Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Rawa Mazowiecka: Realizacja usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Kompetencje dla przyszłości realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


Numer ogłoszenia: 18018 - 2013; data zamieszczenia: 11.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej , ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.rawa-kopernik.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: zespół-szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Realizacja usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Kompetencje dla przyszłości realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST realizacja usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Kompetencje dla przyszłości współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr Konkursu POKL/I/9.2/11 2. ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: 2.1. PROWADZENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH ZAWODOWYCH dla uczniów klas II, III i IV technikum Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej w ramach zadania 1 projektu Kompetencje dla przyszłości. Zajęcia prowadzone będą przez 3 semestry (semestr II roku szkolnego 2012/2013 oraz semestry I i II roku szkolnego 2013/2014) w ilości 20 godzin lekcyjnych w każdym semestrze dla każdej grupy. Zajęcia służyć będą podniesieniu specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych. Część 1 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 1 klasa II) Część 2 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 2 klasa II) Część 3 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa3 klasa III/II) Część 4 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 4 klasa III) Część 5 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 5 klasa IV/III) Część 6 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 6 klasa IV) Część 7 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 7 klasa IV) Część 8 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik informatyk (grupa 1 klasa II) Część 9 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik informatyk (grupa 2 klasa II/III) Część 10 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik informatyk (grupa 3 klasa III/IV) Część 11 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik hotelarz (grupa 1 klasa II) Część 12 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik hotelarz (grupa 2 klasa III) Część 13 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik hotelarz (grupa 3 klasa III/IV) Część 14 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych (grupa 1 klasa II) Część 15 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych (grupa 2 klasa II) Część 16 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych (grupa 3 klasa III/II) Część 17 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych (grupa 4 klasa III) Część 18 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych (grupa 5 klasa IV) Część 19 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód kelner (grupa 1 klasa II/III) Część 20 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód kelner (grupa 2 klasa IV/III) 2.2. PROWADZENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH dla uczniów klas I/II, III/IV technikum Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej wpisane w zadanie 2 w ramach projektu Kompetencje dla przyszłości. Zajęcia prowadzone będą przez 3 semestry (semestr II roku szkolnego 2012/2013 oraz semestry I i II roku szkolnego 2013/2014) w ilości 20 godzin lekcyjnych w każdym semestrze dla każdej grupy liczącej 10 - 15 osób). Zajęcia rozwijać będą umiejętności kluczowe. Część 21 - zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego (grupa 1 - uczniowie z klas I i II technikum) Część 22 - zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego (grupa 2 - uczniowie z klas III i IV technikum) Część 23 - zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki (grupa 1 - uczniowie z klas I i II technikum) Część 24 - zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki (grupa 2 - uczniowie z klas III i IV technikum) Część 25 - zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego (klasy I - IV technikum) Część 26 - zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze z języka niemieckiego (klasy I - IV technikum) Część 27 - zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze z języka rosyjskiego (klasy I - IV technikum) 2.3. PROWADZENIE ZAJĘĆ W KLUBACH ZAINTERESOWAŃ dla uczniów technikum Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej w ramach zadania 5 projektu Kompetencje dla przyszłości. Zajęcia prowadzone będą przez 3 semestry (semestr II roku szkolnego 2012/2013 oraz semestry I i II roku szkolnego 2013/2014) w ilości 20 godzin lekcyjnych w każdym semestrze dla każdego klubu. Zajęcia będą rozwijać zainteresowania zawodowe uczniów oraz przygotowywać do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych. Część 28 - zajęcia w ramach Klubu Technika Część 29 - zajęcia w ramach Klubu Obsługi Konsumenta Część 30 - zajęcia w ramach Klubu Przedsiębiorcy Szczegółowy zakres obowiązków dla poszczególnych części zamówienia ujęty został w załączniku nr 5 do SIWZ..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.20.00.00-6, 80.53.00.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 30.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania do wykonania zamówienia; b) posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek, jeśli wykaże iż: Dla wszystkich części zamówienia: a) posiada wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe zgodne częścią zamówienia b) posiada uprawnienia pedagogiczne, c) posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w szkole dla młodzieży, d) posiada co najmniej roczne doświadczenie w realizacji usług edukacyjnych w ramach projektów POKL. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Z uwagi na to, iż zamawiający nie nakłada na wykonawcę żadnych wymogów dotyczących dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym warunek ten będzie spełniony przez każdego z Wykonawców.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek, jeśli wykaże iż: Dysponuje co najmniej 1 osobą dla każdego rodzaju zajęć zdolną do wykonania zamówienia oraz posiadającą kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj. a) posiada wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe zgodne częścią zamówienia b) posiada uprawnienia pedagogiczne, c) posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w szkole dla młodzieży, d) posiada co najmniej roczne doświadczenie w realizacji usług edukacyjnych w ramach projektów POKL. nie podlegającą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Z uwagi na to, iż zamawiający nie nakłada na wykonawcę żadnych wymogów dotyczących dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym warunek ten będzie spełniony przez każdego z Wykonawców.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 2. W przypadku oferty wspólnej wykonawców dokumenty określone w rozdziale VII SIWZ. 3. Parafowany projekt umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), Zamawiający zastrzega sobie prawo przed zawarciem umowy zażądać od Wykonawcy dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie osób wymienionych w załączniku nr 6 takich jak: dyplomy, zaświadczenia, potwierdzenia, certyfikaty (odpowiednio do zapisów zawartych w wykazie osób).


