Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Dołhobyczów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Dołhobyczów w okresie od dnia 1 lipca 2014r. do dnia 30 czerwca 2015r.


Numer ogłoszenia: 192502 - 2014; data zamieszczenia: 06.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dołhobyczów , ul. Spółdzielcza 2a, 22-540 Dołhobyczów, woj. lubelskie, tel. 084 6532524, faks 084 6532524.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.dolhobyczow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Dołhobyczów w okresie od dnia 1 lipca 2014r. do dnia 30 czerwca 2015r..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Dołhobyczów w okresie od dnia 1 lipca 2014r. do dnia 30 czerwca 2015r. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Dołhobyczów, na których zamieszkują mieszkańcy. Sposób realizacji ma zapewniać osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie obowiązującymi przepisami, a w szczególności z zapisami: a)ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), b)ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) wraz z przepisami wykonawczymi, c)ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, d)ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1495 ze. zm.), e)ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666 ze zm.), f)Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2017, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego Nr XXIV/396/2012 z dnia 30 lipca 2012r., g)Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dołhobyczów, przyjętego uchwałą Rady Gminy Dołhobyczów Nr XXIII/185/2013 z dnia 29 maja 2013r. 1.Charakterystyka Gminy Dołhobyczów 1)Powierzchnia gminy wynosi 21.419 ha. Liczba mieszkańców wynikająca ze złożonych w Urzędzie Gminy Dołhobyczów deklaracji wynosi 4 088 osób. 2)Gmina liczy 26 sołectw: Chłopiatyn - Majdan, Chochłów, Dłużniów, Dołhobyczów, Kolonia Dołhobyczów, Gołębie, Honiatyn, Horodyszcze, Horoszczyce, Hulcze - Hulcze Osiedle, Kadłubiska, Kościaszyn, Liski - Białystok, Liwcze - Liwcze Osiedle, Myców - Wyżłów, Oszczów - Kolonia Oszczów, Podhajczyki - Wólka Poturzyńska, Przewodów - Przewodów Osiedle - Lipina, Setniki, Siekierzyńce, Sulimów, Uśmierz, Witków, Zaręka, Żabcze, Żniatyn. 3)Ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Dołhobyczów w I kwartale 2014 roku wyniosła odpowiednio: - odpady segregowane: około 70,6 Mg, - odpady niesegregowane: 14,2 Mg. Uwaga: W celu właściwej wyceny usługi, Zamawiający sugeruje, aby Wykonawca przed złożeniem swojej oferty, dokonał wizji lokalnej terenu Gminy Dołhobyczów. 2.Opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Zakres usług Zakres usług obejmuje odbieranie i zagospodarowanie całej ilości odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości zamieszkałe stale i czasowo), w tym: zmieszanych odpadów komunalnych, papieru i tektury, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, opakowań szklanych w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, metalu, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.), odpadów remontowo-budowlanych, zużytych opon. Urządzenia do gromadzenia odpadów (pojemniki, kontenery, worki), które zostaną ustawione w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez Zamawiającego, zapewnia Wykonawca. Szczegółowe dane dotyczące ilości budynków jedno- i wielorodzinnych, ilości miejsc do gromadzenia odpadów, ilości i rodzaju niezbędnych pojemników, worków do selektywnej zbiórki odpadów przedstawiono w Załączniku nr 10 do niniejszej SIWZ. 2.2. Odbieranie odpadów z zabudowy jednorodzinnej Na terenie zabudowy jednorodzinnej (tzw. nieruchomości zamieszkałe stale i czasowo) obowiązywać będzie system workowy zbiórki odpadów komunalnych: A. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01): 1)Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą z worków o pojemności min. 60l od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości zamieszkałe stale i czasowo). 2)Częstotliwość odbioru (wywozu) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - co najmniej 1 raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym z Zamawiającym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 3)Realizacja reklamacji (nieodebrane z nieruchomości odpady zgodnie z harmonogramem) - w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia (fax lub e-mail) od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić - tel./fax: (84) 65 32 524 lub e-mail: sekretariat@dolhobyczow.pl. 4)Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, jak również przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu, nie później jednak niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odpady zostały zebrane) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. B. Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane), w tym odpady opakowaniowe (kody 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40): a)Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym. Wprowadza się osiem rodzajów worków: żółty - worek przeznaczony na tworzywa sztuczne, czerwony - worek przeznaczony na metal, biały - worek przeznaczony na szkło bezbarwne, zielony - worek przeznaczony na szkło kolorowe, niebieski - worek przeznaczony na papier i tekturę oraz opakowania wielomateriałowe, brązowy- worek przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji, szary - worek przeznaczony na gruz budowlany i zimny popiół, czarny - worek przeznaczony na zmieszane odpady komunalne. b)Worki do odbioru od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych (dla mieszkańców przystępujących do segregacji, na wymianę, w ramach reklamacji itp.) zapewnia Wykonawca. Worki powinny posiadać następujące parametry: materiał - folia polietylenowa LDPE, półprzezroczysta, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków (min. 60 mikronów), kolorystyka i pojemność: min. 60l, kolory: żółty, czerwony, biały, zielony, niebieski, brązowy, szary, czarny. c)Oznakowanie - worki muszą być opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone. d)Częstotliwość wywozu od właścicieli nieruchomości worków do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych - co najmniej 1 raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Wykonawcę z Zamawiającym. e)Realizacja reklamacji (nieodebrane z nieruchomości worki zgodnie z harmonogramem, brak worków na wymianę itp.) - w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia (fax. lub e-mail) od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić - tel/fax: (84) 65 32 524 lub e-mail: sekretariat@dolhobyczow.pl. f)Obowiązkiem Wykonawcy będzie: uzupełnianie na własny koszt właścicielom nieruchomości jednorodzinnych worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawianie przy wejściu na nieruchomość nowych pustych worków w dniu odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ilości i kolorze odpowiadających odebranym workom, zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu, nie później jednak niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odpady zostały zebrane) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. C. Odpady komunalne ulegające biodegradacji (kod 15 01 03, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01) a)Odbiór odpadów ulegających biodegradacji na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym. b)Worki do odbioru odpadów ulegających biodegradacji zapewnia Wykonawca. c)Częstotliwość wywozu worków z odpadami ulegającymi biodegradacji - co najmniej raz w miesiącu. d)Odbiór worków z odpadami ulegającymi biodegradacji odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym z Zamawiającym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. e)Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów ulegających biodegradacji poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu, nie później jednak niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odpady zostały zebrane) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. D. Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36) 1)Odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie bezpośrednio sprzed posesji właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości zamieszkałe stale i czasowo). 2)Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - co najmniej raz na pół roku, zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym z Zamawiającym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 3)Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów (jeden raz w miesiącu, nie później jednak niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odpady zostały zebrane). 2.3 Odbieranie odpadów z zabudowy wielorodzinnej: A. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) a)Niesegregowane odpady komunalne odbierane będą z pojemników typu KP - 10 lub w workach od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości zamieszkałe) - Wykonawca zapewnia ww. pojemniki i worki na danych nieruchomościach oraz utrzymuje je w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. b)Ilość budynków wielorodzinnych podano w Załączniku nr 10 do niniejszej SIWZ. c)Częstotliwość odbioru ww. odpadów co najmniej 1 raz w miesiącu, w dniach uzgodnionych przez Wykonawcę z zarządcami budynków, w porozumieniu i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego. d)Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu, nie później jednak niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odpady zostały zebrane) dowodów potwierdzających te czynności, tj. karty przekazania odpadów. B. Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane), w tym odpady opakowaniowe (kody 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40): a)Odbiór selektywnie zebranych odpadów na terenie zabudowy wielorodzinnej prowadzony będzie w systemie pojemnikowym w tzw. zestawach recyklingowych o pojemności do 1100l i workowym, z zachowaniem następującej kolorystyki: żółty - worek przeznaczony na tworzywa sztuczne, czerwony - worek przeznaczony na metal, biały - worek przeznaczony na szkło bezbarwne, zielony - worek przeznaczony na szkło kolorowe, niebieski - worek przeznaczony na papier i tekturę oraz opakowania wielomateriałowe, brązowy- worek przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji, szary - worek przeznaczony na gruz budowlany i zimny popiół, czarny - worek przeznaczony na zmieszane odpady komunalne. b)Obowiązkiem Wykonawcy będzie: monitorowanie i opróżnianie pojemników z częstotliwością gwarantującą nie zaleganie odpadów przy pojemnikach, co najmniej 1 raz w miesiącu - wywóz ww. odpadów odbywał się będzie zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę i uzgodnionym przez Wykonawcę z zarządcami budynków, w porozumieniu i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu, nie później jednak niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odpady zostały zebrane) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów, bieżące utrzymywanie czystości i porządku wokół rozstawionych pojemników. C. Odpady ulegające biodegradacji (kod 15 01 03, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01) a)Odbiór