Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: WYKONANIE DODATKOWEJ WYCINKI DRZEW ROSNĄCYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 NA TERENIE GMINY SUSZEC, ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100823/2/1/1 z dnia 6 grudnia 2010 r.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP I OD KM 45+190 DO KM 51+350.


Numer ogłoszenia: 178393 - 2011; data zamieszczenia: 29.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE DODATKOWEJ WYCINKI DRZEW ROSNĄCYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 NA TERENIE GMINY SUSZEC, ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100823/2/1/1 z dnia 6 grudnia 2010 r.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP I OD KM 45+190 DO KM 51+350..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
WYKONANIE DODATKOWEJ WYCINKI DRZEW ROSNĄCYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 NA TERENIE GMINY SUSZEC, ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100823/2/1/1 z dnia 6 grudnia 2010 r.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP I OD KM 45+190 DO KM 51+350..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.21.14.00-6.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. INFORMACJE OGÓLNE. Dnia 27.08.2010 r. zostało przekazane do e-Notice (Nr 2010-113178) ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i w jego siedzibie p.n. Przebudowy Drogi Wojewódzkiej nr 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+208 do km 56+741 na terenie gminy Suszec - etap i od km 45+190 do km 51+350. Zamawiającym prowadzącym postępowanie o udzielenie ww. zamówienia był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice. Postępowanie było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 01.09.2010r. pod numerem 2010/S169-259093. Po przeprowadzonych czynnościach badania i oceny wybór najkorzystniejszej oferty (z dwunastu złożonych) nastąpił dnia 28.10.2010 r. Na tę czynność w dniu 05.11.2010 r. wniesiono odwołanie. W dniu 18.11.2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie (Syg. akt KIO 2426/10) W dniu 06.12.2010 r. nastąpiło podpisanie umowy Nr WI/P/100823/2/1 z Wykonawcą EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce. Następnie, celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji kontraktu, w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Inżyniera Kontraktu z firmy INWESTYCJE, BUDOWNICTWO, HANDEL INWEST - COMPLEKS SP Z O.O. ul. Góry Chełmskiej 15, 44 - 100 Gliwice wraz z zespołem Inspektorów Nadzoru. Inżynier Kontraktu prowadzi nadzór na podstawie umowy Nr WI/P/100823/1/1 r. Dodatkowo, w oparciu art. 20 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) zapewniono nadzór autorski biura projektowego PROMOST - WISŁA SP. Z O.O. Nadzór autorski realizowany jest na podstawie umowy Nr WI/B110104/1/1 z dnia 26.01.2011 r. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ZADANIA. Realizowana inwestycja usytuowana jest na terenie gminy Suszec. Powiat Pszczyński. Stanowi drogę o znaczeniu wojewódzkim. W realizowanym zakresie położona jest od granic administracyjnych m. Żory - m. Rudziczka w rejonie skrzyżowania z ul. Kleszczewską do granic administracyjnych gminy Suszec ok. 80 m za skrzyżowaniem z ul. Branicką. Do przebudowywanego odcinka przylegają zabudowania o charakterze luźnej zabudowy związanej z obsługą ruchu turystycznego oraz egzystencji codziennej mieszkańców. Jest to restauracja, bary szybkiej obsługi, punkty sprzedaży pamiątek. Przy skrzyżowaniu z ul. Piaskową znajduje droga dojazdowa do Kopalni Węgla Kamiennego Krupiński. Ponadto teren przewidziany pod projektowany układ drogowy działki zabudowane oraz grunty orne, łąki oraz tereny zalesione (pozostałości tzw. Puszczy Pszczyńskiej). Szerokość jezdni na całej długości zadania wynosi ok. 7. Stan techniczny jezdni należy określić jako niezadowalający. Nawierzchnia jezdni posiada spękania i deformacje zarówno w profilu podłużnym jak i w przekroju poprzecznym. Na całej długości modernizowanej drogi występujące rowy są w złym stanie technicznym