Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 934,931,780 NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO zamówienie uzupełniające: DO POSTĘPOWANIA NR WD/P/121106/1 NA: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 934, 931, 780 NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO - LĘDZIŃSKIEGO (UMOWA NR WD/P/121106/1/1 Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R.).


Numer ogłoszenia: 185428 - 2013; data zamieszczenia: 10.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 934,931,780 NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO zamówienie uzupełniające: DO POSTĘPOWANIA NR WD/P/121106/1 NA: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 934, 931, 780 NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO - LĘDZIŃSKIEGO (UMOWA NR WD/P/121106/1/1 Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 934,931,780 NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO zamówienie uzupełniające: (...). Roboty polegać będą na wykonaniu robót związanych z: - remontem cząstkowym nawierzchni jezdni, - remontem cząstkowym nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych, - regulacją pionowa elementów kanalizacji deszczowej, - utrzymaniem poboczy - miejscowe wzmocnienie, - wymianą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oznakowania pionowego i poziomego, barier energochłonnych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.41-9.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty stanowią zamówienie uzupełniające, a ich udzielenia Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu Nr 458708-2012 z dnia 19 listopada 2012 r. w punkcie II. 1.4) i w SIWZ w punkcie 2.3 dla zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 934, 931, 780 NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO - LĘDZIŃSKIEGO, gdzie zamieścił zapis, że: Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować: - remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, - remonty cząstkowe nawierzchni chodników, - konserwację urządzeń odwodnienia dróg, a w tym czyszczenie i monitorowanie kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie (odmulanie) rowów przydrożnych, - utrzymanie zieleni przydrożnej, a w tym ścinanie traw z poboczy, skarp oraz przeciwskarp rowów przydrożnych, przycinanie gałęzi drzew, wycinanie chwastów oraz samosiejek z pasa drogowego, - utrzymanie poboczy, a w tym ich miejscowe ścinanie oraz uzupełnianie, - wymianę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w tym oznakowania pionowego i poziomego, barier energochłonnych oraz chodnikowych jak również zimowego utrzymania dróg. Przedmiotem zadania jest BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 934,931,780 NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO, zamówienie uzupełniające: DO POSTĘPOWANIA NR WD/P/121106/1 NA: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 934, 931, 780 NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO - LĘDZIŃSKIEGO (UMOWA NR WD/P/121106/1/1 Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R.). Z uwagi na fakt wystąpienie sprzyjających warunków pogodowych w dniach 7-11 marca 2013 r. (temperatury powyżej 0°C oraz brak opadów atmosferycznych) przystąpiono, w ramach umowy z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr WD/P/121106/1/1 - zadanie podstawowe) do wykonywania robót budowlanych: konserwacyjno-porządkowych, a w szczególności związanych z uzupełnianiem ubytków w jezdni celem odpowiedniego utrzymania nawierzchni jezdni, chodników oraz odpowiedniego stanu technicznego innych obiektów związanych z drogą, wpływających na zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników. W dniach od 1 do 9 kwietnia 2013 r. wystąpiły nieprzewidziane warunki atmosferyczne charakteryzujące się intensywnymi opadami śniegu oraz temperaturą znacznie poniżej 0°C w nocy oraz częściowo powyżej 0°C w dzień, które poprzez wprowadzenie bardzo niesprzyjającego czynnika dla nawierzchni drogowej jakim jest przejście przez 0°C (cykle zamrażania odmrażania) doprowadziły do większej i rozleglejszej niż zakładano degradacji nawierzchni spowodowanej zimą. Dodatkowo naprawy, które zostały przeprowadzone w okresie marcowym jw. uległy zniszczeniu i należy je wykonać ponownie. Roboty te zgodnie z pkt. 1 D załącznik nr 4 Formularza ofertowego do Umowy do postępowanie WD/P/121106/1/1 z dnia 28 grudnia 2012 r. nie były objęte rękojmią jako wykonane przed okresem od 1 kwietnia do 15 października 2013 r. Na dzień 26 kwietnia 2013 r. nawierzchnia dróg wojewódzkich położonych w w/w powiecie posiada odcinki znajdujące się w złym stanie technicznym tj. posiadają liczne spękania podłużne i poprzeczne oraz dużą liczbę łat, zatem koniecznym jest przeprowadzenie remontów cząstkowych oraz innych robót konserwacyjno - porządkowych takich jak ścinanie i uzupełnianie poboczy, czyszczenie systemu odwodnienia oraz odtworzenie oznakowania poziomego itp. Wykonanie robót ma za zadanie przywrócić odpowiedni stan techniczny, zagwarantować odpowiednią nośność konstrukcji, poprawić bezpieczeństwo ruchu. Odpowiednie utrzymanie zapewnią poprawę komfortu użytkowania, polepszy warunki ruchu kołowego oraz zmniejszy szkodliwość ekologiczną. Wartość zamówienia uzupełniającego określona została na podstawie Kosztorysu inwestorskiego i stanowi ok. 29,59% wartości zamówienia podstawowego, a polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH SP. Z O.O., ul. Miedziana 5, 40-321 Katowice, kraj/woj. śląskie.


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 934,931,780 NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO zamówienie uzupełniające: DO POSTĘPOWANIA NR WD/P/121106/1 NA: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 934, 931, 780 NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO - LĘDZIŃSKIEGO (UMOWA NR WD/P/121106/1/1 Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R.).


