Oświęcim: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę okienną z PCV w mieszkaniach komunalnych administrowanych przez ZBM Oświęcim.


Numer ogłoszenia: 190241 - 2010; data zamieszczenia: 16.07.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Mieszkalnych , ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8425615, faks 033 8424051.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zbm.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę okienną z PCV w mieszkaniach komunalnych administrowanych przez ZBM Oświęcim..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej drewnianej na PCV w mieszkaniach komunalnych administrowanych przez ZBM Oświęcim -ok.147,58 m2 /wg załącznika nr 1 SIWZ/. Na przedmiot zamówienia składa się wymiana : Okien jednodzielnych do 1,5 m2 - 2,81 m2 Okien dwudzielnych do 2,5 m2 - 63,04 m2 Okien trójdzielnych powyżej 2,5 m2 - 7,08 m2 Drzwi balkonowych jednoskrzydłowych - 6,14 m2 Drzwi balkonowych dwuskrzydłowych - 7,68 m2 Okien dwudzielnych do 2,5 m2 /z nawiewnikiem higrosterowanym - 16 szt. / - 33,95 m2 Okien dwudzielnych do 2,5 m2 /z nawiewnikiem higrosterowanym - 6 szt., zachować istniejący podział okna z lufcikiem - 17,52 m2 Okien dwudzielnych do 2,5 m2 /zachować istniejący podział okna z lufcikiem - 9,36 m2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacja stanowi załącznik nr 1,2,3 do SIWZ..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.42.11.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli z przepisów prawa wynika obowiązek posiadania takich uprawnień,


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj : w ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej 2 roboty podobne odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia;zał.nr 5 do SIWZ


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponują osobami do wykonania zamówienia tj. Wykonawca posiada pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, zatrudnia co najmniej 8 pracowników zdolnych do wykonania oraz 1 pracownika uprawnionego do pełnienia nadzoru nad wykonywanymi robotami;zal.nr 6


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
 • inne dokumenty

  atesty,deklaracje zgodności


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zbm.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zarząd Budynków Mieszkalnych, 32-600 Oświęcim,ul.Bema 12.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Budynków MIeszkalnych,32-602 Oświęcim,ul.Bema 12, pokój nr 3,.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Oświęcim: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w mieszkaniach komunalnych administrowanych przez ZBM Oświęcim.


Numer ogłoszenia: 227779 - 2010; data zamieszczenia: 23.08.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 190241 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8425615, faks 033 8424051.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w mieszkaniach komunalnych administrowanych przez ZBM Oświęcim..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej drewnianej na PCV w mieszkaniach komunalnych administrowanych przez ZBM Oświęcim -ok.147,58 m2 /wg załącznika nr 1 SIWZ/. Na przedmiot zamówienia składa się wymiana : Okien jednodzielnych do 1,5 m2 - 2,81 m2 Okien dwudzielnych do 2,5 m2 - 63,04 m2 Okien trójdzielnych powyżej 2,5 m2 - 7,08 m2 Drzwi balkonowych jednoskrzydłowych - 6,14 m2 Drzwi balkonowych dwuskrzydłowych - 7,68 m2 Okien dwudzielnych do 2,5 m2 /z nawiewnikiem higrosterowanym - 16 szt. / - 33,95 m2 Okien dwudzielnych do 2,5 m2 /z nawiewnikiem higrosterowanym - 6 szt., zachować istniejący podział okna z lufcikiem - 17,52 m2 Okien dwudzielnych do 2,5 m2 /zachować istniejący podział okna z lufcikiem - 9,36 m2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacja stanowi załącznik nr 1,2,3 do SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.42.11.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.08.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjne STOLPLAST Artur Malczyk, Elżbieta Malczyk Spółka jawna, {Dane ukryte}, 32-065 Krzeszowice, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 56914,23 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  44005,39


 • Oferta z najniższą ceną:
  44005,39
  / Oferta z najwyższą ceną:
  47540,53


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: zbm@zbm.pl
tel: 338 425 615
fax: 338 424 051
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-08-04
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 19024120100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-07-15
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 102 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zbm.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Budynków Mieszkalnych, 32-600 Oświęcim,ul.Bema 12
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w mieszkaniach komunalnych administrowanych przez ZBM Oświęcim. Przedsiębiorstwo Produkcyjne STOLPLAST Artur Malczyk, Elżbieta Malczyk Spółka jawna
Krzeszowice
2010-08-23 44 005,00