Biała Podlaska: Realizacja usług szkolenia osób bezrobotnych


Numer ogłoszenia: 190528 - 2014; data zamieszczenia: 05.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej , ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 341 65 00, faks 83 341 65 57.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Realizacja usług szkolenia osób bezrobotnych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług szkolenia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej według poniższego podziału na części: CZĘŚĆ I. Szkolenie dla 24 osób w zakresie Technolog robót wykończeniowych w ramach projektu Doświadczenie w cenie Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. CZĘŚĆ II.Szkolenie dla 10 osób w zakresie Księgowość z elementami kadr i płac w ramach projektu Od bariery do kariery Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. CZĘŚĆ III.Szkolenie dla 8 osób w zakresie Nowoczesna obsługa biura z językiem rosyjskim i elementami języka białoruskiego w ramach projektu Od bariery do kariery Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. CZĘŚĆ IV.Szkolenie dla 10 osób w zakresie Monter instalacji sanitarnych z elementami przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu Od bariery do kariery Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1a - 1d do SIWZ.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.50.00.00-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 4.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej zaktualizowany na rok 2014- Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ), Zamawiający we własnym zakresie sprawdzi czy Wykonawca ubiegający się o realizację szkoleń jest wpisany do rejestru i posiada zaktualizowany wpis na 2014r. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI SIWZ.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI SIWZ.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował na terenie Białej Podlaskiej - odrębnie dla każdej części zamówienia, której dotyczy oferta - w szczególności: - salami do zajęć teoretycznych spełniającymi wymogi BHP oraz posiadającymi zaplecze sanitarne (dostęp do WC, umywalki, sali lub kącika do spożycia posiłków); wyposażonymi w niezbędny sprzęt (tablica lub flipchart, projektor multimedialny lub rzutnik pisma), - miejscami do realizacji zajęć praktycznych spełniającymi wymogi BHP oraz posiadającymi dostęp do zaplecza sanitarnego (dostęp do WC, umywalki, sali lub kącika do spożycia posiłków) wyposażonymi w niezbędny do realizacji zajęć sprzęt, narzędzia, materiały. Wymagane jest, aby w trakcie realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych każdy uczestnik posiadał samodzielne stanowisko wyposażone w sposób zapewniający realizację programu nauczania. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI SIWZ.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował - odrębnie dla każdej części zamówienia, której dotyczy oferta - trenerami prowadzącymi szkolenie, którzy: - posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów itp., w dziedzinie zgodnej z tematyką szkolenia prowadzonego w ramach projektu (co najmniej 200 przeprowadzonych godzin szkoleniowych) lub - co najmniej 2 - letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyką szkolenia oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów. Trener prowadzący zajęcia teoretyczne może prowadzić również zajęcia praktyczne. Zamawiający nie wymaga, aby każdy moduł prowadzony był przez innego trenera. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku, jeżeli przedstawi w każdej części zamówienia wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zał. nr 8a - 8d do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI SIWZ.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI SIWZ.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowana usługa, odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą programu szkolenia odpowiednio dla każdej części zamówienia złożonego zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 9a - 9d do SIWZ.


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust 1 ustawy (zał. Nr 3 do SIWZ). 2) W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz inne dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 SIWZ składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 3) W stosunku do osób fizycznych w celu potwierdzenia spełniania warunków z art. 24 ust. 1 ustawy, wymaga się przedstawienia wyłącznie oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 2 pkt 1 SIWZ. 4) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 2 i ust. 3 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. 5) W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu określone w Rozdziale VI ust. 2, ust. 3 i ust. 4 SIWZ składa każdy z wykonawców oddzielnie. 6) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V ust. 1 SIWZ na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. Postanowienia dotyczące podmiotów, które maja siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio. 7) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 8) W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcom. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Posiadane przez Wykonawcę certyfikaty jakości usług - 20
 • 3 - Doświadczenie Wykonawcy w wykonywaniu z należytą starannością szkoleń - 20


