Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100201/1/1 Z DNIA 29 CZERWCA 2010 R.: BUDOWA: PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA MIASTA ŻYWIEC II ETAP (OD KM 0+970,93 DO KM 2+921,60).


Numer ogłoszenia: 182267 - 2011; data zamieszczenia: 01.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100201/1/1 Z DNIA 29 CZERWCA 2010 R.: BUDOWA: PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA MIASTA ŻYWIEC II ETAP (OD KM 0+970,93 DO KM 2+921,60)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100201/1/1 Z DNIA 29 CZERWCA 2010 R.: BUDOWA: PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA MIASTA ŻYWIEC II ETAP (OD KM 0+970,93 DO KM 2+921,60) Zakres robót obejmuje: 1. Obniżenie położenia istniejących kabli elektrycznych w km 1+310 oraz w km 1+746 pod korpusem drogi ze względu na rzędne rowów odwadniających korpus drogowy, które kolidują z rzędnymi kabli; 2. Wykonanie wymiany istniejącego przepustu o średnicy 50 cm na przepust o średnicy 80 cm odprowadzający wodę z rowów drogowych do rowu zbiorczego przy jeziorze na ul. Sienkiewicza; 3. Zwolnienie z naciągu i ponowny naciąg przewodu roboczego bez skrzyżowań w sekcji na odc. 0,87 km, przewody ALF-6 120 mm2 w liczbie dodatkowych 2 sztuk.; 4. Wykonanie wymiany rur rowu krytego na odcinku pomiędzy wjazdami i wzdłuż posesji na działkach nr 11529/10 oraz 11541/3 przy ul. Sienkiewicza (budynek nr 116), 5. Wykonanie utwardzonego pobocza na DW 946 wraz z warstwą wyrównawczą pod utwardzone pobocze.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. I tak należy wykonać: 1. Obniżenie położenia istniejących kabli elektrycznych w km 1+310 oraz w km 1+746 pod korpusem drogi ze względu na rzędne rowów odwadniających korpus drogowy, które kolidują z rzędnymi kabli. Istniejące kable w km 1+310 oraz w km 1+746 mają rzędne 20 cm poniżej rzędnych przecinających trasę projektowanych rowów odwadniających. Minimalna głębokość przykrycia kabli średniego napięcia powinna wynosić min. 0,5 m w rurze ochronnej. W związku z brakiem możliwości podniesienia niwelety rowów odwadniających należy obniżyć ułożenie kabli do minimum przykrycia 0,5 m oraz wykonać osłonę z rur ochronnych. 2. Wykonanie wymiany istniejącego przepustu o średnicy 50 cm na przepust o średnicy 80 cm odprowadzający wodę z rowów drogowych do rowu zbiorczego przy jeziorze na ul. Sienkiewicza. Rzędne projektowe znajdują się ok. 50 cm poniżej wlotu istniejącego przepustu co uniemożliwia prawidłowy odpływ wody. Ponadto istniejący przepust ma średnicę 50 cm, a nie jak zakładano w projekcie 80 cm, a wszystkie przepusty prowadzące wodę opadową do tego odpływu mają średnicę 80 cm. Istnieje konieczność rozbiórki istniejącego przepustu długości 12 m i wykonania przepustu o średnicy 80 cm o tej samej długości posadowionego na rzędnej odpowiadającej zaprojektowanym rzędnym pogłębionego rowu. 3. Zwolnienie z naciągu i ponowny naciąg przewodu roboczego bez skrzyżowań w sekcji na odc. 0,87 km, przewody ALF-6 120 mm2 w liczbie dodatkowych 2 sztuk. Dla prawidłowej przebudowy i podwyższenia słupa WN typ S12P występuje konieczność wykonania zwolnienia i ponownego naciągu dodatkowych 2 przewodów roboczych. 4. Wykonanie wymiany rur rowu krytego na odcinku pomiędzy wjazdami i wzdłuż posesji na działkach nr 11529/10 oraz 11541/3 przy ul. Sienkiewicza (budynek nr 116). Rów kryty pomiędzy wjazdami do posesji przy ul. Sienkiewicza obecnie jest niedrożny. Na etapie projektowania rów ten był drożnym dlatego powyższe roboty nie zostały uwzględnione w przedmiarze robót tworzonym w tamtym okresie. Rów jest wykonany z rur betonowych o średnicy 40 cm w bardzo złym stanie technicznym tj. połamanych, skorodowanych, stwierdza się brak prześwitu. W tym miejscu brak jest możliwości wykonania rowu otwartego ze względu na bliskość ogrodzenia posesji w stosunku do jezdni ul. Sienkiewicza, a ponadto na tym odcinku ul. Sienkiewicza będzie wykonany chodnik o szerokości 1,5 m, który w planie sytuacyjnym znajduje się bezpośrednio nad rowem. 5. Wykonanie utwardzonego pobocza na DW 946 wraz z warstwą wyrównawczą pod utwardzone pobocze. W związku z niedostosowaniem rozwiązań projektowych do stanu faktycznego oraz ze względu na bezpieczeństwo biorących udział w ruchu drogowym i pieszym odcinka drogi wojewódzkiej nr 946, wynika konieczność wykonania utwardzonego pobocza przy drodze wojewódzkiej nr 946. Wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania wyżej opisanych robót dodatkowych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


Katowice: ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100201/1/1 Z DNIA 29 CZERWCA 2010 R.: BUDOWA: PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA MIASTA ŻYWIEC II ETAP (OD KM 0+970,93 DO KM 2+921,60).


