Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie analizy obszaru zarządzania finansami miasta oraz świadczenie usług doradczych/eksperckich


Numer ogłoszenia: 188595 - 2014; data zamieszczenia: 03.09.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie analizy obszaru zarządzania finansami miasta oraz świadczenie usług doradczych/eksperckich.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie analizy obszaru zarządzania finansami miasta oraz świadczenie usług doradczych/eksperckich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.40.00.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał należycie, min. 1 usługę, uwzględniającą wszystkie poniższe zakresy, polegającą na: a) wdrożeniu lub stosowaniu metodyki Lean w zarządzaniu finansami, w tym rachunkowości oraz sprawozdawczości; b) zarządzaniu Centrum Usług Wspólnych (lub równoważnym, zwanym dalej CUW), w zakresie finansów, w tym skonsolidowanej księgowości i sprawozdawczości w ramach, której Wykonawca obsługuje co najmniej 2 grupy, obejmujące min. po 30 jednostek powiązanych każda, w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz sporządza sprawozdania finansowe tych grup, a w ramach CUW średnia miesięczna liczba dokumentów księgowych wynosi min. 100 000; c) wdrożeniu lub stosowaniu dwóch różnych systemów informatycznych z obszaru zarządzania finansami i reengeringu procesów związanych z finansami, w tym księgowością i sprawozdawczością; d) realizacji projektów z zakresu analizy procesowej: - analiza modelu As-is - min. realizacji 2 projektów, - projektowanie procesów w modelu To-be - min. realizacja 2 projektów, - przejście z modelu AS-is do modelu To-be - min. realizacja 2 projektów, e) wdrożeniu lub stosowaniu elektronicznego obiegu dokumentów i systemu typu WorkFlow Uwaga Zamawiający dopuszcza, aby zakres doświadczenia wskazanego w pkt. 5.1.2 SIWZ został zrealizowany w jednej lub kilku usługach (np.: pkt a), b) ,c), d) i e) w jednej umowie albo w różnych umowach, osobno pkt a), osobno pkt b) osobno pkt c), osobno pkt d) i osobno pkt e)


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji zamówienia zespołem składającym się z co najmniej dziewięciu osób. Osoby wchodzące w skład zespołu muszą łącznie posiadać doświadczenie określone w poniższych punktach, z tym, że każdy z członków zespołu musi posiadać doświadczenie w zakresie określonym, w co najmniej jednym z poniższych punktów. Zespół winien składać się co najmniej z: 1. z dwóch biegłych rewidentów, 2. z dwóch osób posiadających certyfikat ACCA lub równoważny, 3. z jednej osoby posiadającej certyfikat audytora wewnętrznego CIA lub równoważny, 4. z trzech osób posiadających doświadczenie w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej, 5. z jednej osby posiadającej certyfikat Green Belt lub równoważny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakres i warunki zmian zawartej umowy - uregulowane są w Załączniku nr 8 do SIWZ


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Sekretariat Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.09.2014 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie przewiduje: 1. zawarcia umowy ramowej, 2. składania ofert wariantowych, 3. rozliczania w walutach obcych, 4. aukcji elektronicznej, 5. dynamicznego systemu zakupów, 6. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 7. zamówień uzupełniających. Zamawiający przewiduje 1. skorzystanie z prawa opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy. Zamawiający przewiduje, że w ramach prawa opcji może zlecić do wykonania: udzielenie Zamawiającemu profesjonalnego wsparcia merytorycznego w postaci doradztwa ogólnego i specjalistycznego w trakcie trwania postępowania przetargowego, jaki i na etapie Analizy, przygotowywanie dokumentów i/lub ich istotnych elementów, analiz i opracowań eksperckich, opiniowanie dokumentów (ustne i pisemne), weryfikacja i ocena zaproponowanych przez Wykonawców rozwiązań związanych z realizacją ETAPU I (Analiza), uczestnictwo w spotkaniach dotyczących przygotowania i realizacji Projektu, udział w posiedzeniach Komitetu Sterującego, udział w charakterze eksperta/doradcy w pracach związanych z oceną ofert i wyborem Wykonawcy, a także na ETAPIE I Analiza, doradztwo i udział przy odwołaniach w Krajowej Izbie Odwoławczej, reprezentowanie UMŁ w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi uczestniczącymi w realizacji Projektu. Przewiduje się, że łączna pracochłonność ww. prac nie powinna przekroczyć 2000 godzin. Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie przeprowadził dialogu technicznego. Termin wykonania zamówienia: - 65 dni roboczych od dnia podpisania umowy w zakresie opisanym w pkt 1 załącznika nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - 36 miesięcy od dnia podpisania umowy w zakresie opisanym w pkt 2 załącznika nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. Całościowa ocena ofert będzie obejmować dwie oceny składowe: 1. Ocenę ceny oferty za zamówienie podstawowe - Cena przedmiotu zamówienia (CPZ); 2. Ocenę ceny opcji - Cena 1 godziny prawa opcji (CO) Dla każdej z ocen składowych Wykonawca może uzyskać maksymalnie: 1 Cena przedmiotu zamówienia 50% 50 punktów 2 Cena 1 godziny prawa opcji 50% 50 punktów Szczegółowy opis znajduje się w pkt 13 SIWZ.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 192443 - 2014; data zamieszczenia: 09.09.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
188595 - 2014 data 03.09.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2014 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2014 godzina 10:30, miejsce: Sekretariat Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


Łódź: Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie analizy obszaru zarządzania finansami miasta oraz świadczenie usług doradczych/eksperckich


Numer ogłoszenia: 234951 - 2014; data zamieszczenia: 10.11.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 188595 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie analizy obszaru zarządzania finansami miasta oraz świadczenie usług doradczych/eksperckich.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie analizy obszaru zarządzania finansami miasta oraz świadczenie usług doradczych/eksperckich.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.40.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.10.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Business Support Solution S.A., ul. Pojezierska 90 A, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 722500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  120000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  120000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  350000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-09-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 18859520140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-09-03
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 36 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Sekretariat Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie analizy obszaru zarządzania finansami miasta oraz świadczenie usług doradczych/eksperckich Business Support Solution S.A.
ul. Pojezierska 90 A, 91-341 Łódź, woj. łódzkie
2014-11-10 120 000,00