TI Tytuł PL-Swarzewo: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
ND Nr dokumentu 190488-2013
PD Data publikacji 12/06/2013
OJ Dz.U. S 112
TW Miejscowość SWARZEWO
AU Nazwa instytucji Spółka Wodno-Ściekowa „Swarzewo” w Swarzewie (PL)
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 09/06/2013
DT Termin 25/07/2013
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 44161410 - Rurociągi podmorskie
45252100 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45252200 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków
OC Pierwotny kod CPV 44161410 - Rurociągi podmorskie
45252100 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45252200 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków
RC Kod NUTS PL63
IA Adres internetowy (URL) www.sws-swarzewo.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

12/06/2013    S112    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Swarzewo: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

2013/S 112-190488

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Spółka Wodno-Ściekowa „Swarzewo” w Swarzewie
PL
ul. Władysławowska 84
Punkt kontaktowy: Swarzewo, ul. Władysławowska 84
Osoba do kontaktów: Mieczysław Antochowski
84-120 Swarzewo, Władysławowo
POLSKA
Tel.: +48 586741508
E-mail: przetargi@sws-swarzewo.pl
Faks: +48 586741569

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.sws-swarzewo.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Spółka Wodno - Ściekowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie robót budowlanych związanych z: Część 1 - rozbudową oczyszczalni ścieków w Swarzewie, Część 2 - rozbudową rurociągu zrzutowego z oczyszczalni ścieków w Swarzewie - część morska.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Swarzewo

Kod NUTS PL63

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zamówienia) składa się z dwóch części: Część 1 - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Swarzewie; Część 2 – rozbudowa rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie – część morska. Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu nr POIiŚ.01.01.00-00-322/12 „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck”.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ 1:
Wykonanie robót budowlanych związanych z: rozbudową oczyszczalni ścieków w Swarzewie.
1.1 W zakres robót budowlanych wchodzi kompletna realizacja przedsięwzięcia wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym oczyszczalni; zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Do zadań Wykonawcy należy także przeszkolenie pracowników, wykonanie dokumentacji powykonawczej, prowadzenie prób eksploatacyjnych oraz wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do użytkowania oczyszczalni, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem. Roboty budowlane muszą być prowadzone zgodnie z postanowieniami pozwoleń na budowę oraz nie mogą zakłócać normalnej pracy oczyszczalni i nie mogą pogarszać parametrów oczyszczania ścieków.
1.2 Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników i współpracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach Kontraktu. W zakresie Części 1 Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach Kontraktu dla obiektów odbieranych częściowo oraz szkolenie końcowe po odbiorze końcowym, lecz przed przejęciem do użytkowania. Szkolenia dotyczyć będą obsługi wszystkich urządzeń, zasad przeglądów i serwisowania, obsługi AKPiA oraz oprogramowania. Szkolenia i materiały będą opracowane i przekazane personelowi Zamawiającego w języku polskim. Wykonawca przeszkoli co najmniej 15 (słownie: piętnaście) osób wskazanych przez Zamawiającego, łączny czas trwania szkolenia 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych, miejsce szkoleń - oczyszczalnia ścieków w Swarzewie. Wykonawca przygotuje i dostarczy na 7 (słownie: siedem) dni przed każdym szkoleniem materiały szkoleniowe w ilości co najmniej 15 (słownie: piętnaście) kompletów i przekaże je uczestnikom szkolenia.
UWAGA:
Przedmiot niniejszego postępowania nie obejmuje budowy kanalizacji sanitarnej, wskazanej w dokumentacji budowlanej stanowiącej załącznik do SIWZ.
2. Szczegółowy opis części 1 przedmiotu zamówienia:
2.1 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Swarzewie w części ściekowej i osadowej. Zakres robót obejmuje budowę nowych obiektów, rozbudowę istniejących obiektów części ściekowej i osadowej wraz z wymianą wyposażenia technologicznego i zmianą funkcji technologicznych części istniejących obiektów. Przedmiotem zamówienia jest także dostosowanie oczyszczalni do aktualnie obowiązujących przepisów, ulepszenie procesu oczyszczania ścieków oraz zwiększenie aktualnej przepustowości do wymaganej przepustowości docelowej 18.100,00 m3/ dobę. Ponadto przedmiotem zamówienia jest zmniejszenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni oraz wytwarzanie biogazu na bazie fermentacji osadów pościekowych i odpadów dowożonych do oczyszczalni w ramach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i przemysłowych w ilości pozwalającej na jego energetyczne wykorzystanie (do celów grzewczych i produkcji energii elektrycznej), zwiększenie niezawodności przebiegu procesu technologicznego.
2.2 Szczegółowy zakres robót opisano w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załączniki do SIWZ.
2.3 Projekty budowlane wraz z planem zagospodarowania terenu zostały zatwierdzone decyzją pozwolenia na budowę wydaną przez Starostwo Powiatowe w Pucku z dnia 06 czerwca 2012 roku, numer AB/WL-6740/129/12/GP
Projekty budowlane mają charakter dokumentów formalnych, stanowią załączniki do pozwolenia na budowę, zatem wszelkie nazwy własne maszyn, urządzeń i materiałów oraz nazwy producentów opisane w projekcie budowlanym są niewiążące, mają one jedynie charakter informacyjny.
2.4 Zakres rzeczowy części 1 przedmiotu zamówienia obejmuje:
2.4.1 Oczyszczalnia ścieków: rozbudowa w celu zwiększenia jej przepustowości do wielkości
130.000,00 RLM (w roku 2015) z możliwością odbioru ścieków do 149.900,00 RLM w roku 2025 i dotrzymania aktualnie wymaganych parametrów jakości ścieków na wylocie.
WYKAZ OBIEKTÓW NOWOBUDOWANYCH
Osadniki wstępne z komorą KR1 – obiekty 02.1, 02.2
Zbiornik retencyjny z komorą KR3 i KR4 – obiekt 03.0
Reaktor SBR – obiekt 04.5
Stacja dmuchaw – obiekt 05.2
Osadniki wtórne i komora KR2 – obiekty 07.1, 07.2, 07.3, 07.4
Zagęszczacze osadu wstępnego – obiekty 10.1, 10.2
Stacja mechanicznego zagęszczania osadów – obiekt 12.0
Zbiornik mieszania osadów – obiekt 13.0
Budynek operacyjny przy WKF – obiekt 14.0
Zbiorniki WKF – obiekty – 15.1, 15.2 ( dojście technologiczne – obiekt 15.3)
Zbiorniki wyrównawcze osadu przefermentowanego z kanałem na przewody osadu – obiekty 16.1, 16.2
Stacja odwadniania osadów – obiekt 17.0
Boks magazynowy osadu odwodnionego – obiekt 17.1
Zbiornik odcieków – obiekt 19.0
Stacja dozowania związków węgla organicznego – obiekt 19.1
Pompownia piany –obiekt 19.2
Pompownia odcieków – obiekt 19.3
Zbiornik tłuszczy – obiekt 21.0
Separator tłuszczy – obiekt 21.1
Filtry – obiekty 22.1, 22.2, 22,3
Pompownia części pływających z osadników wstępnych – obiekt 24.0
Pompownia osadu z osadników wstępnych – obiekt 25.0
Pompownia części pływających z osadników wtórnych – obiekt 27.0
Pompownia osadu z osadników wtórnych z komorą KP1 – obiekt 28.0
Pompownia LKT – obiekt 31.0
Instalacja biogazu ( studnia z filtrem – obiekt 32.1, stacja odsiarczania – obiekt 32.2, stacja osuszania – obiekt 32.3, węzeł tłoczny – obiekt 32.4, zbiornik magazynowy biogazu – obiekt 32.5, pochodnia – obiekt 32.6 )
Budynek kotłowni kogeneracji i pasteryzacji – obiekt 33.0
Zespół chłodnic – obiekt 33.4
Kompostownia obiekt 34.0 - (zadaszona kompostownia pryzmowa – obiekt 34.1, odkryty plac dojrzewania osadu – obiekt 34.2, kontener procesowy i sterowania dla zadaszonej kompostowni – obiekt 34.3, składowisko słomy – obiekt 34.4, biofiltr dla zadaszonej kompostowni – obiekt 34.5, zadaszony plac kompostowania i suszenia skratek – obiekt 34.7, kontener procesowy i sterowania dla zadaszonego placu kompostowania skratek – obiekt 34.8, biofiltr dla zadaszonego placu kompostowni skratek – obiekt 34.11, stanowisko mycia maszyn – 34.12, plac manewrowy – obiekt 34.13)
Zbiorniki odpadów zielonych z komorą KR5 – obiekty 39.1, 39.2
Stacja odbioru i obróbki odpadów zielonych – obiekt 40.0
Plac na odpady zielone – obiekt 40.0
Punkt poboru wody pożarowej – PP ( element sieci wody technologicznej)
Hydrofornia – ZH (element sieci wodociągowej)
Komory pomiarowe – KP1, KP2
Przenośne toalety - WC
WYKAZ OBIEKTÓW PRZEBUDOWYWANYCH
Hala sitopiaskowników – przewód tłuszczy – obiekt 01.0
Reaktory SBR – obiekty 04.1, 04.2, 04.3, 04.4
Stacja dmuchaw – obiekt 05.1
Pompownia ścieków oczyszczonych – obiekt 06.0
Stawy biologiczne – obiekty 08.2, 08.3 ( zastawki regulacyjne – Z1, Z2 )
Pompownia wody technologicznej – obiekt 09.0
Zbiorniki wyrównawcze osadu nadmiernego z komorą pomiarową KP2
– obiekty 11.1, 11.2
Pompownia osadu nadmiernego – obiekt 20.0
Stacja dozowania soli żelaza – obiekt 23.0
Stacja trafo – obiekt 35.0
Pompownia ścieków w Pucku – obiekt 50.1
Pompownia ścieków we Władysławowie – obiekt 50.2
WYKAZ OBIEKTÓW LIKWIDOWANYCH
Zespół gospodarki osadowej i prasa taśmowa – obiekt 44.0
staw biologiczny Nr 1 – obiekt 08.1
pompownia przy stawie 08.1
Poletka osadowe– obiekt 37.0
SIECI
Sieci technologiczne
Sieć wody pitnej
Sieć wody technologicznej
Sieć kanalizacji deszczowej i drenaż
Sieć kanalizacji sanitarnej
Sieć dozodoryzacji
Sieć C.O i C.T.
Sieć kabli energetycznych i sterowniczych
DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU
Rozbiórki
Roboty ziemne
Nawierzchnie z kostki betonowej
Nawierzchnie z betonu asfaltowego
Nawierzchnie z betonu cementowego
Chodniki
APARATURA KONTROLNO – POMIAROWA i AUTOMATYKA
System sterowania i monitoringu oczyszczalni oraz przepompowni w Pucku i Władysławowie wraz z programem wizualizacji i programem procesowym należy wyposażyć w aparaturę kontrolno – pomiarową oraz urządzenia sterujące i wykonawcze automatyki umożliwiające:
- monitorowanie parametrów procesu technologicznego (przetworniki pomiarowe: ciśnienia, temperatury, poziomu, przepływu; sondy do pomiarów analitycznych i inne),
- sygnalizację stanu pracy armatury i urządzeń technologicznych i stanów alarmowych,
- sterowanie urządzeniami,
- detekcję dymu w pomieszczeniach (kotłownia) oraz (pomieszczenie kogeneracji) oraz lokalną i zdalną sygnalizację pożaru.
Wszystkie dane muszą być wizualizowane w stacjach operatorskich w pomieszczeniu dyspozytorni.
Na wypadek zaniku zasilania elektrycznego, poszczególne szafy systemu sterowania muszą być zasilane poprzez dedykowane zasilacze UPS
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Rozdzielnice
Instalacja siły i sterownicza
Instalacja oświetleniowa
Instalacja ekwipotencjalna
Instalacja odgromowa
ZIELEŃ
Roboty uprawowe
Roboty sadzeniowe
2.5 Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty stanowiące przedmiot zamówienia, licząc od daty Odbioru Końcowego Robót.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ 2:
Wykonanie robót budowlanych związanych z: rozbudową rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie – część morska.
3. Szczegółowy opis części 2 przedmiotu zamówienia:
3.1 Rozbudowa rurociągu zrzutowego ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Swarzewie w jego części morskiej polegająca na połączeniu istniejącego rurociągu z nowym odcinkiem oraz jego wydłużenie o ok. 1160,00 m - do wymaganej całkowitej długości części podmorskiej L = ok. 1417,00 m – zgodnie z wymogami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz z uwzględnieniem pozycji Global Positioning System (GPS) podanych w Pozwoleniu na układanie podmorskich rurociągów w obszarze morza terytorialnego nr 2/11 z dnia 13 maja 2011 roku oraz w Decyzji nr INZ/ZP-8310/2/2011/2013 z dnia 14.02.2013 r.
3.2 Zakres robót budowlanych realizowanych na odcinku od Władysławowa w głąb morza terytorialnego, obejmuje:
konstrukcję rozbudowywanego odcinka rurociągu zrzutowego,
roboty czerpalne i zasypowe związane z wykopem dla ułożenia rurociągu zrzutowego pod dnem morskim,
konstrukcję fundamentu pod dyfuzor rurociągu zrzutowego,
konstrukcję pływającego (uchylnego znaku nawigacyjnego ze światłem ostrzegawczym i znakiem kardynalnym północnym),
likwidację pozostałości po starym fundamencie dyfuzora oraz istniejącej stawy nawigacyjnej.
3.3 Szczegółowy zakres robót opisano w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ.
3.4 Projekty budowlane wraz z planem zagospodarowania terenu zostały zatwierdzone decyzją pozwolenia na budowę wydaną przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku z dnia 25 maja 2012 roku, numer WI-II.7840.1.225.173.2012.MKH
Projekty budowlane mają charakter dokumentów formalnych, stanowią załączniki do pozwolenia na budowę, zatem wszelkie nazwy własne maszyn, urządzeń i materiałów oraz nazwy producentów opisane w projekcie budowlanym są niewiążące, mają one jedynie charakter informacyjny.
3.5 Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty stanowiące przedmiot zamówienia, licząc od daty Odbioru Końcowego Robót.
DOTYCZY CZĘŚCI: 1, 2
4. Automatyka, osprzęt, armatura, oraz wszystkie urządzenia muszą pochodzić z bieżącej produkcji. Dostęp do wszystkich części zamiennych musi być zapewniony przynajmniej przez okres minimum 7 (słownie: siedmiu) lat od daty wydania Świadectwa Przejęcia.
5. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po rozbudowie i procesie budowy materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione i/lub magazynowane w sposób „przyjazny środowisku” (o ile jest to możliwe ponownie zostały użyte), co oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 poz. 21), a także postępować zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami.
5.1 Zgodnie z Art.18.1. ustawy o odpadach, każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia.
5.2 Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi.
5.3 Odzysk, o którym mowa w pkt. 5.2, polega w pierwszej kolejności na przygotowaniu odpadów przez ich posiadacza do ponownego użycia lub poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych - poddaniu innym procesom odzysku.
5.4 Przez recykling rozumie się także recykling organiczny polegający na obróbce tlenowej, w tym kompostowaniu, lub obróbce beztlenowej odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny.
5.5 Odpady, których poddanie odzyskowi nie było możliwe z przyczyn, o których mowa w pkt. 5.3, posiadacz odpadów jest obowiązany unieszkodliwiać.
5.6 Składowane powinny być wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn, o których mowa w pkt. 5.3.
5.7 Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku.
6. Zaplecze techniczne, biurowe, socjalne Wykonawca zorganizuje poza oczyszczalnią ścieków. Powierzchnie magazynowe dla materiałów, maszyn i urządzeń przewiduje się zlokalizować na terenie oczyszczalni ścieków oraz ewentualne wykonanie przyłączy i montaż licznika dla energii elektrycznej i wodomierza z terenu oczyszczalni ścieków w Swarzewie.
7.Wykonawca na własny koszt zlikwiduje plac budowy i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.
8. W przypadku uszkodzeń dróg dojazdowych na teren budowy spowodowanych przez pojazdy i inne maszyny samojezdne Wykonawcy, koszty napraw tych dróg poniesie Wykonawca.
9. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających ( dla każdej z części), o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 3 % (słownie: trzy procent) wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zgodnie z zamówieniem podstawowym.
10. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
11. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót, licząc od daty Odbioru Końcowego Robót, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
12.Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
13. Materiały pozostałe z rozbiórek stanowić będą własność Wykonawcy, za wyjątkiem złomu metalowego, który stanowić będzie własność Zamawiającego.
14. W zakres robót budowlanych wchodzi kompletna realizacja przez Wykonawcę robót budowlanych wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym, przeszkoleniem pracowników, wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz wykonaniem wszystkich innych prac koniecznych do użytkowania oczyszczalni, zgodnie z obowiązującym prawem oraz, określonym przez Zamawiającego, przeznaczeniem.
15. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Swarzewie (część1 przedmiotu zamówienia) oraz na rozbudowie rurociągu zrzutowego z oczyszczalni ścieków w Swarzewie (część 2 przedmiotu zamówienia) w sposób, który nie zakłóci jej normalnej pracy i zgodnie z postanowieniami pozwoleń na budowę.
16. Wykonawca zawrze na własny koszt i utrzyma w mocy przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR) obejmujące cały zakres niniejszej umowy. Szczegółowe warunki ubezpieczenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu na jego żądanie, w terminie 3 (słownie: trzy) dni od wystąpienia przez Zamawiającego z takim żądaniem.
Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie roboty budowlane i montażowe wraz ze wszystkimi materiałami przeznaczonymi do wbudowania lub zamontowania, sprzęt i zaplecze budowy, maszyny budowlane, mienie Zamawiającego oraz koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzeniem robót budowlanych objętych niniejszą umową.
Suma ubezpieczenia, o którym mowa powyżej, nie może być mniejsza niż:
dla CZĘŚCI 1:
- dla Robót budowlanych: połowa wartości Robót brutto,
- dla kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 1 000 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych),
- dla odpowiedzialności cywilnej 8 000 000,00 zł. (słownie: osiem milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia z sublimitem 1 000 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych), dla szkód środowiskowych i dla szkód spowodowanych przez pojazdy mechaniczne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC - 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych).
dla CZĘŚCI 2:
- dla Robót budowlanych: połowa wartości Robót brutto,
- dla kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy złotych),
- dla odpowiedzialności cywilnej 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia z sublimitem 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych), dla szkód środowiskowych i dla szkód spowodowanych przez pojazdy mechaniczne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC – 100. 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych).
W terminie przejęcia terenu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umów ubezpieczenia wraz z dowodami opłacenia składek oraz aktualnymi warunkami ogólnymi wydanymi przez ubezpieczyciela.
W przypadku rozłożenia zapłaty składki na raty Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu dowodów opłaty kolejnych rat w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty ich wymagalności.
Jeżeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartych umów ubezpieczenia, lub nie przedstawi w wymaganym terminie dowodu zapłaty składek, Zamawiający będzie upoważniony do zawarcia, na koszt Wykonawcy, stosownego ubezpieczenia wraz z możliwością potrącenia poniesionych z tego tytułu wydatków z wynagrodzenia (ceny) Wykonawcy, przysługującego na podstawie zawartej Umowy lub z ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.
Umowy ubezpieczenia zapewniać mają wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.
Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych.
17. Zamawiający wymaga realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z warunkami zawartymi we wzorach umów stanowiących integralną część SIWZ.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45252100, 45252200, 44161410

