Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie analizy przedprywatyzacyjnej MPO Łódź Sp. z o.o. wraz ze świadczeniem usług doradczych w trakcie procesu prywatyzacji MPO Łódź Sp. z o.o


Numer ogłoszenia: 182809 - 2012; data zamieszczenia: 23.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie analizy przedprywatyzacyjnej MPO Łódź Sp. z o.o. wraz ze świadczeniem usług doradczych w trakcie procesu prywatyzacji MPO Łódź Sp. z o.o.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie analizy przedprywatyzacyjnej MPO Łódź Sp. z o.o. wraz ze świadczeniem usług doradczych w trakcie procesu prywatyzacji MPO Łódź Sp. z o.o.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, których wartość nie przekroczy 10% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające obejmować może m.in. świadczenie usług doradczych w trakcie procesu prywatyzacji MPO - Łódź Sp. z o.o., wykonanie aktualizacji analizy przedprywatyzacyjnej.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.40.00.00-8, 79.10.00.00-5, 85.31.23.20-8, 79.11.10.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: 1. wykonał należycie co najmniej: dwie pełne analizy przedprywatyzacyjne, o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 171 poz. 1397 z póź. zm.) spółek, a każda analiza dotyczy spółki w której kapitały własne na dzień sporządzenia analizy wynosiły co najmniej 20 000 000 PLN, która zatrudniała co najmniej 270 pracowników i generowała na dzień sporządzenia analizy roczne przychody ze sprzedaży na poziomie co najmniej 45 000 000 PLN lub dwie pełne analizy przedprywatyzacyjne, o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 171 poz. 1397 z póź. zm.) przedsiębiorstw państwowych, a każda analiza dotyczy przedsiębiorstawa państwowego w którym fundusze przedsiębiorstwa na dzień sporządzenia analizy wynosiły co najmniej 20 000 000 PLN, które zatrudniało co najmniej 270 pracowników i generowało na dzień sporządzenia analizy roczne przychody ze sprzedaży na poziomie co najmniej 45 000 000 PLN, 2. wykonał należycie co najmniej dwie usługi doradztwa, przy zrealizowanych transakcjach sprzedaży pakietu 100% udziałów/akcji posiadanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w spółce prawa handlowego, w której Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego była jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem, a każda usługa doradztwa dotyczy spółki prawa handlowego w której kapitały własne na dzień sporządzenia analizy wynosiły co najmniej 20 000 000 PLN, która zatrudniała co najmniej 270 pracowników i generowała na dzień sporządzenia analizy roczne przychody ze sprzedaży na poziomie co najmniej 45 000 000 PLN, zakończonych podpisaniem umowy sprzedaży udziałów/akcji. Zamawiający nie dopuszcza wskazania tej samej usługi na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymienionych w 1- 2 jeżeli obejmuje ona swoim zakresem więcej niż jeden z ww. warunków