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: a) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług. Wykonawca może zmienić te osoby na prośbę tych osób oraz z przyczyn niezależnych od nich, tj. zdarzeń losowych (śmierć, choroba, zwolnienie) przy czym osoby zastępujące pierwotnie wskazane osoby w potencjale kadrowym będą musiały posiadać uprawnienia nie gorsze od nich. Warunkiem dopuszczenia nowych osób do realizacji zamówienia w ramach niniejszej umowy jest akceptacja Zamawiającego, b) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), c) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie terminu wykonania umowy pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności, gdy realizowane jest zamówienie dodatkowe; d) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia bądź koniecznością wykonania zamówienia dodatkowego, bądź zmiany te będą spowodowane zmianami w przepisach prawa. e) dopuszczalna jest zmiana umowy w przypadku nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie polegająca na obniżeniu kwoty rozliczanej umową proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia założeń zgodnie z regułą proporcjonalności (Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL z dnia 14.08.2012r.) Zamawiający zastrzega sobie natychmiastowe rozwiązanie umowy w przypadku rozwiązania umowy z Instytucją Pośredniczącą.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.rawa-kopernik.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
21.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46 sekretariat - do rąk własnych Elżbiety Kazimierskiej.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt Kompetencje dla przyszłości realizowany w Zespole Szkół - CEZiU w Rawie Mazowieckiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
tak


Numer ogłoszenia: 18046 - 2013; data zamieszczenia: 11.01.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
18018 - 2013 data 11.01.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, fax. 46 815 41 41.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.3.

 • W ogłoszeniu jest:
  Część 1 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 1 klasa II) Część 2 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 2 klasa II) Część 3 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa3 klasa III/II) Część 4 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 4 klasa III) Część 5 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 5 klasa IV/III) Część 6 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 6 klasa IV) Część 7 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 7 klasa IV) Część 8 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik informatyk (grupa 1 klasa II) Część 9 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik informatyk (grupa 2 klasa II/III) Część 10 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik informatyk (grupa 3 klasa III/IV) Część 11 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik hotelarz (grupa 1 klasa II) Część 12 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik hotelarz (grupa 2 klasa III) Część 13 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik hotelarz (grupa 3 klasa III/IV) Część 14 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych (grupa 1 klasa II) Część 15 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych (grupa 2 klasa II) Część 16 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych (grupa 3 klasa III/II) Część 17 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych (grupa 4 klasa III) Część 18 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych (grupa 5 klasa IV) Część 19 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód kelner (grupa 1 klasa II/III) Część 20 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód kelner (grupa 2 klasa IV/III).