powodującym dostawanie się wody do konstrukcji jezdni (rowy są zamulone, zarośnięte lub są zasypane). Wyraźnie odcinają się wykonywane w przeszłości poszerzenia, które są widoczne w postaci podłużnych pasów. Teren na którym zlokalizowana jest modernizowana i projektowana droga klasy G charakteryzuje się różnorodnym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym. Pomiary natężenia ruchu wykazały 45 - 55 % udziału pojazdów tranzytowych. Natężenie ruchu w godzinach szczytu (13:40 - 14:40) wynosi ok. 9125 pojazdów umownych w obu kierunkach. Suma natężeń ruchu dla wszystkich wlotów dla poszczególnych, głównych skrzyżowań waha się w granicach 627 - 1123 pojazdów umownych. Spadki podłużne i poprzeczne jak również stan poboczy uniemożliwiają prawidłowe odwodnienie terenu pasa drogowego. Podłoże gruntowe rozpoznane otworami badawczymi do głębokości 2-3 m wykazały, że bezpośrednio pod konstrukcją drogi zalegają w przeważającej mierze gliny pylaste z domieszką kamieni oraz gliny piaszczyste. Zakres prac Etapu I obejmuje: 1. Przebudowę konstrukcji drogi. 2. Korektę przebiegu geometrycznego jezdni z poszerzeniem jezdni i korektą geometrii skrzyżowań. 3. Ułożenie krawężników. 4. Budowę chodników z kostki betonowej. 5. Budowę azyli dla pieszych. 6. Wykonanie zatok autobusowych z kostki betonowej. 7. Wykonanie utwardzonego pobocza na terenach niezabudowanych. 8. Korektę rowów odwadniających i budowa kanalizacji deszczowej. 9. Przebudowę i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej: urządzeń elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych. 10. Usunięcie istniejących i kolidujących z inwestycją zadrzewień. 11. Wykonanie docelowego oznakowania drogowego pionowego i poziomego. ZAKRES ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH. W trakcie przygotowania postępowania przetargowego, przedmiot zamówienia został opisany za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Jednocześnie przedmiot zamówienia został też opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Należy nadmienić, iż, jak wynika z udzielanych odpowiedzi w trakcie postępowania podstawą do kalkulacji ceny oferty był przedmiar robót. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, Zamawiający dokonał też modyfikacji postanowień SIWZ. Wszystkie czynności przygotowawcze do realizacji przebudowy były podyktowane przez Zamawiającego troską o zapewnienie należytego i terminowego wykonania zamówienia. W trakcie wykonywania robót zgodnie z Projektem Wykonawczym na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 935 stwierdzono kolizję istniejącego drzewostanu z elementami zaprojektowanych robót. Po zakończeniu wycinki drzew i krzewów w zakresie zgodnym z decyzją Wójta Gminy Suszec nr GKŚ 159/2010 wraz z planem wyrębu, które stanowiły element projektu wykonawczego została przeprowadzona wizja w terenie, w wyniku której stwierdzono, że zakres przeprowadzonej wycinki jest niewystarczający. Konieczność wykonania zamówień dodatkowych wynika z powodu stwierdzenia w terenie drzew w pasie drogowym kolidujących z budowanymi mediami i urządzeniami towarzyszącymi, a nie przewidzianymi w planie wyrębu. Zwraca się uwagę, że materiały (w tym operat dendrologiczny) stanowiące podstawę do wydania decyzji Wójta Gminy Suszec nr GKŚ 159/2010 były sporządzone w latach 2007 ÷ 2008 podczas gdy roboty wykonywane są w roku 2011. W latach tych drzewka miały już od 6 do 8 lat. Upływ czasu tłumaczy kolizję z bardzo dużą ilość drzew o średnicy do 15 cm, w przeważającej ilości stanowiące samosiejki, których wiek przekroczył już 10 lat, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.). Ponadto dokumentacja projektowa nie uwzględniała wycinki drzew w sąsiedztwie działek stanowiących własność Lasów Państwowych. Zasadnym jest powierzenie sporządzenia operatu dendrologicznego oraz wykonania wycinki drzew Wykonawcy realizującemu przebudowę DW 935 - ETAP I od 45+190 do km 51+350. Ze względu na okres lęgowy przewiduje się wprowadzić nadzór dendrologiczny i ornitologiczny podczas prowadzenia prac. W