Katowice: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.


Numer ogłoszenia: 1896 - 2011; data zamieszczenia: 05.01.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe , ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice, woj. śląskie, tel. 0-32 3511923, 3511922, faks 0-32 3511923.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.sltzn.edu.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.54.00.00-5, 71.54.10.00-2, 71.24.40.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Rozpoczęcie: 03.02.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Składający ofertę zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 5 000,00 złotych słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 1. Posiadanie uprawnień wymaganych przepisami prawa do wykonywania zamówienia (np. uprawnienia inspektora budowlanego, uprawnienia elektryczne...) - szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Prowadzenie przez wykonawcę zarejestrowanej działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 3. Nie zaleganie z opłacaniem podatków lub posiadanie zaświadczenia o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. Nie zaleganie z opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, sporządzone według załącznika nr 3 do niniejszej SIWZ. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie przedstawia szczególnych wymagań dotyczących potencjału technicznego


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia stanowiącymi Zespół: Kierujący Zespołem posiadający doświadczenie w pracach zespołu Inżyniera Kontraktu w minimum jednym projekcie prowadzonym z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Specjalista ds. rozliczeń posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kosztorysowaniu i rozliczaniu robót w kontraktach na wykonanie robót; Inspektor nadzoru w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych a) posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą Prawo budowlane, b) posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego licząc do upływu terminu składania ofert, jako Kierownik budowy lub inspektor nadzoru z zakresu budownictwa ogólnego, w tym co najmniej jednej inwestycji w zakresie termomodernizacji budynków (obiekty użyteczności publicznej, budynki mieszkalne wielorodzinne), Inspektor nadzoru a) posiadający uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych z odzyskiem ciepła, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w takiej specjalności, b) posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego licząc do upływu terminu składania ofert, w tym również doświadczenie w zakresie kierowania lub nadzoru nad pracami dotyczącymi budowy lub przebudowy wymiennikowni o mocy cieplnej co najmniej 1 MW, Uwaga: Funkcje inspektora nadzoru, których wymagania podano wyżej może pełnić 1 osoba pod warunkiem, że spełnienia wszystkich ww. wymogów. Inspektor nadzoru ds. elektrycznych a) posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i automatyki przemysłowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, b) posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe licząc do upływu terminu składania ofert, c) posiada doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania lub nadzoru nad pracami dotyczącymi budowy lub przebudowy instalacji odnawialnych źródeł energii z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych. W przypadku oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w szczególności musi spełniać następujące warunki 1.Wykazać w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, przychody netto (obrót) ze sprzedaży w kwocie, co najmniej 400 000 zł. 2.Posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 150 000 zł. lub posiadać zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 150 000 zł. 3.Posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. 4.Złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o art. 24 ust.1 ustawy Pzp. Wzory oświadczeń są załącznikiem SIWZ. Dokumenty te stanowić będą załącznik do oferty. Ocena spełniania powyższych warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  referencje z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. protokół odbioru robót potwierdzający należyte wykonanie usług o tym samym charakterze


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: a) ustawowa zmiana wysokości podatku VAT może spowodować zmianę wysokości należnego wynagrodzenia b) zmiana zakresu nadzorowanych robót budowlanych, wystąpienie robót zamiennych lub dodatkowych od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, może spowodować zmianę terminu realizacji Umowy oraz zmianę wysokości należnego wynagrodzenia na zasadach określonych w lit.e c) wystąpienie przestojów spowodowanych koniecznością usunięcia uszkodzeń istniejących sieci i urządzeń podziemnych, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej lub wstrzymanie wykonania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Stron umowy, może spowodować zmianę terminu realizacji Umowy oraz zmianę wysokości należnego wynagrodzenia d) wystąpienie Siły Wyższej uniemożliwiające realizację inwestycji może spowodować zmianę terminu realizacji Umowy oraz zmianę wysokości należnego wynagrodzenia e) wystąpienie okoliczności powodujących konieczność rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu robót realizowanych przez wykonawcę robót budowlanych w ramach inwestycji, o której mowa w § 2, przykładowo gdy z powodu błędu dokumentacji projektowej nie zachodzi konieczność ich wykonania. W takich przypadkach wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w § 3 zostanie pomniejszone przez zastosowanie procentu, o jaki zmniejszyła się wartość robót budowlanych. g) konieczność zmiany zakresu prac, wynikająca z wprowadzenia w dokumentach projektowych istotnych zmian w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, h) konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów administracji architektoniczno- budowlanej,


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.sltzn.edu.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe 40-086 Katowice, ul. Sokolska 26 pok. nr 3.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.01.2011 godzina 09:00, miejsce: Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe 40-086 Katowice, ul. Sokolska 26 pok. nr 3.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
tak


Katowice: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.


Numer ogłoszenia: 41855 - 2011; data zamieszczenia: 04.02.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 1896 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice, woj. śląskie, tel. 0-32 3511923, 3511922, faks 0-32 3511923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.54.00.00-5, 71.24.40.00-0, 71.54.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Inwestycji, {Dane ukryte}, 41-902 Bytom, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 139841,49 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  145000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  136568,29
  / Oferta z najwyższą ceną:
  228000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: ka@sltzn.katowice.pl
tel: 0-32 3511923, 3511922
fax: 0-32 3511923
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-01-13
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 189620110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-01-04
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.sltzn.edu.pl
Informacja dostępna pod: Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe 40-086 Katowice, ul. Sokolska 26 pok. nr 3
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
71540000-5 Usługi zarządzania budową
71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach Za Rejonowe Przedsiębiorstwo Inwestycji
Bytom
2011-02-04 145 000,00