Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Nadzór inwestorski


Numer ogłoszenia: 178268 - 2011; data zamieszczenia: 30.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych: część 1 - Wykonaniem ciągów pieszych na terenie przy ul. Długosza 26/28, część 2- Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO-ORLIK 2012 w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 15 (Ks Metalowiec), część 3-Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Łodzi przy ul. Syrenki 19a (Szkoła Podstawowa nr 184), część 4-Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Łodzi przy ul. Rysowniczej 1/3 (Szkoła Podstawowa nr 30), część 5 -Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Łodzi przy ul. Szpitalnej 9/11 (Szkoła Podstawowa nr 37), część 6-Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Łodzi przy ul. Plantowa 7 (Zespół Szkół Specjalnych nr 5), część 7-w ramach realizacji zadania pn. Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi. część 8 - w ramach realizacji zadania pn. Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi - kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 36, Szkoły Podstawowej Nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10. Do obowiązków inspektora nadzoru należy pelny zakres czynności określonych w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, kontrola prawidlowości realizacji zadania z harmonogramami, sporządzanie raportów, analiza przedlożonych przez Wykonawcę robór budowlanych dokumentów, dokonywanie rozliczeń merytorycznych i finansowych wykonanych robót w imieniu Zamawiającego.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.70.00-1, 71.52.00.00-9, 71.52.10.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej: - dla części 1 - jedną usługę nadzoru inwestorskiego o wartości nie mniejszej niż 4.500 PLN brutto nad robotami budowlanymi z zakresu budowy, przebudowy, remontów dróg, chodników, ciągów pieszo -jezdnych, - dla części od 2 do 6 - a) dwie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie budowy kompleksu sportowego Moje Boisko ORLIK - 2012 lub b) dwie usługi nadzoru inwestorskiego zakresie budowy boisk o nawierzchni ze sztucznej trawy o pow. minimum 1860 m2 i dwie usługi nadzoru inwestorskiego zakresie budowy boisk o nawierzchni poliuretanowej o pow. minimum 613 m2, Uwaga: Zamawiający uzna warunek określony w pkt b) za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie usług nadzoru nad budową dwóch boisk ze sztucznej trawy i dwóch boisk o nawierzchni poliuretanowej o wymaganych powierzchniach. - dla części 7 - co najmniej dwie usługi nadzoru inwestorskiego o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN brutto każda nad robotami budowlanymi dotyczącymi termomodernizacji, - dla części 8 - co najmniej dwie usługi nadzoru inwestorskiego o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN brutto każda nad robotami budowlanymi dotyczącymi termomodernizacji, Uwaga: W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, dla których określono różne wymagania, Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem o zakresie wymaganym dla wszystkich składanych części; w przypadku składania oferty na części, dla których określono takie same wymagania, Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w zakresie wymaganym dla jednej części. W przypadku wykazania usług rozliczanych w walucie innej niż PLN Wykonawca winien przeliczyć ich wartość na PLN przyjmując: a) średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu waluty, za podstawę przeliczenia przyjmie się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia co najmniej: - dla części 1 - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, - dla części od 2 do 6: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz c) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń, - dla części 7: a) czterema osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i legitymujące się minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym, b) czterema osobami posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń i legitymujące się minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym, c) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i legitymującą się minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym. - dla części 8: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i legitymującą się minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym, b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych oraz legitymującą się minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym, Uwaga: 1. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami z uprawnieniami wymaganymi dla tych części zamówienia. 2. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną części zamówienia, dla których określono takie same wymagania (dotyczy części od 2 do 6), Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami z uprawnieniami budowlanymi w ilości wymaganej dla jednej części. 3. Uprawnienia budowlane, o których mowa wyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm.) 4. Dopuszcza się uprawnienia równoważne - dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 5. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 12 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.)


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dla części od 2 do 6: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji umowy w przypadkach: 1. zawarcia przez Zamawiającego umowy z wykonawcą robót budowlanych z terminem realizacji dłuższym niż do dnia 30 listopada 2011 r. lub 2.zawarcia przez Zamawiającego umowy z wykonawcą robót budowlanych po 30 listopada 2011 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w zakresie realizacji zadania w następujących przypadkach: 1. nie zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych w terminie do dnia 30 listopada 2011 r. 2. braku środków finansowych na realizację robót budowlanych w zakresie przewidzianym umową o wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru. Dla części 7 i 8: Dopuszczalne są następujące przypadki zmiany i warunki zmiany treści umowy: 1. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany terminu wykonania robót budowlanych będących przedmiotu nadzoru inwestorskiego, 2. zmiana inspektora nadzoru, w przypadku niemożności pełnienie przez nich powierzonych funkcji (zdarzenia losowe, rezygnacja z pracy, zmiana pracy itp.)