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zamówienie o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Szacunkowa wartość bez VAT: 77 946 410 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: rozbudowa oczyszczalni ścieków w Swarzewie.
1)Krótki opis
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ 1:
Wykonanie robót budowlanych związanych z: rozbudową oczyszczalni ścieków w Swarzewie.
1.1 W zakres robót budowlanych wchodzi kompletna realizacja przedsięwzięcia wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym oczyszczalni; zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Do zadań Wykonawcy należy także przeszkolenie pracowników, wykonanie dokumentacji powykonawczej, prowadzenie prób eksploatacyjnych oraz wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do użytkowania oczyszczalni, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem. Roboty budowlane muszą być prowadzone zgodnie z postanowieniami pozwoleń na budowę oraz nie mogą zakłócać normalnej pracy oczyszczalni i nie mogą pogarszać parametrów oczyszczania ścieków.
1.2 Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników i współpracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach Kontraktu. W zakresie Części 1 Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach Kontraktu dla obiektów odbieranych częściowo oraz szkolenie końcowe po odbiorze końcowym, lecz przed przejęciem do użytkowania. Szkolenia dotyczyć będą obsługi wszystkich urządzeń, zasad przeglądów i serwisowania, obsługi AKPiA oraz oprogramowania. Szkolenia i materiały będą opracowane i przekazane personelowi Zamawiającego w języku polskim. Wykonawca przeszkoli co najmniej 15 (słownie: piętnaście) osób wskazanych przez Zamawiającego, łączny czas trwania szkolenia 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych, miejsce szkoleń - oczyszczalnia ścieków w Swarzewie. Wykonawca przygotuje i dostarczy na 7 (słownie: siedem) dni przed każdym szkoleniem materiały szkoleniowe w ilości co najmniej 15 (słownie: piętnaście) kompletów i przekaże je uczestnikom szkolenia.
UWAGA:
Przedmiot niniejszego postępowania nie obejmuje budowy kanalizacji sanitarnej, wskazanej w dokumentacji budowlanej.
2. Szczegółowy opis części 1 przedmiotu zamówienia:
2.1 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Swarzewie w części ściekowej i osadowej. Zakres robót obejmuje budowę nowych obiektów, rozbudowę istniejących obiektów części ściekowej i osadowej wraz z wymianą wyposażenia technologicznego i zmianą funkcji technologicznych części istniejących obiektów. Przedmiotem zamówienia jest także dostosowanie oczyszczalni do aktualnie obowiązujących przepisów, ulepszenie procesu oczyszczania ścieków oraz zwiększenie aktualnej przepustowości do wymaganej przepustowości docelowej 18.100,00 m3/ dobę. Ponadto przedmiotem zamówienia jest zmniejszenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni oraz wytwarzanie biogazu na bazie fermentacji osadów pościekowych i odpadów dowożonych do oczyszczalni w ramach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i przemysłowych w ilości pozwalającej na jego energetyczne wykorzystanie (do celów grzewczych i produkcji energii elektrycznej), zwiększenie niezawodności przebiegu procesu technologicznego.
2.2 Szczegółowy zakres robót opisano w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załączniki do SIWZ.
2.3 Projekty budowlane wraz z planem zagospodarowania terenu zostały zatwierdzone decyzją pozwolenia na budowę wydaną przez Starostwo Powiatowe w Pucku z dnia 06 czerwca 2012 roku, numer AB/WL-6740/129/12/GP
Projekty budowlane mają charakter dokumentów formalnych, stanowią załączniki do pozwolenia na budowę, zatem wszelkie nazwy własne maszyn, urządzeń i materiałów oraz nazwy producentów opisane w projekcie budowlanym są niewiążące, mają one jedynie charakter informacyjny.
2.4 Zakres rzeczowy części 1 przedmiotu zamówienia obejmuje:
2.4.1 Oczyszczalnia ścieków: rozbudowa w celu zwiększenia jej przepustowości do wielkości
130.000,00 RLM (w roku 2015) z możliwością odbioru ścieków do 149.900,00 RLM w roku 2025 i dotrzymania aktualnie wymaganych parametrów jakości ścieków na wylocie.
WYKAZ OBIEKTÓW NOWOBUDOWANYCH
Osadniki wstępne z komorą KR1 – obiekty 02.1, 02.2
Zbiornik retencyjny z komorą KR3 i KR4 – obiekt 03.0
Reaktor SBR – obiekt 04.5
Stacja dmuchaw – obiekt 05.2
Osadniki wtórne i komora KR2 – obiekty 07.1, 07.2, 07.3, 07.4
Zagęszczacze osadu wstępnego – obiekty 10.1, 10.2
Stacja mechanicznego zagęszczania osadów – obiekt 12.0
Zbiornik mieszania osadów – obiekt 13.0
Budynek operacyjny przy WKF – obiekt 14.0
Zbiorniki WKF – obiekty – 15.1, 15.2 ( dojście technologiczne – obiekt 15.3)
Zbiorniki wyrównawcze osadu przefermentowanego z kanałem na przewody osadu – obiekty 16.1, 16.2
Stacja odwadniania osadów – obiekt 17.0
Boks magazynowy osadu odwodnionego – obiekt 17.1
Zbiornik odcieków – obiekt 19.0
Stacja dozowania związków węgla organicznego – obiekt 19.1
Pompownia piany –obiekt 19.2
Pompownia odcieków – obiekt 19.3
Zbiornik tłuszczy – obiekt 21.0
Separator tłuszczy – obiekt 21.1
Filtry – obiekty 22.1, 22.2, 22,3
Pompownia części pływających z osadników wstępnych – obiekt 24.0
Pompownia osadu z osadników wstępnych – obiekt 25.0
Pompownia części pływających z osadników wtórnych – obiekt 27.0
Pompownia osadu z osadników wtórnych z komorą KP1 – obiekt 28.0
Pompownia LKT – obiekt 31.0
Instalacja biogazu ( studnia z filtrem – obiekt 32.1, stacja odsiarczania – obiekt 32.2, stacja osuszania – obiekt 32.3, węzeł tłoczny – obiekt 32.4, zbiornik magazynowy biogazu – obiekt 32.5, pochodnia – obiekt 32.6 )
Budynek kotłowni kogeneracji i pasteryzacji – obiekt 33.0
Zespół chłodnic – obiekt 33.4
Kompostownia obiekt 34.0 - (zadaszona kompostownia pryzmowa – obiekt 34.1, odkryty plac dojrzewania osadu – obiekt 34.2, kontener procesowy i sterowania dla zadaszonej kompostowni – obiekt 34.3, składowisko słomy – obiekt 34.4, biofiltr dla zadaszonej kompostowni – obiekt 34.5, zadaszony plac kompostowania i suszenia skratek – obiekt 34.7, kontener procesowy i sterowania dla zadaszonego placu kompostowania skratek – obiekt 34.8, biofiltr dla zadaszonego placu kompostowni skratek – obiekt 34.11, stanowisko mycia maszyn – 34.12, plac manewrowy – obiekt 34.13)
Zbiorniki odpadów zielonych z komorą KR5 – obiekty 39.1, 39.2
Stacja odbioru i obróbki odpadów zielonych – obiekt 40.0
Plac na odpady zielone – obiekt 40.0
Punkt poboru wody pożarowej – PP ( element sieci wody technologicznej)
Hydrofornia – ZH (element sieci wodociągowej)
Komory pomiarowe – KP1, KP2
Przenośne toalety - WC
WYKAZ OBIEKTÓW PRZEBUDOWYWANYCH
Hala sitopiaskowników – przewód tłuszczy – obiekt 01.0
Reaktory SBR – obiekty 04.1, 04.2, 04.3, 04.4
Stacja dmuchaw – obiekt 05.1
Pompownia ścieków oczyszczonych – obiekt 06.0
Stawy biologiczne – obiekty 08.2, 08.3 ( zastawki regulacyjne – Z1, Z2 )
Pompownia wody technologicznej – obiekt 09.0
Zbiorniki wyrównawcze osadu nadmiernego z komorą pomiarową KP2
– obiekty 11.1, 11.2
Pompownia osadu nadmiernego – obiekt 20.0
Stacja dozowania soli żelaza – obiekt 23.0
Stacja trafo – obiekt 35.0
Pompownia ścieków w Pucku – obiekt 50.1
Pompownia ścieków we Władysławowie – obiekt 50.2
WYKAZ OBIEKTÓW LIKWIDOWANYCH
Zespół gospodarki osadowej i prasa taśmowa – obiekt 44.0
staw biologiczny Nr 1 – obiekt 08.1
pompownia przy stawie 08.1
Poletka osadowe– obiekt 37.0
SIECI
Sieci technologiczne
Sieć wody pitnej
Sieć wody technologicznej
Sieć kanalizacji deszczowej i drenaż
Sieć kanalizacji sanitarnej
Sieć dozodoryzacji
Sieć C.O i C.T.
Sieć kabli energetycznych i sterowniczych
DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU
Rozbiórki
Roboty ziemne
Nawierzchnie z kostki betonowej
Nawierzchnie z betonu asfaltowego
Nawierzchnie z betonu cementowego
Chodniki
APARATURA KONTROLNO – POMIAROWA i AUTOMATYKA
System sterowania i monitoringu oczyszczalni oraz przepompowni w Pucku i Władysławowie wraz z programem wizualizacji i programem procesowym należy wyposażyć w aparaturę kontrolno – pomiarową oraz urządzenia sterujące i wykonawcze automatyki umożliwiające:
- monitorowanie parametrów procesu technologicznego (przetworniki pomiarowe: ciśnienia, temperatury, poziomu, przepływu; sondy do pomiarów analitycznych i inne),
- sygnalizację stanu pracy armatury i urządzeń technologicznych i stanów alarmowych,
- sterowanie urządzeniami,
- detekcję dymu w pomieszczeniach (kotłownia) oraz (pomieszczenie kogeneracji) oraz lokalną i zdalną sygnalizację pożaru.
Wszystkie dane muszą być wizualizowane w stacjach operatorskich w pomieszczeniu dyspozytorni.
Na wypadek zaniku zasilania elektrycznego, poszczególne szafy systemu sterowania muszą być zasilane poprzez dedykowane zasilacze UPS
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Rozdzielnice
Instalacja siły i sterownicza
Instalacja oświetleniowa
Instalacja ekwipotencjalna
Instalacja odgromowa
ZIELEŃ
Roboty uprawowe
Roboty sadzeniowe
2.5 Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty stanowiące przedmiot zamówienia, licząc od daty Odbioru Końcowego Robót.
DOTYCZY CZĘŚCI: 1, 2
3. Automatyka, osprzęt, armatura, oraz wszystkie urządzenia muszą pochodzić z bieżącej produkcji. Dostęp do wszystkich części zamiennych musi być zapewniony przynajmniej przez okres minimum 7 (słownie: siedmiu) lat od daty wydania Świadectwa Przejęcia.
4. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po rozbudowie i procesie budowy materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione i/lub magazynowane w sposób „przyjazny środowisku” (o ile jest to możliwe ponownie zostały użyte), co oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 poz. 21), a także postępować zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami.
5.1 Zgodnie z Art.18.1. ustawy o odpadach, każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia.
5.2 Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi.
5.3 Odzysk, o którym mowa w pkt. 5.2, polega w pierwszej kolejności na przygotowaniu odpadów przez ich posiadacza do ponownego użycia lub poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych - poddaniu innym procesom odzysku.
5.4 Przez recykling rozumie się także recykling organiczny polegający na obróbce tlenowej, w tym kompostowaniu, lub obróbce beztlenowej odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny.
5.5 Odpady, których poddanie odzyskowi nie było możliwe z przyczyn, o których mowa w pkt. 5.3, posiadacz odpadów jest obowiązany unieszkodliwiać.
5.6 Składowane powinny być wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn, o których mowa w pkt. 5.3.
5.7 Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku.
6. Zaplecze techniczne, biurowe, socjalne Wykonawca zorganizuje poza oczyszczalnią ścieków. Powierzchnie magazynowe dla materiałów, maszyn i urządzeń przewiduje się zlokalizować na terenie oczyszczalni ścieków oraz ewentualne wykonanie przyłączy i montaż licznika dla energii elektrycznej i wodomierza z terenu oczyszczalni ścieków w Swarzewie.
7.Wykonawca na własny koszt zlikwiduje plac budowy i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.
8. W przypadku uszkodzeń dróg dojazdowych na teren budowy spowodowanych przez pojazdy i inne maszyny samojezdne Wykonawcy, koszty napraw tych dróg poniesie Wykonawca.
9. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających ( dla każdej z części), o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 3 % (słownie: trzy procent) wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zgodnie z zamówieniem podstawowym.
10. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
11. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót, licząc od daty Odbioru Końcowego Robót, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
12.Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
13. Materiały pozostałe z rozbiórek stanowić będą własność Wykonawcy, za wyjątkiem złomu metalowego, który stanowić będzie własność Zamawiającego.
14. W zakres robót budowlanych wchodzi kompletna realizacja przez Wykonawcę robót budowlanych wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym, przeszkoleniem pracowników, wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz wykonaniem wszystkich innych prac koniecznych do użytkowania oczyszczalni, zgodnie z obowiązującym prawem oraz, określonym przez Zamawiającego, przeznaczeniem.
15. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Swarzewie (część1 przedmiotu zamówienia) oraz na rozbudowie rurociągu zrzutowego z oczyszczalni ścieków w Swarzewie (część 2 przedmiotu zamówienia) w sposób, który nie zakłóci jej normalnej pracy i zgodnie z postanowieniami pozwoleń na budowę.
16. Wykonawca zawrze na własny koszt i utrzyma w mocy przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR) obejmujące cały zakres niniejszej umowy. Szczegółowe warunki ubezpieczenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu na jego żądanie, w terminie 3 (słownie: trzy) dni od wystąpienia przez Zamawiającego z takim żądaniem.
Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie roboty budowlane i montażowe wraz ze wszystkimi materiałami przeznaczonymi do wbudowania lub zamontowania, sprzęt i zaplecze budowy, maszyny budowlane, mienie Zamawiającego oraz koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzeniem robót budowlanych objętych niniejszą umową.
Suma ubezpieczenia, o którym mowa powyżej, nie może być mniejsza niż:
- dla Robót budowlanych: połowa wartości Robót brutto określonych w §23 ust. 2 niniejszej umowy,
- dla kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 1 000 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych),
- dla odpowiedzialności cywilnej 8 000 000,00 zł. (słownie: osiem milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia z sublimitem 1 000 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych), dla szkód środowiskowych i dla szkód spowodowanych przez pojazdy mechaniczne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC - 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych).
W terminie przejęcia terenu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umów ubezpieczenia wraz z dowodami opłacenia składek oraz aktualnymi warunkami ogólnymi wydanymi przez ubezpieczyciela.
W przypadku rozłożenia zapłaty składki na raty Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu dowodów opłaty kolejnych rat w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty ich wymagalności.
Jeżeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartych umów ubezpieczenia, lub nie przedstawi w wymaganym terminie dowodu zapłaty składek, Zamawiający będzie upoważniony do zawarcia, na koszt Wykonawcy, stosownego ubezpieczenia wraz z możliwością potrącenia poniesionych z tego tytułu wydatków z wynagrodzenia (ceny) Wykonawcy, przysługującego na podstawie zawartej Umowy lub z ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.
Umowy ubezpieczenia zapewniać mają wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.
Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych.
17. Zamawiający wymaga realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45252100, 45252200

