamawiający i rodzaj materiału eksploatacyjnego zalecanego przez producenta urządzenia, a także ich ilości oraz nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) zawarto w załączniku Nr 1 do SIWZ. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert na materiały eksploatacyjne jakościowo równoważne spełniające równoważne parametry. a)Przez produkt oryginalny zamawiający rozumie wyłącznie materiały eksploatacyjne i tonery wyprodukowane przez producentów urządzeń, do których są przeznaczone. b)Przez produkt fabrycznie nowy zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem. c)Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt fabrycznie nowy, nieregenerowany, kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamawiany, o parametrach (pojemność, wydajność i jakość druku) takich samych, bądź lepszych w stosunku do produktów oryginalnych, pochodzących od producenta sprzętu drukującego, do wytworzenia którego zastosowano nieużywane wcześniej części i komponenty. Produkt równoważny musi spełniać również wszystkie normy i standardy jakościowe takie jak produkt oryginalny. W przypadku, kiedy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i zużycie tonera, produkt równoważny winien posiadać analogiczny element. Produkty równoważne winny być wytworzone w systemie zarządzania jakością zgodną z wymogami normy ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2008 (lub równoważną). Na potwierdzenie powyższego wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 SIWZ. 2.Wymagania stawiane Wykonawcy i oferowanym artykułom: 1)Wykonawca gwarantuje, że dostarczone przedmioty zamówienia, w tym materiały eksploatacyjne będą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania i oznakowania (znak firmowy logo i nazwa producenta, opis identyfikujący produkt oraz lista urządzeń, do których dany artykuł jest przystosowany) oraz będą wyprodukowane w okresie do 6 miesięcy przed datą dostawy i objęte gwarancją Wykonawcy na okres co najmniej 12 miesięcy. Każdy przedmiot zamówienia musi spełniać normy obowiązujące dla tego rodzaju artykułów. 2)Wykonawca gwarantuje, że dostarczone przedmioty zamówienia, w tym materiały eksploatacyjne będą wysokiej jakości oraz zapewnią kompatybilność pracy z urządzeniami zamawiającego, zapewniając bezawaryjną pracę sprzętu i należyte bezpieczeństwo. 3)Zamawiający nie dopuszcza materiałów eksploatacyjnych posiadających pojemność startową. 4)Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego przedmiotów zamówienia nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone. 5)W przypadku zaoferowania produktu równoważnego, na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania w treści oferty, że zaoferowane materiały eksploatacyjne do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych są równoważne w stosunku do produktów określonych przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy). Wydajność artykułów równoważnych winna zostać odpowiednio stwierdzona testami przeprowadzonymi wg standardów ISO, tj.: a)ISO IEC 19752 - norma pomiarów wydajności tonerów monochromatycznych drukarek laserowych, b)ISO IEC 19798 - norma pomiarów wydajności kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych. Na potwierdzenie powyższego wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty, o których mowa w rozdziale VII ust. 2 SIWZ. W przypadku wątpliwości dotyczących spełnienia przez oferowany produkt wymagań określonych w SIWZ (np. w przypadku oferowania produktu równoważnego), Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania, na etapie badania i oceny ofert, każdego z Wykonawców do dostarczenia produktu będącego przedmiotem zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w celu wykonania stosownych testów. Wykonawca będzie zobowiązany, na pisemne żądanie Zamawiającego, do bezpłatnego przekazania w ciągu 3 dni po 1 sztuce (zestawie) materiałów eksploatacyjnych wskazanych przez Zamawiającego, w stosunku do których Zamawiający podjął wątpliwości w zakresie oceny oferowanego produktu. Testowanie zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych będzie przeprowadzone przez pracowników Zamawiającego lub przez osobę trzecią (np. osobę/osoby firmy zewnętrzne) wybraną przez Zamawiającego (biegłego w rozumieniu art. 21 ust. 4 ustawy). Zamawiający zastrzega sobie prawo do testowania, przewożenia, powierzenia materiałów eksploatacyjnych osobom trzecim celem dokonania stosownych testów, jeżeli uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny przedmiotu oferty. Przedmiotem testów będzie materiał eksploatacyjny, identyczny z zaoferowanym w ofercie, a materiał eksploatacyjny będzie w dalszym postępowaniu traktowany jako wzorcowy. Materiał eksploatacyjny przekazany do testów musi być sprawny. Nieprawidłowości podczas testów dyskwalifikują materiał eksploatacyjny. W tej sytuacji przedmiot zamówienia zostanie uznany za niespełniający warunków SIWZ. 6)Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający stwierdzi, że wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych przedmiotów zamówienia niekorzystnie odbiega od wymagań producenta drukarek/urządzeń, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia (e-mailem lub faksem) przez Zamawiającego wadliwości produktu. W razie stwierdzenia wad produktu wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 7)W przypadku zaistnienia uszkodzenia urządzenia, spowodowanego zastosowaniem produktu dostarczonego przez Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrócenia pełnych kosztów poniesionych na: ­a)wykonanie ekspertyzy uszkodzonego urządzenia (wydanie pisemnej opinii autoryzowanego serwisu producenta drukarki/ urządzenia), ­b)jego naprawę przywracającą pełną sprawność (włączając w to wymianę bębna). W przypadku braku możliwości usunięcia uszkodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego urządzenia na nowe, o nie gorszych parametrach techniczno-eksploatacyjnych od urządzenia uszkodzonego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wyników ekspertyzy. 8)Część urządzeń, do których materiały eksploatacyjne stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, posiada aktualną gwarancję producenta. Jeśli na skutek awarii urządzenia wynikłej z winy stosowania materiałów równoważnych zamawiający utraci gwarancję producenta urządzenia, w ramach rekompensaty za utracone korzyści, wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia obowiązków gwaranta na pozostały okres udzielonej gwarancji, bez zmiany jej warunków..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.12.43.00-7, 31.43.00.00-9, 32.42.00.00-3, 30.23.72.00-1, 32.32.20.00-6, 30.23.72.80-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu w wysokości 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset). 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.z 2007r. nr 42, poz.275, z późn. zm.). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Millenium, Nr: 56 1160 2202 0000 0002 7312 6964 z dopiskiem: wadium w postępowaniu na dostawę akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych. Dowód wpłaty lub jego kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 5.Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wymieniony w Rozdziale IX ust. 4. 6.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym wymienionym w Rozdziale IX ust. 4. 7.Wadium wnoszone w formie poręczeń i/lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale. 8.Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 9.Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI SIWZ.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 dostawy, każda o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto, polegające na dostawie materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie dokumentu o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1 (zał. nr 7 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI SIWZ.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI SIWZ.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI SIWZ.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI SIWZ.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Za dostawy główne uważane są dostawy niezbędne do wykazania spełniania warunku działu w postępowaniu określonego w rozdziale V ust. 1 pkt 2 SIWZ.;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa - dotyczy wyłącznie wymagań w zakresie oferowania produktów równoważnych, o których mowa w rozdziale III ust. 1 lit. c i ust. 2 pkt 5 SIWZ - odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą: 1.zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewnienia jakości opartych na odpowiednich normach europejskich; 2.raportów z testów wydajności wykonanych wg standardów norm: ISO IEC 19752 - norma pomiarów wydajności tonerów monochromatycznych drukarek laserowych oraz ISO IEC 19798 - norma pomiarów wydajności kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych, przy czym raporty z testów muszą dotyczyć każdego artykułu oddzielnie i określać wydajności przetestowanego produktu. Dokumenty winny zostać wystawione przez producenta równoważnych materiałów eksploatacyjnych lub ich importera. Zamawiający dopuszcza do złożenia wymaganych dokumentów w postaci: a)raportów z testów przeprowadzonych przez niezależne jednostki badawcze na zgodność z ww. normami ISO, b)dokumentów wydanych przez producenta lub importera równoważnego materiału eksploatacyjnego na podstawie badań wraz z deklaracjami zgodności dla wydajności produktów zgodnie z przywołanymi norami ISO, przy czym dołączone wyniki testów winny mieć formę raportów przewidzianych ww. normami ISO. 3.specyfikacji technicznych lub kart katalogowych ze szczegółową specyfikacją, z której jednoznacznie winno wynikać, że oferowany równoważny materiał eksploatacyjny posiada takie same bądź lepsze parametry oraz spełnia wymagania zamawiającego określone w rozdziale III ust. 1 lit. c oraz ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 5 SIWZ.