Numer ogłoszenia: 190903 - 2011; data zamieszczenia: 12.07.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 182267 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100201/1/1 Z DNIA 29 CZERWCA 2010 R.: BUDOWA: PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA MIASTA ŻYWIEC II ETAP (OD KM 0+970,93 DO KM 2+921,60)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100201/1/1 Z DNIA 29 CZERWCA 2010 R.: BUDOWA: PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA MIASTA ŻYWIEC II ETAP (OD KM 0+970,93 DO KM 2+921,60). Zakres robót obejmuje: 1. Obniżenie położenia istniejących kabli elektrycznych w km 1+310 oraz w km 1+746 pod korpusem drogi ze względu na rzędne rowów odwadniających korpus drogowy, które kolidują z rzędnymi kabli; 2. Wykonanie wymiany istniejącego przepustu o średnicy 50 cm na przepust o średnicy 80 cm odprowadzający wodę z rowów drogowych do rowu zbiorczego przy jeziorze na ul. Sienkiewicza; 3. Zwolnienie z naciągu i ponowny naciąg przewodu roboczego bez skrzyżowań w sekcji na odc. 0,87 km, przewody ALF-6 120 mm2 w liczbie dodatkowych 2 sztuk.; 4. Wykonanie wymiany rur rowu krytego na odcinku pomiędzy wjazdami i wzdłuż posesji na działkach nr 11529/10 oraz 11541/3 przy ul. Sienkiewicza (budynek nr 116), 5. Wykonanie utwardzonego pobocza na DW 946 wraz z warstwą wyrównawczą pod utwardzone pobocze..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 521653,75 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  641395,55


 • Oferta z najniższą ceną:
  641395,55
  / Oferta z najwyższą ceną:
  641395,55


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. I tak należy wykonać: 1. Obniżenie położenia istniejących kabli elektrycznych w km 1+310 oraz w km 1+746 pod korpusem drogi ze względu na rzędne rowów odwadniających korpus drogowy, które kolidują z rzędnymi kabli. Istniejące kable w km 1+310 oraz w km 1+746 mają rzędne 20 cm poniżej rzędnych przecinających trasę projektowanych rowów odwadniających. Minimalna głębokość przykrycia kabli średniego napięcia powinna wynosić min. 0,5 m w rurze ochronnej. W związku z brakiem możliwości podniesienia niwelety rowów odwadniających należy obniżyć ułożenie kabli do minimum przykrycia 0,5 m oraz wykonać osłonę z rur ochronnych. 2. Wykonanie wymiany istniejącego przepustu o średnicy 50 cm na przepust o średnicy 80 cm odprowadzający wodę z rowów drogowych do rowu zbiorczego przy jeziorze na ul. Sienkiewicza. Rzędne projektowe znajdują się ok. 50 cm poniżej wlotu istniejącego przepustu co uniemożliwia prawidłowy odpływ wody. Ponadto istniejący przepust ma średnicę 50 cm, a nie jak zakładano w projekcie 80 cm, a wszystkie przepusty prowadzące wodę opadową do tego odpływu mają średnicę 80 cm. Istnieje konieczność rozbiórki istniejącego przepustu długości 12 m i wykonania przepustu o średnicy 80 cm o tej samej długości posadowionego na rzędnej odpowiadającej zaprojektowanym rzędnym pogłębionego rowu. 3. Zwolnienie z naciągu i ponowny naciąg przewodu roboczego bez skrzyżowań w sekcji na odc. 0,87 km, przewody ALF-6 120 mm2 w liczbie dodatkowych 2 sztuk. Dla prawidłowej przebudowy i podwyższenia słupa WN typ S12P występuje konieczność wykonania zwolnienia i ponownego naciągu dodatkowych 2 przewodów roboczych. 4. Wykonanie wymiany rur rowu krytego na odcinku pomiędzy wjazdami i wzdłuż posesji na działkach nr 11529/10 oraz 11541/3 przy ul. Sienkiewicza (budynek nr 116). Rów kryty pomiędzy wjazdami do posesji przy ul. Sienkiewicza obecnie jest niedrożny. Na etapie projektowania rów ten był drożnym dlatego powyższe roboty nie zostały uwzględnione w przedmiarze robót tworzonym w tamtym okresie. Rów jest wykonany z rur betonowych o średnicy 40 cm w bardzo złym stanie technicznym tj. połamanych, skorodowanych, stwierdza się brak prześwitu. W tym miejscu brak jest możliwości wykonania rowu otwartego ze względu na bliskość ogrodzenia posesji w stosunku do jezdni ul. Sienkiewicza, a ponadto na tym odcinku ul. Sienkiewicza będzie wykonany chodnik o szerokości 1,5 m, który w planie sytuacyjnym znajduje się bezpośrednio nad rowem. 5. Wykonanie utwardzonego pobocza na DW 946 wraz z warstwą wyrównawczą pod utwardzone pobocze. W związku z niedostosowaniem rozwiązań projektowych do stanu faktycznego oraz ze względu na bezpieczeństwo biorących udział w ruchu drogowym i pieszym odcinka drogi wojewódzkiej nr 946, wynika konieczność wykonania utwardzonego pobocza przy drodze wojewódzkiej nr 946. Wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania wyżej opisanych robót dodatkowych.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 18226720110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-07-01
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100201/1/1 Z DNIA 29 CZERWCA 2010 R.: BUDOWA: PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA MIASTA ŻYWIEC II ETAP (OD KM 0+970,93 DO KM 2+921,60). MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.
ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, woj. małopolskie
2011-07-12 641 395,00