3)Wielkość lub zakres
Zamówienie o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z
późn.zm.).
Szacunkowa wartość bez VAT: 72 790 917 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających ( dla każdej z części), o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 3 % (słownie: trzy procent) wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zgodnie z zamówieniem podstawowym.
2) Terminy wykonania zamówienia:
a) Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia: data podpisania Umowy,
b) Wymagany termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 30 czerwca 2015 r. wliczając uprzednie przeprowadzenie odbioru końcowego, złożenie kompletnych dokumentów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, oraz zawiadomienie o zakończeniu budowy właściwe organy, jeżeli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa;
Za termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia rozumie się termin wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia wraz ze złożeniem kompletnych dokumentów i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, potwierdzony przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu w Protokole Odbioru Końcowego Robót.
Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej na 15 (słownie: piętnaście) dni przed terminem zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz wszystkie inne niezbędne dokumenty, uzyskane przez Wykonawcę Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane.
Zamawiający przekaże Wykonawcy na jego pisemne żądanie teren budowy, nie później niż w terminie 7 (słownie: siedem) dni od daty złożenia żądania, jednak nie wcześniej niż:
- w dniu, w którym ubezpieczenia, o których mowa w ppkt. 6), będą zawarte i opłacone, a dowód ich zawarcia i opłacenia zostanie dostarczony Zamawiającemu,
- w dniu, w którym strony uzgodnią treść Harmonogramu rzeczowo - finansowego,
- w dniu, w którym Wykonawca przekaże uzgodniony projekt organizacji robót z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu,
Zamawiający przekaże Wykonawcy Dokumentację projektową, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), Dziennik Budowy i Decyzję o pozwoleniu na budowę nie później niż w dniu przekazania terenu budowy.
6) Wykonawca zawrze na własny koszt i utrzyma w mocy przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR) obejmujące cały zakres niniejszej umowy. Szczegółowe warunki ubezpieczenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu na jego żądanie, w terminie 3 (słownie: trzy) dni od wystąpienia przez Zamawiającego z takim żądaniem.
Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie roboty budowlane i montażowe wraz ze wszystkimi materiałami przeznaczonymi do wbudowania lub zamontowania, sprzęt i zaplecze budowy, maszyny budowlane, mienie Zamawiającego oraz koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzeniem robót budowlanych objętych niniejszą umową.
Suma ubezpieczenia, o którym mowa powyżej, nie może być mniejsza niż:
- dla Robót budowlanych: połowa wartości Robót brutto,
- dla kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 1 000 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych),
- dla odpowiedzialności cywilnej 8 000 000,00 zł. (słownie: osiem milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia z sublimitem 1 000 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych), dla szkód środowiskowych i dla szkód spowodowanych przez pojazdy mechaniczne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC - 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych)
Część nr: 2 Nazwa: Rozbudowa rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie
1)Krótki opis
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ 2:
Wykonanie robót budowlanych związanych z: rozbudową rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie – część morska.
1. Szczegółowy opis części 2 przedmiotu zamówienia:
1.1 Rozbudowa rurociągu zrzutowego ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Swarzewie w jego części morskiej polegająca na połączeniu istniejącego rurociągu z nowym odcinkiem oraz jego wydłużenie o ok. 1160,00 m - do wymaganej całkowitej długości części podmorskiej L = ok. 1417,00 m – zgodnie z wymogami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz z uwzględnieniem pozycji Global Positioning System (GPS) podanych w Pozwoleniu na układanie podmorskich rurociągów w obszarze morza terytorialnego nr 2/11 z dnia 13 maja 2011 roku oraz w Decyzji nr INZ/ZP-8310/2/2011/2013 z dnia 14.02.2013 r.
1.2 Zakres robót budowlanych realizowanych na odcinku od Władysławowa w głąb morza terytorialnego, obejmuje:
konstrukcję rozbudowywanego odcinka rurociągu zrzutowego,
roboty czerpalne i zasypowe związane z wykopem dla ułożenia rurociągu zrzutowego pod dnem morskim,
konstrukcję fundamentu pod dyfuzor rurociągu zrzutowego,
konstrukcję pływającego (uchylnego znaku nawigacyjnego ze światłem ostrzegawczym i znakiem kardynalnym północnym),
likwidację pozostałości po starym fundamencie dyfuzora oraz istniejącej stawy nawigacyjnej.
1.3 Szczegółowy zakres robót opisano w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ.
1.4 Projekty budowlane wraz z planem zagospodarowania terenu zostały zatwierdzone decyzją pozwolenia na budowę wydaną przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku z dnia 25 maja 2012 roku, numer WI-II.7840.1.225.173.2012.MKH
Projekty budowlane mają charakter dokumentów formalnych, stanowią załączniki do pozwolenia na budowę, zatem wszelkie nazwy własne maszyn, urządzeń i materiałów oraz nazwy producentów opisane w projekcie budowlanym są niewiążące, mają one jedynie charakter informacyjny.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty stanowiące przedmiot zamówienia, licząc od daty Odbioru Końcowego Robót.
3. Automatyka, osprzęt, armatura, oraz wszystkie urządzenia muszą pochodzić z bieżącej produkcji. Dostęp do wszystkich części zamiennych musi być zapewniony przynajmniej przez okres minimum 7 (słownie: siedmiu) lat od daty wydania Świadectwa Przejęcia.
4. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po rozbudowie i procesie budowy materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione i/lub magazynowane w sposób „przyjazny środowisku” (o ile jest to możliwe ponownie zostały użyte), co oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 poz. 21), a także postępować zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami.
5.1 Zgodnie z Art.18.1. ustawy o odpadach, każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia.
5.2 Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi.
5.3 Odzysk, o którym mowa w pkt. 5.2, polega w pierwszej kolejności na przygotowaniu odpadów przez ich posiadacza do ponownego użycia lub poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych - poddaniu innym procesom odzysku.
5.4 Przez recykling rozumie się także recykling organiczny polegający na obróbce tlenowej, w tym kompostowaniu, lub obróbce beztlenowej odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny.
5.5 Odpady, których poddanie odzyskowi nie było możliwe z przyczyn, o których mowa w pkt. 5.3, posiadacz odpadów jest obowiązany unieszkodliwiać.
5.6 Składowane powinny być wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn, o których mowa w pkt. 5.3.
5.7 Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku.
6. Zaplecze techniczne, biurowe, socjalne Wykonawca zorganizuje poza oczyszczalnią ścieków. Powierzchnie magazynowe dla materiałów, maszyn i urządzeń przewiduje się zlokalizować na terenie oczyszczalni ścieków oraz ewentualne wykonanie przyłączy i montaż licznika dla energii elektrycznej i wodomierza z terenu oczyszczalni ścieków w Swarzewie.
7.Wykonawca na własny koszt zlikwiduje plac budowy i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.
8. W przypadku uszkodzeń dróg dojazdowych na teren budowy spowodowanych przez pojazdy i inne maszyny samojezdne Wykonawcy, koszty napraw tych dróg poniesie Wykonawca.
9. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających ( dla każdej z części), o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 3 % (słownie: trzy procent) wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zgodnie z zamówieniem podstawowym.
10. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
11. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót, licząc od daty Odbioru Końcowego Robót, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
12.Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
13. Materiały pozostałe z rozbiórek stanowić będą własność Wykonawcy, za wyjątkiem złomu metalowego, który stanowić będzie własność Zamawiającego.
14. W zakres robót budowlanych wchodzi kompletna realizacja przez Wykonawcę robót budowlanych wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym, przeszkoleniem pracowników, wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz wykonaniem wszystkich innych prac koniecznych do użytkowania oczyszczalni, zgodnie z obowiązującym prawem oraz, określonym przez Zamawiającego, przeznaczeniem.
15. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Swarzewie (część1 przedmiotu zamówienia) oraz na rozbudowie rurociągu zrzutowego z oczyszczalni ścieków w Swarzewie (część 2 przedmiotu zamówienia) w sposób, który nie zakłóci jej normalnej pracy i zgodnie z postanowieniami pozwoleń na budowę.
16. Wykonawca zawrze na własny koszt i utrzyma w mocy przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR) obejmujące cały zakres niniejszej umowy. Szczegółowe warunki ubezpieczenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu na jego żądanie, w terminie 3 (słownie: trzy) dni od wystąpienia przez Zamawiającego z takim żądaniem.
Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie roboty budowlane i montażowe wraz ze wszystkimi materiałami przeznaczonymi do wbudowania lub zamontowania, sprzęt i zaplecze budowy, maszyny budowlane, mienie Zamawiającego oraz koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzeniem robót budowlanych objętych niniejszą umową.
Suma ubezpieczenia, o którym mowa powyżej, nie może być mniejsza niż:
- dla Robót budowlanych: połowa wartości Robót brutto,
- dla kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy złotych),
- dla odpowiedzialności cywilnej 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia z sublimitem 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych), dla szkód środowiskowych i dla szkód spowodowanych przez pojazdy mechaniczne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC – 100. 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych).
W terminie przejęcia terenu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umów ubezpieczenia wraz z dowodami opłacenia składek oraz aktualnymi warunkami ogólnymi wydanymi przez ubezpieczyciela.
W przypadku rozłożenia zapłaty składki na raty Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu dowodów opłaty kolejnych rat w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty ich wymagalności.
Jeżeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartych umów ubezpieczenia, lub nie przedstawi w wymaganym terminie dowodu zapłaty składek, Zamawiający będzie upoważniony do zawarcia, na koszt Wykonawcy, stosownego ubezpieczenia wraz z możliwością potrącenia poniesionych z tego tytułu wydatków z wynagrodzenia (ceny) Wykonawcy, przysługującego na podstawie zawartej Umowy lub z ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.
Umowy ubezpieczenia zapewniać mają wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.
Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych.
17. Zamawiający wymaga realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44161410

