Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Przygotowanie i zrealizowanie przedsięwzięcia artystycznego o nazwie Pasaż(e) Sztuki, promującego Miasto Łódź jako kandydata do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w dniach od 31.07.2010 do 28.08.2010 w Łodzi


Numer ogłoszenia: 191563 - 2010; data zamieszczenia: 19.07.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77 , strona internetowa www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie i zrealizowanie przedsięwzięcia artystycznego o nazwie Pasaż(e) Sztuki, promującego Miasto Łódź jako kandydata do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w dniach od 31.07.2010 do 28.08.2010 w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i zrealizowanie przedsięwzięcia artystycznego o nazwie Pasaż(e) Sztuki, promującego Miasto Łódź jako kandydata do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w dniach od 31.07.2010 do 28.08.2010 w Łodzi..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
92.31.20.00-1.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i zrealizowanie przedsięwzięcia artystycznego o nazwie Pasaż(e) Sztuki, promującego Miasto Łódź jako kandydata do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w dniach od 31.07.2010 do 28.08.2010 w Łodzi. Zgodnie z art. 67. ust. 1 pkt. 1, lit. c Ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej. SHOW4 Przemysław Krawczyk, na podstawie porozumień pomiędzy artystami, przedstawił kompleksową ofertę organizacji wydarzenia, na którą składają się następujące projekty: Spotkania z jazzem 1, Światło i dźwięk, Alternatywnie/elektronicznie, Plastycznie/graficznie, Moda łódzka, Spotkania z jazzem 2. Większość z zaproponowanych przez Wykonawcę projektów łączy w sobie elementy: muzyki, gry światłem, ruchu czy scenografii. Warto zaznaczyć, że w ww. projektach wystąpią znani i cenieni artyści, posiadający wieloletnie doświadczenie sceniczne, co gwarantuje wysoki poziom artystyczny. Ponadto, Wykonawca zaproponował indywidualne i niepowtarzalne rozwiązania: połączenie letniego wypoczynku licznie zgromadzonych w pasażach przy ulicy Piotrkowskiej łodzian i turystów z możliwością obcowania ze sztuką na najwyższym poziomie, podaną w sposób przystępny, aczkolwiek niezwykle oryginalny- w formie spektakli ulicznych. Program artystyczny stanowiący jeden z elementów koncepcji stworzonej przez Wykonawcę przewiduje udział: znanych dj-ów, artystów jazzowych, uznanych projektantów mody, twórców sztuk plastycznych. Atutem projektów zaproponowanych w ramach przedsięwzięcia artystycznego o nazwie Pasaż(e) Sztuki jest przedstawienie różnych, awangardowych w formie widowisk ulicznych w połączeniu z niezwykłą formułą plastyczną i muzyczna. Jest to alternatywny i nowatorski sposób przedstawienia dzieł, które dotychczas były prezentowane zazwyczaj w tradycyjny sposób. Do tej pory na Ulicy Piotrkowskiej uchodzącej za najbardziej reprezentacyjną ulicę Łodzi- Miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016- brakowało wydarzeń kulturalnych na tak wysokim poziomie artystycznym, pełnych artystycznej ekspresji. Możliwość udzielania zamówień w zakresie działalności twórczej lub artystycznej w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit c) związana jest z niepowtarzalnością każdego przejawu działalności twórczej i artystycznej, co niewątpliwie również jest istotą niniejszego zamówienia. Okoliczności powyższe wypełniają znamiona przesłanki określonej w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy Prawo Zamówień Publicznych, co daje podstawę do wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • SHOW4 Przemysław Krawczyk, ul. Studzińskiego 71 nr lok. 26, 91-498 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


Łódź: Przygotowanie i zrealizowanie przedsięwzięcia artystycznego o nazwie Pasaż(e) Sztuki, promującego Miasto Łódź jako kandydata do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w dniach od 31.07.2010 do 28.08.2010 w Łodzi


