Rydułtowy: Usługa kompleksowa polegająca na dostawie energii elektrycznej i na zapewnieniu świadczenia usług dystrybucji dla potrzeb oświetlenia ulicznego i budynków,które stanowią własność Miasta Rydułtowy na lata 2012 - 2013


Numer ogłoszenia: 178351 - 2012; data zamieszczenia: 17.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Rydułtowy , ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy, woj. śląskie, tel. 032 4537411, faks 032 4537410.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.rydultowy.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa kompleksowa polegająca na dostawie energii elektrycznej i na zapewnieniu świadczenia usług dystrybucji dla potrzeb oświetlenia ulicznego i budynków,które stanowią własność Miasta Rydułtowy na lata 2012 - 2013.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowa w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne obejmująca kompleksowo sprzedaż energii zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na lata 2012 - 2013 do lokalizacji wskazanych w załączniku nr 4. 2. Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucyjnych powinno się odbywać na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 02 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 128, poz. 895 ze zm.). 3. Zamawiający jest zaliczany do V grupy przyłączeniowej. 4. Grupy taryfowe: 1) oświetlenie uliczne - C12b, 2) oświetlenia rynku oraz budynki - C11. 5. Moc umowna dla oświetlenia ulicznego (grupa taryfowa C12b) wynosi 271,8 kW. 6. Moc umowna dla oświetlenia rynku wynosi 16,5 kW, a dla budynków (grupa taryfowa C11) wynosi 268,7 kW. 7. Planowane roczne zużycie energii dla grupy taryfowej C12b wynosi 940 000 kWh, z tego w strefie czasowej dziennej 320 000 kWh, a w strefie czasowej nocnej 620 000 kWh. Dla grupy taryfowej C11 planowane roczne zużycie wynosi 202 000 kWh, z czego budynki 163 000 kWh, a oświetlenie rynku 39 000 kWh. 8. Uwaga!!! Ewentualna zmiana szacowanego zużycia (zmniejszenie) nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej. W/w wielkości mają charakter orientacyjny i w żadnym wypadku nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie do + 5% łącznej zakupionej energii, względem ilości określonej w SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienia uzupełniające po cenach określonych w umowie zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.30.00.00-2, 09.31.00.00-5, 65.30.00.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, iż posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.), ważną w okresie wykonywania umowy.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie opisano warunku w sposób szczegółowy - na potwierdzenie spełniania w/w warunku należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie opisano warunku w sposób szczegółowy - na potwierdzenie spełniania w/w warunku należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie opisano warunku w sposób szczegółowy - na potwierdzenie spełniania w/w warunku należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie opisano warunku w sposób szczegółowy - na potwierdzenie spełniania w/w warunku należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dodatkowe dokumenty, które należy dołączyć do oferty: 1) formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) cennik Wykonawcy oraz szczegółowy opis wyliczenia ceny ofertowej ze wskazaniem składników cenotwórczych, w tym ceny za 1kWh, 3) pełnomocnictwo (Wykonawcy występujący wspólnie w rozumieniu art. 23 ustawy) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, z którego wynika zakres, tj. określenie do jakich czynności uprawniony jest pełnomocnik - dołączyć, o ile dotyczy.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Warunki zmiany istotnych postanowień umowy zostały określone w SIWZ w rozdziale XX


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.rydultowy.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.08.2012 godzina 10:30, miejsce: Kancelaria Urzędu Miasta Rydułtowy mieszcząca się w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter) ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 181953 - 2012; data zamieszczenia: 23.08.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
178351 - 2012 data 17.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy, woj. śląskie, tel. 032 4537411, fax. 032 4537410.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  27.08.2012 godzina 10:30, miejsce: Kancelaria Urzędu Miasta Rydułtowy mieszcząca się w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter) ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  29.08.2012 godzina 10:30, miejsce: Kancelaria Urzędu Miasta Rydułtowy mieszcząca się w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter) ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy.


Rydułtowy: Usługa kompleksowa polegająca na dostawie energii elektrycznej i na zapewnieniu świadczenia usług dystrybucji dla potrzeb oświetlenia ulicznego i budynków, które stanowią własność Miasta Rydułtowy na lata 2012 - 2013


Numer ogłoszenia: 197005 - 2012; data zamieszczenia: 13.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 178351 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy, woj. śląskie, tel. 032 4537411, faks 032 4537410.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa kompleksowa polegająca na dostawie energii elektrycznej i na zapewnieniu świadczenia usług dystrybucji dla potrzeb oświetlenia ulicznego i budynków, które stanowią własność Miasta Rydułtowy na lata 2012 - 2013.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowa w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne obejmująca kompleksowo sprzedaż energii zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na lata 2012 - 2013 do lokalizacji wskazanych w załączniku nr 4. 2. Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucyjnych powinno się odbywać na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 02 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 128, poz. 895 ze zm.). 3. Zamawiający jest zaliczany do V grupy przyłączeniowej. 4. Grupy taryfowe: 1) oświetlenie uliczne - C12b, 2) oświetlenia rynku oraz budynki - C11. 5. Moc umowna dla oświetlenia ulicznego (grupa taryfowa C12b) wynosi 271,8 kW. 6. Moc umowna dla oświetlenia rynku wynosi 16,5 kW, a dla budynków (grupa taryfowa C11) wynosi 268,7 kW. 7. Planowane roczne zużycie energii dla grupy taryfowej C12b wynosi 940 000 kWh, z tego w strefie czasowej dziennej 320 000 kWh, a w strefie czasowej nocnej 620 000 kWh. Dla grupy taryfowej C11 planowane roczne zużycie wynosi 202 000 kWh, z czego budynki 163 000 kWh, a oświetlenie rynku 39 000 kWh. 8. Uwaga!!! Ewentualna zmiana szacowanego zużycia (zmniejszenie) nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej. W/w wielkości mają charakter orientacyjny i w żadnym wypadku nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.30.00.00-2, 09.31.00.00-5, 65.30.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON SPRZEDAŻ GZE Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 525132,67 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  588858,98


 • Oferta z najniższą ceną:
  588858,98
  / Oferta z najwyższą ceną:
  588858,98


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: um@rydultowy.pl
tel: 324 537 411
fax: 324 537 410
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-08-26
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 17835120120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-08-16
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.rydultowy.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000-5 Elektryczność
65300000-6 Przesył energii elektrycznej i podobne usługi
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Usługa kompleksowa polegająca na dostawie energii elektrycznej i na zapewnieniu świadczenia usług dystrybucji dla potrzeb oświetlenia ulicznego i budynków, które stanowią własność Miasta Rydułtowy na lata 2012 - 2013 TAURON SPRZEDAŻ GZE Sp. z o. o.
Gliwice
2012-09-13 588 858,00