3)Wielkość lub zakres
Zamówienie o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.).
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 155 493 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających ( dla każdej z części), o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 3 % (słownie: trzy procent) wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zgodnie z zamówieniem podstawowym.
2) Terminy wykonania zamówienia:
a) Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia: data podpisania umowy,
b) Wymagany termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 30 czerwca 2015 r. wliczając uprzednie przeprowadzenie odbioru końcowego, złożenie kompletnych dokumentów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, oraz zawiadomienie o zakończeniu budowy właściwe organy, jeżeli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa;
Za termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia rozumie się termin wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia wraz ze złożeniem kompletnych dokumentów i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, potwierdzony przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu w Protokole Odbioru Końcowego Robót.
Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej na 15 (słownie: piętnaście) dni przed terminem zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz wszystkie inne niezbędne dokumenty, uzyskane przez Wykonawcę Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane.
Zamawiający przekaże Wykonawcy na jego pisemne żądanie teren budowy, nie później niż w terminie 7 (słownie: siedem) dni od daty złożenia żądania, jednak nie wcześniej niż:
- w dniu, w którym ubezpieczenia, o których mowa w ppkt. 6), będą zawarte i opłacone, a dowód ich zawarcia i opłacenia zostanie dostarczony Zamawiającemu,
- w dniu, w którym strony uzgodnią treść Harmonogramu rzeczowo - finansowego,
- w dniu, w którym Wykonawca przekaże uzgodniony projekt organizacji robót z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu,
Zamawiający przekaże Wykonawcy Dokumentację projektową, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), Dziennik Budowy i Decyzję o pozwoleniu na budowę nie później niż w dniu przekazania terenu budowy.
6) Wykonawca zawrze na własny koszt i utrzyma w mocy przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR) obejmujące cały zakres niniejszej umowy. Szczegółowe warunki ubezpieczenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu na jego żądanie, w terminie 3 (słownie: trzy) dni od wystąpienia przez Zamawiającego z takim żądaniem.
Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie roboty budowlane i montażowe wraz ze wszystkimi materiałami przeznaczonymi do wbudowania lub zamontowania, sprzęt i zaplecze budowy, maszyny budowlane, mienie Zamawiającego oraz koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzeniem robót budowlanych objętych niniejszą umową.
Suma ubezpieczenia, o którym mowa powyżej, nie może być mniejsza niż:
- dla Robót budowlanych: połowa wartości Robót brutto,
- dla kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy złotych),
- dla odpowiedzialności cywilnej 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia z sublimitem 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych), dla szkód środowiskowych i dla szkód spowodowanych przez pojazdy mechaniczne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC – 100. 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
A.
1.Wysokość wadium:
1.1 Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
a) w przypadku złożenia jednej oferty częściowej w CZĘŚCI 1: 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych.).
b) w przypadku złożenia jednej oferty częściowej w CZĘŚCI 2 : 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).
c) w przypadku oferty obejmującej cały przedmiot niniejszego postępowania (opisany w: CZĘŚĆ 1 i CZĘŚĆ 2) : 1 100 000 PLN (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych).
1.2 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
2. Formy wniesienia wadium :
2.1 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach :
a/ pieniądzu (w formie przelewu) - na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Krokowej
71 8349 0002 0030 3260 2000 0070
z opisem: „ wadium-przetarg nieograniczony – (wskazać nazwę i nr części przedmiotu zamówienia) - znak: POIiŚ/ZP/2/2013/01”
b/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ( poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym)
c/ gwarancjach bankowych
d/ gwarancjach ubezpieczeniowych
e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 1158 z późn.zm.).
2.2 Wadium winno być ważne przez okres związania ofertą.
3. Zwrot wadium:
3.1 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
UWAGA: Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 3.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia wadium
w terminie określonym przez Zamawiającego.
3.2 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3.3 Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert
3.4 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
3.5 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złoży dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówien publicznych lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
3.6 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art.46 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a/ odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b/ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
c/ nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
B.
1. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5% (słownie: pięć procent) ceny - w poszczególnych CZĘŚCIACH.
2. Kwota stanowiąca zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesiona przez Wykonawcę w terminie poprzedzającym podpisanie umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione (wg wyboru Wykonawcy) w jednej lub w kilku z następujących form:
a/ pieniądzu,
b/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ( zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym) ,
c/ gwarancjach bankowych,
d/ gwarancjach ubezpieczeniowych,
e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
W przypadku wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniądza - należy je wpłacić przelewem ( wyłącznie) na następujący rachunek bankowy Zamawiającego :
Bank Spółdzielczy w Krokowej
71 8349 0002 0030 3260 2000 0070
z opisem: (wskazać nazwę i nr. Części) - zabezpieczenie należytego wykonania umowy”
4. Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy - stanowiąca 70% (słownie: siedemdziesiąt procent) jego wartości - zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, pozostała część - w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent) jego wartości - zostanie zwrócona nie później niż w 15 (słownie: piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi za wady przedmiotu umowy.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniądza ( przelewem) – Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym . Zamawiający zwróci zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 3. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
7. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wskazanych w art. 148 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za zgodą Zamawiającego – Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form o których mowa w art. 148 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych . Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Płatności w PLN. Termin płatności 30 dni od daty złożenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać łącznie warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Warunek dotyczący niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać samodzielnie.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani dołączyć:
A) dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii;
B) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt III.2.1) ppkt. 1.2 lit. b) – g). Pozostałe składane są wspólnie.
3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza – Zamawiający będzie żądać – przed podpisaniem umowy – umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: DOTYCZY CZĘŚCI 1 i 2
1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.2 W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
a. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
b. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
e. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4 – 8, 10, 11 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
UWAGA:
Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
f. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
g. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych [ tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. Nr 50, poz.331 z późn.zm.) ] albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
1.3 Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu [wskazanych w pkt. III.2.2 i /lub III.2.3], polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ppkt.1.2 lit. a-f. Zapisy ppkt. 1.8 i ppkt. 1.9 stosuje się odpowiednio.
1.4 Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego
w jednej z następujących form:
- oryginały
- kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
(osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii).
1.5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty
1.6 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości .
1.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.
1.8 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zamiast dokumentów wskazanych w pkt.1.2 lit. b, c, d, f – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zamiast dokumentów wskazanych w pkt.1.2 lit. e - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.9 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów (wskazanych w pkt. 1.8), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia pkt. 1.8 stosuje się odpowiednio.
1.10 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pppkt. 7.1, pppkt. 7.2, pppkt. 7.3 oraz pppkt. 7.4 – Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
a. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
b. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
UWAGA:
b.1 Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu, podając datę i kurs.
b.2 Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
b.3 Do zobowiązania, o którym mowa w ppkt. 1 lit. b.2 Wykonawca powinien załączyć dokumenty niezbędne do oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Dokumenty te powinny jednoznacznie określać: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
b.4 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pppkt. 7.1 i/lub 7.3, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga się przedłożenia dokumentu, o którym mowa w ppkt. 1 lit. b, dotyczącego tych podmiotów.
c. części sprawozdania finansowego tj. rachunku zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o tej części sprawozdania finansowego, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów ( np. PIT) określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
UWAGA:
c.1 Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu, podając datę i kurs.
c.2 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument ( np. PIT), który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku
2. Przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnianiu warunku będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3.Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego
w jednej z następujących form:
- oryginały
- kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
(osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii).
UWAGA:
Oświadczenie wskazane w ppkt. 1 lit. a Wykonawcy zobowiązani są złożyć wyłącznie w oryginale.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty
5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości .
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej zgodnie z art. 22 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy. którzy spełniają następujące warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
DOTYCZY CZĘŚCI 1:
7.1. Wykonawca musi posiadać środki finansowe w wysokości minimum 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych), lub posiadać zdolność kredytową w wysokości minimum 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych).
UWAGA:
a. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną CZĘŚĆ, wysokość środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy nie może być mniejsza niż suma wartości kwot określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych CZĘŚCI, na które Wykonawca składa ofertę.
b. Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń wskazanych w ppkt. 1 lit. a, b wg formuły „spełnia/nie spełnia”.
7.2. Wykonawca osiągnął średnioroczny przychód netto ze sprzedaży w wysokości minimum 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów), za ostanie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
UWAGA:
a. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną CZĘŚĆ, średnioroczny przychód netto nie może być mniejszy niż suma wartości kwot określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych CZĘŚCI, na które Wykonawca składa ofertę.
b. Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń wskazanych w ppkt. 1 lit. a, c wg formuły „spełnia/nie spełnia”.
DOTYCZY CZĘŚCI 2:
7.3. Wykonawca musi posiadać środki finansowe w wysokości minimum 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), lub posiadać zdolność kredytową w wysokości minimum 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).
UWAGA:
a. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną CZĘŚĆ, wysokość środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy nie może być mniejsza niż suma wartości kwot określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych CZĘŚCI, na które Wykonawca składa ofertę.
b. Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń wskazanych w ppkt. 1 lit. a, b wg formuły „spełnia/nie spełnia”.
7.4. Wykonawca osiągnął średnioroczny przychód netto ze sprzedaży w wysokości minimum 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), za ostanie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
UWAGA:
a. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną CZĘŚĆ, średnioroczny przychód netto nie może być mniejszy niż suma wartości kwot określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych CZĘŚCI, na które Wykonawca składa ofertę.
b. Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń wskazanych w ppkt. 1 lit. a, c wg formuły „spełnia/nie spełnia”
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 1.8 oraz pkt. 1.9 –Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
a. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
b. wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
UWAGA:
b.1 Rodzaj (przedmiot) wykazanych robót należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku określonego w warunkach udziału w postepowaniu.
b.2 Wśród robót budowlanych, potwierdzonych dowodami, powinny się znaleźć roboty budowlane potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ppkt. 1.8.
b.3 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
b.4 Do zobowiązania, o którym mowa w ppkt. 1.1 lit. b.3 Wykonawca powinien załączyć dokumenty niezbędne do oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Dokumenty te powinny jednoznacznie określać: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
b.5 Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego dla wartości robót należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu, podając datę i kurs.
b.6 W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy załączyć jeden wspólny wykaz robót budowlanych.
c. dowodów dotyczących najważniejszych robót wskazanych w wykazie robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
UWAGA:
c.1 Dowodami, o których mowa powyżej, są:
- poświadczenie;
- inne dokumenty– jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w tiret 1.
c.2 W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w ppkt. 1.1 lit. b, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ppkt. 1.1 lit.c.1.
c.3 Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa w ppkt. 1.1 lit. c.1, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 20013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
d. oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy robót budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
UWAGA:
d.1Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
d.2 Do zobowiązania, o którym mowa w ppkt. 1.1 lit. d.1 Wykonawca powinien załączyć dokumenty niezbędne do oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Dokumenty te powinny jednoznacznie określać: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
e. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
UWAGA:
e.1 W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy złożyć jeden wspólny wykaz osób.
e.2 Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego dla wartości robót należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu, podając datę i kurs.
e.3 Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. .
e.4 Do zobowiązania, o którym mowa w ppkt. 1.1 lit. e.3 Wykonawca powinien załączyć dokumenty niezbędne do oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Dokumenty te powinny jednoznacznie określać: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
f. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
UWAGA:
f.1 Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
f.2 Do zobowiązania, o którym mowa w ppkt. 1.1 lit. f.1 Wykonawca powinien załączyć dokumenty niezbędne do oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Dokumenty te powinny jednoznacznie określać: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
1.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie wskazane w ppkt.1.1 lit. a. oraz dokumenty wskazane w ppkt. 1.1 lit. b, c, d, e, f składane są wspólnie.
1.3 Przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnianiu warunku np. liczba zatrudnionych pracowników, będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.4 Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego w jednej z następujących form:
- oryginały
- kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
(osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii).
UWAGA:
Oświadczenie wskazane w ppkt. 1.1 lit. a Wykonawcy zobowiązani są złożyć wyłącznie w oryginale.
1.5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty
1.6 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości .
1.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z art.22 ust 1 pkt. 2-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.8 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy. którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
DOTYCZY CZĘŚCI 1:
co najmniej 1 (słownie: jedną) robotę budowlaną polegającą na realizacji inwestycji odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj budowie i/lub rozbudowie oczyszczalni ścieków, wydajność budowanej/ modernizowanej oczyszczalni winna wynosić minimum Qśr.d. 8.000,00 m³/d (słownie: osiem tysięcy m³/d) i wartości minimum 25.000.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) netto.
UWAGA:
a. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót budowlanych o mniejszym zakresie (wartości) dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.
b. Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń wskazanych w ppkt. 1.1 lit. a, b, c wg formuły „spełnia/nie spełnia”.
DOTYCZY CZĘŚCI 2:
co najmniej 1 (słownie: jedną) robotę budowlaną polegającą na realizacji inwestycji odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. wykonanie robót hydrotechnicznych w zakresie budowy rurociągów pod dnem morskim lub dnem oceanu, o długości minimum 300,00 (słownie: trzystu) metrów bieżących i wartości inwestycji minimum 1.000.000,00 złotych ( słownie: jeden milion złotych) netto.
UWAGA:
a. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót budowlanych o mniejszym zakresie (wartości) dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.
b. Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń wskazanych w ppkt. 1.1 lit. a, b, c wg formuły „spełnia/nie spełnia”.
1.9 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy. którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem:
DOTYCZY CZĘŚCI 1:
a) wystarczającą kadrą techniczną w celu realizacji zamówienia tj. wykaże się zatrudnianiem minimum 20 osób średniorocznie w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy w tym okresie,
b) zapewni przy realizacji zamówienia udział kadry inżynieryjnej i technicznej posiadających doświadczenie zawodowe lub uprawnienia niezbędne do kierowania robotami budowlanymi w tym:
- 1 osobą na stanowisko Kierownika Kontraktu posiadającą co najmniej 3-letnie (słownie: trzy) doświadczenie zawodowe, w tym pełnił funkcję kierownika kontraktu, na co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym, związanym z budową lub rozbudową lub modernizacją oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) brutto. Osoba wskazana na powyższe stanowisko musi posiadać znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie bądź dysponować własnym staraniem i na własny koszt osobą zapewniającą stałe i biegłe tłumaczenie na język polski;
- 1 osobą na stanowisko Kierownika Budowy posiadającą wyższe wykształcenie techniczne oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, co najmniej 3-letnie (słownie: trzy) doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Budowy, w tym budowę, rozbudowę bądź modernizację minimum 1 (słownie: jednej) oczyszczalni ścieków mechaniczno - biologicznej, o przepustowości co najmniej Qśr.d 8.000,00 m³/d (słownie: osiem tysięcy m³/d). Osoba wskazana na powyższe stanowisko musi posiadać znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie bądź dysponować własnym staraniem i na własny koszt osobą zapewniającą stałe i biegłe tłumaczenie na język polski;
- 1 osobą na stanowisko Kierownika Robót Instalacyjnych, posiadającą wyższe wykształcenie techniczne oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą co najmniej 3-letnie (słownie: trzyletnie) doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Instalacyjnych w tym budowę, rozbudowę bądź modernizację minimum 1 oczyszczalni ścieków, mechaniczno - biologicznej, o przepustowości, co najmniej Qśr.d 8.000,00 m³/d (słownie: osiem tysięcy m³/d). Osoba wskazana na powyższe stanowisko musi posiadać znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie bądź dysponować własnym staraniem i na własny koszt osobą zapewniającą stałe i biegłe tłumaczenie na język polski;
- 1 osobą na stanowisko Kierownika Robót Elektrycznych i AKPiA, posiadającą wyższe wykształcenie techniczne oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Budowy, lub Kierownika Robót Elektrycznych, posiadającą znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie bądź dysponującą własnym staraniem i na własny koszt osobą zapewniającą stałe i biegłe tłumaczenie na język polski;
- 1 osobą na stanowisku Technologa / Kierownik Rozruchu posiadającą wykształcenie wyższe, co najmniej 2 (słownie: dwu) letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku technologa oczyszczalni ścieków ścieków mechaniczno – biologicznej z zamkniętymi komorami fermentacyjnymi, o przepustowości co najmniej Qśr.d 8.000,00 m³/d (słownie: osiem tysięcy m³/d),lub doświadczenie związane z, co najmniej jednym rozruchem technologicznym oczyszczalni ścieków mechaniczno – biologicznej z zamkniętymi komorami fermentacyjnymi, o przepustowości co najmniej Qśr.d 8.000,00 m³/d (słownie: osiem tysięcy m³/d),
- jedną osobą na stanowisku Kierownika Robót Drogowych, posiadającą wykształcenie wyższe oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania drogowymi robotami budowlanymi, pełniała funkcję kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym .
UWAGA:
a. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część:
- liczba osób zatrudnianych średniorocznie przez Wykonawcę - nie może być mniejsza niż wymagana liczba osób zatrudnianych średniorocznie przez Wykonawcę określona przez Zamawiającego dla CZĘŚCI 1,
- kadra inżynieryjna i techniczna posiadająca doświadczenie zawodowe lub uprawnienia niezbędne do kierowania robotami budowlanymi musi odpowiadać kadrze inżynieryjnej i technicznej określonej przez Zamawiającego dla CZĘŚCI 1 i CZĘŚCI 2.
b. Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 63 poz. 394 ): w przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład kadry kierowniczej, która nie zna języka polskiego, Wykonawca powinien zapewnić tłumacza.
c. Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk kierownika budowy i kierowników robót, jeżeli osoba będzie posiadała wymagane przez Zamawiającego doświadczenie i kwalifikacje.
Zamawiający nie dopuszcza do łączenia stanowisk Kierownika Kontraktu z innymi stanowiskami.
d. Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń wskazanych w ppkt. 1.1 lit. a, d, e, f wg formuły „spełnia/nie spełnia”
DOTYCZY CZĘŚCI 2:
a) wystarczającą kadrą techniczną w celu realizacji zamówienia tj. wykaże się zatrudnianiem minimum 10 osób średniorocznie w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy w tym okresie,
b) zapewni przy realizacji zamówienia udział kadry inżynieryjnej i technicznej posiadających doświadczenie zawodowe lub uprawnienia niezbędne do kierowania robotami budowlanymi w tym:
- 1 osobą na stanowisko Kierownika Kontraktu posiadającą co najmniej 3-letnie (słownie: trzy) doświadczenie zawodowe, w tym pełnił funkcję kierownika kontraktu, na co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym, związanym z budową lub rozbudową lub modernizacją obiektów hydrotechnicznych o wartości minimum 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto. Osoba wskazana na powyższe stanowisko musi posiadać znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie bądź dysponować własnym staraniem i na własny koszt osobą zapewniającą stałe i biegłe tłumaczenie na język polski;
- 1 osobą na stanowisko Kierownika Budowy posiadającą wyższe wykształcenie techniczne oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w specjalizacji – budowle hydrotechniczne, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, co najmniej 3-letnie (słownie: trzy) doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Budowy, w tym budowę, rozbudowę bądź modernizację jednego obiektu hydrotechnicznego. Osoba wskazana na powyższe stanowisko musi posiadać znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie bądź dysponować własnym staraniem i na własny koszt osobą zapewniającą stałe i biegłe tłumaczenie na język polski;
- jedną osobą na stanowisko Kierownika Robót Nurkowych, posiadającą dyplom kierownika prac podwodnych I lub II klasy oraz co najmniej 3 (słownie: trzy) letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu prac podwodnych, w tym doświadczenie zdobyte przy wykonywaniu jednej roboty budowlanej polegającej na ułożeniu rurociągu pod dnem morskim lub oceanu.
UWAGA:
a. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część:
- liczba osób zatrudnianych średniorocznie przez Wykonawcę - nie może być mniejsza niż wymagana liczba osób zatrudnianych średniorocznie przez Wykonawcę określona przez Zamawiającego dla CZĘŚCI 1,
- kadra inżynieryjna i techniczna posiadająca doświadczenie zawodowe lub uprawnienia niezbędne do kierowania robotami budowlanymi musi odpowiadać kadrze inżynieryjnej i technicznej określonej przez Zamawiającego dla CZĘŚCI 1 i CZĘŚĆI 2.
b. Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 63 poz. 394 ): w przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład kadry kierowniczej, która nie zna języka polskiego, Wykonawca powinien zapewnić tłumacza.
c. Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk kierownika budowy i kierowników robót, jeżeli osoba będzie posiadała wymagane przez Zamawiającego doświadczenie i kwalifikacje.
Zamawiający nie dopuszcza do łączenia stanowisk Kierownika Kontraktu z innymi stanowiskami.
d. Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń wskazanych w ppkt. 1.1 lit. a, d, e, f wg formuły „spełnia/nie spełnia”
1.10 Zamawiający nie precyzuje warunku w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
POIiŚ/ZP/2/2013/01
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
25.7.2013 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 25.7.2013 - 10:30