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Część 1 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 1 klasa II/II)* Część 2 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 2 klasa II/II)* Część 3 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 3 klasa III/II)* Część 4 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 4 klasa III/III)* Część 5 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 5 klasa IV/III)* Część 6 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 6 klasa IV/IV)* Część 7 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 7 klasa IV/IV)* Część 8 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik informatyk (grupa 1 klasa II/II)* Część 9 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik informatyk (grupa 2 klasa II/III)* Część 10 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik informatyk (grupa 3 klasa III/IV)* Część 11 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik hotelarstwa (grupa 1 klasa II/II)* Część 12 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik hotelarstwa (grupa 2 klasa III/III)* Część 13 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik hotelarstwa (grupa 3 klasa III/IV)* Część 14 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych/technik żywienia i usług gastronomicznych (grupa 1 klasa II/II)* Część 15 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych/technik żywienia i usług gastronomicznych (grupa 2 klasa II/II)* Część 16 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych/technik żywienia i usług gastronomicznych (grupa 3 klasa III/II)* Część 17 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych (grupa 4 klasa III/III)* Część 18 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych (grupa 5 klasa IV/IV)* Część 19 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód kelner (grupa 1 klasa II/III)* Część 20 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód kelner (grupa 2 klasa IV/III)* *zapis pokazuje układ klas w odniesieniu do roku szkolnego 2012-2013/2013-2014.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.6.

 • W ogłoszeniu jest:
  INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 2. W przypadku oferty wspólnej wykonawców dokumenty określone w rozdziale VII SIWZ. 3. Parafowany projekt umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), Zamawiający zastrzega sobie prawo przed zawarciem umowy zażądać od Wykonawcy dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie osób wymienionych w załączniku nr 6 takich jak: dyplomy, zaświadczenia, potwierdzenia, certyfikaty (odpowiednio do zapisów zawartych w wykazie osób)..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 2. W przypadku oferty wspólnej wykonawców dokumenty określone w rozdziale VII SIWZ. 3. Parafowany projekt umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), 4. Oświadczenie o zatrudnieniu i zaangażowaniu godzinowym w ramach innych projektów finansowanych w ramach POKL, jak również w ramach innych programów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, w tym oświadczenie, że łączne zaangażowanie w realizację zadań projektowych w terminie wykonania umowy nie przekroczy 240 godzin miesięcznie. Zamawiający zastrzega sobie prawo przed zawarciem umowy zażądać od Wykonawcy dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie osób wymienionych w załączniku nr 6 takich jak: dyplomy, zaświadczenia, potwierdzenia, certyfikaty (odpowiednio do zapisów zawartych w wykazie osób)..


Rawa Mazowiecka: realizacja usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Kompetencje dla przyszłości realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


