Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Lidzbark: Wykonanie usług w zakresie: usługi z wykorzystaniem równiarki , usługi transportowe, usługi sprzętem specjalistycznym, usługi załadunku


Numer ogłoszenia: 17979 - 2011; data zamieszczenia: 14.01.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku , ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 023 6961505, faks 023 6962107.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.lidzbark.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie usług w zakresie: usługi z wykorzystaniem równiarki , usługi transportowe, usługi sprzętem specjalistycznym, usługi załadunku.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są: a) usługi transportowe ciągnikami rolniczymi z przyczepami o ładowności 3,5-10t ( z kierowcą) - stawka godzinowa b) usługi transportowe samochodami ciężarowymi typu wywrotka o ładowności 6-12t ( z kierowcą) - stawka za kilometr, c) usługi związane z użyciem równiarki ciągnionej lub pół zawieszanej o mocy min 45KM ( z operatorem) - stawka godzinowa, d) usługi koparko - ładowarką o poj. łychy min.1m3 moc silnika min.100KM ( z operatorem) - stawka godzinowa.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
60.18.00.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jako dokument dodatkowy - lecz wymagany Zamawijący żąda przedstawienia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalnosci gospodarczej lub do rejestru lub zgłoszeniado ewidencji działalnosci gospodarczej , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.umig.lidzbark.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy Lidzbark, ul.Sądowa 21 13-230 Lidzbark, pok. nr 18.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
24.01.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Lidzbark, ul.Sądowa 21 13-230 Lidzbark, pok. nr 9- Sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 6528 - 2011; data zamieszczenia: 17.01.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
17979 - 2011 data 14.01.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 023 6961505, fax. 023 6962107.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.6).

 • W ogłoszeniu jest:
  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.


Lidzbark: Wykonanie usług w zakresie: usługi z wykorzystaniem równiarki , usługi transportowe, usługi sprzętem specjalistycznym, usługi załadunku


Numer ogłoszenia: 21582 - 2011; data zamieszczenia: 14.02.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 17979 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 023 6961505, faks 023 6962107.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie usług w zakresie: usługi z wykorzystaniem równiarki , usługi transportowe, usługi sprzętem specjalistycznym, usługi załadunku.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są: a) usługi transportowe ciągnikami rolniczymi z przyczepami o ładowności 3,5-10t ( z kierowcą) - stawka godzinowa b) usługi transportowe samochodami ciężarowymi typu wywrotka o ładowności 6-12t ( z kierowcą) - stawka za kilometr, c) usługi związane z użyciem równiarki ciągnionej lub pół zawieszanej o mocy min 45KM ( z operatorem) - stawka godzinowa, d) usługi koparko - ładowarką o poj. łychy min.1m3 moc silnika min.100KM ( z operatorem) - stawka godzinowa..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
60.12.37.00-3, 60.12.92.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Zieluńska 26,, 13-230 Lidzbark, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o., ul. Zieluńska 26, 13-230 Lidzbark, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 133378,54 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  73767,03


 • Oferta z najniższą ceną:
  73767,03
  / Oferta z najwyższą ceną:
  73767,03


 • Waluta:
  PLN.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • USŁUGI LEŚNE Kazimierz Durzyński, Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 133378,54 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  79201,64


 • Oferta z najniższą ceną:
  79201,64
  / Oferta z najwyższą ceną:
  79201,64


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark
woj. warmińsko-mazurskie
Dane kontaktowe: email: umig@lidzbark.pl
tel: 023 6961505
fax: 023 6962107
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-01-24
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 1797920110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-01-14
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 341 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.lidzbark.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy Lidzbark, ul.Sądowa 21 13-230 Lidzbark, pok. nr 18
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
60180000-3 Wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie usług w zakresie: usługi z wykorzystaniem równiarki , usługi transportowe, usługi sprzętem specjalistycznym, usługi załadunku PRZEDSIĘBIORSTWO Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Zieluńska 26,, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
2011-02-14 36 883,00
Wykonanie usług w zakresie: usługi z wykorzystaniem równiarki , usługi transportowe, usługi sprzętem specjalistycznym, usługi załadunku USŁUGI LEŚNE Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
2011-02-14 79 201,00