Miejscowość:

Swarzewo

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Roboty budowlane są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Instytucja Zarządzającą jest Minister Rozwoju Regionalnego, Instytucją Pośredniczącą jest Minister Środowiska, Instytucją Wdrażającą dla Projektu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
VI.3)Informacje dodatkowe

1) Strona internetowa na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.sws-swarzewo.pl.

2) Zamawiający nie dopuszcza formy elektronicznego porozumiewania się z Wykonawcami.
3) Wykonawca będzie zobowiązany także do złożenia: wypełnionego formularza oferty, wypełnionego wykazu cen, wypełnionego harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robót – element pomocniczy; wypełnionego wykazu maszyn, urządzeń i wyposażenia oferowanych przez wykonawcę wraz z kartami katalogowymi maszyn, urządzeń i wyposażenia; oświadczenia o wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia, osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolności finansowych innych podmiotów.
4) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających ( dla każdej z części), o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 3 % (słownie: trzy procent) wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zgodnie z zamówieniem podstawowym.
5) Terminy wykonania zamówienia:
dotyczy CZĘŚCI: 1
a) Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia: data podpisania umowy,
b) Wymagany termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 30 czerwca 2015 r. wliczając uprzednie przeprowadzenie odbioru końcowego, złożenie kompletnych dokumentów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, oraz zawiadomienie o zakończeniu budowy właściwe organy, jeżeli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa;
dotyczy CZĘŚCI: 2
a) Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia: data podpisania umowy,
b) Wymagany termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 30 czewrca 2015 r. wliczając uprzednie przeprowadzenie odbioru końcowego, złożenie kompletnych dokumentów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, oraz zawiadomienie o zakończeniu budowy właściwe organy, jeżeli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa;
DOTYCZY CZĘŚCI: 1, 2
Za termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia rozumie się termin wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia wraz ze złożeniem kompletnych dokumentów i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, potwierdzony przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu w Protokole Odbioru Końcowego Robót.
Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej na 15 (słownie: piętnaście) dni przed terminem zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz wszystkie inne niezbędne dokumenty, uzyskane przez Wykonawcę Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane.
Zamawiający przekaże Wykonawcy na jego pisemne żądanie teren budowy, nie później niż w terminie 7 (słownie: siedem) dni od daty złożenia żądania, jednak nie wcześniej niż:
- w dniu, w którym ubezpieczenia, o których mowa w ppkt. 6), będą zawarte i opłacone, a dowód ich zawarcia i opłacenia zostanie dostarczony Zamawiającemu,
- w dniu, w którym strony uzgodnią treść Harmonogramu rzeczowo - finansowego,
- w dniu, w którym Wykonawca przekaże uzgodniony projekt organizacji robót z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu,
Zamawiający przekaże Wykonawcy Dokumentację projektową, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), Dziennik Budowy i Decyzję o pozwoleniu na budowę nie później niż w dniu przekazania terenu budowy.
6) Wykonawca zawrze na własny koszt i utrzyma w mocy przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR) obejmujące cały zakres niniejszej umowy. Szczegółowe warunki ubezpieczenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu na jego żądanie, w terminie 3 (słownie: trzy) dni od wystąpienia przez Zamawiającego z takim żądaniem.
Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie roboty budowlane i montażowe wraz ze wszystkimi materiałami przeznaczonymi do wbudowania lub zamontowania, sprzęt i zaplecze budowy, maszyny budowlane, mienie Zamawiającego oraz koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzeniem robót budowlanych objętych niniejszą umową.
Suma ubezpieczenia, o którym mowa powyżej, nie może być mniejsza niż:
- dla Robót budowlanych: połowa wartości Robót brutto,
- dla kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 1 000 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych),
- dla odpowiedzialności cywilnej 8 000 000,00 zł. (słownie: osiem milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia z sublimitem 1 000 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych), dla szkód środowiskowych i dla szkód spowodowanych przez pojazdy mechaniczne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC - 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych)
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
tą ustawą, określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych ( Środki ochrony prawnej ).
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie (art. 180-198 ustawy Prawo zamówień publicznych) przysługuje wyłącznie
od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy .
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego , której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy , zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów , określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania .
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej ( ul. Postępu 17A,
02-676 Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu .
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób , aby mógł on się zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu ( art. 180 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych ) .
6. Odwołanie wnosi się :
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia (jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych), albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane
w inny sposób ;
b) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego – dotyczy odwołań od treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ ;
c) w terminie 10 dni od dnia , w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia- dotyczy odwołań wobec czynności innych niż określonych w pkt.a) i b) .
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (Izby) stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu ( art. 198 a – 198g ustawy Prawo zamówień publicznych ) . Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego . Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby , przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem .
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.6.2013
TI Tytuł Polska-Swarzewo: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
ND Nr dokumentu 248236-2013
PD Data publikacji 25/07/2013
OJ Dz.U. S 143
TW Miejscowość SWARZEWO
AU Nazwa instytucji Spółka Wodno-Ściekowa „Swarzewo” w Swarzewie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 23/07/2013
DT Termin 29/07/2013
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 44161410 - Rurociągi podmorskie
45252100 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45252200 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków
OC Pierwotny kod CPV 44161410 - Rurociągi podmorskie
45252100 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45252200 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków
RC Kod NUTS PL63

25/07/2013    S143    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Swarzewo: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

2013/S 143-248236

Spółka Wodno-Ściekowa „Swarzewo” w Swarzewie, ul. Władysławowska 84, Osoba do kontaktów: Mieczysław Antochowski, Swarzewo, Władysławowo84-120, POLSKA. Tel.: +48 586741508. Faks: +48 586741569. E-mail: przetargi@sws-swarzewo.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.6.2013, 2013/S 112-190488)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45252100, 45252200, 44161410

Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

Wyposażenie oczyszczalni ścieków

Rurociągi podmorskie

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

25.07.2013 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

25.07.2013 (10:30)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

29.07.2013 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

29.07.2013 (10:30)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł Polska-Władysławowo: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
ND Nr dokumentu 356265-2013
PD Data publikacji 23/10/2013
OJ Dz.U. S 206
TW Miejscowość WŁADYSŁAWOWO
AU Nazwa instytucji Spółka Wodno-Ściekowa "Swarzewo" w Swarzewie (PL)
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 22/10/2013
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 44161410 - Rurociągi podmorskie
45252100 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45252200 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków
OC Pierwotny kod CPV 44161410 - Rurociągi podmorskie
45252100 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45252200 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków
RC Kod NUTS PL63
IA Adres internetowy (URL) www.sws-swarzewo.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

23/10/2013    S206    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Władysławowo: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

2013/S 206-356265

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Spółka Wodno-Ściekowa "Swarzewo" w Swarzewie
PL
ul. Władysławowska 84, Swarzewo
Punkt kontaktowy: Swarzewo, ul. Władysławowska 84
Osoba do kontaktów: Mieczysław Antochowski
84-120 Władysławowo
POLSKA
Tel.: +48 586741508
E-mail: przetargi@sws-swarzewo.pl
Faks: +48 586741569

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.sws-swarzewo.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Spółka Wodno-Ściekowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonanie robót budowlanych związanych z: Część 1 – rozbudową oczyszczalni ścieków w Swarzewie, Część 2 – rozbudową rurociągu zrzutowego z oczyszczalni ścieków w Swarzewie – część morska.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Swarzewo.

