Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Łodzi


Numer ogłoszenia: 180171 - 2011; data zamieszczenia: 30.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj (projekt + wykonawstwo) następujących zadań inwestycyjnych: CZĘŚĆ 1: Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK-2012 w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 15 (Klub Sportowy Metalowiec) CZĘŚĆ 2: Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK-2012 w Łodzi przy ul. Syrenki 19 a (Szkoła Podstawowa nr 184) CZĘŚĆ 3: Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK-2012 w Łodzi przy ul. Rysowniczej 1/3 (Szkoła Podstawowa nr 30) CZĘŚĆ 4: Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK-2012 w Łodzi przy ul. Szpitalnej 9 (Szkoła Podstawowa nr 37) CZĘŚĆ 5: Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK-2012 w Łodzi przy ul. Plantowej 7 (Zespół Szkół Specjalnych nr 5) Zakres robót w ww. kompleksach sportowych obejmuje: a) BOISKA: do piłki nożnej - 1860 m2 o nawierzchni z trawy syntetycznej; wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki - 613 m2 o nawierzchni poliuretanowej; b) OGRODZENIE i PIŁKOCHWYTY; c) OŚWIETLENIE; d) ELEMENTY WYPOSAŻENIA TERENU (wyposażenie sportowe boisk, ławki, kosze i kontenery na śmieci,stojaki na rowery, tablice ogłoszeniowe); e) NAWIERZCHNIE (ciągi pieszo jezdne, chodniki, zieleń); f) BUDYNEK ZAPLECZA; g) MONITORING WIZYJNY; h) INFRASTRUKTURA PODZIEMNA, PRZYŁĄCZA, KOLIZJE; i) ROZBIÓRKI, WYCINKI;.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • W pełnym zakresie zamówienia podstawowego, do 10% wartości zamówienia podstawowego.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.22.21-1, 45.23.32.50-6, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.34.20.00-6, 45.40.00.00-1, 74.23.20.00-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający, zgodnie z art. 45 u.p.z.p., żąda od Wykonawcy wniesienia wadium dla każdej z części: - dla części 1 - w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 PLN), - dla części 2 - w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 PLN), - dla części 3 - w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 PLN), - dla części 4 - w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 PLN), - dla części 5 - w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 PLN),


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie roboty budowlane polegające na budowie co najmniej dwóch kompleksów sportowych Moje Boisko ORLIK-2012 lub dwóch boisk piłkarskich z nawierzchnią z trawy syntetycznej o powierzchni nie mniejszej niż 1860 m2 (każde) i dwóch boisk z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni nie mniejszej niż 613 m2 (każde) wraz z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zobowiązany jest wykazać, że dysponuje min. jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego uprawnieniami. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje , zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008, Nr 63 poz. 394 ze zm.) Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, zobowiązany jest wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 500 000 PLN. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Dokumenty potwierdzające, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym przez Zamawiającego wymaganiom: 1. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej: 1.1.Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny, 1.2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. 1.3. Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni, 1.4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. 2. Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej: 2.1. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Koncept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) 2.2. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, 2.3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta, 2.4. Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia, 2.5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.3.1 - III.3.5 oceniane będzie łącznie. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku wystąpienia: robót dodatkowych mających wpływ na wydłużenie czasu jego realizacji lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających terminowe wykonanie zamówienia. Zmiana ta wymaga aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.07.2011 godzina 08:45, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź (sekretariat pok. nr 8).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 3. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 191103 - 2011; data zamieszczenia: 12.07.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
180171 - 2011 data 30.06.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4..

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2011 godzina 08:45, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź (sekretariat pok. nr 8)..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.07.2011 godzina 11:45, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź (sekretariat pok. nr 8)..