Numer ogłoszenia: 169494 - 2013; data zamieszczenia: 27.04.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 18018 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: zespół szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
realizacja usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Kompetencje dla przyszłości realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Kompetencje dla przyszłości współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr Konkursu POKL/I/9.2/11 2.Zamówienie obejmuje: 2.1.Prowadzenie zajęć dodatkowych zawodowych dla uczniów klas II, III i IV technikum Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej w ramach zadania 1 projektu Kompetencje dla przyszłości. Zajęcia prowadzone będą przez 3 semestry (semestr II roku szkolnego 2012/2013 oraz semestry I i II roku szkolnego 2013/2014) w ilości 20 godzin lekcyjnych w każdym semestrze dla każdej grupy. Zajęcia służyć będą podniesieniu specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych. Część 1 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 1 klasa II/II)* Część 2 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 2 klasa II/II)* Część 3 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa3 klasa III/II)* Część 4 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 4 klasa III/III)* Część 5 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 5 klasa IV/III)* Część 6 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 6 klasa IV/IV)* Część 7 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 7 klasa IV/IV)* Część 8 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik informatyk (grupa 1 klasa II/II)* Część 9 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik informatyk (grupa 2 klasa II/III)* Część 10 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik informatyk (grupa 3 klasa III/IV)* Część 11 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik hotelarstwa (grupa 1 klasa II/II)* Część 12 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik hotelarstwa (grupa 2 klasa III/III)* Część 13 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik hotelarstwa (grupa 3 klasa III/IV)* Część 14 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych/technik żywienia i usług gastronomicznych (grupa 1 klasa II/II)* Część 15 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych/technik żywienia i usług gastronomicznych (grupa 2 klasa II/II)* Część 16 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych/technik żywienia i usług gastronomicznych (grupa 3 klasa III/II)* Część 17 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych (grupa 4 klasa III/III)* Część 18 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych (grupa 5 klasa IV/IV)* Część 19 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód kelner (grupa 1 klasa II/III)* Część 20 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód kelner (grupa 2 klasa IV/III)* *zapis pokazuje układ klas w odniesieniu do roku szkolnego 2012-2013/2013-2014 2.2.Prowadzenie zajęć dodatkowych dydaktyczno - wyrównawczych dla uczniów klas I/II, III/IV technikum Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej wpisane w zadanie 2 w ramach projektu Kompetencje dla przyszłości. Zajęcia prowadzone będą przez 3 semestry (semestr II roku szkolnego 2012/2013 oraz semestry I i II roku szkolnego 2013/2014) w ilości 20 godzin lekcyjnych w każdym semestrze dla każdej grupy liczącej 10 - 15 osób). Zajęcia rozwijać będą umiejętności kluczowe. Część 21 - zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego (grupa 1 - uczniowie z klas I i II technikum) Część 22 - zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego (grupa 2 - uczniowie z klas III i IV technikum) Część 23 - zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki (grupa 1 - uczniowie z klas I i II technikum) Część 24 - zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki (grupa 2 - uczniowie z klas III i IV technikum) Część 25 - zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego (klasy I - IV technikum) Część 26 - zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze z języka niemieckiego (klasy I - IV technikum) Część 27 - zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze z języka rosyjskiego (klasy I - IV technikum) 2.3.Prowadzenie zajęć w klubach zainteresowań dla uczniów technikum Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej w ramach zadania 5 projektu Kompetencje dla przyszłości. Zajęcia prowadzone będą przez 3 semestry (semestr II roku szkolnego 2012/2013 oraz semestry I i II roku szkolnego 2013/2014) w ilości 20 godzin lekcyjnych w każdym semestrze dla każdego klubu. Zajęcia będą rozwijać zainteresowania zawodowe uczniów oraz przygotowywać do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych. Część 28 - zajęcia w ramach Klubu Technika Część 29 - zajęcia w ramach Klubu Obsługi Konsumenta Część 30 - zajęcia w ramach Klubu Przedsiębiorcy Wykonywanie zadań odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego przez czas trwania umowy, we wszystkie dni robocze tygodnia to jest od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.20.00.00-6, 80.53.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt Kompetencje dla przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 1 klasa II/II)*


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Edward Zając, Wałowice 54, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5025,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3762,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3762,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3762,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 2 klasa II/II)*


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Edward Zając, Wałowice 54, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5025,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3762,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3762,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3762,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa3 klasa III/II)*


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tytus Cichocki, ul. E. Orzeszkowej 4a, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5025,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3762,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3762,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3762,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 4 klasa III/III)*


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tytus Cichocki, ul. E. Orzeszkowej 4a, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5025,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3762,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3762,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3762,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 5 klasa IV/III)*


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Dariusz Iwaszkiewicz, ul. Polna 27, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5025,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3762,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3762,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3762,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 6 klasa IV/IV)*


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Dariusz Iwaszkiewicz, ul. Polna 27, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5025,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3762,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3762,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3762,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 7 klasa IV/IV)*


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Dariusz Iwaszkiewicz, ul. Polna 27, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5025,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3762,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3762,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3762,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik informatyk (grupa 1 klasa II/II)*


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Krzysztof Gruchała, ul. Słowackiego 31a, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5025,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3762,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3762,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3762,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik informatyk (grupa 2 klasa II/III)*


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Krzysztof Gruchała, ul. Słowackiego 31a, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5025,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3762,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3762,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3762,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik informatyk (grupa 3 klasa III/IV)*


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Krzysztof Gruchała, ul. Słowackiego 31a, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5025,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3762,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3762,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3762,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik hotelarstwa (grupa 1 klasa II/II)*


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Renata Tkaczyk, ul. Polna 44, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5025,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3762,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3762,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3762,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik hotelarstwa (grupa 2 klasa III/III)*