Kod NUTS PL63

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zamówienia) składa się z 2 części:
Część 1 – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Swarzewie.
Część 2 – rozbudowa rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie – część morska. Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu nr POIiŚ.01.01.00-00-322/12 „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck”.
Opis przedmiotu zamówienia – Część 1:
Wykonanie robót budowlanych związanych z: rozbudową oczyszczalni ścieków w Swarzewie.
1.1 W zakres robót budowlanych wchodzi kompletna realizacja przedsięwzięcia wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym oczyszczalni; zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Do zadań Wykonawcy należy także przeszkolenie pracowników, wykonanie dokumentacji powykonawczej, prowadzenie prób eksploatacyjnych oraz wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do użytkowania oczyszczalni, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem. Roboty budowlane muszą być prowadzone zgodnie z postanowieniami pozwoleń na budowę oraz nie mogą zakłócać normalnej pracy oczyszczalni i nie mogą pogarszać parametrów oczyszczania ścieków.
1.2 Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników i współpracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach Kontraktu. W zakresie Części 1 Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach Kontraktu dla obiektów odbieranych częściowo oraz szkolenie końcowe po odbiorze końcowym, lecz przed przejęciem do użytkowania. Szkolenia dotyczyć będą obsługi wszystkich urządzeń, zasad przeglądów i serwisowania, obsługi AKPiA oraz oprogramowania. Szkolenia i materiały będą opracowane i przekazane personelowi Zamawiającego w języku polskim. Wykonawca przeszkoli co najmniej 15 (słownie: piętnaście) osób wskazanych przez Zamawiającego, łączny czas trwania szkolenia 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych, miejsce szkoleń – oczyszczalnia ścieków w Swarzewie. Wykonawca przygotuje i dostarczy na 7 (słownie: siedem) dni przed każdym szkoleniem materiały szkoleniowe w ilości co najmniej 15 (słownie: piętnaście) kompletów i przekaże je uczestnikom szkolenia.
Uwaga:
Przedmiot niniejszego postępowania nie obejmuje budowy kanalizacji sanitarnej, wskazanej w dokumentacji budowlanej stanowiącej załącznik do SIWZ.
2. Szczegółowy opis części 1 przedmiotu zamówienia:
2.1 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Swarzewie w części ściekowej i osadowej. Zakres robót obejmuje budowę nowych obiektów, rozbudowę istniejących obiektów części ściekowej i osadowej wraz z wymianą wyposażenia technologicznego i zmianą funkcji technologicznych części istniejących obiektów. Przedmiotem zamówienia jest także dostosowanie oczyszczalni do aktualnie obowiązujących przepisów, ulepszenie procesu oczyszczania ścieków oraz zwiększenie aktualnej przepustowości do wymaganej przepustowości docelowej 18 100,00 m³/ dobę. Ponadto przedmiotem zamówienia jest zmniejszenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni oraz wytwarzanie biogazu na bazie fermentacji osadów pościekowych i odpadów dowożonych do oczyszczalni w ramach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i przemysłowych w ilości pozwalającej na jego energetyczne wykorzystanie (do celów grzewczych i produkcji energii elektrycznej), zwiększenie niezawodności przebiegu procesu technologicznego.
2.2 Szczegółowy zakres robót opisano w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załączniki do SIWZ.
2.3 Projekty budowlane wraz z planem zagospodarowania terenu zostały zatwierdzone decyzją pozwolenia na budowę wydaną przez Starostwo Powiatowe w Pucku z dnia 06 czerwca 2012 roku, numer AB/WL-6740/129/12/GP
Projekty budowlane mają charakter dokumentów formalnych, stanowią załączniki do pozwolenia na budowę, zatem wszelkie nazwy własne maszyn, urządzeń i materiałów oraz nazwy producentów opisane w projekcie budowlanym są niewiążące, mają one jedynie charakter informacyjny.
2.4 Zakres rzeczowy części 1 przedmiotu zamówienia obejmuje:
2.4.1 Oczyszczalnia ścieków: rozbudowa w celu zwiększenia jej przepustowości do wielkości 130 000,00 RLM (w roku 2015) z możliwością odbioru ścieków do 149 900,00 RLM w roku 2025 i dotrzymania aktualnie wymaganych parametrów jakości ścieków na wylocie.
Wykaz obiektów nowobudowanych
Osadniki wstępne z komorą KR1 – obiekty 02.1, 02.2
Zbiornik retencyjny z komorą KR3 i KR4 – obiekt 03.0
Reaktor SBR – obiekt 04.5
Stacja dmuchaw – obiekt 05.2
Osadniki wtórne i komora KR2 – obiekty 07.1, 07.2, 07.3, 07.4
Zagęszczacze osadu wstępnego – obiekty 10.1, 10.2
Stacja mechanicznego zagęszczania osadów – obiekt 12.0
Zbiornik mieszania osadów – obiekt 13.0
Budynek operacyjny przy WKF – obiekt 14.0
Zbiorniki WKF – obiekty – 15.1, 15.2 ( dojście technologiczne – obiekt 15.3)
Zbiorniki wyrównawcze osadu przefermentowanego z kanałem na przewody osadu – obiekty 16.1, 16.2
Stacja odwadniania osadów – obiekt 17.0
Boks magazynowy osadu odwodnionego – obiekt 17.1
Zbiornik odcieków – obiekt 19.0
Stacja dozowania związków węgla organicznego – obiekt 19.1
Pompownia piany –obiekt 19.2
Pompownia odcieków – obiekt 19.3
Zbiornik tłuszczy – obiekt 21.0
Separator tłuszczy – obiekt 21.1
Filtry – obiekty 22.1, 22.2, 22,3
Pompownia części pływających z osadników wstępnych – obiekt 24.0
Pompownia osadu z osadników wstępnych – obiekt 25.0
Pompownia części pływających z osadników wtórnych – obiekt 27.0
Pompownia osadu z osadników wtórnych z komorą KP1 – obiekt 28.0
Pompownia LKT – obiekt 31.0
Instalacja biogazu ( studnia z filtrem – obiekt 32.1, stacja odsiarczania – obiekt 32.2, stacja osuszania – obiekt 32.3, węzeł tłoczny – obiekt 32.4, zbiornik magazynowy biogazu – obiekt 32.5, pochodnia – obiekt 32.6 )
Budynek kotłowni kogeneracji i pasteryzacji – obiekt 33.0
Zespół chłodnic – obiekt 33.4
Kompostownia obiekt 34.0 – (zadaszona kompostownia pryzmowa – obiekt 34.1, odkryty plac dojrzewania osadu – obiekt 34.2, kontener procesowy i sterowania dla zadaszonej kompostowni – obiekt 34.3, składowisko słomy – obiekt 34.4, biofiltr dla zadaszonej kompostowni – obiekt 34.5, zadaszony plac kompostowania i suszenia skratek – obiekt 34.7, kontener procesowy i sterowania dla zadaszonego placu kompostowania skratek – obiekt 34.8, biofiltr dla zadaszonego placu kompostowni skratek – obiekt 34.11, stanowisko mycia maszyn – 34.12, plac manewrowy – obiekt 34.13)
Zbiorniki odpadów zielonych z komorą KR5 – obiekty 39.1, 39.2
Stacja odbioru i obróbki odpadów zielonych – obiekt 40.0
Plac na odpady zielone – obiekt 40.0
Punkt poboru wody pożarowej – PP ( element sieci wody technologicznej)
Hydrofornia – ZH (element sieci wodociągowej)
Komory pomiarowe – KP1, KP2
Przenośne toalety – WC
Wykaz obiektów przebudowywanych
Hala sitopiaskowników – przewód tłuszczy – obiekt 01.0
Reaktory SBR – obiekty 04.1, 04.2, 04.3, 04.4
Stacja dmuchaw – obiekt 05.1
Pompownia ścieków oczyszczonych – obiekt 06.0
Stawy biologiczne – obiekty 08.2, 08.3 ( zastawki regulacyjne – Z1, Z2 )
Pompownia wody technologicznej – obiekt 09.0
Zbiorniki wyrównawcze osadu nadmiernego z komorą pomiarową KP2 – obiekty 11.1, 11.2
Pompownia osadu nadmiernego – obiekt 20.0
Stacja dozowania soli żelaza – obiekt 23.0
Stacja trafo – obiekt 35.0
Pompownia ścieków w Pucku – obiekt 50.1
Pompownia ścieków we Władysławowie – obiekt 50.2
Wykaz obiektów likwidowanych
Zespół gospodarki osadowej i prasa taśmowa – obiekt 44.0
staw biologiczny nr 1 – obiekt 08.1
pompownia przy stawie 08.1
Poletka osadowe– obiekt 37.0
Sieci
Sieci technologiczne
Sieć wody pitnej
Sieć wody technologicznej
Sieć kanalizacji deszczowej i drenaż
Sieć kanalizacji sanitarnej
Sieć dozodoryzacji
Sieć C.O i C.T.
Sieć kabli energetycznych i sterowniczych
Drogi i ukształtowanie terenu
Rozbiórki
Roboty ziemne
Nawierzchnie z kostki betonowej
Nawierzchnie z betonu asfaltowego
Nawierzchnie z betonu cementowego
Chodniki
Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka
System sterowania i monitoringu oczyszczalni oraz przepompowni w Pucku i Władysławowie wraz z programem wizualizacji i programem procesowym należy wyposażyć w aparaturę kontrolno – pomiarową oraz urządzenia sterujące i wykonawcze automatyki umożliwiające:
— monitorowanie parametrów procesu technologicznego (przetworniki pomiarowe: ciśnienia, temperatury, poziomu, przepływu; sondy do pomiarów analitycznych i inne),
— sygnalizację stanu pracy armatury i urządzeń technologicznych i stanów alarmowych,
— sterowanie urządzeniami,
— detekcję dymu w pomieszczeniach (kotłownia) oraz (pomieszczenie kogeneracji) oraz lokalną i zdalną sygnalizację pożaru.
Wszystkie dane muszą być wizualizowane w stacjach operatorskich w pomieszczeniu dyspozytorni.
Na wypadek zaniku zasilania elektrycznego, poszczególne szafy systemu sterowania muszą być zasilane poprzez dedykowane zasilacze UPS
Instalacje elektryczne
Rozdzielnice
Instalacja siły i sterownicza
Instalacja oświetleniowa
Instalacja ekwipotencjalna
Instalacja odgromowa
Zieleń
Roboty uprawowe
Roboty sadzeniowe
2.5 Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty stanowiące przedmiot zamówienia, licząc od daty Odbioru Końcowego Robót.
Opis przedmiotu zamówienia – Część 2:
Wykonanie robót budowlanych związanych z: rozbudową rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie – część morska.
3. Szczegółowy opis części 2 przedmiotu zamówienia:
3.1 Rozbudowa rurociągu zrzutowego ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Swarzewie w jego części morskiej polegająca na połączeniu istniejącego rurociągu z nowym odcinkiem oraz jego wydłużenie o ok. 1160,00 m - do wymaganej całkowitej długości części podmorskiej L= ok. 1417,00 m – zgodnie z wymogami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz z uwzględnieniem pozycji Global Positioning System (GPS) podanych w Pozwoleniu na układanie podmorskich rurociągów w obszarze morza terytorialnego nr 2/11 z dnia 13 maja 2011 roku oraz w Decyzji nr INZ/ZP-8310/2/2011/2013 z dnia 14.2.2013 r.
3.2 Zakres robót budowlanych realizowanych na odcinku od Władysławowa w głąb morza terytorialnego, obejmuje:
konstrukcję rozbudowywanego odcinka rurociągu zrzutowego,
roboty czerpalne i zasypowe związane z wykopem dla ułożenia rurociągu zrzutowego pod dnem morskim,
konstrukcję fundamentu pod dyfuzor rurociągu zrzutowego,
konstrukcję pływającego (uchylnego znaku nawigacyjnego ze światłem ostrzegawczym i znakiem kardynalnym północnym),
likwidację pozostałości po starym fundamencie dyfuzora oraz istniejącej stawy nawigacyjnej.
3.3 Szczegółowy zakres robót opisano w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ.
3.4 Projekty budowlane wraz z planem zagospodarowania terenu zostały zatwierdzone decyzją pozwolenia na budowę wydaną przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku z dnia 25 maja 2012 roku, numer WI-II.7840.1.225.173.2012.MKH
Projekty budowlane mają charakter dokumentów formalnych, stanowią załączniki do pozwolenia na budowę, zatem wszelkie nazwy własne maszyn, urządzeń i materiałów oraz nazwy producentów opisane w projekcie budowlanym są niewiążące, mają one jedynie charakter informacyjny.
3.5 Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty stanowiące przedmiot zamówienia, licząc od daty Odbioru Końcowego Robót.
Dotyczy części: 1, 2
4. Automatyka, osprzęt, armatura, oraz wszystkie urządzenia muszą pochodzić z bieżącej produkcji. Dostęp do wszystkich części zamiennych musi być zapewniony przynajmniej przez okres minimum 7 (słownie: siedmiu) lat od daty wydania Świadectwa Przejęcia.
5. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po rozbudowie i procesie budowy materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione i/lub magazynowane w sposób „przyjazny środowisku” (o ile jest to możliwe ponownie zostały użyte), co oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz.U. z 2013 poz. 21), a także postępować zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami.
5.1 Zgodnie z Art. 18.1. ustawy o odpadach, każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia.
5.2 Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi.
5.3 Odzysk, o którym mowa w pkt 5.2, polega w pierwszej kolejności na przygotowaniu odpadów przez ich posiadacza do ponownego użycia lub poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – poddaniu innym procesom odzysku.
5.4 Przez recykling rozumie się także recykling organiczny polegający na obróbce tlenowej, w tym kompostowaniu, lub obróbce beztlenowej odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny.
5.5 Odpady, których poddanie odzyskowi nie było możliwe z przyczyn, o których mowa w pkt 5.3, posiadacz odpadów jest obowiązany unieszkodliwiać.
5.6 Składowane powinny być wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn, o których mowa w pkt 5.3.
5.7 Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku.
6. Zaplecze techniczne, biurowe, socjalne Wykonawca zorganizuje poza oczyszczalnią ścieków. Powierzchnie magazynowe dla materiałów, maszyn i urządzeń przewiduje się zlokalizować na terenie oczyszczalni ścieków oraz ewentualne wykonanie przyłączy i montaż licznika dla energii elektrycznej i wodomierza z terenu oczyszczalni ścieków w Swarzewie.
7.Wykonawca na własny koszt zlikwiduje plac budowy i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.
8. W przypadku uszkodzeń dróg dojazdowych na teren budowy spowodowanych przez pojazdy i inne maszyny samojezdne Wykonawcy, koszty napraw tych dróg poniesie Wykonawca.
9. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (dla każdej z części), o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 3 % (słownie: trzy procent) wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zgodnie z zamówieniem podstawowym.
10. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
11. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót, licząc od daty Odbioru Końcowego Robót, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
12.Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
13. Materiały pozostałe z rozbiórek stanowić będą własność Wykonawcy, za wyjątkiem złomu metalowego, który stanowić będzie własność Zamawiającego.
14. W zakres robót budowlanych wchodzi kompletna realizacja przez Wykonawcę robót budowlanych wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym, przeszkoleniem pracowników, wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz wykonaniem wszystkich innych prac koniecznych do użytkowania oczyszczalni, zgodnie z obowiązującym prawem oraz, określonym przez Zamawiającego, przeznaczeniem.
15. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Swarzewie (część 1 przedmiotu zamówienia) oraz na rozbudowie rurociągu zrzutowego z oczyszczalni ścieków w Swarzewie (część 2 przedmiotu zamówienia) w sposób, który nie zakłóci jej normalnej pracy i zgodnie z postanowieniami pozwoleń na budowę.
16. Wykonawca zawrze na własny koszt i utrzyma w mocy przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR) obejmujące cały zakres niniejszej umowy. Szczegółowe warunki ubezpieczenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu na jego żądanie, w terminie 3 (słownie: trzy) dni od wystąpienia przez Zamawiającego z takim żądaniem.
Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie roboty budowlane i montażowe wraz ze wszystkimi materiałami przeznaczonymi do wbudowania lub zamontowania, sprzęt i zaplecze budowy, maszyny budowlane, mienie Zamawiającego oraz koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzeniem robót budowlanych objętych niniejszą umową.
Suma ubezpieczenia, o którym mowa powyżej, nie może być mniejsza niż:
dla Części 1:
— dla Robót budowlanych: połowa wartości Robót brutto,
— dla kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych),
— dla odpowiedzialności cywilnej 8 000 000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia z sublimitem 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych), dla szkód środowiskowych i dla szkód spowodowanych przez pojazdy mechaniczne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC – 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).
dla Części 2:
— dla Robót budowlanych: połowa wartości Robót brutto,
— dla kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy złotych),
— dla odpowiedzialności cywilnej 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia z sublimitem 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych), dla szkód środowiskowych i dla szkód spowodowanych przez pojazdy mechaniczne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC – 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).
W terminie przejęcia terenu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umów ubezpieczenia wraz z dowodami opłacenia składek oraz aktualnymi warunkami ogólnymi wydanymi przez ubezpieczyciela.
W przypadku rozłożenia zapłaty składki na raty Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu dowodów opłaty kolejnych rat w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty ich wymagalności.
Jeżeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartych umów ubezpieczenia, lub nie przedstawi w wymaganym terminie dowodu zapłaty składek, Zamawiający będzie upoważniony do zawarcia, na koszt Wykonawcy, stosownego ubezpieczenia wraz z możliwością potrącenia poniesionych z tego tytułu wydatków z wynagrodzenia (ceny) Wykonawcy, przysługującego na podstawie zawartej Umowy lub z ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.
Umowy ubezpieczenia zapewniać mają wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.
Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych.
17. Zamawiający wymaga realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z warunkami zawartymi we wzorach umów stanowiących integralną część SIWZ.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45252100, 45252200, 44161410