Łódź: Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Łodzi


Numer ogłoszenia: 226751 - 2011; data zamieszczenia: 24.08.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 180171 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj (projekt + wykonawstwo) następujących zadań inwestycyjnych: CZĘŚĆ 1: Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK-2012 w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 15 (Klub Sportowy Metalowiec) CZĘŚĆ 2: Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK-2012 w Łodzi przy ul. Syrenki 19 a (Szkoła Podstawowa nr 184) CZĘŚĆ 3: Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK-2012 w Łodzi przy ul. Rysowniczej 1/3 (Szkoła Podstawowa nr 30) CZĘŚĆ 4: Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK-2012 w Łodzi przy ul. Szpitalnej 9 (Szkoła Podstawowa nr 37) CZĘŚĆ 5: Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK-2012 w Łodzi przy ul. Plantowej 7 (Zespół Szkół Specjalnych nr 5) Zakres robót w ww. kompleksach sportowych obejmuje: a) BOISKA: do piłki noSnej - 1860 m2 o nawierzchni z trawy syntetycznej; wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki - 613 m2 o nawierzchni poliuretanowej; b) OGRODZENIE i PIŁKOCHWYTY; c) OŚWIETLENIE; d) ELEMENTY WYPOSAśENIA TERENU (wyposaSenie sportowe boisk, ławki, kosze i kontenery na śmieci,stojaki na rowery, tablice ogłoszeniowe); e) NAWIERZCHNIE (ciągi pieszo jezdne, chodniki, zieleń); f) BUDYNEK ZAPLECZA; g) MONITORING WIZYJNY; h) INFRASTRUKTURA PODZIEMNA, PRZYŁĄCZA, KOLIZJE; i) ROZBIÓRKI, WYCINKI;..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.22.21-1, 45.23.32.50-6, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.32.20.00-6, 45.40.00.00-1, 74.23.20.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK-2012 w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 15 (Klub Sportowy Metalowiec)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum: MPG sp. z o.o. - lider SALTEX EUROPA sp z o.o. - partner, ul. Batalionów Chłopskich 4, 94-058 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1105187,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  996000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  996000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1340700,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK-2012 w Łodzi przy ul. Syrenki 19 a (Szkoła Podstawowa nr 184)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Polcourt S.A., ul. Gen. Zajączka 11 lok. C7, 01-510 Warszawa, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1105187,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1141058,18


 • Oferta z najniższą ceną:
  1141058,18
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1340700,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK-2012 w Łodzi przy ul. Rysowniczej 1/3 (Szkoła Podstawowa nr 30


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum: MPG sp. z o.o. - lider SALTEX EUROPA sp z o.o. - partner, ul. Batalionów Chłopskich 4, 94-058 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1105187,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1115000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1115000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1340700,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK-2012 w Łodzi przy ul. Szpitalnej 9 (Szkoła Podstawowa nr 37)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ACTIVA Longin Witkowski, ul. Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1105187,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1136520,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1136520,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1340700,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK-2012 w Łodzi przy ul. Plantowej 7 (Zespół Szkół Specjalnych nr 5)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum: MPG sp. z o.o. - lider SALTEX EUROPA sp z o.o. - partner, ul. Batalionów Chłopskich 4, 94-058 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1105187,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1053000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1053000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1340700,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-07-15
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 18017120110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-06-30
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 138 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK-2012 w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 15 (Klub Sportowy Metalowiec) Konsorcjum: MPG sp. z o.o. - lider SALTEX EUROPA sp z o.o. - partner
ul. Batalionów Chłopskich 4, 94-058 Łódź, woj. łódzkie
2011-08-24 996 000,00
Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK-2012 w Łodzi przy ul. Syrenki 19 a (Szkoła Podstawowa nr 184) Polcourt S.A.
ul. Gen. Zajączka 11 lok. C7, 01-510 Warszawa, woj. podkarpackie
2011-08-24 1 141 058,00
Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK-2012 w Łodzi przy ul. Rysowniczej 1/3 (Szkoła Podstawowa nr 30 Konsorcjum: MPG sp. z o.o. - lider SALTEX EUROPA sp z o.o. - partner
ul. Batalionów Chłopskich 4, 94-058 Łódź, woj. łódzkie
2011-08-24 1 115 000,00
Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK-2012 w Łodzi przy ul. Szpitalnej 9 (Szkoła Podstawowa nr 37) ACTIVA Longin Witkowski
ul. Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź, woj. łódzkie
2011-08-24 1 136 520,00
Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK-2012 w Łodzi przy ul. Plantowej 7 (Zespół Szkół Specjalnych nr 5) Konsorcjum: MPG sp. z o.o. - lider SALTEX EUROPA sp z o.o. - partner
ul. Batalionów Chłopskich 4, 94-058 Łódź, woj. łódzkie
2011-08-24 1 053 000,00