Warszawa: Modernizacja korytarzy i usunięcie płytek ALPEX z pomieszczeń biurowych i pracowni technicznych w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej


Numer ogłoszenia: 182046 - 2013; data zamieszczenia: 08.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Teatr Wielki - Opera Narodowa , Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6920200, faks 022 8260423, 8265012, 6920202.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.teatrwielki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja korytarzy i usunięcie płytek ALPEX z pomieszczeń biurowych i pracowni technicznych w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji korytarzy - wymianie wykładzin podłogowych w ilości 3283 m2, i usunięcie płytek ALPEX z pomieszczeń biurowych i pracowni technicznych w ilości 2883 m2, w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający również specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót przedstawione są w załącznikach nr 1a i 1b do SIWZ. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej terenu robót w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 16:00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z osobą do spraw merytorycznych wymienioną w cz. XI SIWZ.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.45.30.00-7, 45.43.21.00-5, 45.11.13.00-1, 45.44.20.00-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 110.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o niżej wskazanych wartościach w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia: 35.000,00 zł - w przypadku części I, 9.000,00 zł - w przypadku części II


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Sprawdzenie przez Zamawiającego, na zasadzie spełnia - nie spełnia, czy Wykonawca złożył stosowne oświadczenie w tej kwestii zgodnie z treścią zawartą w dokumencie, o którym mowa w części IX pkt 1 ppkt 1 SIWZ.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Sprawdzenie przez Zamawiającego, na zasadzie spełnia - nie spełnia, czy Wykonawca złożył stosowne oświadczenie w tej kwestii zgodnie z treścią zawartą w dokumencie, o którym mowa w części IX pkt 1 ppkt 1 SIWZ oraz wykazał, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), zrealizował odpowiednio dla poszczególnych części niżej wskazane zamówienia: Część I co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane związane z układaniem wykładzin podłogowych o powierzchni minimum 3.000 m2 o wartości co najmniej 300.000 zł każda. Część II co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na remoncie budynków wraz z pracami przy wykonywaniu renowacji tynków wewnętrznych o wartości nie niższej niż 200.000 zł brutto każda, w tym celu należy przedstawić wykaz robót, o którym mowa w części IX pkt 1 ppkt 2 SIWZ.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Sprawdzenie przez Zamawiającego, na zasadzie spełnia - nie spełnia, czy Wykonawca złożył stosowne oświadczenie w tej kwestii zgodnie z treścią zawartą w dokumencie, o którym mowa w części IX pkt 1 ppkt 1 SIWZ.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Sprawdzenie przez Zamawiającego, na zasadzie spełnia - nie spełnia, czy Wykonawca złożył stosowne oświadczenie w tej kwestii zgodnie z treścią zawartą w dokumencie, o którym mowa w części IX pkt 1 ppkt 1 SIWZ oraz wykazał, że będzie on dysponował następującym personelem: Dla części I: co najmniej 1 osobą przeznaczoną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w co najmniej ograniczonym zakresie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity w DzU z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz kwalifikacje do prowadzenia robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych określone w § 24 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (DzU z 2011 roku nr 165 poz. 987) - która odbyła co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, Dla części II: co najmniej 1 osobą przeznaczoną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w co najmniej ograniczonym zakresie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity w DzU z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz kwalifikacje do prowadzenia robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych określone w § 24 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (DzU z 2011 roku nr 165 poz. 987) - która odbyła co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. W celu wykazania powyższego należy przedstawić wykaz osób, o którym mowa w cz. IX pkt 1 ppkt 3 i oświadczenie, o którym mowa w cz. IX pkt 1 ppkt 4 SIWZ.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Sprawdzenie przez Zamawiającego, na zasadzie spełnia - nie spełnia, czy Wykonawca złożył stosowne oświadczenie w tej kwestii zgodnie z treścią zawartą w dokumencie, o którym mowa w części IX pkt 1 ppkt 1 SIWZ oraz wykazał, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż równowartość odpowiednio: 1.000.000 zł dla części I oraz 300.000 dla części II.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Zamawiający działając na podstawie § 1 ust. 4 Rozporządzenia o dokumentach wymaga zamieszczenia w w/w wykazie co najmniej robót budowlanych opisanych w sekcji III pkt 3.2. Dokumenty poświadczające należyte wykonanie robót oraz czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone winny spełniać wymogi opisane szczegółowo w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia o dokumentach, z uwzględnieniem możliwości przewidzianych w § 9 ust. 2 Rozporządzenia o dokumentach;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III 4.3.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 2.W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna), Wykonawcy zobowiązani są wskazać pełnomocnika stosownie do postanowień art. 23 ust. 2 Ustawy tj. do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (należy przedstawić oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza), a ponadto każdy z nich powinien złożyć dokumenty, o których mowa w sekcji III 4.2). Oświadczenie, o którym mowa w cz. IX pkt 1 ppkt 1 SIWZ może być złożone za pośrednictwem wskazanego pełnomocnika lub podpisane przez wszystkich uczestników konsorcjum w zakresie w jakim ich dotyczy. Dokumenty określone w sekcji III 3.2), III 3.4) i III 3.5 można złożyć wspólnie, ale ma z nich jednoznacznie wynikać, że Wykonawcy łącznie spełniają przedstawione tam warunki.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Termin realizacji - 20


