Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Przedmiotem zamówienia jest Realizacja działań promocyjno - marketingowych projektu Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013


Numer ogłoszenia: 179154 - 2014; data zamieszczenia: 27.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest Realizacja działań promocyjno - marketingowych projektu Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Organizację spotkań łódzkiej branży MICE w Łodzi: 1. biznes mixer z przedstawicielami uczelni i gestorami łódzkich obiektów MICE, 2. szkolenie dedykowane przedstawicielom łódzkiej branży spotkań (MICE) z zakresu dziedzictwa kulturowo - historycznego Łodzi, dostępnych atrakcji turystycznych miasta oraz sposobów budowania kompleksowych produktów dla turystyki biznesowej, 3. szkolenie z zakresu metod maksymalizacji i mierzenia efektywności spotkań oraz polityki planowania spotkań jako inwestycji w rozwój zasobów organizacji dla łódzkiej branży MICE, 4. podsumowanie działań Łódź Convention Bureau w 2014 r. 5. zakończenie realizacji projektu, 2) Przygotowanie i druk kreatywnych zaproszeń dla uczestników cyklu podróży studyjnych oraz spotkania promującego Łódź dla Profesjonalnych Organizatorów Konferencji i Planistów Spotkań, 3) Organizację cyklu podróży studyjnych (na terenie Miasta Łodzi): 1. jednodniowa wycieczka studyjna, 2. dwudniowa wycieczka studyjna, 3. trzydniowa wycieczka studyjna, 4) Organizację spotkania promującego Łódź dla Profesjonalnych Organizatorów Konferencji i Planistów Spotkań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 i nr 1a do SIWZ.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.95.10.00-5, 79.80.00.00-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali (zakończyli) co najmniej 6 (sześć) głównych usług o łącznej wartości minimum 200.000,00 PLN brutto (dwieście tysięcy PLN brutto), polegających na organizacji konferencji, spotkań biznesowych, przygotowywania udziału dla firm i instytucji w targach - w charakterze wystawcy, organizacji wizyt studyjnych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.3.2 oceniane będzie łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału. Uwaga: 1) W sytuacji, gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będzie wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolności finansowe innego podmiotu lub podmiotów - dokument musi w swojej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby zawierać co najmniej: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 2) Pisemne zobowiązanie podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia winno być złożone w oryginale (podpisane przez podmiot oddający zasoby do dyspozycji wykonawcy) lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot oddający zasoby do dyspozycji wykonawcy. 3) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie: a) średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 4) Zamawiający w przypadku gdy przedmiotem zamówienia sa świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą dysponowanie minimum dwiema osobami, które posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji działań z zakresu: organizacji konferencji, spotkań biznesowych, przygotowywania udziału dla firm i instytucji w targach - w charakterze wystawcy, organizacji wizyt studyjnych. Uwaga: Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane w ofercie, w celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego osób zdolnych do wykonania zamówienia uczestniczyły w jego realizacji. Zmiana osoby wskazanej w ofercie będzie możliwa na wniosek wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunek w niniejszej specyfikacji. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.3.4 oceniane będzie łącznie. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału. Uwaga: 1) W sytuacji, gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będzie wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolności finansowe innego podmiotu lub podmiotów - dokument musi w swojej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby zawierać co najmniej: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 2) Pisemne zobowiązanie podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia winno być złożone w oryginale (podpisane przez podmiot oddający zasoby do dyspozycji wykonawcy) lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot oddający zasoby do dyspozycji wykonawcy


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości minimum 100.000,00 PLN (sto tysięcy PLN brutto). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. III.3.5 oceniane będzie łącznie. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału. Uwaga: 1) W sytuacji, gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będzie wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolności finansowe innego podmiotu lub podmiotów - dokument musi w swojej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby zawierać co najmniej: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 2) Pisemne zobowiązanie podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia winno być złożone w oryginale (podpisane przez podmiot oddający zasoby do dyspozycji wykonawcy) lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot oddający zasoby do dyspozycji wykonawcy


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie III.4.3.1) niniejszego ogłoszenia