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 8 302 499,42 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
POIiŚ/ZP/2/2013/01
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 112-190488 z dnia 12.6.2013

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 143-248236 z dnia 25.7.2013

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2 - Nazwa: Rozbudowa rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie – część morska
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.10.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.
ul. Przetoczna 66
80-702 Gdańsk
POLSKA
Tel.: +48 583043933
Faks: +48 583043745

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 5 155 493 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 8 302 499,42 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Roboty podwodne – montaż rurociągu, wykonanie przyłączy, sprawdzenie dna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Roboty budowlane są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Instytucja Zarządzającą jest Minister Rozwoju Regionalnego, Instytucją Pośredniczącą jest Minister Środowiska, Instytucją Wdrażającą dla Projektu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane tą ustawą, określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Środki ochrony prawnej).
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie (art. 180–198 ustawy Prawo zamówień publicznych) przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób , aby mógł on się zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu (art. 180 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) .
6. Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia (jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych), albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
b) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego – dotyczy odwołań od treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ;
c) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – dotyczy odwołań wobec czynności innych niż określonych w pkt a) i b).
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (Izby) stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (art. 198 a–198g ustawy Prawo zamówień publicznych ) . Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego . Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.10.2013

TI Tytuł Polska-Swarzewo: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
ND Nr dokumentu 390991-2013
PD Data publikacji 20/11/2013
OJ Dz.U. S 225
TW Miejscowość SWARZEWO
AU Nazwa instytucji Spółka Wodno-Ściekowa „Swarzewo” w Swarzewie (PL)
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 19/11/2013
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 44161410 - Rurociągi podmorskie
45252100 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45252200 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków
OC Pierwotny kod CPV 44161410 - Rurociągi podmorskie
45252100 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45252200 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków
RC Kod NUTS PL63
IA Adres internetowy (URL) www.sws-swarzewo.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

20/11/2013    S225    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Swarzewo: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

2013/S 225-390991

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Spółka Wodno-Ściekowa „Swarzewo” w Swarzewie
PL
ul. Władysławowska 84
Punkt kontaktowy: ul. Władysławowska 84, Swarzewo
Osoba do kontaktów: Mieczysław Antochowski
84-120 Swarzewo, Władysławowo
POLSKA
Tel.: +48 586741508
E-mail: przetargi@sws-swarzewo.pl
Faks: +48 586741569

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.sws-swarzewo.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Spółka Wodno - Ściekowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonanie robót budowlanych związanych z: Część 1 - rozbudową oczyszczalni ścieków w Swarzewie, Część 2 - rozbudową rurociągu zrzutowego z oczyszczalni ścieków w Swarzewie - część morska.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Swarzewo.