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji zamówienia zespołem składającym się co najmniej z: 1 kierownika zespołu, posiadającego wyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze, który w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert kierował co najmniej 1 zespołem doradców, a zespół ten opracował co najmniej jedną pełną analizę przedprywatyzacyjną spółki/przedsiębiorstwa w której/którym kapitały własne/fundusze własne na dzień sporządzenia analizy wynosiły co najmniej 20 000 000 PLN, która/które zatrudniała/zatrudniało co najmniej 270 pracowników i generowała/generowało na dzień sporządzenia analizy roczne przychody ze sprzedaży na poziomie co najmniej 45 000 000 PLN oraz świadczył co najmniej jedną usługę doradztwa przy transakcjach sprzedaży pakietu 100% udziałów/akcji posiadanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w spółce prawa handlowego w której Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego była jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem, w której kapitały własne na dzień sporządzenia analizy wynosiły co najmniej 20 000 000 PLN, która zatrudniała co najmniej 270 pracowników i generowała na dzień sporządzenia analizy roczne przychody ze sprzedaży na poziomie co najmniej 45 000 000 PLN, zakończonych podpisaniem umowy sprzedaży udziałów/akcji; 2 co najmniej jedną osobą z uprawnieniami rzeczoznawcy majątkowego posiadającego uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.); 3 co najmniej jedną osobą z uprawnieniami biegłego rewidenta, posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie badania sprawozdań finansowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. 2009 r. Nr 77, poz. 649 z póź. zm.), a osoba ta wykanała w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert badania co najmniej dwóch sprawozdań finansowych; 4 co najmniej jedną osobą z wykształceniem wyższym ekonomicznym posiadającą doświadczenie w wycenie przedsiębiorstw/spółek, która w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert dokonała co najmniej dwóch wycen wartości przedsiębiorstwa/spółki, wymaganej przez art. 32 lub art. 42 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 171 poz. 1397 z póź. zm.), a każda wycena dotyczyła przedsiębiorstwa/spółki w którym/której fundusze własne/kapitały własne na dzień sporządzenia analizy wynosiły co najmniej 20 000 000 PLN, które/która zatrudniało/zatrudniała co najmniej 270 pracowników i generowało/generowała na dzień sporządzenia analizy roczne przychody ze sprzedaży na poziomie co najmniej 45 000 000 PLN; 5 co najmniej jedną osobą z uprawnieniami radcy prawnego lub adwokata, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 10 poz. 65 z póź. zm. ) lub ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 146 poz. 1188 z póź. zm.), która w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała co najmniej dwie analizy stanu prawnego majątku przedsiębiorstwa/spółki zgodnie z art. 32 lub 42 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 171 poz. 1397 z póź. zm.) oraz świadczyła usługi doradcze przy transakcjach sprzedaży pakietu 100% udziałów/akcji posiadanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w co najmniej dwóch jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, przeprowadzonej zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 171 poz. 1397 z póź. zm.) zakończonych podpisaniem umowy sprzedaży udziałów/akcji; 6 co najmniej jedną osobą, posiadającą wykształcenie wyższe ekonomiczne, która w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała: co najmniej jedną prognozę finansową spółki/przedsiębiorstwa, w której/którego kapitał własny/fundusz własny na dzień sporządzenia analizy wynosił co najmniej 20 000 000 PLN, która/które zatrudniała/zatrudniało co najmniej 270 pracowników i generowała/generowało na dzień sporządzenia analizy roczne przychody ze sprzedaży na poziomie co najmniej 45 000 000 PLN; oraz co najmniej jedną analizę ekonomiczno-finansową spółki/przedsiębiorstwa, w której/którym kapitały własne/fundusze własne na dzień sporządzenia analizy wynosiły co najmniej 20 000 000 PLN, która/które zatrudniała/zatrudniało co najmniej 270 pracowników i generowała/generowało na dzień sporządzenia analizy roczne przychody ze sprzedaży na poziomie co najmniej 45 000 000 PLN; Zamawiający nie dopuszcza wskazanie tej samej osoby na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymienionych w pkt 1 - 6


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej, zobowiązany jest wykazać, że: uzyskał za ostatni rok obrotowy przychody netto ze sprzedaży produktów w wysokości co najmniej 1 mln zł