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - jakość - 40


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.06.2014 godzina 13:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, III piętro, pokój nr 8 (sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Projekt Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość; Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw). 2. Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2015 r., w tym: ETAP I: realizacja usługi wymienionej w pkt. 3.1 ppkt. 1.1: biznes mixer z przedstawicielami łódzkich uczelni i gestorami łódzkich obiektów MICE, nastąpi w III kwartale 2014 roku, ETAP II: realizacja usługi wymienionej w pkt. 3.1 ppkt. 2: przygotowanie i druk kreatywnych zaproszeń dla uczestników cyklu podróży studyjnych oraz spotkania promującego Łódź dla Profesjonalnych Organizatorów Konferencji i Planistów Spotkań nastąpi w III kwartale 2014 roku, ETAP III: realizacja usługi wymienionej w w pkt. 3.1 ppkt. 1.2: szkolenie dedykowane przedstawicielom łódzkiej branży spotkań (MICE) z zakresu dziedzictwa kulturowo-historycznego Łodzi, dostępnych atrakcji turystycznych miasta oraz sposobów budowania kompleksowych produktów dla turystyki biznesowej nastąpi w III kwartale 2014 roku, ETAP IV: realizacja usługi wymienionej w w pkt. 3.1 ppkt. 3.1: jednodniowa wycieczka studyjna nastąpi w III kwartale 2014 roku, ETAP V: realizacja usługi wymienionej w w pkt. 3.1 ppkt. 1.3: szkolenie z zakresu metod maksymalizacji i mierzenia efektywności spotkań oraz polityki planowania spotkań jako inwestycji w rozwój zasobów organizacji dla łódzkiej branży MICE nastąpi w III kwartale 2014 roku, ETAP VI: realizacja usługi wymienionej w pkt. 3.1 ppkt. 3.2: dwudniowa wycieczka studyjna nastąpi w IV kwartale 2014 roku, ETAP VII: realizacja usługi wymienionej w pkt. 3.1 ppkt. 4: spotkanie promujące Łódź dla Profesjonalnych Organizatorów Konferencji i Planistów Spotkań nastąpi w IV kwartale 2014 roku, ETAP VIII: realizacja usługi wymienionej w pkt. 3.1 ppkt. 1.4: podsumowanie działań Łódź Convention Bureau w 2014 r. nastąpi w IV kwartale 2014 roku, ETAP IX: realizacja usługi wymienionej w pkt. 3.1 ppkt. 3.3: trzydniowa wycieczka studyjna nastąpi w I kwartale 2015 roku, ETAP X: realizacja usługi wymienionej w pkt. 3.1 ppkt. 1.5: zakończenie realizacji projektu nastąpi w I kwartale 2015 roku. 3. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych, rozliczania w walutach obcych, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, udzielenia zamówień uzupełniających, prawa opcji, wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 4. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Zakres i warunki zmian zawartej umowy: W projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ - nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 6. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 6.1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednią wagę punktową. 1. Cena brutto w PLN, znaczenie procentowe -60 %. Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium 60 punktów. 2. Jakość, znaczenie procentowe - 40 %, Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium 40 punktów. 6.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryteriów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznanie ilości punktów ofertom będzie obdywać się wg poniższej zasady: 6.2.1 W przypadku kryterium Cena oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: Pi (C) = (c min : ci) X 60 (C), gdzie: Pi(C) - Ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium Cena, Cmin - Cena najniższej oferty, Ci - Cena oferty rozpatrywanej, C - Znaczenie kryterium Cena. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w pkt. 12 SIWZ i podanej w formularzu ofertowym. 6.2.2 W przypadku kryterium JAKOŚĆ oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: Pi(u) = (uo : u max) x 40, gdzie: Pi(U) - Ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium JAKOŚĆ, Uo - Ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie za kryterium JAKOŚĆ (wg zasad opisanych poniżej), Umax - Maksymalna liczba 30 punktów jaką można otrzymać za kryterium JAKOŚĆ, U - Znaczenie kryterium JAKOŚĆ. Ocena ofert w ramach kryterium JAKOŚĆ, dokonana zostanie na podstawie wiedzy eksperckiej członków merytorycznych komisji przetargowej. Punkty za kryterium JAKOŚĆ zostaną przyznane przez każdego członka komisji przetargowej, dokonującego oceny w skali od 0 do 30 punktów. Łączna liczba punktów przyznana przez dokonujących oceny członków merytorycznych komisji w tym kryterium zostanie zsumowana i podzielona przez liczbę członków komisji dokonujących oceny (liczbę członków merytorycznych), a następnie waga tego kryterium dla ocenianej oferty zostanie obliczona zgodnie z wzorem wskazanym powyżej w niniejszym punkcie. Punkty za to kryterium zostaną przyznane na podstawie i w zakresie punktacji poszczególnych podkryteriów szczegółowych, zgodnie z poniższymi zapisami: Nazwa podkryterium: 1) Organizacja spotkań łódzkiej branży MICE w Łodzi: Biznes - mixer z przedstawicielami uczelni i gestorami łódzkich obiektów MICE (pkt. 1.1. opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ) - ocena wyboru sali konferencyjnej: - w zabytkowym obiekcie zrewitalizowanym - pofabrycznym lub pałacowym, tj. takim, którego remont i/lub dostosowanie do nowych funkcji nastąpiło w ciągu ostatnich 10 lat - TAK- 5; NIE -0; 2) Organizacja spotkań łódzkiej branży MICE w Łodzi: Podsumowanie działań Łódź Convention Bureau w 2014 r. MICE (pkt. 1.4. opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ) - ocena wyboru sali konferencyjnej. - w zabytkowym obiekcie zrewitalizowanym - pofabrycznym lub pałacowym, tj. takim, którego remont i/lub dostosowanie do nowych funkcji nastąpiło w ciągu ostatnich 10 lat - TAK- 5; NIE -0; 3) Organizacja spotkania promującego Łódź dla Profesjonalnych Organizatorów Konferencji i Planistów Spotkań (pkt. 4. Opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ) - ocena wyboru wydarzenia rangi międzynarodowej odbywającego się na terenie Łodzi. - koncert Kylie Minogue - TAK- 20; NIE -0; Uwaga: a) W przypadku, kiedy Wykonawca nie załączy do oferty karty oceny kryterium JAKOŚĆ, stanowiącej Załącznik nr 8 do SIWZ, Zamawiający dokonując oceny oferty pod względem kryterium JAKOŚĆ uzna, że Wykonawca w tym kryterium otrzyma 0 punktów. b) Oceniając ofertę w kryterium JAKOŚĆ Zamawiający przyjmie również, iż oferta Wykonawcy otrzymuje 0 pkt. w danym podkryterium, gdy karta oceny kryterium JAKOŚĆ nie będzie wypełniona, tj. nie będzie zawierała odpowiednich skreśleń, niezbędnych do oceny pod względem tego podkryterium. 6.3 Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), którego(ych) oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. uzyska największą łączną ilość punktów ze wszystkich kryteriów.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Przedmiotem zamówienia jest Realizacja działań promocyjno -marketingowych projektu Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramac h Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013


