Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH (LETNIE I ZIMOWE) NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO W OKRESIE DO 31 STYCZNIA 2017 R. zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 937, 938, 941, 942, 943 NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO W OKRESIE OD 01.11.2015 R. DO 31.10.2018 R. (UMOWA NR WD/P/150910/2/1 Z DNIA 05.11.2015 r.).


Numer ogłoszenia: 183479 - 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH (LETNIE I ZIMOWE) NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO W OKRESIE DO 31 STYCZNIA 2017 R. zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 937, 938, 941, 942, 943 NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO W OKRESIE OD 01.11.2015 R. DO 31.10.2018 R. (UMOWA NR WD/P/150910/2/1 Z DNIA 05.11.2015 r.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH (LETNIE I ZIMOWE) NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO W OKRESIE DO 31 STYCZNIA 2017 R. zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 937, 938, 941, 942, 943 NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO W OKRESIE OD 01.11.2015 R. DO 31.10.2018 R. (UMOWA NR WD/P/150910/2/1 Z DNIA 05.11.2015 r.). W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie następujących prac: zimowe utrzymanie dróg, remonty cząstkowe, roboty brukarskie i naprawa oznakowania pionowego, roboty kanalizacyjne..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.62.00.00-9, 45.23.31.40-2, 90.63.00.00-2.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Przedmiot zamówienia stanowi zamówienie uzupełniające, jego udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 29 września 2015 r. nr 255994-2015, gdzie w punkcie II. 1. 5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 937, 938, 941, 942, 943 NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO W OKRESIE OD 01.11.2015 R. DO 31.10.2018 R. zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować roboty i usługi tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym. Przedmiotem zamówienia uzupełniającego dla ww. zadania jest: Bieżące utrzymanie (letnie i zimowe) drogi wojewódzkiej - dróg gminnych pozbawionych kategorii drogi gminnej na podstawie uchwał: 1. Rady Gminy Dębowiec nr 61/X/2015 z dnia 31-08-2015r., 2. Rady Gminy Goleszów nr 0007.43.2015 z dnia 9-09-2015r., 3. Rady Gminy Skoczów nr XII/100/2015 z dnia 22-09-2015r. 4. Rady Gminy Jasienica nr X/109/15 z dnia 27-08-2015r. o łącznej długości 10,928 km. W ramach zamówienia przewidziano letnie utrzymanie drogi wojewódzkiej na odcinkach określonych w w/w uchwałach Rad Gmin na terenie powiatu Cieszyńskiego poprzez wykonywanie robot budowlanych mających na celu zapewnienie ciągłości nawierzchni i zagwarantowanie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Przewidziano konieczność wykonywania następujących robót utrzymaniowych: - Wykonywanie remontów cząstkowych - niektóre odcinki drogi wojewódzkiej charakteryzują się złym stanem technicznym (zużytą warstwą ścieralną). W celu zapewnienia ciągłości nawierzchni i tym samym niedopuszczenia do powstania zagrożenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego koniecznym jest bieżące wykonywanie remontów cząstkowych polegających na uzupełnianiu wykruszeń warstw nawierzchni. Ze względu na zły stan techniczny w/w odcinków bardzo często dochodzi do miejscowych wykruszeń nawierzchni jezdni. Usterki są spowodowane nie tylko bardzo niekorzystnymi warunkami zimowymi ale również w okresie wiosna, lato, jesień obfitymi opadami deszczu. - Pielęgnacja zieleni oraz wycinka drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym -z uwagi na silne wiatry występujące na powiecie Cieszyńskim (halny) oraz bardzo duże opady śniegu występujące istnieje duże ryzyko powalenia drzew oraz złamania konarów, w wyniku czego konieczne jest odpowiednie utrzymywanie zieleni przydrożnej w celu niedopuszczenia do powstania utrudnień i zagrożeń w ruchu drogowym, - Uzupełnienie i wysokościowa regulacja kratek żeliwnych wpustów kanalizacji deszczowej - zniszczenie lub kradzież wpustu powoduje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego dlatego koniecznym jest każdorazowe uzupełnianie wpustów, - Wymiana zniszczonych i nieczytelnych znaków drogowych - zniszczenie znaków oraz brak ich czytelności mogą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, - Usuwanie potrąconej zwierzyny z pasa drogowego. Wykonywanie tych czynności jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego zwłaszcza gdy padła zwierzyna leży na jezdni. Ponadto padlina zalegająca w rowie lub w innej części pasa drogowego musi zostać posprzątana w celu zlikwidowania niebezpieczeństwa biologicznego, - W ramach zadania uzupełniającego przewidziano również inne ważne roboty utrzymaniowe (zgodnie z przedmiarem) konieczne do wykonania aby zapewnić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej w powiecie Cieszyńskim zaplanowano poprzez zwalczanie śliskości zimowej jezdni oraz chodników zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania dróg wraz z zasadami odśnieżania i usuwania gołoledzi przy użyciu sprzętu określonego w warunkach wymaganych od wykonawców i w Opisie Przedmiotu Zamówienia w tym między innymi pługów i pługo-piaskarek. Wartość w/w zamówienia, zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 267 639,86 zł (netto) co stanowi 2,83 % wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • LIDER-PRZEDSIĘB.REMONT.-UTRZYM.I SPRZĘTOWO PROJEKT. DOMINIK F.ELIAS PARTNER-PRZEDSIĘB.ROBÓT DROG.H i M S.C. H.ELIAS-OGIERMAN,M.OGIERMAN Racibórz, ul. Rogowska 1, 44-352 Czyżowice, kraj/woj. śląskie.