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W postanowieniach przedmiotowej umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w razie wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności np.: a) zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, rezygnacji/zmiany trenerów lub osób biorących udział w realizacji zamówienia skutkujące zmianą terminu jego wykonania), a także w przypadku wystąpienia uzasadnionych potrzeb Zamawiającego dotyczących konieczności zmiany terminów wykonania zamówienia, b) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy (np. zmiana stawki VAT), c) zmiany miejsca przeprowadzenia szkolenia w związku z wystąpieniem uzasadnionych przyczyn powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, miejsce szkolenia po zmianie musi spełniać wymagania określone w SIWZ i mieć kluczowe cechy i parametry co najmniej takie jak miejsce szkolenia przedstawione w ofercie i umowie, d) zmiany osób biorących udział w realizacji zamówienia w związku z wystąpieniem uzasadnionych przyczyn powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, e) zmiany trenerów - pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy oraz pod warunkiem, że nowy trener/ trenerzy wskazani przez wykonawcę będą spełniać wymagania określone w SIWZ oraz będą posiadać co najmniej takie kwalifikacje i doświadczenie jak trener wskazany w ofercie, f) zmiany liczby uczestników szkolenia w związku z wystąpieniem uzasadnionych przyczyn powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, skutkującą proporcjonalną zmianą ceny szkolenia, g) zmiany podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy w związku z wystąpieniem uzasadnionych przyczyn powodujących konieczność zmiany podwykonawcy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
bip.pupbialapodlaska.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska pok. 12.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
13.06.2014 godzina 13:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska pok. 17 (sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Część I zamówienia finansowana jest w ramach projektu Doświadczenie w cenie Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Części II - IV zamówienia finansowane są w ramach projektu Od bariery do kariery Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Szkolenie dla 24 osób w zakresie Technolog robót wykończeniowych w ramach projektu Doświadczenie w cenie Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szkolenie dla 24 osób w zakresie Technolog robót wykończeniowych w ramach projektu Doświadczenie w cenie Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1a - 1d do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.50.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.08.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Posiadane przez Wykonawcę certyfikaty jakości usług - 20
  • 3. Doświadczenie Wykonawcy w wykonywaniu z należytą starannością szkoleń - 20


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Szkolenie dla 10 osób w zakresie Księgowość z elementami kadr i płac w ramach projektu Od bariery do kariery Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szkolenie dla 10 osób w zakresie Księgowość z elementami kadr i płac w ramach projektu Od bariery do kariery Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1a - 1d do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.50.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.08.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Posiadane przez Wykonawcę certyfikaty jakości usług - 20
  • 3. Doświadczenie Wykonawcy w wykonywaniu z należytą starannością szkoleń - 20


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Szkolenie dla 8 osób w zakresie Nowoczesna obsługa biura z językiem rosyjskim i elementami języka białoruskiego w ramach projektu Od bariery do kariery Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szkolenie dla 8 osób w zakresie Nowoczesna obsługa biura z językiem rosyjskim i elementami języka białoruskiego w ramach projektu Od bariery do kariery Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1a - 1d do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.50.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.09.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Posiadane przez Wykonawcę certyfikaty jakości usług - 20
  • 3. Doświadczenie Wykonawcy w wykonywaniu z należytą starannością szkoleń - 20


CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Szkolenie dla 10 osób w zakresie Monter instalacji sanitarnych z elementami przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu Od bariery do kariery Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szkolenie dla 10 osób w zakresie Monter instalacji sanitarnych z elementami przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu Od bariery do kariery Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1a - 1d do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.50.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Posiadane przez Wykonawcę certyfikaty jakości usług - 20
  • 3. Doświadczenie Wykonawcy w wykonywaniu z należytą starannością szkoleń - 20


Numer ogłoszenia: 123811 - 2014; data zamieszczenia: 09.06.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
190528 - 2014 data 05.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 341 65 00, fax. 83 341 65 57.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Szkolenie dla 10 osób w zakresie Monter instalacji sanitarnych z elementami przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu Od bariery do kariery Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Szkolenie dla 10 osób w zakresie Monter instalacji sanitarnych z elementami montażu przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu Od bariery do kariery Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  Zał. I.

 • W ogłoszeniu jest:
  Część Nr: 4 NAZWA: Szkolenie dla 10 osób w zakresie Monter instalacji sanitarnych z elementami przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu Od bariery do kariery Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Część Nr: 4 NAZWA: Szkolenie dla 10 osób w zakresie Monter instalacji sanitarnych z elementami montażu przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu Od bariery do kariery Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Biała Podlaska: Realizacja usług szkolenia osób bezrobotnych


Numer ogłoszenia: 149743 - 2014; data zamieszczenia: 10.07.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 190528 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 341 65 00, faks 83 341 65 57.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Realizacja usług szkolenia osób bezrobotnych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług szkolenia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej według poniższego podziału na części: CZĘŚĆ I. Szkolenie dla 24 osób w zakresie Technolog robót wykończeniowych w ramach projektu Doświadczenie w cenie Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. CZĘŚĆ II.Szkolenie dla 10 osób w zakresie Księgowość z elementami kadr i płac w ramach projektu Od bariery do kariery Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. CZĘŚĆ III.Szkolenie dla 8 osób w zakresie Nowoczesna obsługa biura z językiem rosyjskim i elementami języka białoruskiego w ramach projektu Od bariery do kariery Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. CZĘŚĆ IV.Szkolenie dla 10 osób w zakresie Monter instalacji sanitarnych z elementami przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu Od bariery do kariery Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1a - 1d do SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.50.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Część I zamówienia finansowana jestw ramach projektu Doświadczenie w cenie Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Części II - IV zamówienia finansowane są w ramach projektu Od bariery do kariery Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
3   


Nazwa:
Nowoczesna obsługa biura z językiem rosyjskim i elementami języka białoruskiego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bogusława Kociuk Uni-Andragos Warszawskie Centrum Kształcenia i Konsultingu, {Dane ukryte}, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 22072,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  18700,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  12984,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  18700,00


 • Waluta:
  PLN.