Numer ogłoszenia: 226320 - 2014; data zamieszczenia: 07.07.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 179154 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest Realizacja działań promocyjno -marketingowych projektu Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramac h Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:1) Organizację spotkań łódzkiej branży MICE w Łodzi: 1. biznes mixer z przedstawicielami uczelni i gestorami łódzkich obiektów MICE, 2. szkolenie dedykowane przedstawicielom łódzkiej branży spotkań(MICE) z zakresu dziedzictwa kulturowo -historycznego Łodzi, dostępnych atrakcji turystycznych miasta oraz sposobów budowania kompleksowych produktów dla turystyki biznesowej, 3. szkolenie z zakresu metod maksymalizacji i mierzenia efektywności spotkań oraz polityki planowania spotkań jako inwestycji w rozwój zasobów organizacji dla łódzkiej branży MICE, 4. podsumowanie działań Łódź Convention Bureau w 2014 r. 5. zakończenie realizacji projektu,2)Przygotowanie i druk kreatywnych zaproszeń dla uczestników cyklu podróży studyjnych oraz spotkania promującego Łódź dla Profesjonalnych Organizatorów Konferencji i Planistów Spotka ń , 3) Organizację cyklu podróży studyjnych (na terenie Miasta Łodzi): 1. jednodniowa wycieczka studyjna, 2. dwudniowa wycieczka studyjna, 3. trzydniowa wycieczka studyjna, 4) Organizację spotkania promującego Łódź dla Profesjonalnych Organizatorów Konferencji i Planistów Spotkań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 i nr 1a do SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.95.10.00-5, 79.80.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: projekt Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Sienkiewicza 67, 90-009 Łodź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 211000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  231240,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  231400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  279550,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-06-04
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 17915420140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-05-27
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 300 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79800000-2 Usługi drukowania i powiązane
79951000-5 Usługi w zakresie organizowania seminariów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przedmiotem zamówienia jest Realizacja działań promocyjno -marketingowych projektu Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramac h Regionalnego Program Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego
Sienkiewicza 67, 90-009 Łodź, woj. łódzkie
2014-07-07 231 240,00