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, w zakresie terminów jej wykonania lub w zakresie robót, w następujących okolicznościach: 1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy - w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa z wyjątkiem zmian obowiązujących stawek podatkowych; 2) zmiany nazwy lub formy prawnej stron - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian; 3) wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) - w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych; 4) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów, w zakresie dostosowania do celu zmiany; 5) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy (skrócenie/wydłużenie), o ile nie będą wynikać z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian; 6) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.teatrwielki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Na wniosek Wykonawcy SIWZ można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie Pl. Teatralny 1, kancelaria główna, pok. A-148 wejście od ul. Moliera 5, recepcja IV.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
24.05.2013 godzina 12:00, miejsce: Kancelaria główna Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, 00- 950 Warszawa Pl. Teatralny 1, pok. A-148 wejście od ul. Moliera, 5 recepcja IV.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Przedmiot niniejszego zamówienia jest objęty dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI: Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, tytuł projektu: Poprawa funkcjonalności Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie, nr umowy POIiŚ 11.01.00-00-065/12-00 z dnia 31.07.2012 roku.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Modernizacja korytarzy w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem części I zamówienia są roboty budowlane związane z modernizacją korytarzy w gmachu Teatru Wielkiego - Opery Narodowej polegające na wymiana wykładzin podłogowych w ilości 3283 m2, z zastosowaniem jednego rodzaju wykładziny (kompaktowa, heterogeniczna) w dwóch wariantach kolorystycznych (szarym i bordowym) układanych jednorodnie na całej kondygnacji i naprzemiennie kolorystycznie piętrami. 2. Zakres robót obejmuje następujące prace: 1) Rozebranie listew przyściennych i cokołów. 2) Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych -płytek PCV i wykładziny PCV. 3) Skucie nierówności i wykonanie reperacji do uzyskania równej powierzchni i jednakowych poziomów. 4) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym. 5) Wykonanie warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej. 6) Układanie nowej wykładziny w ilości 3283 m2 (wynikającej z przedmiaru robót) wraz z wykonaniem cokołu (kolor i atesty parametrów do zatwierdzenia). 7) Zgrzewanie  wykładzin rulonowych. 3. Miejsca prowadzenia prac będą oznakowane stosownymi tablicami i ograniczone taśmami sygnalizacyjnymi. Prace będą prowadzone z zachowaniem przepisów BHP. 4. Szczegółowy zakres robót, wymagania materiałowo sprzętowe oraz opis sposobu wykonania prac określają: 1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbiór robót. 2) Projekt umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) przedstawiony w oddzielnym pliku w formacie PDF pod nazwą: Umowa modernizacja.pdf. 3) Projekt prac remontowych polegających na wymianie wykładzin podłogowych z tworzyw sztucznych w komunikacji budynku Teatru Wielkiego w Warszawie przedstawiony w pliku w formacie PDF pod nazwą Projekt wymiana wykladzin.pdf. 4) Przedmiar robót przedstawiony w oddzielnym pliku w formacie PDF pod nazwą: Przedmiar robot wymiana wykladzin.pdf. 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do realizacji zamówienia użył wykładziny heterogenicznej PVC z roli o szerokości 2m o parametrach wskazanych w SIWZ. 6. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dwie próbki oferowanych wykładzin (w kolorze szarym i bordowym wg wzorów przedstawionych w plikach w formacie PDF: Kolor I.pdf i kolor II.pdf) o wymiarach nie mniejszych niż 30cm x 30cm. Każda z tych próbek powinna spełniać wymagania określone w pkt 5 powyżej.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.45.30.00-7, 45.43.21.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 110.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Termin realizacji - 20