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH (LETNIE I ZIMOWE) NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO W OKRESIE DO 31 STYCZNIA 2017 R. zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 937, 938, 941, 942, 943 NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO W OKRESIE OD 01.11.2015 R. DO 31.10.2018 R. (UMOWA NR WD/P/150910/2/1 Z DNIA 05.11.2015 r.).


Numer ogłoszenia: 187071 - 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 183479 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH (LETNIE I ZIMOWE) NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO W OKRESIE DO 31 STYCZNIA 2017 R. zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 937, 938, 941, 942, 943 NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO W OKRESIE OD 01.11.2015 R. DO 31.10.2018 R. (UMOWA NR WD/P/150910/2/1 Z DNIA 05.11.2015 r.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH (LETNIE I ZIMOWE) NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO W OKRESIE DO 31 STYCZNIA 2017 R. zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 937, 938, 941, 942, 943 NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO W OKRESIE OD 01.11.2015 R. DO 31.10.2018 R. (UMOWA NR WD/P/150910/2/1 Z DNIA 05.11.2015 r.). W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie następujących prac: zimowe utrzymanie dróg, remonty cząstkowe, roboty brukarskie i naprawa oznakowania pionowego, roboty kanalizacyjne..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.62.00.00-9, 45.23.31.40-2, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.12.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LIDER-PRZEDSIĘB.REMONT.-UTRZYM. I SPRZĘT.PROJ. DOMINIK - F.ELIAS PARTNER-PRZEDSIĘB. R. DROGOWYCH H i M S.C. H.ELIAS-OGIERMAN, M.OGIERMAN Racibórz, ul. Rogowska 1,, 44-352 Czyżowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 267639,86 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  306299,47


 • Oferta z najniższą ceną:
  306299,47
  / Oferta z najwyższą ceną:
  306299,47


 • Waluta:
  PLN .


ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiot zamówienia stanowi zamówienie uzupełniające, jego udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 29 września 2015 r. nr 255994-2015, gdzie w punkcie II. 1. 5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 937, 938, 941, 942, 943 NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO W OKRESIE OD 01.11.2015 R. DO 31.10.2018 R. zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować roboty i usługi tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym. Przedmiotem zamówienia uzupełniającego dla ww. zadania jest: Bieżące utrzymanie (letnie i zimowe) drogi wojewódzkiej - dróg gminnych pozbawionych kategorii drogi gminnej na podstawie uchwał: 1. Rady Gminy Dębowiec nr 61/X/2015 z dnia 31-08-2015r., 2. Rady Gminy Goleszów nr 0007.43.2015 z dnia 9-09-2015r., 3. Rady Gminy Skoczów nr XII/100/2015 z dnia 22-09-2015r. 4. Rady Gminy Jasienica nr X/109/15 z dnia 27-08-2015r. o łącznej długości 10,928 km. W ramach zamówienia przewidziano letnie utrzymanie drogi wojewódzkiej na odcinkach określonych w w/w uchwałach Rad Gmin na terenie powiatu Cieszyńskiego poprzez wykonywanie robot budowlanych mających na celu zapewnienie ciągłości nawierzchni i zagwarantowanie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Przewidziano konieczność wykonywania następujących robót utrzymaniowych: - Wykonywanie remontów cząstkowych - niektóre odcinki drogi wojewódzkiej charakteryzują się złym stanem technicznym (zużytą warstwą ścieralną). W celu zapewnienia ciągłości nawierzchni i tym samym niedopuszczenia do powstania zagrożenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego koniecznym jest bieżące wykonywanie remontów cząstkowych polegających na uzupełnianiu wykruszeń warstw nawierzchni. Ze względu na zły stan techniczny w/w odcinków bardzo często dochodzi do miejscowych wykruszeń nawierzchni jezdni. Usterki są spowodowane nie tylko bardzo niekorzystnymi warunkami zimowymi ale również w okresie wiosna, lato, jesień obfitymi opadami deszczu. - Pielęgnacja zieleni oraz wycinka drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym -z uwagi na silne wiatry występujące na powiecie Cieszyńskim (halny) oraz bardzo duże opady śniegu występujące istnieje duże ryzyko powalenia drzew oraz złamania konarów, w wyniku czego konieczne jest odpowiednie utrzymywanie zieleni przydrożnej w celu niedopuszczenia do powstania utrudnień i zagrożeń w ruchu drogowym, - Uzupełnienie i wysokościowa regulacja kratek żeliwnych wpustów kanalizacji deszczowej - zniszczenie lub kradzież wpustu powoduje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego dlatego koniecznym jest każdorazowe uzupełnianie wpustów, - Wymiana zniszczonych i nieczytelnych znaków drogowych - zniszczenie znaków oraz brak ich czytelności mogą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, - Usuwanie potrąconej zwierzyny z pasa drogowego. Wykonywanie tych czynności jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego zwłaszcza gdy padła zwierzyna leży na jezdni. Ponadto padlina zalegająca w rowie lub w innej części pasa drogowego musi zostać posprzątana w celu zlikwidowania niebezpieczeństwa biologicznego, - W ramach zadania uzupełniającego przewidziano również inne ważne roboty utrzymaniowe (zgodnie z przedmiarem) konieczne do wykonania aby zapewnić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej w powiecie Cieszyńskim zaplanowano poprzez zwalczanie śliskości zimowej jezdni oraz chodników zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania dróg wraz z zasadami odśnieżania i usuwania gołoledzi przy użyciu sprzętu określonego w warunkach wymaganych od wykonawców i w Opisie Przedmiotu Zamówienia w tym między innymi pługów i pługo-piaskarek. Wartość w/w zamówienia, zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 267 639,86 zł (netto) co stanowi 2,83 % wartości zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 18347920150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-12-11
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
90620000-9 Usługi odśnieżania
90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH (LETNIE I ZIMOWE) NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO W OKRESIE DO 31 STYCZNIA 2017 R. zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 937, 938, 941, 942, 943 NA LIDER-PRZEDSIĘB.REMONT.-UTRZYM. I SPRZĘT.PROJ. DOMINIK - F.ELIAS PARTNER-PRZEDSIĘB. R. DROGOWYCH H i M S.C. H.ELIAS-OGIERMAN, M.OGIERMAN Racibórz
ul. Rogowska 1,, 44-352 Czyżowice, woj. śląskie
2015-12-18 306 299,00