Oświęcim: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ


Numer ogłoszenia: 191562 - 2012; data zamieszczenia: 06.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Mieszkalnych , ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8425615, faks 033 8424051.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zbm.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej na placach zabaw zlokalizowanych na terenie administrowanym przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu. PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH URZĄDZENIA ZABAWOWE I SPRZĘT SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA SŁUŻĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE DOPRECYZOWANIU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, A ZAMÓWIENIE NALEŻY WYKONAĆ Z MATERIAŁÓW ODPOWIADAJĄCYCH WARUNKOM SIWZ LUB RÓWNOWAŻNYM POD WZGLĘDEM FUNKCJI URZĄDZEŃ. 1. Zamówienie przewiduje dostawę urządzeń, wyszczególnionych dla poszczególnych Rad Osiedli: a) RADA OSIEDLA ZASOLE urządzenia siłowni zewnętrznej: krzesełko do wyciskania - dwa stanowiska - 1 szt. orbitrek - 1 szt. urządzenia zabawowe: huśtawka sprężynowa pojedyncza - bujak - 3 szt. (zwierzątka różne) huśtawka wagowa (ważka) - 2 szt. (różne) b) RADA OSIEDLA POD BOREM urządzenia zabawowe dla dzieci młodszych kratownica - 1 szt. zjeżdżalnia - 1 szt. huśtawka pojedyncza (siedzisko kubełkowe) -1 szt. c) RADA OSIEDLA WSCHÓD stół betonowy do tenisa stołowego - 2 szt. (do osadzenia w podłożu) d) RADA OSIEDLA PÓŁNOC stół betonowy do tenisa stołowego - 1 szt. (do osadzenia w podłożu) huśtawka sprężynowa pojedyncza - bujak (zwierzątka - różne )- 4 szt. huśtawka podwójna - 3 szt. ławki z oparciem - 5 szt. (konstrukcja metalowa, listwy plastikowe, montaż na stałe, łączenie elementów za pomocą śrub nierdzewnych, wymiary ok. 1,60x 0,40m, wys. 0,40m, wysokość całkowita 0,80 m) e) RADA OSIEDLA STARE MIASTO: altana parkowa (sześciokątna), drewniana, bez podłoża i podłogi, zakotwiona w gruncie (średnica 6 m, wysokość do kalenicy ok. 2,7 m , powierzchnia zapewniająca przebywanie około 25-30 osób, dach kryty gontem bitumicznym) f) RADA OSIEDLA POŁUDNIE zestaw - 1 kpl. huśtawka sprężynowa pojedyncza - bujak - 1 szt huśtawka podwójna - 1 szt huśtawka wagowa (ważka) - 1 szt. zjeżdżalnia - 1 szt. stół betonowy do tenisa stołowego - 1 szt. (do osadzenia w podłożu) g) RADA OSIEDLA ZACHÓD zestaw (zjeżdżalnia, drabinki) - 2 zestawy pomost z belką - 2 szt. huśtawka sprężynowa pojedyncza - bujak ( zwierzątka - różne) - 5 szt. W każdym przypadku, oferowane urządzenia i sposób montażu muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów i przedmiotowych norm, w tym w szczególności norm z grupy PN-EN 1176 i PN-EN 1177, ustawy a dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.).Spełnienie warunków musi być potwierdzone ważnym dokumentem wystawionym przez uprawnioną jednostkę certyfikującą. Wymagania ogólne: Urządzenia na placach zabaw Drewno zastosowane do urządzeń - sosnowe, toczone cylindrycznie, rdzeniowe lub bezrdzeniowe impregnowane metodą próżniowo- ciśnieniową lub drewno klejone wzdłużnie, szlifowane, ryflowane, zabezpieczone zewnętrznie nanoszonymi preparatami ochrony, Sklejka - wodoodporna, z drewna liściastego, laminowana filmem melaminowym lub alternatywnie płytą HDPE, Ślizgi - w całości wykonane ze stali nierdzewnej z elementami ocynkowanymi i malowanymi proszkowo, Łączniki - łby, śruby , nakrętki schowane lub powlekane plastikiem; Stabilizacja w gruncie Dla drewna klejonego - na stalowych kotwach, mocowanych w betonowym fundamencie. Dla drewna litego - jak dla drewna klejonego lub w betonowanie bezpośrednio w gruncie z zastosowaniem izolacji przeciwwilgociowej. Urządzenia siłowni zewnętrznych Konstrukcja wykonana z rur galwanizowanych ogniowo, malowane proszkowo, Siedziska, oparcia, podesty (stopki)- wykonane ze stali ocynkowanej; Śruby metryczne nierdzewne, Nakrętki kołpakowe zabezpieczone przed odkręceniem; Urządzenia muszą posiadać certyfikat zgodności TUV z europejską normą stacjonarnego sprzętu do ćwiczeń EN957, oraz Polski Certyfikat Bezpieczeństwa B. 4. Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie wszelkie koszty zawiązane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym m. in. koszty zakupu, dostawy i montażu urządzeń zabawowych i elementów wyposażenia..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego polegającego na rozszerzeniu dostawy o inne lub takie same urządzenia zabawowe.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.53.52.00-9, 37.41.00.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 16.07.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy - PZP), Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 1) wykazu dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, w którym należy wykazać: a) co najmniej 1 dostawy urządzeń zabawowych o wartości min. 80.000,00 zł (brutto), l u b b) co najmniej dwie dostawy urządzeń zabawowych wartości o wartości min. 40.000,00 zł (brutto) - każda z robót. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane należycie. Wykaz wykonanych dostaw należy sporządzić wg wzoru druku stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zbm.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zarząd Budynków Mieszkalnych , ul.Bema12, 32-602 Oświęcim,pokój nr 9..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
