Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie remontów chodników na terenie działania Delegatur Urzędu Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 190127 - 2011; data zamieszczenia: 12.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie remontów chodników na terenie działania Delegatur Urzędu Miasta Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
CZĘŚĆ 1: Wykonanie remontów chodników na drogach wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna CZĘŚĆ 2: Wykonanie remontów chodników na nieruchomościach niezabudowanych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna CZĘŚĆ 3: Wykonanie remontów chodników na nieruchomościach niezabudowanych na terenie działania Delegatury Łódź-Widzew CZĘŚĆ 4: Wykonanie remontów chodników na drogach wewnętrznych i nieruchomościach niezabudowanych na terenie działania Delegatury Łódź-Polesie CZĘŚĆ 5: Wykonanie remontów chodników na drogach wewnętrznych i nieruchomościach niezabudowanych na terenie działania Delegatury Łódź-Bałuty CZĘŚĆ 6: Wykonanie remontów chodników na drogach wewnętrznych i nieruchomościach niezabudowanych na terenie działania Delegatury Łódź-Śródmieście Zakres rzeczowy prac obejmuje w szczególności: 1)Rozebranie obrzeży trawnikowych, 2)Rozebranie krawężników betonowych, 3)Rozebranie chodników z płyt, 4)Rozebranie nawierzchni betonowej oraz bitumicznej, 5)Wykonanie podbudowy, 6)Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych oraz z kostki betonowej, 7)Ułożenie obrzeży trawnikowych, 8)Ułożenie krawężników betonowych, 9)Uzupełnienie nawierzchni bitumicznej, 10)Roboty awaryjne i interwencyjne. 11)Wykonanie innych robót opisanych w Specyfikacjach Technicznych oraz w przedmiarach robót,.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Wykonanie remontów chodników na terenie działania Delegatur Urzędu Miasta Łodzi, do 50% wartości zamówienia podstawowego.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.22-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie roboty budowlane polegające na budowie lub remoncie chodników o łącznej wartości min. 80 000 PLN (brutto) wraz z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, zobowiązany jest wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 100 000 PLN. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pok.6.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.07.2011 godzina 08:45, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pok.12.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Wykonanie remontów chodników na terenie działania Delegatur Urzędu Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 238419 - 2011; data zamieszczenia: 06.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 190127 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie remontów chodników na terenie działania Delegatur Urzędu Miasta Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakres rzeczowy prac obejmuje w szczególności: 1)Rozebranie obrzeży trawnikowych, 2)Rozebranie krawężników betonowych, 3)Rozebranie chodników z płyt, 4)Rozebranie nawierzchni betonowej oraz bitumicznej, 5)Wykonanie podbudowy, 6)Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych oraz z kostki betonowej, 7)Ułożenie obrzeży trawnikowych, 8)Ułożenie krawężników betonowych, 9)Uzupełnienie nawierzchni bitumicznej, 10) Roboty awaryjne i interwencyjne..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
3   


Nazwa:
Remont chodników na terenie objętym właściwością miejscową Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
10.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H.U. And-Mar Andrzej Chałat, ul.Racławicka 18, 95-060 Brzeziny, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 93711,04 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  54792,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  49713,88
  / Oferta z najwyższą ceną:
  90167,61


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Remont chodników na terenie objętym właściwością miejscową Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
13.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranzowe MON-BUD s.c. Bogusław Kapuściński, ul.Dębowskiego 7, 92-006 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 376350,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  219650,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  219650,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  356392,50


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Wykonanie remontów chodników na terenie działania Delegatur Urzędu Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 241037 - 2011; data zamieszczenia: 09.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 190127 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie remontów chodników na terenie działania Delegatur Urzędu Miasta Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakres rzeczowy prac obejmuje w szczególności:1)Rozebranie obrzeży trawnikowych, 2)Rozebranie krawężników betonowych, 3)Rozebranie chodników z płyt, 4) Rozebranie nawierzchni betonowej oraz bitumicznej, 5)Wykonanie podbudowy, 6)Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych oraz z kostki betonowej, 7)Ułożenie obrzeży trawnikowych, 8)Ułożenie krawężników betonowych, 9)Uzupełnienie nawierzchni bitumicznej, 10) Roboty awaryjne i interwencyjne...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Remont chodników na terenie objętym właściwością miejscową Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
11.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • WIBUD, ul.Przełajowa 4 m 253, 94-044 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 331639,17 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  161502,69