Kod NUTS PL63

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zamówienia) składa się z dwóch części: Część 1 - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Swarzewie; Część 2 – rozbudowa rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie – część morska. Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu nr POIiŚ.01.01.00-00-322/12 „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck”.
Opis przedmiotu zamówienia - część 1:
Wykonanie robót budowlanych związanych z: rozbudową oczyszczalni ścieków w Swarzewie.
1.1 W zakres robót budowlanych wchodzi kompletna realizacja przedsięwzięcia wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym oczyszczalni; zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Do zadań Wykonawcy należy także przeszkolenie pracowników, wykonanie dokumentacji powykonawczej, prowadzenie prób eksploatacyjnych oraz wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do użytkowania oczyszczalni, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem. Roboty budowlane muszą być prowadzone zgodnie z postanowieniami pozwoleń na budowę oraz nie mogą zakłócać normalnej pracy oczyszczalni i nie mogą pogarszać parametrów oczyszczania ścieków.
1.2 Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników i współpracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach Kontraktu. W zakresie Części 1 Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach Kontraktu dla obiektów odbieranych częściowo oraz szkolenie końcowe po odbiorze końcowym, lecz przed przejęciem do użytkowania. Szkolenia dotyczyć będą obsługi wszystkich urządzeń, zasad przeglądów i serwisowania, obsługi AKPiA oraz oprogramowania. Szkolenia i materiały będą opracowane i przekazane personelowi Zamawiającego w języku polskim. Wykonawca przeszkoli co najmniej 15 (słownie: piętnaście) osób wskazanych przez Zamawiającego, łączny czas trwania szkolenia 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych, miejsce szkoleń - oczyszczalnia ścieków w Swarzewie. Wykonawca przygotuje i dostarczy na 7 (słownie: siedem) dni przed każdym szkoleniem materiały szkoleniowe w ilości co najmniej 15 (słownie: piętnaście) kompletów i przekaże je uczestnikom szkolenia.
Uwaga:
Przedmiot niniejszego postępowania nie obejmuje budowy kanalizacji sanitarnej, wskazanej w dokumentacji budowlanej stanowiącej załącznik do SIWZ.
2. Szczegółowy opis części 1 przedmiotu zamówienia:
2.1 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Swarzewie w części ściekowej i osadowej. Zakres robót obejmuje budowę nowych obiektów, rozbudowę istniejących obiektów części ściekowej i osadowej wraz z wymianą wyposażenia technologicznego i zmianą funkcji technologicznych części istniejących obiektów. Przedmiotem zamówienia jest także dostosowanie oczyszczalni do aktualnie obowiązujących przepisów, ulepszenie procesu oczyszczania ścieków oraz zwiększenie aktualnej przepustowości do wymaganej przepustowości docelowej 18.100,00 m3/ dobę. Ponadto przedmiotem zamówienia jest zmniejszenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni oraz wytwarzanie biogazu na bazie fermentacji osadów pościekowych i odpadów dowożonych do oczyszczalni w ramach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i przemysłowych w ilości pozwalającej na jego energetyczne wykorzystanie (do celów grzewczych i produkcji energii elektrycznej), zwiększenie niezawodności przebiegu procesu technologicznego.
2.2 Szczegółowy zakres robót opisano w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załączniki do SIWZ.
2.3 Projekty budowlane wraz z planem zagospodarowania terenu zostały zatwierdzone decyzją pozwolenia na budowę wydaną przez Starostwo Powiatowe w Pucku z dnia 06 czerwca 2012 roku, numer AB/WL-6740/129/12/GP
Projekty budowlane mają charakter dokumentów formalnych, stanowią załączniki do pozwolenia na budowę, zatem wszelkie nazwy własne maszyn, urządzeń i materiałów oraz nazwy producentów opisane w projekcie budowlanym są niewiążące, mają one jedynie charakter informacyjny.
2.4 Zakres rzeczowy części 1 przedmiotu zamówienia obejmuje:
2.4.1 Oczyszczalnia ścieków: rozbudowa w celu zwiększenia jej przepustowości do wielkości
130.000,00 RLM (w roku 2015) z możliwością odbioru ścieków do 149.900,00 RLM w roku 2025 i dotrzymania aktualnie wymaganych parametrów jakości ścieków na wylocie.
Wykaz obiektów nowobudowanych
Osadniki wstępne z komorą KR1 – obiekty 02.1, 02.2
Zbiornik retencyjny z komorą KR3 i KR4 – obiekt 03.0
Reaktor SBR – obiekt 04.5
Stacja dmuchaw – obiekt 05.2
Osadniki wtórne i komora KR2 – obiekty 07.1, 07.2, 07.3, 07.4
Zagęszczacze osadu wstępnego – obiekty 10.1, 10.2
Stacja mechanicznego zagęszczania osadów – obiekt 12.0
Zbiornik mieszania osadów – obiekt 13.0
Budynek operacyjny przy WKF – obiekt 14.0
Zbiorniki WKF – obiekty – 15.1, 15.2 ( dojście technologiczne – obiekt 15.3)
Zbiorniki wyrównawcze osadu przefermentowanego z kanałem na przewody osadu – obiekty 16.1, 16.2
Stacja odwadniania osadów – obiekt 17.0
Boks magazynowy osadu odwodnionego – obiekt 17.1
Zbiornik odcieków – obiekt 19.0
Stacja dozowania związków węgla organicznego – obiekt 19.1
Pompownia piany –obiekt 19.2
Pompownia odcieków – obiekt 19.3
Zbiornik tłuszczy – obiekt 21.0
Separator tłuszczy – obiekt 21.1
Filtry – obiekty 22.1, 22.2, 22,3
Pompownia części pływających z osadników wstępnych – obiekt 24.0
Pompownia osadu z osadników wstępnych – obiekt 25.0
Pompownia części pływających z osadników wtórnych – obiekt 27.0
Pompownia osadu z osadników wtórnych z komorą KP1 – obiekt 28.0
Pompownia LKT – obiekt 31.0
Instalacja biogazu ( studnia z filtrem – obiekt 32.1, stacja odsiarczania – obiekt 32.2, stacja osuszania – obiekt 32.3, węzeł tłoczny – obiekt 32.4, zbiornik magazynowy biogazu – obiekt 32.5, pochodnia – obiekt 32.6 )
Budynek kotłowni kogeneracji i pasteryzacji – obiekt 33.0
Zespół chłodnic – obiekt 33.4
Kompostownia obiekt 34.0 - (zadaszona kompostownia pryzmowa – obiekt 34.1, odkryty plac dojrzewania osadu – obiekt 34.2, kontener procesowy i sterowania dla zadaszonej kompostowni – obiekt 34.3, składowisko słomy – obiekt 34.4, biofiltr dla zadaszonej kompostowni – obiekt 34.5, zadaszony plac kompostowania i suszenia skratek – obiekt 34.7, kontener procesowy i sterowania dla zadaszonego placu kompostowania skratek – obiekt 34.8, biofiltr dla zadaszonego placu kompostowni skratek – obiekt 34.11, stanowisko mycia maszyn – 34.12, plac manewrowy – obiekt 34.13)
Zbiorniki odpadów zielonych z komorą KR5 – obiekty 39.1, 39.2
Stacja odbioru i obróbki odpadów zielonych – obiekt 40.0
Plac na odpady zielone – obiekt 40.0
Punkt poboru wody pożarowej – PP ( element sieci wody technologicznej)
Hydrofornia – ZH (element sieci wodociągowej)
Komory pomiarowe – KP1, KP2
Przenośne toalety - WC
Wykaz obiektów przebudowywanych
Hala sitopiaskowników – przewód tłuszczy – obiekt 01.0
Reaktory SBR – obiekty 04.1, 04.2, 04.3, 04.4
Stacja dmuchaw – obiekt 05.1
Pompownia ścieków oczyszczonych – obiekt 06.0
Stawy biologiczne – obiekty 08.2, 08.3 ( zastawki regulacyjne – Z1, Z2 )
Pompownia wody technologicznej – obiekt 09.0
Zbiorniki wyrównawcze osadu nadmiernego z komorą pomiarową KP2
– obiekty 11.1, 11.2
Pompownia osadu nadmiernego – obiekt 20.0
Stacja dozowania soli żelaza – obiekt 23.0
Stacja trafo – obiekt 35.0
Pompownia ścieków w Pucku – obiekt 50.1
Pompownia ścieków we Władysławowie – obiekt 50.2
Wykaz obiektów likwidowanych
Zespół gospodarki osadowej i prasa taśmowa – obiekt 44.0
staw biologiczny Nr 1 – obiekt 08.1
pompownia przy stawie 08.1
Poletka osadowe– obiekt 37.0
Sieci
Sieci technologiczne
Sieć wody pitnej
Sieć wody technologicznej
Sieć kanalizacji deszczowej i drenaż
Sieć kanalizacji sanitarnej
Sieć dozodoryzacji
Sieć C.O i C.T.
Sieć kabli energetycznych i sterowniczych
Drogi i ukształtowanie terenu
Rozbiórki
Roboty ziemne
Nawierzchnie z kostki betonowej
Nawierzchnie z betonu asfaltowego
Nawierzchnie z betonu cementowego
Chodniki
Aparatura kontrolno–pomiarowa i automatyka
System sterowania i monitoringu oczyszczalni oraz przepompowni w Pucku i Władysławowie wraz z programem wizualizacji i programem procesowym należy wyposażyć w aparaturę kontrolno – pomiarową oraz urządzenia sterujące i wykonawcze automatyki umożliwiające:
— monitorowanie parametrów procesu technologicznego (przetworniki pomiarowe: ciśnienia, temperatury, poziomu, przepływu; sondy do pomiarów analitycznych i inne),
— sygnalizację stanu pracy armatury i urządzeń technologicznych i stanów alarmowych,
— sterowanie urządzeniami,
— detekcję dymu w pomieszczeniach (kotłownia) oraz (pomieszczenie kogeneracji) oraz lokalną i zdalną sygnalizację pożaru.
Wszystkie dane muszą być wizualizowane w stacjach operatorskich w pomieszczeniu dyspozytorni.
Na wypadek zaniku zasilania elektrycznego, poszczególne szafy systemu sterowania muszą być zasilane poprzez dedykowane zasilacze UPS
Instalacje elektryczne
Rozdzielnice
Instalacja siły i sterownicza
Instalacja oświetleniowa
Instalacja ekwipotencjalna
Instalacja odgromowa
Zieleń
Roboty uprawowe
Roboty sadzeniowe
2.5 Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty stanowiące przedmiot zamówienia, licząc od daty Odbioru Końcowego Robót.
Opis przedmiotu zamówienia - część 2:
Wykonanie robót budowlanych związanych z: rozbudową rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie – część morska.
3. Szczegółowy opis części 2 przedmiotu zamówienia:
3.1 Rozbudowa rurociągu zrzutowego ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Swarzewie w jego części morskiej polegająca na połączeniu istniejącego rurociągu z nowym odcinkiem oraz jego wydłużenie o ok. 1160,00 m - do wymaganej całkowitej długości części podmorskiej L = ok. 1417,00 m – zgodnie z wymogami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz z uwzględnieniem pozycji Global Positioning System (GPS) podanych w Pozwoleniu na układanie podmorskich rurociągów w obszarze morza terytorialnego nr 2/11 z dnia 13 maja 2011 roku oraz w Decyzji nr INZ/ZP-8310/2/2011/2013 z dnia 14.02.2013 r.
3.2 Zakres robót budowlanych realizowanych na odcinku od Władysławowa w głąb morza terytorialnego, obejmuje:
konstrukcję rozbudowywanego odcinka rurociągu zrzutowego,
roboty czerpalne i zasypowe związane z wykopem dla ułożenia rurociągu zrzutowego pod dnem morskim,
konstrukcję fundamentu pod dyfuzor rurociągu zrzutowego,
konstrukcję pływającego (uchylnego znaku nawigacyjnego ze światłem ostrzegawczym i znakiem kardynalnym północnym),
likwidację pozostałości po starym fundamencie dyfuzora oraz istniejącej stawy nawigacyjnej.
3.3 Szczegółowy zakres robót opisano w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ.
3.4 Projekty budowlane wraz z planem zagospodarowania terenu zostały zatwierdzone decyzją pozwolenia na budowę wydaną przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku z dnia 25 maja 2012 roku, numer WI-II.7840.1.225.173.2012.MKH
Projekty budowlane mają charakter dokumentów formalnych, stanowią załączniki do pozwolenia na budowę, zatem wszelkie nazwy własne maszyn, urządzeń i materiałów oraz nazwy producentów opisane w projekcie budowlanym są niewiążące, mają one jedynie charakter informacyjny.
3.5 Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty stanowiące przedmiot zamówienia, licząc od daty Odbioru Końcowego Robót.
Dotyczy części: 1, 2
4. Automatyka, osprzęt, armatura, oraz wszystkie urządzenia muszą pochodzić z bieżącej produkcji. Dostęp do wszystkich części zamiennych musi być zapewniony przynajmniej przez okres minimum 7 (słownie: siedmiu) lat od daty wydania Świadectwa Przejęcia.
5. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po rozbudowie i procesie budowy materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione i/lub magazynowane w sposób „przyjazny środowisku” (o ile jest to możliwe ponownie zostały użyte), co oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 poz. 21), a także postępować zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami.
5.1 Zgodnie z Art.18.1. ustawy o odpadach, każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia.
5.2 Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi.
5.3 Odzysk, o którym mowa w pkt. 5.2, polega w pierwszej kolejności na przygotowaniu odpadów przez ich posiadacza do ponownego użycia lub poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych - poddaniu innym procesom odzysku.
5.4 Przez recykling rozumie się także recykling organiczny polegający na obróbce tlenowej, w tym kompostowaniu, lub obróbce beztlenowej odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny.
5.5 Odpady, których poddanie odzyskowi nie było możliwe z przyczyn, o których mowa w pkt. 5.3, posiadacz odpadów jest obowiązany unieszkodliwiać.
5.6 Składowane powinny być wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn, o których mowa w pkt. 5.3.
5.7 Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku.
6. Zaplecze techniczne, biurowe, socjalne Wykonawca zorganizuje poza oczyszczalnią ścieków. Powierzchnie magazynowe dla materiałów, maszyn i urządzeń przewiduje się zlokalizować na terenie oczyszczalni ścieków oraz ewentualne wykonanie przyłączy i montaż licznika dla energii elektrycznej i wodomierza z terenu oczyszczalni ścieków w Swarzewie.
7.Wykonawca na własny koszt zlikwiduje plac budowy i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.
8. W przypadku uszkodzeń dróg dojazdowych na teren budowy spowodowanych przez pojazdy i inne maszyny samojezdne Wykonawcy, koszty napraw tych dróg poniesie Wykonawca.
9. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających ( dla każdej z części), o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 3 % (słownie: trzy procent) wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zgodnie z zamówieniem podstawowym.
10. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
11. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót, licząc od daty Odbioru Końcowego Robót, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
12.Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
13. Materiały pozostałe z rozbiórek stanowić będą własność Wykonawcy, za wyjątkiem złomu metalowego, który stanowić będzie własność Zamawiającego.
14. W zakres robót budowlanych wchodzi kompletna realizacja przez Wykonawcę robót budowlanych wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym, przeszkoleniem pracowników, wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz wykonaniem wszystkich innych prac koniecznych do użytkowania oczyszczalni, zgodnie z obowiązującym prawem oraz, określonym przez Zamawiającego, przeznaczeniem.
15. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Swarzewie (część1 przedmiotu zamówienia) oraz na rozbudowie rurociągu zrzutowego z oczyszczalni ścieków w Swarzewie (część 2 przedmiotu zamówienia) w sposób, który nie zakłóci jej normalnej pracy i zgodnie z postanowieniami pozwoleń na budowę.
16. Wykonawca zawrze na własny koszt i utrzyma w mocy przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR) obejmujące cały zakres niniejszej umowy. Szczegółowe warunki ubezpieczenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu na jego żądanie, w terminie 3 (słownie: trzy) dni od wystąpienia przez Zamawiającego z takim żądaniem.
Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie roboty budowlane i montażowe wraz ze wszystkimi materiałami przeznaczonymi do wbudowania lub zamontowania, sprzęt i zaplecze budowy, maszyny budowlane, mienie Zamawiającego oraz koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzeniem robót budowlanych objętych niniejszą umową.
Suma ubezpieczenia, o którym mowa powyżej, nie może być mniejsza niż:
dla Części 1:
— dla Robót budowlanych: połowa wartości Robót brutto,
— dla kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych),
— dla odpowiedzialności cywilnej 8 000 000 PLN (słownie: osiem milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia z sublimitem 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych), dla szkód środowiskowych i dla szkód spowodowanych przez pojazdy mechaniczne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC - 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).
dla Części 2:
— dla Robót budowlanych: połowa wartości Robót brutto,
— dla kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 200 000 (słownie: dwieście tysięcy złotych),
— dla odpowiedzialności cywilnej 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia z sublimitem 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych), dla szkód środowiskowych i dla szkód spowodowanych przez pojazdy mechaniczne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC – 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).
W terminie przejęcia terenu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umów ubezpieczenia wraz z dowodami opłacenia składek oraz aktualnymi warunkami ogólnymi wydanymi przez ubezpieczyciela.
W przypadku rozłożenia zapłaty składki na raty Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu dowodów opłaty kolejnych rat w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty ich wymagalności.
Jeżeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartych umów ubezpieczenia, lub nie przedstawi w wymaganym terminie dowodu zapłaty składek, Zamawiający będzie upoważniony do zawarcia, na koszt Wykonawcy, stosownego ubezpieczenia wraz z możliwością potrącenia poniesionych z tego tytułu wydatków z wynagrodzenia (ceny) Wykonawcy, przysługującego na podstawie zawartej Umowy lub z ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.
Umowy ubezpieczenia zapewniać mają wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.
Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych.
17. Zamawiający wymaga realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z warunkami zawartymi we wzorach umów stanowiących integralną część SIWZ
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45252100, 45252200, 44161410

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 85 947 192,75 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
POIiŚ/ZP/2/2013/01
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 112-190488 z dnia 12.6.2013

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 143-248236 z dnia 25.7.2013

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2 - Nazwa: Rozbudowa rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie – część morska
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.11.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum Wykonawców: 1/ Ginzler Stahl –u. Anlagenbau GmbH (pełnomocnik Konsorcjum) 2/ MEGA S.A. (członek Konsorcjum)
{Dane ukryte}
3300 Amstetten
AUSTRIA
Tel.: +48 343681717
Faks: +48 343614602

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 72 790 917 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 85 947 192,75 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Roboty technologiczne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Roboty budowlane są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Instytucja Zarządzającą jest Minister Rozwoju Regionalnego, Instytucją Pośredniczącą jest Minister Środowiska, Instytucją Wdrażającą dla Projektu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
tą ustawą, określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych ( Środki ochrony prawnej ).
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie (art. 180-198 ustawy Prawo zamówień publicznych) przysługuje wyłącznie
od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy .
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego , której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy , zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów , określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania .
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej ( ul. Postępu 17A,
02-676 Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu .
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób , aby mógł on się zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu ( art. 180 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych ) .
6. Odwołanie wnosi się :
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia (jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych), albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
b) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego – dotyczy odwołań od treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ;
c) w terminie 10 dni od dnia , w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia- dotyczy odwołań wobec czynności innych niż określonych w pkt.a) i b) .
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (Izby) stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu ( art. 198 a – 198g ustawy Prawo zamówień publicznych ) . Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego . Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby , przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.11.2013

Adres: ul. Władysławowska 84, 84-120 Władysławowo Swarzewo
woj. POMORSKIE
Dane kontaktowe: email: przetargi@sws-swarzewo.pl
tel: +48 586741508
fax: +48 586741569
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-07-25
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 19048820131
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-06-12
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 2200000 ZŁ
Szacowana wartość* 73 333 333 PLN  -  110 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.sws-swarzewo.pl
Informacja dostępna pod: Spółka Wodno-Ściekowa SWARZEWO w Swarzewie
ul. Władysławowska 84, 84-120 władysławowo, woj. pomorskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Rozbudowa rurociągu zrzutowego z Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie – część morska Konsorcjum Wykonawców: 1/ Ginzler Stahl –u. Anlagenbau GmbH (pełnomocnik Konsorcjum) 2/ MEGA S.A. (członek Konsorcjum)
Amstetten
2013-11-18 85 947 192,00