13.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul.Bema 12, 32-602 Oswecim pokój nr 3..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Oświęcim: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ


Numer ogłoszenia: 231950 - 2012; data zamieszczenia: 03.07.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 191562 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8425615, faks 033 8424051.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej na placach zabaw zlokalizowanych na terenie administrowanym przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu. PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH URZĄDZENIA ZABAWOWE I SPRZĘT SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA SŁUŻĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE DOPRECYZOWANIU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, A ZAMÓWIENIE NALEŻY WYKONAĆ Z MATERIAŁÓW ODPOWIADAJĄCYCH WARUNKOM SIWZ LUB RÓWNOWAŻNYM POD WZGLĘDEM FUNKCJI URZĄDZEŃ. 1. Zamówienie przewiduje dostawę urządzeń, wyszczególnionych dla poszczególnych Rad Osiedli: a) RADA OSIEDLA ZASOLE: urządzenia siłowni zewnętrznej: krzesełko do wyciskania - dwa stanowiska - 1 szt. orbitrek - 1 szt. urządzenia zabawowe: huśtawka sprężynowa pojedyncza - bujak - 3 szt. (zwierzątka różne) huśtawka wagowa (ważka) - 2 szt. (różne) b) RADA OSIEDLA POD BOREM: urządzenia zabawowe dla dzieci młodszych : kratownica - 1 szt.; zjeżdżalnia - 1 szt.; huśtawka pojedyncza (siedzisko kubełkowe) -1 szt.; c) RADA OSIEDLA WSCHÓD: stół betonowy do tenisa stołowego - 2 szt. (do osadzenia w podłożu); d) RADA OSIEDLA PÓŁNOC : stół betonowy do tenisa stołowego - 1 szt. (do osadzenia w podłożu); huśtawka sprężynowa pojedyncza - bujak (zwierzątka - różne )- 4 szt. huśtawka podwójna - 3 szt. ławki z oparciem - 5 szt.; (konstrukcja metalowa, listwy plastikowe, montaż na stałe, łączenie elementów za pomocą śrub nierdzewnych, wymiary ok.: 1,60x 0,40m, wys. 0,40m, wysokość całkowita 0,80 m) e) RADA OSIEDLA STARE MIASTO: altana parkowa (sześciokątna), drewniana, bez podłoża i podłogi, zakotwiona w gruncie (średnica 6 m, wysokość do kalenicy ok. 2,7 m , powierzchnia zapewniająca przebywanie około 25-30 osób, dach kryty gontem bitumicznym) f) RADA OSIEDLA POŁUDNIE zestaw - 1 kpl. huśtawka sprężynowa pojedyncza - bujak - 1 szt huśtawka podwójna - 1 szt huśtawka wagowa (ważka) - 1 szt. zjeżdżalnia - 1 szt. stół betonowy do tenisa stołowego - 1 szt. (do osadzenia w podłożu) g) RADA OSIEDLA ZACHÓD zestaw (zjeżdżalnia, drabinki) - 2 zestawy pomost z belką - 2 szt. huśtawka sprężynowa pojedyncza - bujak ( zwierzątka - różne) - 5 szt. W każdym przypadku, oferowane urządzenia i sposób montażu muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów i przedmiotowych norm, w tym w szczególności norm z grupy PN-EN 1176 i PN-EN 1177, ustawy a dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.).Spełnienie warunków musi być potwierdzone ważnym dokumentem wystawionym przez uprawnioną jednostkę certyfikującą. Wymagania ogólne: Urządzenia na placach zabaw: Drewno zastosowane do urządzeń - sosnowe, toczone cylindrycznie, rdzeniowe lub bezrdzeniowe impregnowane metodą próżniowo- ciśnieniową lub drewno klejone wzdłużnie, szlifowane, ryflowane, zabezpieczone zewnętrznie nanoszonymi preparatami ochrony; Sklejka - wodoodporna, z drewna liściastego, laminowana filmem melaminowym lub alternatywnie płytą HDPE; Ślizgi - w całości wykonane ze stali nierdzewnej z elementami ocynkowanymi i malowanymi proszkowo; Łączniki - łby, śruby , nakrętki schowane lub powlekane plastikiem; Stabilizacja w gruncie: Dla drewna klejonego - na stalowych kotwach, mocowanych w betonowym fundamencie. Dla drewna litego - jak dla drewna klejonego lub w betonowanie bezpośrednio w gruncie z zastosowaniem izolacji przeciwwilgociowej. Urządzenia siłowni zewnętrznych: Konstrukcja wykonana z rur galwanizowanych ogniowo, malowane proszkowo; Siedziska, oparcia, podesty (stopki)- wykonane ze stali ocynkowanej; Śruby metryczne nierdzewne, Nakrętki kołpakowe zabezpieczone przed odkręceniem; Urządzenia muszą posiadać certyfikat zgodności TUV z europejską normą stacjonarnego sprzętu do ćwiczeń EN957, oraz Polski Certyfikat Bezpieczeństwa B. 4. Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie wszelkie koszty zawiązane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym m. in. koszty: zakupu, dostawy i montażu urządzeń zabawowych i elementów wyposażenia..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.53.52.00-9, 37.41.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.06.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS Jadwiga Oziębło, {Dane ukryte}, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 103926,02 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  69342,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  69342,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  69342,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: zbm@zbm.pl
tel: 338 425 615
fax: 338 424 051
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-06-12
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 19156220120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-06-05
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 33 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zbm.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Budynków Mieszkalnych , ul.Bema12, 32-602 Oświęcim,pokój nr 9.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS Jadwiga Oziębło
Jarosław
2012-07-03 69 342,00