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Renata Tkaczyk, ul. Polna 44, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5025,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3762,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3762,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3762,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik hotelarstwa (grupa 3- klasa III/IV)*


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Renata Tkaczyk, ul. Polna 44, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5025,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3762,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3762,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3762,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych/technik żywienia i usług gastronomicznych (grupa 1 klasa II/II)*


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Katarzyna Jochym, Janisławice 37, 96-130 Głuchów, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5025,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3762,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3762,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3762,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych/technik żywienia i usług gastronomicznych (grupa 2 klasa II/II)*


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Maria Marcinkiewicz, ul. K. Wielkiego 14/23, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5025,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3762,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3762,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3762,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych/technik żywienia i usług gastronomicznych (grupa 3 klasa III/II)*


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Irena Purska, ul. Solidarności 3 m 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5025,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3762,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3762,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3762,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
17   


Nazwa:
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych (grupa 4 klasa III/III)*


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Irena Purska, ul. Solidarności 3 m 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5025,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3762,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3762,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3762,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
18   


Nazwa:
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych (grupa 5 klasa IV/IV)*


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Irena Purska, ul. Solidarności 3 m 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5025,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3762,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3762,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3762,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
19   


Nazwa:
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód kelner (grupa 1 klasa II/III)*


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Andrzej Jankowski, ul. Mszczonowska 21, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5025,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3762,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3762,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3762,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
20   


Nazwa:
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód kelner (grupa 2 klasa IV/III)*


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Andrzej Jankowski, ul. Mszczonowska 21, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5025,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3762,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3762,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3762,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
21   


Nazwa:
zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego (grupa 1 - uczniowie z klas I i II technikum)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jolanta Muszyńska, ul. E. Orzeszkowej 15, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5025,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3762,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3762,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3762,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
22   


Nazwa:
zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego (grupa 2 - uczniowie z klas III i IV technikum)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jolanta Muszyńska, ul. E. Orzeszkowej 15, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5025,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3762,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3762,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3762,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
23   


Nazwa:
zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki (grupa 1 - uczniowie z klas I i II technikum)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ewa Machnicka, Konopnica 78B, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5025,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3762,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3762,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3762,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
24   


Nazwa:
zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki (grupa 2 - uczniowie z klas III i IV technikum)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ewa Machnicka, Konopnica 78B, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5025,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3762,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3762,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3762,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
25   


Nazwa:
zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego (klasy I - IV technikum)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Iwona Kaźmierczak, ul. Żeromskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5025,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3762,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3762,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3762,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
26   


Nazwa:
zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze z języka niemieckiego (klasy I - IV technikum)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Anna Jagniątkowska, Ul. E. Orzeszkowej 4, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5025,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3762,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3762,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3762,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
27   


Nazwa:
zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze z języka rosyjskiego (klasy I - IV technikum)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Marta Kwestarz, ul. Głowackiego 35, 99-420 Łyszkowice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5025,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3762,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3762,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3762,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
28   


Nazwa:
zajęcia w ramach Klubu Technika


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tytus Cichocki, ul. E. Orzeszkowej 4a, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5025,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3762,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3762,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3762,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
29   


Nazwa:
zajęcia w ramach Klubu Obsługi Konsumenta


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Andrzej Jankowski, ul. Mszczonowska 21, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5025,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3762,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3762,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3762,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
30   


