Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Usługa druku materiałów informacyjno - promocyjnych UMŁ


Numer ogłoszenia: 186419 - 2012; data zamieszczenia: 29.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa druku materiałów informacyjno - promocyjnych UMŁ.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Usługa druku materiałów informacyjno - promocyjnych UMŁ Zamówienie podzielone jest na 6 nw. części: CZĘŚĆ nr 1 - Wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87 folderu Informator gospodarczy. CZĘŚĆ nr 2. - Wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87 informatora Poradnik inwestora. CZĘŚĆ nr 3 - Wykonanie projektu graficznego, wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87 folderu Łódzki rynek nieruchomości. CZĘŚĆ nr 4 - Wykonanie projektu graficznego, wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87 folderu Rynek pracy w Łodzi. CZĘŚĆ nr 5 - Wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Architekta Miasta Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113 materiałów pokonferencyjnych (książki) PROREVITA 2010. Zakres i granice ingerencji konserwatorskiej w adaptacji budynków i zespołów poprzemysłowych. CZĘŚĆ nr 6 - Druk wydawnictw specjalistycznych z zakresu przedsiębiorczości: foldery, broszury, ulotki, informatory dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.81.00.00-5, 79.82.30.00-9, 79.80.00.00-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 03.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.3.1, III.3.2, III.3.3, III.3.4, III.3.5 oceniane będzie łącznie. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 13.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.09.2012 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Termin wykonania zamówienia: dla części 1 - 4 - od dnia zawarcia umowy do 30.11.2012 r., dla części 5 - 20 dni od dnia zawarcia umowy, dla części 6 - I etap - druk materiałów wskazanych w przedmiocie zamówienia w poz. H,I,L,M,N,O od dnia zawarcia umowy do 15.10.2012 r. II etap druk materiałów wskazanych w przedmiocie zamówienia w poz. A,B,C,D,E,F,G,J,K - od dnia zawarcia umowy do 03.12.2012 r..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87 folderu Informator gospodarczy.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87 folderu Informator gospodarczy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.81.00.00-5, 79.82.30.00-9, 79.80.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87 informatora Poradnik inwestora.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87 informatora Poradnik inwestora.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.81.00.00-5, 79.82.30.00-9, 79.80.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Wykonanie projektu graficznego, wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87 folderu Łódzki rynek nieruchomości.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie projektu graficznego, wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87 folderu Łódzki rynek nieruchomości.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.81.00.00-5, 79.82.30.00-9, 79.80.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Wykonanie projektu graficznego, wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87 folderu Rynek pracy w Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie projektu graficznego, wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87 folderu Rynek pracy w Łodzi.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.81.00.00-5, 79.82.30.00-9, 79.80.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Architekta Miasta Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113 materiałów pokonferencyjnych (książki) PROREVITA 2010. Zakres i granice ingerencji konserwatorskiej w adaptacji budynków i zespołów poprzemysłowych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Architekta Miasta Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113 materiałów pokonferencyjnych (książki) PROREVITA 2010. Zakres i granice ingerencji konserwatorskiej w adaptacji budynków i zespołów poprzemysłowych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.81.00.00-5, 79.82.30.00-9, 79.80.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 20.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Druk wydawnictw specjalistycznych z zakresu przedsiębiorczości: foldery, broszury, ulotki, informatory dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Druk wydawnictw specjalistycznych z zakresu przedsiębiorczości: foldery, broszury, ulotki, informatory dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.81.00.00-5, 79.82.30.00-9, 79.80.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 03.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 326634 - 2012; data zamieszczenia: 03.09.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
186419 - 2012 data 29.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.09.2012 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.09.2012 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8.


Łódź: Usługa druku materiałów informacyjno - promocyjnych UMŁ


Numer ogłoszenia: 206287 - 2012; data zamieszczenia: 26.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 186419 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa druku materiałów informacyjno - promocyjnych UMŁ.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługa druku materiałów informacyjno - promocyjnych UMŁ Zamówienie podzielone jest na 6 nw. części: CZĘŚĆ nr 1 - Wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87 folderu Informator gospodarczy. CZĘŚĆ nr 2. - Wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87 informatora Poradnik inwestora. CZĘŚĆ nr 3 - Wykonanie projektu graficznego, wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87 folderu Łódzki rynek nieruchomości. CZĘŚĆ nr 4 - Wykonanie projektu graficznego, wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87 folderu Rynek pracy w Łodzi. CZĘŚĆ nr 5 - Wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Architekta Miasta Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113 materiałów pokonferencyjnych (książki) PROREVITA 2010. Zakres i granice ingerencji konserwatorskiej w adaptacji budynków i zespołów poprzemysłowych. CZĘŚĆ nr 6 - Druk wydawnictw specjalistycznych z zakresu przedsiębiorczości: foldery, broszury, ulotki, informatory dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.81.00.00-5, 79.82.30.00-9, 79.80.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87 informatora Poradnik inwestora


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
15.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Drukarnia WIST Antoni Wierzbowski, ul. Barona 8B, 95-100 Zgierz, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8110,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4910,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4910,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  18696,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Wykonanie projektu graficznego, wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87 folderu Rynek pracy w Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
15.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Drukarnia WIST Antoni Wierzbowski, ul. Barona 8B, 95-100 Zgierz, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7960,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6290,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6290,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12054,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Usługa druku materiałów informacyjno - promocyjnych UMŁ