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Usunięcie płytek ALPEX z pomieszczeń biurowych i pracowni technicznych w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem części II zamówienia są roboty budowlane związane z związane z usunięciem płytek ALPEX z pomieszczeń biurowych i pracowni technicznych w ilości 2883 m2. 2. Zakres robót obejmuje następujące prace: 1) Rozebranie izolacji przeciwdźwiękowej sufitów i ścian płytkami ALPEX wraz z usunięciem pozostałości kleju -z wyznaczonych pomieszczeń biurowych i pracowni technicznych. 2) Wykonanie tynków III kl. 3) Wykonanie tynków (gładzi) z gipsu szpachlowego. 4) Przetarcie istniejących tynków. 5) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym. 6) Dwukrotne malowanie farbą biała emulsyjną. 7) Wywiezienie zerwanych płytek i innych pozostałości. 3. Miejsca prowadzenia prac będą oznakowane stosownymi tablicami i ograniczone taśmami sygnalizacyjnymi. Prace będą prowadzone z zachowaniem przepisów BHP. 4. Szczegółowy zakres robót, wymagania materiałowo sprzętowe oraz opis sposobu wykonania prac określają: 1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbiór robót przedstawiona poniżej (str. 17-18). 2) Projekt umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) przedstawiony w oddzielnym pliku w formacie PDF pod nazwą: Umowa modernizacja.pdf . 3) Projekt prac remontowych polegających na demontażu drewnopochodnych okładzin dźwiękochłonnych typu ALPEX w pomieszczeniach w budynku Teatru Wielkiego w Warszawie przedstawiony w pliku w formacie PDF pod nazwą Projekt plytki alpex.pdf. 4) Przedmiar robót przedstawiony w oddzielnym pliku w formacie PDF pod nazwą: Przedmiar robot plytki alpex.pdf.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.13.00-1, 45.44.20.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 110.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Termin realizacji - 20


Warszawa: Modernizacja korytarzy i usunięcie płytek ALPEX z pomieszczeń biurowych i pracowni technicznych w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej.


Numer ogłoszenia: 264976 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 182046 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6920200, faks 022 8260423, 8265012, 6920202.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja korytarzy i usunięcie płytek ALPEX z pomieszczeń biurowych i pracowni technicznych w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji korytarzy - wymianie wykładzin podłogowych w ilości 3283 m2, i usunięcie płytek ALPEX z pomieszczeń biurowych i pracowni technicznych w ilości 2883 m2, w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający również specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót przedstawione są w załącznikach nr 1a i 1b do SIWZ. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej terenu robót w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 16:00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z osobą do spraw merytorycznych wymienioną w cz. XI SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.45.30.00-7, 45.43.21.00-5, 45.11.13.00-1, 45.44.20.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Przedmiot niniejszego zamówienia jest objęty dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI: Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, tytuł projektu: Poprawa funkcjonalności Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie, nr umowy POIiŚ 11.01.00-00-065/12-00 z dnia 31.07.2012 roku..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Usunięcie płytek ALPEX z pomieszczeń biurowych i pracowni technicznych w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.06.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AMP Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 313815,42 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  196812,95


 • Oferta z najniższą ceną:
  174887,39
  / Oferta z najwyższą ceną:
  389910,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: eczyczuk@teatrwielki.pl, zamowienia@teatrwielki.pl
tel: 022 6920200
fax: 022 8260423, 8265012, 6920202
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-05-23
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 18204620130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-05-07
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 110 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 80%
WWW ogłoszenia: www.teatrwielki.pl
Informacja dostępna pod: Na wniosek Wykonawcy SIWZ można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie Pl. Teatralny 1, kancelaria główna, pok. A-148 wejście od ul. Moliera 5, recepcja IV
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Usunięcie płytek ALPEX z pomieszczeń biurowych i pracowni technicznych w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej AMP Sp. z o. o.
Warszawa
2013-07-08 196 812,00