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.3.1, III.3.2, III.3.3, III.3.4, III.3.5 oceniane będzie łącznie. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia. W przypadku wykazania usług rozliczanych w walucie innej niż PLN lub wskaźników dotyczących wielkości przedsiębiorstwa-spółki, Wykonawca winien przeliczyć ich wartość-wielkość na PLN przyjmując: a) średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu waluty, za podstawę przeliczenia przyjmie się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. UWAGI: Przez pełną analizę przedprywatyzacyjną należy rozumieć analizę obejmującą wszystkie elementy wynikające z art. 32 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 171 poz. 1397 z póź. zm.) oraz rozporządzenia wykonawczego wydanego na podstawie art. 32 ust. 2 cytowanej ustawy wraz z analizą prawną, obejmującą swym zakresem wszystkie elementy ujęte w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia lub art. 42 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 171 poz. 1397 z póź. zm.)oraz rozporządzenia wykonawczego wydanego na podstawie art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy. Przez 270 pracowników rozumie się osoby zatrudnione w danym podmiocie na umowę o pracę. Przez doradztwo rozumie się świadczenie usług doradczych związanych z procesem prywatyzacji przedsiębiorstwa-spółki obejmujące przygotowanie dokumentacji związanej z wszczęciem i przeprowadzeniem procedury zbycia udziałów w spółce lub zbycia przedsiębiorstwa w trybach przewidzianych odpowiednio w art. 33 i art. 48-49 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 171 poz. 1397 z póź. zm.), opracowaniem obszaru będącego przedmiotem negocjacji warunków zbycia, pomoc jednostce samorządu terytorialnego lub Skarbowi Państwa w poszukiwaniu potencjalnego inwestora, udział po stronie zbywcy w negocjacjach z potencjalnymi inwestorami, badanie wiarygodności potencjalnych inwestorów, sporządzenie i negocjowanie umowy zbycia udziałów spółki-zbycia przedsiębiorstwa uwzględniającej warunki wynegocjowane przez strony. Przez wykształcenie wyższe ekonomiczne rozumie się dyscypliny naukowe przyporządkowane do nauk ekonomicznych wskazanych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 08.08.2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 179, poz. 1065) tj. ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu oraz towaroznawstwo. Przez wykształcenie wyższe prawnicze rozumie się co najmniej magister prawa.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć w szczególności: 1) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 2) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy, 3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku konieczności udostępnienia dodatkowej dokumentacji do wykonania przedmiotu umowy i przedłużającej się procedury ich udostępniania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, przesunięcia terminu spotkania z organami Miasta Łodzi, przedłużającymi się negocjacjami z potencjalnym inwestorem. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności chyba, że niniejsza umowa stanowi inaczej.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 13.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
31.08.2012 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Termin wykonania zamówienia: przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1-2 wzoru umowy w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia podpisania umowy, przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3 wzoru umowy w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 183789 - 2012; data zamieszczenia: 24.08.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
182809 - 2012 data 23.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.3.5).

 • W ogłoszeniu jest:
  Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej, zobowiązany jest wykazać, że: uzyskał za ostatni rok obrotowy przychody netto ze sprzedaży produktów w wysokości co najmniej 1 mln zł.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej, zobowiązany jest wykazać, że: uzyskał za ostatni rok obrotowy przychody netto ze sprzedaży produktów - usług o charakterze doradczym w wysokości co najmniej 1 mln zł.


Numer ogłoszenia: 185159 - 2012; data zamieszczenia: 28.08.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
182809 - 2012 data 23.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.08.2012 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.09.2012 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8.


Łódź: Wykonanie analizy przedprywatyzacyjnej MPO Łódź Sp. z o.o. wraz ze świadczeniem usług doradczych w trakcie procesu prywatyzacji MPO Łódź Sp. z o.o


Numer ogłoszenia: 201259 - 2012; data zamieszczenia: 19.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 182809 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie analizy przedprywatyzacyjnej MPO Łódź Sp. z o.o. wraz ze świadczeniem usług doradczych w trakcie procesu prywatyzacji MPO Łódź Sp. z o.o.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie analizy przedprywatyzacyjnej MPO Łódź Sp. z o.o. wraz ze świadczeniem usług doradczych w trakcie procesu prywatyzacji MPO Łódź Sp. z o.o.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.40.00.00-8, 79.10.00.00-5, 85.31.23.20-8, 79.11.10.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • F5 Konsulting Sp. z o.o., ul. Składowa 5, 61-897 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 357500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  158670,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  158670,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  158670,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-08-31
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 18280920120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-08-23
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 122 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 13
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79100000-5 Usługi prawnicze
79111000-5 Usługi w zakresie doradztwa prawnego
79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
85312320-8 Usługi doradztwa
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie analizy przedprywatyzacyjnej MPO Łódź Sp. z o.o. wraz ze świadczeniem usług doradczych w trakcie procesu prywatyzacji MPO Łódź Sp. z o.o F5 Konsulting Sp. z o.o.
ul. Składowa 5, 61-897 Poznań, woj. wielkopolskie
2012-09-19 158 670,00