Nazwa:
zajęcia w ramach Klubu Przedsiębiorcy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Maria Michalska ul. Kazimierza Wielkiego23m40 96-200Rawa Mazowiecka, ul. Kazimierza Wielkiego23m40, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5025,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3762,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3762,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3762,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: zsceziu@hoga.pl
tel: 46 815 41 41
fax: 46 815 41 41
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-01-21
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 1801820130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-01-11
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 525 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 30
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.rawa-kopernik.pl
Informacja dostępna pod: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
80200000-6 Usługi szkolnictwa średniego
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 1 klasa II/II)* Edward Zając
Wałowice 54, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-04-27 3 762,00
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 2 klasa II/II)* Edward Zając
Wałowice 54, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-04-27 3 762,00
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa3 klasa III/II)* Tytus Cichocki
ul. E. Orzeszkowej 4a, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-04-27 3 762,00
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 4 klasa III/III)* Tytus Cichocki
ul. E. Orzeszkowej 4a, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-04-27 3 762,00
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 5 klasa IV/III)* Dariusz Iwaszkiewicz
ul. Polna 27, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-04-27 3 762,00
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 6 klasa IV/IV)* Dariusz Iwaszkiewicz
ul. Polna 27, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-04-27 3 762,00
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik pojazdów samochodowych (grupa 7 klasa IV/IV)* Dariusz Iwaszkiewicz
ul. Polna 27, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-04-27 3 762,00
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik informatyk (grupa 1 klasa II/II)* Krzysztof Gruchała
ul. Słowackiego 31a, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-04-27 3 762,00
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik informatyk (grupa 2 klasa II/III)* Krzysztof Gruchała
ul. Słowackiego 31a, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-04-27 3 762,00
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik informatyk (grupa 3 klasa III/IV)* Krzysztof Gruchała
ul. Słowackiego 31a, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-04-27 3 762,00
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik hotelarstwa (grupa 1 klasa II/II)* Renata Tkaczyk
ul. Polna 44, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-04-27 3 762,00
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik hotelarstwa (grupa 2 klasa III/III)* Renata Tkaczyk
ul. Polna 44, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-04-27 3 762,00
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik hotelarstwa (grupa 3- klasa III/IV)* Renata Tkaczyk
ul. Polna 44, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-04-27 3 762,00
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych/technik żywienia i usług gastronomicznych (grupa 1 klasa II/II)* Katarzyna Jochym
Janisławice 37, 96-130 Głuchów, woj. łódzkie
2013-04-27 3 762,00
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych/technik żywienia i usług gastronomicznych (grupa 2 klasa II/II)* Maria Marcinkiewicz
ul. K. Wielkiego 14/23, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-04-27 3 762,00
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych/technik żywienia i usług gastronomicznych (grupa 3 klasa III/II)* Irena Purska
ul. Solidarności 3 m 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-04-27 3 762,00
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych (grupa 4 klasa III/III)* Irena Purska
ul. Solidarności 3 m 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-04-27 3 762,00
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód technik organizacji usług gastronomicznych (grupa 5 klasa IV/IV)* Irena Purska
ul. Solidarności 3 m 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-04-27 3 762,00
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód kelner (grupa 1 klasa II/III)* Andrzej Jankowski
ul. Mszczonowska 21, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-04-27 3 762,00
zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów technikum - zawód kelner (grupa 2 klasa IV/III)* Andrzej Jankowski
ul. Mszczonowska 21, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-04-27 3 762,00
zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego (grupa 1 - uczniowie z klas I i II technikum) Jolanta Muszyńska
ul. E. Orzeszkowej 15, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-04-27 3 762,00
zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego (grupa 2 - uczniowie z klas III i IV technikum) Jolanta Muszyńska
ul. E. Orzeszkowej 15, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-04-27 3 762,00
zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki (grupa 1 - uczniowie z klas I i II technikum) Ewa Machnicka
Konopnica 78B, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-04-27 3 762,00
zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki (grupa 2 - uczniowie z klas III i IV technikum) Ewa Machnicka
Konopnica 78B, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-04-27 3 762,00
zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego (klasy I - IV technikum) Iwona Kaźmierczak
ul. Żeromskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-04-27 3 762,00
zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze z języka niemieckiego (klasy I - IV technikum) Anna Jagniątkowska
Ul. E. Orzeszkowej 4, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-04-27 3 762,00
zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze z języka rosyjskiego (klasy I - IV technikum) Marta Kwestarz
ul. Głowackiego 35, 99-420 Łyszkowice, woj. łódzkie
2013-04-27 3 762,00
zajęcia w ramach Klubu Technika Tytus Cichocki
ul. E. Orzeszkowej 4a, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-04-27 3 762,00
zajęcia w ramach Klubu Obsługi Konsumenta Andrzej Jankowski
ul. Mszczonowska 21, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-04-27 3 762,00
zajęcia w ramach Klubu Przedsiębiorcy Maria Michalska ul. Kazimierza Wielkiego23m40 96-200Rawa Mazowiecka
ul. Kazimierza Wielkiego23m40, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-04-27 3 762,00