 • Oferta z najniższą ceną:
  161502,69
  / Oferta z najwyższą ceną:
  284134,92


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Remont chodników na terenie objętym właściwością miejscową Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
11.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum: Pol-Dróg Warszawa Sp. z o.o.-Lider Pol-Dróg Piła Sp. z o.o.- Partner, ul. Arkuszowa 7, 01-934 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 303963,31 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  152298,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  152298,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  276191,58


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Wykonanie remontów chodników na terenie działania Delegatur Urzędu Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 243549 - 2011; data zamieszczenia: 13.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 190127 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie remontów chodników na terenie działania Delegatur Urzędu Miasta Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakres rzeczowy prac obejmuje w szczególności:1)Rozebranie obrzeSy trawnikowych, 2)Rozebranie krawęSników betonowych, 3)Rozebranie chodników z płyt, 4) Rozebranie nawierzchni betonowej oraz bitumicznej, 5)Wykonanie podbudowy, 6)UłoSenie nawierzchni z płyt betonowych oraz z kostki betonowej, 7)UłoSenie obrzeSy trawnikowych, 8)UłoSenie krawęSników betonowych, 9)Uzupełnienie nawierzchni bitumicznej, 10) Roboty awaryjne i interwencyjne..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
6   


Nazwa:
Remont chodników na terenie objetym właściwością miejscową Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum: Pol-Dróg Warszawa Sp. z o.o.-Lider Pol-Dróg Piła Sp. z o.o.- Partner,, Arkuszowa 7, 01-934 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 121688,28 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  84804,03


 • Oferta z najniższą ceną:
  84804,03
  / Oferta z najwyższą ceną:
  154680,38


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Wykonanie remontów chodników na terenie działania Delegatur Urzędu Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 255559 - 2011; data zamieszczenia: 27.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 190127 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie remontów chodników na terenie działania Delegatur Urzędu Miasta Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakres rzeczowy prac obejmuje w szczególności:1)Rozebranie obrzeży trawnikowych, 2)Rozebranie krawężników betonowych, 3)Rozebranie chodników z płyt, 4) Rozebranie nawierzchni betonowej oraz bitumicznej, 5)Wykonanie podbudowy, 6)Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych oraz z kostki betonowej, 7)Ułożenie obrzeży trawnikowych, 8)Ułożenie krawężników betonowych, 9)Uzupełnienie nawierzchni bitumicznej, 10) Roboty awaryjne i interwencyjne....


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
4   


Nazwa:
Remont chodników na terenie objętym właściwością miejscowa Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe A.T.Z.-Albert Waśkiewicz, Krępa 158, Domaniewice 99-434, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 141758,25 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  103104,75


 • Oferta z najniższą ceną:
  103104,75
  / Oferta z najwyższą ceną:
  213294,30


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-07-27
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 19012720110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-07-12
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 126 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 6
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pok.6
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Remont chodników na terenie objętym właściwością miejscową Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew P.P.H.U. And-Mar Andrzej Chałat
ul.Racławicka 18, 95-060 Brzeziny, woj. łódzkie
2011-09-06 54 792,00
Remont chodników na terenie objętym właściwością miejscową Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty Przedsiębiorstwo Wielobranzowe MON-BUD s.c. Bogusław Kapuściński
ul.Dębowskiego 7, 92-006 Łódź, woj. łódzkie
2011-09-06 219 650,00
Remont chodników na terenie objętym właściwością miejscową Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna WIBUD
ul.Przełajowa 4 m 253, 94-044 Łódź, woj. łódzkie
2011-09-09 161 502,00
Remont chodników na terenie objętym właściwością miejscową Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna Konsorcjum: Pol-Dróg Warszawa Sp. z o.o.-Lider Pol-Dróg Piła Sp. z o.o.- Partner
ul. Arkuszowa 7, 01-934 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-09-09 152 298,00
Remont chodników na terenie objetym właściwością miejscową Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście Konsorcjum: Pol-Dróg Warszawa Sp. z o.o.-Lider Pol-Dróg Piła Sp. z o.o.- Partner,
Arkuszowa 7, 01-934 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-09-13 84 804,00
Remont chodników na terenie objętym właściwością miejscowa Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe A.T.Z.-Albert Waśkiewicz
Krępa 158, Domaniewice 99-434, woj. Polska
2011-09-27 103 104,00