Numer ogłoszenia: 210219 - 2010; data zamieszczenia: 05.08.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 191563 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie i zrealizowanie przedsięwzięcia artystycznego o nazwie Pasaż(e) Sztuki, promującego Miasto Łódź jako kandydata do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w dniach od 31.07.2010 do 28.08.2010 w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i zrealizowanie przedsięwzięcia artystycznego o nazwie Pasaż(e) Sztuki, promującego Miasto Łódź jako kandydata do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w dniach od 31.07.2010 do 28.08.2010 w Łodzi.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
92.31.20.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SHOW4 Przemysław Krawczyk, ul. Studzińskiego 71 nr lok. 26, 91-498 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 81950,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  98000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  98000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  98000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i zrealizowanie przedsięwzięcia artystycznego o nazwie Pasaż(e) Sztuki, promującego Miasto Łódź jako kandydata do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w dniach od 31.07.2010 do 28.08.2010 w Łodzi. Zgodnie z art. 67. ust. 1 pkt. 1, lit. c Ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej. SHOW4 Przemysław Krawczyk, na podstawie porozumień pomiędzy artystami, przedstawił kompleksową ofertę organizacji wydarzenia, na którą składają się następujące projekty: Spotkania z jazzem 1, Światło i dźwięk, Alternatywnie/elektronicznie, Plastycznie/graficznie, Moda łódzka, Spotkania z jazzem 2. Większość z zaproponowanych przez Wykonawcę projektów łączy w sobie elementy: muzyki, gry światłem, ruchu czy scenografii. Warto zaznaczyć, że w ww. projektach wystąpią znani i cenieni artyści, posiadający wieloletnie doświadczenie sceniczne, co gwarantuje wysoki poziom artystyczny. Ponadto, Wykonawca zaproponował indywidualne i niepowtarzalne rozwiązania: połączenie letniego wypoczynku licznie zgromadzonych w pasażach przy ulicy Piotrkowskiej łodzian i turystów z możliwością obcowania ze sztuką na najwyższym poziomie, podaną w sposób przystępny, aczkolwiek niezwykle oryginalny- w formie spektakli ulicznych. Program artystyczny stanowiący jeden z elementów koncepcji stworzonej przez Wykonawcę przewiduje udział: znanych dj-ów, artystów jazzowych, uznanych projektantów mody, twórców sztuk plastycznych. Atutem projektów zaproponowanych w ramach przedsięwzięcia artystycznego o nazwie Pasaż(e) Sztuki jest przedstawienie różnych, awangardowych w formie widowisk ulicznych w połączeniu z niezwykłą formułą plastyczną i muzyczna. Jest to alternatywny i nowatorski sposób przedstawienia dzieł, które dotychczas były prezentowane zazwyczaj w tradycyjny sposób. Do tej pory na Ulicy Piotrkowskiej uchodzącej za najbardziej reprezentacyjną ulicę Łodzi- Miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016- brakowało wydarzeń kulturalnych na tak wysokim poziomie artystycznym, pełnych artystycznej ekspresji. Możliwość udzielania zamówień w zakresie działalności twórczej lub artystycznej w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit c) związana jest z niepowtarzalnością każdego przejawu działalności twórczej i artystycznej, co niewątpliwie również jest istotą niniejszego zamówienia. Okoliczności powyższe wypełniają znamiona przesłanki określonej w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy Prawo Zamówień Publicznych, co daje podstawę do wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia z wolnej ręki.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 19156320100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-07-19
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
92312000-1 Usługi artystyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przygotowanie i zrealizowanie przedsięwzięcia artystycznego o nazwie Pasaż(e) Sztuki, promującego Miasto Łódź jako kandydata do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w dniach od 31.07.2010 do 28.08.2010 w Łodzi SHOW4 Przemysław Krawczyk
ul. Studzińskiego 71 nr lok. 26, 91-498 Łódź, woj. łódzkie
2010-08-05 98 000,00