Numer ogłoszenia: 80813 - 2013; data zamieszczenia: 17.05.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 185428 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 934,931,780 NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO zamówienie uzupełniające: DO POSTĘPOWANIA NR WD/P/121106/1 NA: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 934, 931, 780 NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO - LĘDZIŃSKIEGO (UMOWA NR WD/P/121106/1/1 Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 934,931,780 NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO zamówienie uzupełniające: (...). Roboty polegać będą na wykonaniu robót związanych z: - remontem cząstkowym nawierzchni jezdni, - remontem cząstkowym nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych, - regulacją pionowa elementów kanalizacji deszczowej, - utrzymaniem poboczy - miejscowe wzmocnienie, - wymianą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oznakowania pionowego i poziomego, barier energochłonnych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.41-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.05.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH SP. Z O.O., ul. Miedziana 5, 40-321 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 129549,17 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  159345,48


 • Oferta z najniższą ceną:
  159345,48
  / Oferta z najwyższą ceną:
  159345,48


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty stanowią zamówienie uzupełniające, a ich udzielenia Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu Nr 458708-2012 z dnia 19 listopada 2012 r. w punkcie II. 1.4) i w SIWZ w punkcie 2.3 dla zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 934, 931, 780 NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO - LĘDZIŃSKIEGO, gdzie zamieścił zapis, że: Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować: - remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, - remonty cząstkowe nawierzchni chodników, - konserwację urządzeń odwodnienia dróg, a w tym czyszczenie i monitorowanie kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie (odmulanie) rowów przydrożnych, - utrzymanie zieleni przydrożnej, a w tym ścinanie traw z poboczy, skarp oraz przeciwskarp rowów przydrożnych, przycinanie gałęzi drzew, wycinanie chwastów oraz samosiejek z pasa drogowego, - utrzymanie poboczy, a w tym ich miejscowe ścinanie oraz uzupełnianie, - wymianę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w tym oznakowania pionowego i poziomego, barier energochłonnych oraz chodnikowych jak również zimowego utrzymania dróg. Przedmiotem zadania jest BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 934,931,780 NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO, zamówienie uzupełniające: DO POSTĘPOWANIA NR WD/P/121106/1 NA: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 934, 931, 780 NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO - LĘDZIŃSKIEGO (UMOWA NR WD/P/121106/1/1 Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R.). Z uwagi na fakt wystąpienie sprzyjających warunków pogodowych w dniach 7-11 marca 2013 r. (temperatury powyżej 0°C oraz brak opadów atmosferycznych) przystąpiono, w ramach umowy z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr WD/P/121106/1/1 - zadanie podstawowe) do wykonywania robót budowlanych: konserwacyjno-porządkowych, a w szczególności związanych z uzupełnianiem ubytków w jezdni celem odpowiedniego utrzymania nawierzchni jezdni, chodników oraz odpowiedniego stanu technicznego innych obiektów związanych z drogą, wpływających na zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników. W dniach od 1 do 9 kwietnia 2013 r. wystąpiły nieprzewidziane warunki atmosferyczne charakteryzujące się intensywnymi opadami śniegu oraz temperaturą znacznie poniżej 0°C w nocy oraz częściowo powyżej 0°C w dzień, które poprzez wprowadzenie bardzo niesprzyjającego czynnika dla nawierzchni drogowej jakim jest przejście przez 0°C (cykle zamrażania odmrażania) doprowadziły do większej i rozleglejszej niż zakładano degradacji nawierzchni spowodowanej zimą. Dodatkowo naprawy, które zostały przeprowadzone w okresie marcowym jw. uległy zniszczeniu i należy je wykonać ponownie. Roboty te zgodnie z pkt. 1 D załącznik nr 4 Formularza ofertowego do Umowy do postępowanie WD/P/121106/1/1 z dnia 28 grudnia 2012 r. nie były objęte rękojmią jako wykonane przed okresem od 1 kwietnia do 15 października 2013 r. Na dzień 26 kwietnia 2013 r. nawierzchnia dróg wojewódzkich położonych w w/w powiecie posiada odcinki znajdujące się w złym stanie technicznym tj. posiadają liczne spękania podłużne i poprzeczne oraz dużą liczbę łat, zatem koniecznym jest przeprowadzenie remontów cząstkowych oraz innych robót konserwacyjno - porządkowych takich jak ścinanie i uzupełnianie poboczy, czyszczenie systemu odwodnienia oraz odtworzenie oznakowania poziomego itp. Wykonanie robót ma za zadanie przywrócić odpowiedni stan techniczny, zagwarantować odpowiednią nośność konstrukcji, poprawić bezpieczeństwo ruchu. Odpowiednie utrzymanie zapewnią poprawę komfortu użytkowania, polepszy warunki ruchu kołowego oraz zmniejszy szkodliwość ekologiczną. Wartość zamówienia uzupełniającego określona została na podstawie Kosztorysu inwestorskiego i stanowi ok. 29,59% wartości zamówienia podstawowego, a polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 18542820130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-05-10
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 934,931,780 NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO zamówienie uzupełniające: DO POSTĘPOWANIA NR WD/P/121106/1 NA: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 934, 931, 780 NA WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH SP. Z O.O.
ul. Miedziana 5, 40-321 Katowice, woj. śląskie
2013-05-17 159 345,00