Oleśnica: Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 21- oficyna w Oleśnicy.


Numer ogłoszenia: 179844 - 2011; data zamieszczenia: 01.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy , ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 071 3980911, faks 071 3980912.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.bip.zbk.olesnica.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 21- oficyna w Oleśnicy..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
3.1Parametry charakteryzujące budynek mieszkalny.: Zestawienie powierzchni. - pow. zabudowy 72,00 m2 - pow. użytkowa 191,88 m2 - kubatura 870,00 m3 Dane ewidencyjne lokali mieszkalnych. Ilość lokali mieszkalnych: 3 Ilość izb: 9 Pow. użytkowa lokali mieszkalnych: - mieszkanie nr 1 43,00 m2 - mieszkanie nr 2 43,50 m2 - mieszkanie nr 3 42,50 m2 Razem pow. mieszkań: 129,00 m2 Budynek stanowi pustostan - mieszkańcy zostali wykwaterowani. Mieszkania wyposażone w łazienki. Ogrzewanie mieszkań: indywidualne etażowe. 3.2 Zakres prac obejmuje: Projektuje się rozebranie całego obiektu do poziomu ok. 40 cm poniżej terenu, wywóz gruzu, drewna i złomu z rozbiórek wraz z utylizacją odpadów. Strop nad częścią podpiwniczoną należy rozebrać w całości a piwnice zasypać rozdrobnionym gruzem z rozbiórki z odpowiednim zagęszczeniem. W piwnicy należy wykuć 2 otwory w posadzce ceglanej o wym. ok. 50x50 cm dla zapewnienia odprowadzenia wody opadowej do gruntu. Zakłada się tylko ręczny sposób przeprowadzenia prac z uwagi na położenie obiektu w granicach sąsiednich zabudowanych nieruchomości. 3.1. Zakładana kolejność robót rozbiórkowych. - zapewnienie odcięcia zasilania we wszystkie media, - oznakowanie i zabezpieczenie terenu rozbiórki przed dostępem osób trzecich, - demontaż urządzeń i przewodów instalacji wewnętrznych, - rozbiórka kominów i innych elementów murowanych ponad dachem, - rozbiórka stropodachu z pokryciem i obróbkami blacharskimi, - rozbiórka stropu nad II piętrem, - rozbiórka ścian II piętra z elementami kl. schodowej, - rozbiórka stropu nad I piętrem, - rozbiórka ścian I piętra z elementami kl. schodowej, - rozbiórka stropu nad parterem, - rozbiórka ścian parteru z elementami kl. schodowej, - rozbiórka stropu nad piwnicami, - rozbiórka ścian piwnic do poziomu ok. 40 cm poniżej terenu - zagruzowanie piwnic i zasypanie ziemią z zagęszczeniem. 3.2. Roboty towarzyszące i uzupełniające. - usunięcie z terenu rozbiórki odpadów z wywiezieniem i utylizacją. - zamurowanie okna z otynkowaniem - poziom I piętra ściany zachodniej. - uzupełnienie i naprawa tynków ścian sąsiednich nieruchomości i pomalowanie, - uzupełnienie i opasek betonowych przy ścianach granicznych, - rozbiórka części chodnika betonowego - dojścia do rozebranego budynku, - wykopanie trzepaka i zamontowanie w narożniki płn.-zachodnim działki. Uwaga: Brak możliwości dojazdu mechanicznych środków transportowych do budynku. Szerokość przejazdu (korytarza) pod budynkiem nr 21 wynosi 185 cm. Szerokość drzwi - bram wjazdowych od strony podwórka i ulicy wynosi 130 cm. Zaleca się zastosowanie do wywozu gruzu (z podwórka przez korytarz pod budynkiem) wózków transportowych na tymczasowo ułożonych torach jezdnych. Rozwiązanie alternatywne - transport taczkami. Pozwolenie na rozbiórkę Nr I-224/2011 z dnia 28.04.2011r. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót i załączona dokumentacja..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.11.00-9, 45.41.00.00-4, 45.26.13.00-7, 45.44.21.00-8, 45.11.12.94-4, 45.11.12.20-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
zamawiający nie wymaga wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • podpisanie oświadczenia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • podpisanie oświadczenia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • podpisanie oświadczenia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • podpisanie oświadczenia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • podpisanie oświadczenia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