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust 1 ustawy (załącznik nr 3 do SIWZ). 2)W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz inne dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 SIWZ składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 3)W stosunku do osób fizycznych w celu potwierdzenia spełniania warunków z art. 24 ust. 1 ustawy, wymaga się przedstawienia wyłącznie oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 2 pkt 1 SIWZ. 4)Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 2 i ust. 3 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. 5)W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu określone w Rozdziale VI ust. 2 i ust. 3 SIWZ składa każdy z wykonawców oddzielnie. 6)Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V ust. 1 SIWZ na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: a)jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c)jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d)jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. Postanowienia dotyczące podmiotów, które maja siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio. 7)Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 8)W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcom. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 20
 • 2 - Jakość - 80


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W postanowieniach przedmiotowej umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w razie wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności np.: a)zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. wydłużenia terminów dostaw przez producentów lub dystrybutorów towarów stanowiących przedmiot zamówienia, działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie), b)w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy (np. zmiana stawki VAT), c)wprowadzenia przez producenta lub wykonawcę nowego towaru odpowiadającego towarowi będącemu przedmiotem zamówienia, d)zakończenia produkcji określonego towaru lub wycofania go z produkcji (lub obrotu na terytorium RP) lub braku dostępności towaru w momencie realizacji dostaw niezawinionego przez wykonawcę, e)uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, f)wystąpienia uzasadnionych potrzeb zamawiającego dotyczących konieczności zmiany terminów wykonania zamówienia.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
bip.pupbialapodlaska.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska pokój nr 12.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.07.2015 godzina 11:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska pokój nr 17.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Biała Podlaska: Dostawa akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych


Numer ogłoszenia: 206702 - 2015; data zamieszczenia: 12.08.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 177500 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 341 65 00, faks 83 341 65 57.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych (tonerów) fabrycznie nowych: oryginalnych lub równoważnych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, zawierający typy urządzeń, jakimi dysponuje zamawiający i rodzaj materiału eksploatacyjnego zalecanego przez producenta urządzenia, a także ich ilości oraz nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) zawarto w załączniku Nr 1 do SIWZ. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert na materiały eksploatacyjne jakościowo równoważne spełniające równoważne parametry. a)Przez produkt oryginalny zamawiający rozumie wyłącznie materiały eksploatacyjne i tonery wyprodukowane przez producentów urządzeń, do których są przeznaczone. b)Przez produkt fabrycznie nowy zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem. c)Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt fabrycznie nowy, nieregenerowany, kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamawiany, o parametrach (pojemność, wydajność i jakość druku) takich samych, bądź lepszych w stosunku do produktów oryginalnych, pochodzących od producenta sprzętu drukującego, do wytworzenia którego zastosowano nieużywane wcześniej części i komponenty. Produkt równoważny musi spełniać również wszystkie normy i standardy jakościowe takie jak produkt oryginalny. W przypadku, kiedy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i zużycie tonera, produkt równoważny winien posiadać analogiczny element. Produkty równoważne winny być wytworzone w systemie zarządzania jakością zgodną z wymogami normy ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2008 (lub równoważną). Na potwierdzenie powyższego wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 SIWZ. 2.Wymagania stawiane Wykonawcy i oferowanym artykułom: 1)Wykonawca gwarantuje, że dostarczone przedmioty zamówienia, w tym materiały eksploatacyjne będą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania i oznakowania (znak firmowy logo i nazwa producenta, opis identyfikujący produkt oraz lista urządzeń, do których dany artykuł jest przystosowany) oraz będą wyprodukowane w okresie do 6 miesięcy przed datą dostawy i objęte gwarancją Wykonawcy na okres co najmniej 12 miesięcy. Każdy przedmiot zamówienia musi spełniać normy obowiązujące dla tego rodzaju artykułów. 2)Wykonawca gwarantuje, że dostarczone przedmioty zamówienia, w tym materiały eksploatacyjne będą wysokiej jakości oraz zapewnią kompatybilność pracy z urządzeniami zamawiającego, zapewniając bezawaryjną pracę sprzętu i należyte bezpieczeństwo. 3)Zamawiający nie dopuszcza materiałów eksploatacyjnych posiadających pojemność startową. 