trakcie wykonywania prac Zamawiający przy udziale Wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu stwierdził konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Zakres prac wynika ze stwierdzonego w trakcie robót okoliczności, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, szczególnie podczas okresowo pojawiającej się wody, nierównomiernej i zróżnicowanej struktury geologicznej, brak archiwalnej dokumentacji technicznej wykonanych robót w latach wcześniejszych. Należy przy tym zauważyć, iż wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wartość prac łącznie nie przekracza 50 % wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a ich wykonanie z wyższej konieczności niezbędne jest do realizacji umowy. Ze względu na warunki miejscowe (brak alternatywnych dróg), zakończenie prac w sezonie budowlanym 2011 r., oczekiwania społeczne, rozwiązania techniczne i technologiczne należy zamówienie dodatkowe udzielić tylko temu wykonawcy, z którym podpisano umowę. Ponadto oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Biorąc pod uwagę specyfikę zamówień publicznych określone w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) należy uznać, iż zachodzą przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Ze względu na specyfikę procesu budowlanego zamówienie dodatkowe należy wykonać w trakcie prowadzonej inwestycji i stało się to konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • EUROVIA POLSKA S.A. BIELANY WROCŁAWSKIE, UL. SZWEDZKA 5, 55-040 KOBIERZYCE, UL. PROSTA 144, 44-203 RYBNIK, kraj/woj. śląskie.


Katowice: WYKONANIE DODATKOWEJ WYCINKI DRZEW ROSNĄCYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 NA TERENIE GMINY SUSZEC, ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100823/2/1 z dnia 6 grudnia 2010 r.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP I OD KM 45+190 DO KM 51+350.


Numer ogłoszenia: 184543 - 2011; data zamieszczenia: 05.07.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 178393 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE DODATKOWEJ WYCINKI DRZEW ROSNĄCYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 NA TERENIE GMINY SUSZEC, ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100823/2/1 z dnia 6 grudnia 2010 r.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP I OD KM 45+190 DO KM 51+350..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
WYKONANIE DODATKOWEJ WYCINKI DRZEW ROSNĄCYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 NA TERENIE GMINY SUSZEC, ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100823/2/1 z dnia 6 grudnia 2010 r.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP I OD KM 45+190 DO KM 51+350..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.21.14.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EUROVIA POLSKA S.A. BIELANY WROCŁAWSKIE, UL. SZWEDZKA 5, 55-040 KOBIERZYCE, UL. PROSTA 144, 44-203 RYBNIK, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 139477,65 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  167895,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  167895,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  167895,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. INFORMACJE OGÓLNE. Dnia 27.08.2010 r. zostało przekazane do e-Notice (Nr 2010-113178) ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i w jego siedzibie p.n. Przebudowy Drogi Wojewódzkiej nr 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+208 do km 56+741 na terenie gminy Suszec - etap i od km 45+190 do km 51+350. Zamawiającym prowadzącym postępowanie o udzielenie ww. zamówienia był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice. Postępowanie było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 01.09.2010r. pod numerem 2010/S169-259093. Po przeprowadzonych czynnościach badania i oceny wybór najkorzystniejszej oferty (z dwunastu złożonych) nastąpił dnia 28.10.2010 r. Na tę czynność w dniu 05.11.2010 r. wniesiono odwołanie. W dniu 18.11.2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie (Syg. akt