Biała Podlaska: Realizacja usług szkolenia osób bezrobotnych


Numer ogłoszenia: 151287 - 2014; data zamieszczenia: 11.07.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 190528 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 341 65 00, faks 83 341 65 57.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Realizacja usług szkolenia osób bezrobotnych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług szkolenia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej według poniższego podziału na części: CZĘŚĆ I. Szkolenie dla 24 osób w zakresie Technolog robót wykończeniowych w ramach projektu Doświadczenie w cenie Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. CZĘŚĆ II.Szkolenie dla 10 osób w zakresie Księgowość z elementami kadr i płac w ramach projektu Od bariery do kariery Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. CZĘŚĆ III.Szkolenie dla 8 osób w zakresie Nowoczesna obsługa biura z językiem rosyjskim i elementami języka białoruskiego w ramach projektu Od bariery do kariery Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. CZĘŚĆ IV.Szkolenie dla 10 osób w zakresie Monter instalacji sanitarnych z elementami montażu przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu Od bariery do kariery Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1a - 1d do SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.50.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Część I zamówienia finansowana jest w ramach projektu Doświadczenie w cenie Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Części II - IV zamówienia finansowane są w ramach projektu Od bariery do kariery Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Szkolenie dla 24 osób w zakresie Technolog robót wykończeniowych w ramach projektu Doświadczenie w cenie Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej, {Dane ukryte}, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 45352,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  42792,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  42792,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  117000,00


 • Waluta:
  PLN.


Biała Podlaska: Realizacja usług szkolenia osób bezrobotnych


Numer ogłoszenia: 158145 - 2014; data zamieszczenia: 21.07.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 190528 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 341 65 00, faks 83 341 65 57.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Realizacja usług szkolenia osób bezrobotnych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług szkolenia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej według poniższego podziału na części: CZĘŚĆ I. Szkolenie dla 24 osób w zakresie Technolog robót wykończeniowych w ramach projektu Doświadczenie w cenie Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. CZĘŚĆ II.Szkolenie dla 10 osób w zakresie Księgowość z elementami kadr i płac w ramach projektu Od bariery do kariery Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. CZĘŚĆ III.Szkolenie dla 8 osób w zakresie Nowoczesna obsługa biura z językiem rosyjskim i elementami języka białoruskiego w ramach projektu Od bariery do kariery Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. CZĘŚĆ IV.Szkolenie dla 10 osób w zakresie Monter instalacji sanitarnych z elementami montażu przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu Od bariery do kariery Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1a - 1d do SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.50.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Część I zamówienia finansowana jest w ramach projektu Doświadczenie w cenie Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Części II - IV zamówienia finansowane są w ramach projektu Od bariery do kariery Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Szkolenie dla 10 osób w zakresie Księgowość z elementami kadr i płac w ramach projektu Od bariery do kariery Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej Centrum Kształcenia, {Dane ukryte}, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16840,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11720,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  11360,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11720,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Szkolenie dla 10 osób w zakresie Monter instalacji sanitarnych z elementami montażu przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu Od bariery do kariery Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej Centrum Kształcenia, {Dane ukryte}, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21816,33 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  19020,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  16500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  19020,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Brzeska, 21-500 Biała Podlaska
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: zamowieniapubliczne@pupbialapodlaska.pl
tel: 83 341 65 00
fax: 83 341 65 57
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-06-12
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 19052820140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-06-04
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 109 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: bip.pupbialapodlaska.pl
Informacja dostępna pod: Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska pok. 12
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
80500000-9 Usługi szkoleniowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Nowoczesna obsługa biura z językiem rosyjskim i elementami języka białoruskiego Bogusława Kociuk Uni-Andragos Warszawskie Centrum Kształcenia i Konsultingu
Biała Podlaska
2014-07-10 18 700,00
Szkolenie dla 24 osób w zakresie Technolog robót wykończeniowych w ramach projektu Doświadczenie w cenie Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej
Biała Podlaska
2014-07-11 42 792,00
Szkolenie dla 10 osób w zakresie Księgowość z elementami kadr i płac w ramach projektu Od bariery do kariery Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej Centrum Kształcenia
Biała Podlaska
2014-07-21 11 720,00
Szkolenie dla 10 osób w zakresie Monter instalacji sanitarnych z elementami montażu przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu Od bariery do kariery Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej Centrum Kształcenia
Biała Podlaska
2014-07-21 19 020,00