4)Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego przedmiotów zamówienia nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone. 5)W przypadku zaoferowania produktu równoważnego, na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania w treści oferty, że zaoferowane materiały eksploatacyjne do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych są równoważne w stosunku do produktów określonych przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy). Wydajność artykułów równoważnych winna zostać odpowiednio stwierdzona testami przeprowadzonymi wg standardów ISO, tj.: a)ISO IEC 19752 - norma pomiarów wydajności tonerów monochromatycznych drukarek laserowych, b)ISO IEC 19798 - norma pomiarów wydajności kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych. Na potwierdzenie powyższego wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty, o których mowa w rozdziale VII ust. 2 SIWZ. W przypadku wątpliwości dotyczących spełnienia przez oferowany produkt wymagań określonych w SIWZ (np. w przypadku oferowania produktu równoważnego), Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania, na etapie badania i oceny ofert, każdego z Wykonawców do dostarczenia produktu będącego przedmiotem zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w celu wykonania stosownych testów. Wykonawca będzie zobowiązany, na pisemne żądanie Zamawiającego, do bezpłatnego przekazania w ciągu 3 dni po 1 sztuce (zestawie) materiałów eksploatacyjnych wskazanych przez Zamawiającego, w stosunku do których Zamawiający podjął wątpliwości w zakresie oceny oferowanego produktu. Testowanie zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych będzie przeprowadzone przez pracowników Zamawiającego lub przez osobę trzecią (np. osobę/osoby firmy zewnętrzne) wybraną przez Zamawiającego (biegłego w rozumieniu art. 21 ust. 4 ustawy). Zamawiający zastrzega sobie prawo do testowania, przewożenia, powierzenia materiałów eksploatacyjnych osobom trzecim celem dokonania stosownych testów, jeżeli uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny przedmiotu oferty. Przedmiotem testów będzie materiał eksploatacyjny, identyczny z zaoferowanym w ofercie, a materiał eksploatacyjny będzie w dalszym postępowaniu traktowany jako wzorcowy. Materiał eksploatacyjny przekazany do testów musi być sprawny. Nieprawidłowości podczas testów dyskwalifikują materiał eksploatacyjny. W tej sytuacji przedmiot zamówienia zostanie uznany za niespełniający warunków SIWZ. 6)Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający stwierdzi, że wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych przedmiotów zamówienia niekorzystnie odbiega od wymagań producenta drukarek/urządzeń, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia (e-mailem lub faksem) przez Zamawiającego wadliwości produktu. W razie stwierdzenia wad produktu wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 7)W przypadku zaistnienia uszkodzenia urządzenia, spowodowanego zastosowaniem produktu dostarczonego przez Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrócenia pełnych kosztów poniesionych na: ­wykonanie ekspertyzy uszkodzonego urządzenia (wydanie pisemnej opinii autoryzowanego serwisu producenta drukarki/ urządzenia), ­jego naprawę przywracającą pełną sprawność (włączając w to wymianę bębna). W przypadku braku możliwości usunięcia uszkodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego urządzenia na nowe, o nie gorszych parametrach techniczno-eksploatacyjnych od urządzenia uszkodzonego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wyników ekspertyzy. 8)Część urządzeń, do których materiały eksploatacyjne stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, posiada aktualną gwarancję producenta. Jeśli na skutek awarii urządzenia wynikłej z winy stosowania materiałów równoważnych zamawiający utraci gwarancję producenta urządzenia, w ramach rekompensaty za utracone korzyści, wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia obowiązków gwaranta na pozostały okres udzielonej gwarancji, bez zmiany jej warunków..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.12.43.00-7, 31.43.00.00-9, 32.42.00.00-3, 30.23.72.00-1, 32.32.20.00-6, 30.23.72.80-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s. c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 89015,16 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  104767,96


 • Oferta z najniższą ceną:
  104767,96
  / Oferta z najwyższą ceną:
  114536,91


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Brzeska, 21-500 Biała Podlaska
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: zamowieniapubliczne@pupbialapodlaska.pl
tel: 83 341 65 00
fax: 83 341 65 57
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-07-22
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 17750020150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-07-14
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 14 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 20%
WWW ogłoszenia: www.pupbialapodlaska.pl
Informacja dostępna pod: Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska pokój nr 12
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30124300-7 Bębny do maszyn biurowych
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30237200-1 Akcesoria komputerowe
30237280-5 Akcesoria zasilające
31430000-9 Akumulatory elektryczne
32322000-6 Urządzenia multimedialne
32420000-3 Urządzenia sieciowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych JM DATA s. c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2015-08-12 104 767,00