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zamówień Publicznych, 90-532 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 21.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.07.2011 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zamówień Publicznych, 90-532 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 21, sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Część 8 zamówienia o nazwie - Projekt pn. Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi - kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 36, Szkoły Podstawowej Nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 - jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej ani ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Terminy realizacji zamówienia: - dla części 1 - od podpisania umowy na czas wykonywania robót budowlanych, które przewiduje się w terminie do 45 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych, a ich wykonanie przewiduje się w miesiącach lipiec/sierpień 2011 r., - dla części 2 - do 30 listopada 2011 r., - dla części 3 - do 30 listopada 2011 r., - dla części 4 - do 30 listopada 2011 r., - dla części 5 - do 30 listopada 2011 r., - dla części 6 - do 30 listopada 2011 r., - dla części 7 - przewiduje się realizację robót w dwóch etapach: a) rok 2011 - termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 99, 100, 220, Szkoły Podstawowej nr 14, 24,70, Publicznego Gimnazjum nr 3, 5, b) rok 2012 - termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 25, 26, XXI LO, XXIX LO, XXXIV LO, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. Rozpoczęcie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lipiec 2011r. Zakończenie pracy przewidziane jest na 15.12.2012r., z możliwością wydłużenia tego okresu w związku z wydłużeniem terminu zakończenia robót budowlanych, - dla części 8 - przewiduje się realizację robót w trzech etapach: a) rok 2011: termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 do 31.10.2011 r., b) rok 2012: - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 175 do 31.12.2012 r., - modernizacja instalacji c.o. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 do 31.10.2012 r., c) rok 2013: pozostały zakres prac termomodernizacyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 do 31.10.2013 r., Rozpoczęcie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lipiec 2011r. Zakończenie pracy przewidziane jest na 15.12.2013 r., z możliwością wydłużenia tego okresu w związku z wydłużeniem terminu zakończenia robót budowlanych..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Nadzór inwestorski


Numer ogłoszenia: 208885 - 2011; data zamieszczenia: 02.08.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 178268 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych: część 1 - Wykonanie ciągów pieszych na terenie przy ul. Długosza 26/28.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.70.00-1, 71.52.00.00-9, 71.52.10.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Wykonanie ciągów pieszych na terenie przy ul. Długosza 26/28


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Projektowania Nadzoru Budowlanego i Rzeczoznawstwa, ul. Standego 5 m. 6, 93-221 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3965,42 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4797,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4797,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4797,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Nadzór inwestorski


Numer ogłoszenia: 213491 - 2011; data zamieszczenia: 08.08.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 178268 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych: część 2- Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO-ORLIK 2012 w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 15 (Ks Metalowiec), część 3-Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Łodzi przy ul. Syrenki 19a (Szkoła Podstawowa nr 184), część 4-Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Łodzi przy ul. Rysowniczej 1/3 (Szkoła Podstawowa nr 30), część 5 -Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Łodzi przy ul. Szpitalnej 9/11 (Szkoła Podstawowa nr 37), część 6-Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Łodzi przy ul. Plantowa 7 (Zespół Szkół Specjalnych nr 5). Do obowiązków inspektora nadzoru należy pelny zakres czynności określonych w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, kontrola prawidlowości realizacji zadania z harmonogramami, sporządzanie raportów, analiza przedlożonych przez Wykonawcę robór budowlanych dokumentów, dokonywanie rozliczeń merytorycznych i finansowych wykonanych robót w imieniu Zamawiającego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.70.00-1, 71.52.00.00-9, 71.52.10.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO-ORLIK 2012 w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 15 (Ks Metalowiec)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PUH CONSTRUO Alicja Ciechanowska, ul. Śliwkowa 12/12, 75-679 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  12000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  12000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Łodzi przy ul. Syrenki 19a (Szkoła Podstawowa nr 184)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PUH CONSTRUO Alicja Ciechanowska, ul. Śliwkowa 12/12, 75-679 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  12000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  12000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Łodzi przy ul. Rysowniczej 1/3 (Szkoła Podstawowa nr 30)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PUH CONSTRUO Alicja Ciechanowska, ul. Śliwkowa 12/12, 75-679 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  12000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  12000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Łodzi przy ul. Szpitalnej 9/11 (Szkoła Podstawowa nr 37)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PUH CONSTRUO Alicja Ciechanowska, ul. Śliwkowa 12/12, 75-679 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  12000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  12000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Łodzi przy ul. Plantowa 7 (Zespół Szkół Specjalnych nr 5)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PUH CONSTRUO Alicja Ciechanowska, ul. Śliwkowa 12/12, 75-679 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  12000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  12000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-07-08
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 17826820110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-06-30
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 8
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zamówień Publicznych, 90-532 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 21
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie ciągów pieszych na terenie przy ul. Długosza 26/28 Zakład Projektowania Nadzoru Budowlanego i Rzeczoznawstwa
ul. Standego 5 m. 6, 93-221 Łódź, woj. łódzkie
2011-08-02 4 797,00
Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO-ORLIK 2012 w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 15 (Ks Metalowiec) PUH CONSTRUO Alicja Ciechanowska
ul. Śliwkowa 12/12, 75-679 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
2011-08-08 12 000,00
Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Łodzi przy ul. Syrenki 19a (Szkoła Podstawowa nr 184) PUH CONSTRUO Alicja Ciechanowska
ul. Śliwkowa 12/12, 75-679 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
2011-08-08 12 000,00
Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Łodzi przy ul. Rysowniczej 1/3 (Szkoła Podstawowa nr 30) PUH CONSTRUO Alicja Ciechanowska
ul. Śliwkowa 12/12, 75-679 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
2011-08-08 12 000,00
Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Łodzi przy ul. Szpitalnej 9/11 (Szkoła Podstawowa nr 37) PUH CONSTRUO Alicja Ciechanowska
ul. Śliwkowa 12/12, 75-679 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
2011-08-08 12 000,00
Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Łodzi przy ul. Plantowa 7 (Zespół Szkół Specjalnych nr 5) PUH CONSTRUO Alicja Ciechanowska
ul. Śliwkowa 12/12, 75-679 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
2011-08-08 12 000,00