Numer ogłoszenia: 212417 - 2012; data zamieszczenia: 05.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 186419 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa druku materiałów informacyjno - promocyjnych UMŁ.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługa druku materiałów informacyjno - promocyjnych UMŁ Zamówienie podzielone jest na 6 nw. części: CZĘŚĆ nr 1 - Wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87 folderu Informator gospodarczy. CZĘŚĆ nr 2. - Wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87 informatora Poradnik inwestora. CZĘŚĆ nr 3 - Wykonanie projektu graficznego, wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87 folderu Łódzki rynek nieruchomości. CZĘŚĆ nr 4 - Wykonanie projektu graficznego, wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87 folderu Rynek pracy w Łodzi. CZĘŚĆ nr 5 - Wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Architekta Miasta Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113 materiałów pokonferencyjnych (książki) PROREVITA 2010. Zakres i granice ingerencji konserwatorskiej w adaptacji budynków i zespołów poprzemysłowych. CZĘŚĆ nr 6 - Druk wydawnictw specjalistycznych z zakresu przedsiębiorczości: foldery, broszury, ulotki, informatory dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.81.00.00-5, 79.82.30.00-9, 79.80.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87 folderu Informator gospodarczy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
12.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EXPOL P. Rybiński, J. Dąbek, ul. Brzeska 4, 87-800 Włocławek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 18000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3936,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3936,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7995,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Wykonanie projektu graficznego, wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87 folderu Łódzki rynek nieruchomości


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
14.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Pasaż Sp. z o.o., ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3075,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3075,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6765,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Usługa druku materiałów informacyjno - promocyjnych UMŁ


Numer ogłoszenia: 212963 - 2012; data zamieszczenia: 05.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 186419 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa druku materiałów informacyjno - promocyjnych UMŁ.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługa druku materiałów informacyjno - promocyjnych UMŁ Zamówienie podzielone jest na 6 nw. części: CZĘŚĆ nr 1 - Wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87 folderu Informator gospodarczy. CZĘŚĆ nr 2. - Wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87 informatora Poradnik inwestora. CZĘŚĆ nr 3 - Wykonanie projektu graficznego, wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87 folderu Łódzki rynek nieruchomości. CZĘŚĆ nr 4 - Wykonanie projektu graficznego, wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87 folderu Rynek pracy w Łodzi. CZĘŚĆ nr 5 - Wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Architekta Miasta Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113 materiałów pokonferencyjnych (książki) PROREVITA 2010. Zakres i granice ingerencji konserwatorskiej w adaptacji budynków i zespołów poprzemysłowych. CZĘŚĆ nr 6 - Druk wydawnictw specjalistycznych z zakresu przedsiębiorczości: foldery, broszury, ulotki, informatory dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.81.00.00-5, 79.82.30.00-9, 79.80.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
5   


Nazwa:
Wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Architekta Miasta Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113 materiałów pokonferencyjnych (książki) PROREVITA 2010. Zakres i granice ingerencji konserwatorskiej w adaptacji budynków i zespołów poprzemysłowych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
11.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Drukarnia Biały Kruk Milewscy Sp. j., ul. Kleeberga 14 B, 15-691 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14700,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11581,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  11581,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  31500,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Usługa druku materiałów informacyjno - promocyjnych UMŁ


Numer ogłoszenia: 215605 - 2012; data zamieszczenia: 10.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 186419 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa druku materiałów informacyjno - promocyjnych UMŁ.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługa druku materiałów informacyjno - promocyjnych UMŁ Zamówienie podzielone jest na 6 nw. części: CZĘŚĆ nr 1 - Wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87 folderu Informator gospodarczy. CZĘŚĆ nr 2. - Wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87 informatora Poradnik inwestora. CZĘŚĆ nr 3 - Wykonanie projektu graficznego, wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87 folderu Łódzki rynek nieruchomości. CZĘŚĆ nr 4 - Wykonanie projektu graficznego, wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87 folderu Rynek pracy w Łodzi. CZĘŚĆ nr 5 - Wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Architekta Miasta Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113 materiałów pokonferencyjnych (książki) PROREVITA 2010. Zakres i granice ingerencji konserwatorskiej w adaptacji budynków i zespołów poprzemysłowych. CZĘŚĆ nr 6 - Druk wydawnictw specjalistycznych z zakresu przedsiębiorczości: foldery, broszury, ulotki, informatory dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.81.00.00-5, 79.82.30.00-9, 79.80.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Drukarnia BIK Marek Bernaciak, ul. Krucza 21, 95-070 Antoniew, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 32442,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  37822,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  37822,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  50294,70


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-09-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 18641920120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-08-29
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 88 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 6
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 13
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79800000-2 Usługi drukowania i powiązane
79810000-5 Usługi drukowania
79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87 folderu Informator gospodarczy EXPOL P. Rybiński, J. Dąbek
ul. Brzeska 4, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
2012-10-05 3 936,00
Wykonanie projektu graficznego, wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87 folderu Łódzki rynek nieruchomości Pasaż Sp. z o.o.
ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków, woj. małopolskie
2012-10-05 3 075,00
Wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Miasta - Biura Architekta Miasta Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113 materiałów pokonferencyjnych (książki) PROREVITA 2010. Zakres i granice ingerencji konserwatorskiej w adaptacji budynków i zespołów poprzemysł Drukarnia Biały Kruk Milewscy Sp. j.
ul. Kleeberga 14 B, 15-691 Białystok, woj. podlaskie
2012-10-05 11 581,00
Druk wydawnictw specjalistycznych z zakresu przedsiębiorczości: foldery, broszury, ulotki, informatory dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej Drukarnia BIK Marek Bernaciak
ul. Krucza 21, 95-070 Antoniew, woj. łódzkie
2012-10-10 37 822,00