KIO 2426/10) W dniu 06.12.2010 r. nastąpiło podpisanie umowy Nr WI/P/100823/2/1 z Wykonawcą EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce. Następnie, celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji kontraktu, w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Inżyniera Kontraktu z firmy INWESTYCJE, BUDOWNICTWO, HANDEL INWEST - COMPLEKS SP Z O.O. ul. Góry Chełmskiej 15, 44 - 100 Gliwice wraz z zespołem Inspektorów Nadzoru. Inżynier Kontraktu prowadzi nadzór na podstawie umowy Nr WI/P/100823/1/1 r. Dodatkowo, w oparciu art. 20 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) zapewniono nadzór autorski biura projektowego PROMOST - WISŁA SP. Z O.O. Nadzór autorski realizowany jest na podstawie umowy Nr WI/B110104/1/1 z dnia 26.01.2011 r. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ZADANIA. Realizowana inwestycja usytuowana jest na terenie gminy Suszec. Powiat Pszczyński. Stanowi drogę o znaczeniu wojewódzkim. W realizowanym zakresie położona jest od granic administracyjnych m. Żory - m. Rudziczka w rejonie skrzyżowania z ul. Kleszczewską do granic administracyjnych gminy Suszec ok. 80 m za skrzyżowaniem z ul. Branicką. Do przebudowywanego odcinka przylegają zabudowania o charakterze luźnej zabudowy związanej z obsługą ruchu turystycznego oraz egzystencji codziennej mieszkańców. Jest to restauracja, bary szybkiej obsługi, punkty sprzedaży pamiątek. Przy skrzyżowaniu z ul. Piaskową znajduje droga dojazdowa do Kopalni Węgla Kamiennego Krupiński. Ponadto teren przewidziany pod projektowany układ drogowy działki zabudowane oraz grunty orne, łąki oraz tereny zalesione (pozostałości tzw. Puszczy Pszczyńskiej). Szerokość jezdni na całej długości zadania wynosi ok. 7. Stan techniczny jezdni należy określić jako niezadowalający. Nawierzchnia jezdni posiada spękania i deformacje zarówno w profilu podłużnym jak i w przekroju poprzecznym. Na całej długości modernizowanej drogi występujące rowy są w złym stanie technicznym powodującym dostawanie się wody do konstrukcji jezdni (rowy są zamulone, zarośnięte lub są zasypane). Wyraźnie odcinają się wykonywane w przeszłości poszerzenia, które są widoczne w postaci podłużnych pasów. Teren na którym zlokalizowana jest modernizowana i projektowana droga klasy G charakteryzuje się różnorodnym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym. Pomiary natężenia ruchu wykazały 45 - 55 % udziału pojazdów tranzytowych. Natężenie ruchu w godzinach szczytu (13:40 - 14:40) wynosi ok.9125 pojazdów umownych w obu kierunkach. Suma natężeń ruchu dla wszystkich wlotów dla poszczególnych, głównych skrzyżowań waha się w granicach 627 - 1123 pojazdów umownych. Spadki podłużne i poprzeczne jak również stan poboczy uniemożliwiają prawidłowe odwodnienie terenu pasa drogowego. Podłoże gruntowe rozpoznane otworami badawczymi do głębokości 2-3 m wykazały, że bezpośrednio pod konstrukcją drogi zalegają w przeważającej mierze gliny pylaste z domieszką kamieni oraz gliny piaszczyste. Zakres prac Etapu I obejmuje: 1. Przebudowę konstrukcji drogi. 2. Korektę przebiegu geometrycznego jezdni z poszerzeniem jezdni i korektą geometrii skrzyżowań. 3. Ułożenie krawężników. 4. Budowę chodników z kostki betonowej. 5. Budowę azyli dla pieszych. 6. Wykonanie zatok autobusowych z kostki betonowej. 7. Wykonanie utwardzonego pobocza na terenach niezabudowanych. 8. Korektę rowów odwadniających i budowa kanalizacji deszczowej. 9. Przebudowę i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej: urządzeń elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych. 10. Usunięcie istniejących i kolidujących z inwestycją zadrzewień. 11. Wykonanie docelowego oznakowania drogowego pionowego i poziomego. ZAKRES ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH. W trakcie przygotowania postępowania przetargowego, przedmiot zamówienia został opisany za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Jednocześnie przedmiot zamówienia został też opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Należy nadmienić, iż, jak wynika z udzielanych odpowiedzi w trakcie postępowania podstawą do kalkulacji ceny oferty był przedmiar robót. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, Zamawiający dokonał też modyfikacji postanowień SIWZ. Wszystkie czynności przygotowawcze do realizacji przebudowy były podyktowane przez Zamawiającego troską o zapewnienie należytego i terminowego wykonania zamówienia. W trakcie wykonywania robót zgodnie z Projektem Wykonawczym na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 935 stwierdzono kolizję istniejącego drzewostanu z elementami zaprojektowanych robót. Po zakończeniu wycinki drzew i krzewów w zakresie zgodnym z decyzją Wójta Gminy Suszec nr GKŚ 159/2010 wraz z planem wyrębu, które stanowiły element projektu wykonawczego została przeprowadzona wizja w terenie, w wyniku której stwierdzono, że zakres przeprowadzonej wycinki jest niewystarczający. Konieczność wykonania zamówień dodatkowych wynika z powodu stwierdzenia w terenie drzew w pasie drogowym kolidujących z budowanymi mediami i urządzeniami towarzyszącymi, a nie przewidzianymi w planie wyrębu. Zwraca się uwagę, że materiały (w tym operat dendrologiczny) stanowiące podstawę do wydania decyzji Wójta Gminy Suszec nr GKŚ 159/2010 były sporządzone w latach 2007 ÷ 2008 podczas gdy roboty wykonywane są w roku 2011. W latach tych drzewka miały już od 6 do 8 lat. Upływ czasu tłumaczy kolizję z bardzo dużą ilość drzew o średnicy do 15 cm, w przeważającej ilości stanowiące samosiejki, których wiek przekroczył już 10 lat, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.). Ponadto dokumentacja projektowa nie uwzględniała wycinki drzew w sąsiedztwie działek stanowiących własność Lasów Państwowych. Zasadnym jest powierzenie sporządzenia operatu dendrologicznego oraz wykonania wycinki drzew Wykonawcy realizującemu przebudowę DW 935 - ETAP I od 45+190 do km 51+350. Ze względu na okres lęgowy przewiduje się wprowadzić nadzór dendrologiczny i ornitologiczny podczas prowadzenia prac. W trakcie wykonywania prac Zamawiający przy udziale Wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu stwierdził konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Zakres prac wynika ze stwierdzonego w trakcie robót okoliczności, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, szczególnie podczas okresowo pojawiającej się wody, nierównomiernej i zróżnicowanej struktury geologicznej, brak archiwalnej dokumentacji technicznej wykonanych robót w latach wcześniejszych. Należy przy tym zauważyć, iż wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wartość prac łącznie nie przekracza 50 % wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a ich wykonanie z wyższej konieczności niezbędne jest do realizacji umowy. Ze względu na warunki miejscowe (brak alternatywnych dróg), zakończenie prac w sezonie budowlanym 2011 r., oczekiwania społeczne, rozwiązania techniczne i technologiczne należy zamówienie dodatkowe udzielić tylko temu wykonawcy, z którym podpisano umowę. Ponadto oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Biorąc pod uwagę specyfikę zamówień publicznych określone w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) należy uznać, iż zachodzą przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Ze względu na specyfikę procesu budowlanego zamówienie dodatkowe należy wykonać w trakcie prowadzonej inwestycji i stało się to konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 17839320110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-06-29
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
77211400-6 Usługi wycinania drzew
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
WYKONANIE DODATKOWEJ WYCINKI DRZEW ROSNĄCYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 NA TERENIE GMINY SUSZEC, ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100823/2/1 z dnia 6 grudnia 2010 r.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCI EUROVIA POLSKA S.A. BIELANY WROCŁAWSKIE, UL. SZWEDZKA 5, 55-040 KOBIERZYCE
UL. PROSTA 144, 44-203 RYBNIK, woj. śląskie
2011-07-05 167 895,00