4. Wykonawca zapłaci karę umowną: - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto , - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót w wysokości 1,0 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto - za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, - za zwłokę w wykonaniu robót w terminie określonym w Rozdziale 6 SIWZ w wysokości 1,0% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn , za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego. 5 . Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar z przysługującego mu wynagrodzenia. 6. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty. 7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy i określa warunki ich wprowadzenia: 7.1. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; 7.2. zmiana przedstawicieli stron wyznaczonych do kontaktów w zakresie realizacji przedmiotu umowy; 7.3. zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia obiektywnych przesłanek do wprowadzenia takiej zmiany; 7.4. wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 7.5. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.zbk.olesnica.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W OLEŚNICY ul. Wojska Polskiego 13 56- 400 Oleśnica pok. nr 115.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.07.2011 godzina 10:00, miejsce: ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W OLEŚNICY ul. Wojska Polskiego 13 56- 400 Oleśnica pok. nr 102.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Oleśnica: Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 21- oficyna w Oleśnicy.


Numer ogłoszenia: 228868 - 2011; data zamieszczenia: 03.08.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 179844 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 071 3980911, faks 071 3980912.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka samorzadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 21- oficyna w Oleśnicy..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
3.2 Zakres prac obejmuje: Projektuje się rozebranie całego obiektu do poziomu ok. 40 cm poniżej terenu, wywóz gruzu, drewna i złomu z rozbiórek wraz z utylizacją odpadów. Strop nad częścią podpiwniczoną należy rozebrać w całości a piwnice zasypać rozdrobnionym gruzem z rozbiórki z odpowiednim zagęszczeniem. W piwnicy należy wykuć 2 otwory w posadzce ceglanej o wym. ok. 50x50 cm dla zapewnienia odprowadzenia wody opadowej do gruntu. Zakłada się tylko ręczny sposób przeprowadzenia prac z uwagi na położenie obiektu w granicach sąsiednich zabudowanych nieruchomości. 3.1. Zakładana kolejność robót rozbiórkowych. zapewnienie odcięcia zasilania we wszystkie media, oznakowanie i zabezpieczenie terenu rozbiórki przed dostępem osób trzecich, demontaż urządzeń i przewodów instalacji wewnętrznych, rozbiórka kominów i innych elementów murowanych ponad dachem, rozbiórka stropodachu z pokryciem i obróbkami blacharskimi, rozbiórka stropu nad II piętrem, rozbiórka ścian II piętra z elementami kl. schodowej, rozbiórka stropu nad I piętrem, rozbiórka ścian I piętra z elementami kl. schodowej, rozbiórka stropu nad parterem, rozbiórka ścian parteru z elementami kl. schodowej, rozbiórka stropu nad piwnicami, rozbiórka ścian piwnic do poziomu ok. 40 cm poniżej terenu zagruzowanie piwnic i zasypanie ziemią z zagęszczeniem. 3.2. Roboty towarzyszące i uzupełniające. usunięcie z terenu rozbiórki odpadów z wywiezieniem i utylizacją. zamurowanie okna z otynkowaniem - poziom I piętra ściany zachodniej. uzupełnienie i naprawa tynków ścian sąsiednich nieruchomości i pomalowanie, uzupełnienie i opasek betonowych przy ścianach granicznych, rozbiórka części chodnika betonowego - dojścia do rozebranego budynku, wykopanie trzepaka i zamontowanie w narożniki płn.-zachodnim działki..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.11.00-9, 45.41.00.00-4, 45.26.13.00-7, 45.44.21.00-8, 45.11.12.94-4, 45.11.12.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ENERGOKON- PLUS sp. z o.o., {Dane ukryte}, 41-200 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 75355,15 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  68880,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  68880,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  275590,12


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: zbkol@pnet.pl
tel: 713 980 911
fax: 713 980 912
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-07-17
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 17984420110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-06-30
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 89 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.bip.zbk.olesnica.pl
Informacja dostępna pod: ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W OLEŚNICY ul. Wojska Polskiego 13 56- 400 Oleśnica pok. nr 115
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 21- oficyna w Oleśnicy. ENERGOKON- PLUS sp. z o.o.
Sosnowiec
2011-08-03 68 880,00