odpadów ulegających biodegradacji na terenie zabudowy wielorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym. b)Worki do odbioru odpadów ulegających biodegradacji na danych nieruchomościach zapewnia Wykonawca. c)Częstotliwość wywozu worków z odpadami ulegającymi biodegradacji - co najmniej raz w miesiącu. Wywóz odpadów odbywał się będzie zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę i uzgodnionym przez Wykonawcę z zarządcami budynków, w porozumieniu i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego. d)Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów ulegających biodegradacji poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu, nie później jednak niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odpady zostały zebrane) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. D. Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36) a)Odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie z miejsc wyznaczonych przez zarządców budynków (przy pojemnikach, altankach śmietnikowych, itp.). b)Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - co najmniej raz na pół roku, zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę i uzgodnionym przez Wykonawcę z zarządcami budynków, w porozumieniu i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego. c)Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu, nie później jednak niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odpady zostały zebrane) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. 2.4 Odbieranie niebezpiecznych odpadów komunalnych (kod 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 31*, 20 01 33*, 20 01 37*): 1) Odbiór niebezpiecznych odpadów komunalnych tj. rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, lampy fluorescencyjne, oleje, tłuszcze, farby, tusze, baterie i akumulatory itd. (wszystkie wymienione w obowiązującym katalogu odpadów w grupie odpadów 20) - będzie realizował Wykonawca. 2)Częstotliwość odbioru niebezpiecznych odpadów komunalnych tj. rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, lampy fluorescencyjne, oleje, tłuszcze, farby, tusze, baterie itd. (wszystkie wymienione w obowiązującym katalogu odpadów w grupie odpadów 20) -zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę (nie rzadziej jak raz na pół roku), uzgodnionym i zaakceptowanym przez Wykonawcę z Zamawiającym. 3)Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych niebezpiecznych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu, nie później jednak niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odpady zostały zebrane) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. 2.5 Pozostałe wymagania: 1)System odbierania odpadów, będący przedmiotem zamówienia, nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. 2)Wykonawca zobowiązany jest spełniać co najmniej szczegółowe wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U z 2013 r. poz. 122), w tym m. in.: A.Zobowiązany jest posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Dołhobyczów, na terenie, do którego posiada tytuł prawny. Baza magazynowo-transportowa musi spełniać następujące warunki: a.teren bazy magazynowo-transportowej musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym; b.miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu; c.miejsce magazynowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych; d.teren bazy musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymogami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145); e.baza magazynowo-transportowa musi być wyposażona w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych oraz legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów; f. na terenie bazy magazynowo-transportowej powinien znajdować się także punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo - transportowej; g.posiadać na terenie bazy magazynowo - transportowej urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem; urządzenia należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym i sanitarnym; B.Zobowiązany jest do zapewnienia pojazdów do odbioru odpadów, które powinny być: a.zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać wymagane aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu, b.zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu, c.poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie - Wykonawca winien posiadać aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie tych czynności, na koniec każdego dnia roboczego opróżniać pojazdy z odpadów i parkować wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej, d.wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, e.trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne. C.Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości kontrolowania pracy pojazdów obsługujących gminę, jak również możliwości przejazdu pojazdami podczas zbiórki odpadów. D.Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkanych. E.Zakazuje się Wykonawcy mieszania odpadów komunalnych zbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z odpadami zebranymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, jak i również z odpadami zebranymi w innych gminach. F.Wykonawca jest zobowiązany do: a.Zagospodarowania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. kart przekazania odpadów b.Zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych segregowanych, poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. kart przekazania odpadów. G.Wykonawca zobowiązany jest do: a.Rozpatrzenia reklamacji (odpady nie zostały odebrane zgodnie z harmonogramem lub zgłoszeniem, że nie dostarczono worków do segregacji) najpóźniej w następnym dniu roboczym od otrzymania zawiadomienia drogą telefoniczną, faksem lub e-mailem od Zamawiającego lub właściciela nieruchomości. Załatwienie każdej reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić Zamawiającemu na wskazany adres e-mail. b.Wyposażania na własny koszt nieruchomości, z których odbierane są odpady komunalne segregowane, w worki o pojemności min. 60 litrów z folii LDPE o grubości zapewniającej wytrzymałość worków (tj. co najmniej 60 mikronów). Obowiązek dotyczy wszystkich nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na zgłoszenie właściciela, na których zgłoszono selektywną zbiórkę odpadów. Na workach do segregacji muszą być nadrukowane informacje dotyczące rodzaju odpadu, na który są przeznaczone. c.Uzupełnienia na własny koszt właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, worków do zbierania odpadów komunalnych segregowanych po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawianie na terenie posesji nowych worków odpowiadających liczbie i rodzajowi odebranych worków. d.W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjęcia ich jako zmieszane odpady komunalne i pisemnego powiadomienia o tym Zamawiającego, w ciągu 14 dni po upływie każdego miesiąca za dany miesiąc, dołączając dowody na naruszenie tych obowiązków, np. fotografie w formie elektronicznej. H.Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych co najmniej w wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645). I.Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości co najmniej określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676). J.Osiąganie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz wymaganych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazywanych do składowania, rozliczane będzie w okresach półrocznych. K.Wykonawca, zgodnie z art. 9 lit. n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz.391, ze zm. ), zobowiązany jest do sporządzania kwartalnych sprawozdań i przekazywania ich Wójtowi Gminy Dołhobyczów w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy, wraz z dokumentami sporządzanymi na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentami potwierdzającymi osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. L.Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań zawierających następujące dane: wykaz ilości zebranych odpadów łącznie oraz w rozbiciu na poszczególne rodzaje, wykaz nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne, wykaz nieruchomości, od których zostały odebrane odpady segregowane, wykaz właścicieli nieruchomości niedopełniających obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów, wykaz nieruchomości, z których dostarczono zebrane selektywnie odpady do punktu odbioru odpadów. M.Wykonawca jest zobowiązany w terminie 30 dni od zakończenia świadczenia usługi, do przekazania Zamawiającemu końcowego sprawozdania za cały okres obowiązywania umowy obejmującego ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów, informacje o osiąganych poziomach odzysku, zbiorcze zestawienie danych ewidencjonowanych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów. N. W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej. O.Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia: a.Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych zbieraniem odpadów w ramach realizacji zamówienia. b.W trakcie trwania umowy Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy informacje o zmianach w wykazie adresów nieruchomości objętych zbieraniem odpadów w ramach realizacji zamówienia, w drodze elektronicznej, a wykonawca uwzględni te zmiany najpóźniej od następnego dnia roboczego, po otrzymaniu zawiadomienia. c.Wykonawca ma obowiązek dostarczyć właścicielom nieruchomości zamieszkanych (zgodnie z otrzymanym wykazem) worki niezbędne do segregacji odpadów oraz harmonogram odbioru (uprzednio uzgodniony z Zamawiającym) najpóźniej 14 dnia obowiązywania umowy na odbiór odpadów zawartej z Zamawiającym. d.Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu sporządza uzgodnione z Zamawiającym harmonogramy odbioru, które będzie publikował w ogłoszeniach oraz dostarczał do nieruchomości, a także przekazywał Zamawiającemu do publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Dołhobyczów lub w inny sposób. e.Harmonogram odbioru odpadów powinien zawierać dane teleadresowe oraz nazwę Wykonawcy. f.Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.50.00.00-2, 90.51.40.00-3, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1.Wykonawca przystępujący do udziału w przetargu zobowiązany jest wnieść wadium. 2.Wadium wynosi 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące tysiąc i 00/100zł). 3.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4.Za datę wniesienia wadium w formie pieniężnej uważa się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 5.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 6.Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Dołhobyczowie Nr 22 9603 0006 2001 0000 0433 0020 w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie. 7.Zwrot wadium nastąpi w terminach i na warunkach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy. 8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów: oświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.), prowadzonego przez Wójta Gminy Dołhobyczów, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, oświadczenia o wpisie do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wymagany zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), wraz z podaniem numeru wpisu, aktualnego zezwolenia umożliwiające zbieranie i transport odpadów na terenie Gminy Dołhobyczów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na przetwarzanie odpadów, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) obejmujące wszystkie rodzaje zbieranych odpadów. Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń, z których jednoznacznie musi wynikać, iż ww. warunki wykonawca spełnił, stosując formułę: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże iż dysponuje lub będzie dysponował sprzętem i wyposażeniem zgodnym z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.). Wykaz narzędzi wg załącznika nr 3 do SIWZ. Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń, z których jednoznacznie musi wynikać, iż ww. warunki wykonawca spełnił, stosując formułę: spełnia - nie spełnia. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zgodnie z art. 22 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 2b.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie, iż osoby, które będą brały udział w realizacji zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonania usług. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień wg załącznika nr 4 do SIWZ. Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń, z których jednoznacznie musi wynikać, iż ww. warunki wykonawca spełnił, stosując formułę: spełnia - nie spełnia. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zgodnie z art. 22 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 2b.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów: informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę min. 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy i 00/100 zł) (w przypadku kwot w walutach obcych liczonej według średniego kursu NBP). Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Jeżeli wykonawca będzie polegał na zdolności podmiotów w zakresie spełnienia warunku określonego w tym punkcie, warunek uważa się za spełniony, gdy zostanie spełniony przez jeden lub łącznie przez niektóre albo wszystkie ze wspólnie występujących podmiotów (tj. wysokość posiadanych środków na rachunkach bankowych lub zdolność kredytowa takich podmiotów sumuje się). opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy 00/100 zł). Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń, z których jednoznacznie musi wynikać, iż ww. warunki wykonawca spełnił, stosując formułę: spełnia - nie spełnia. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zgodnie z art. 22 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 2b. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 2.W przypadku udziału podwykonawców załącznik nr 5 do SIWZ. 3.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - załącznik nr 8 do SIWZ jeżeli dotyczy. 4.W przypadku ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Działając zgodnie z Art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w szczególności w przypadkach: 1)gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w sposobie, technologii lub innych zmian wykonania przedmiotu umowy wynikających ze zmian przepisów prawa, w tym ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 2)zmiany treści umowy związanej ze zmianą podatku VAT ; 2.Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 3.Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą umawiających się stron, wyrażoną na piśmie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, o ile nie będzie to sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.dolhobyczow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Dołhobyczów ul. Spółdzielcza 2A 22-540 Dołhobyczów..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.06.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Dołhobyczów ul. Spółdzielcza 2A 22-540 Dołhobyczów Sekretariat..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Dołhobyczów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Dołhobyczów w okresie od dnia 1 lipca 2014r. do dnia 30 czerwca 2015r.


Numer ogłoszenia: 231582 - 2014; data zamieszczenia: 10.07.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 192502 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, 22-540 Dołhobyczów, woj. lubelskie, tel. 084 6532524, faks 084 6532524.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Dołhobyczów w okresie od dnia 1 lipca 2014r. do dnia 30 czerwca 2015r..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Dołhobyczów w okresie od dnia 1 lipca 2014r. do dnia 30 czerwca 2015r. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Dołhobyczów, na których zamieszkują mieszkańcy. Sposób realizacji ma zapewniać osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie obowiązującymi przepisami, a w szczególności z zapisami: a)ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), b)ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) wraz z przepisami wykonawczymi, c)ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, d)ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1495 ze. zm.), e)ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666 ze zm.), f)Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2017, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego Nr XXIV/396/2012 z dnia 30 lipca 2012r., g)Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dołhobyczów, przyjętego uchwałą Rady Gminy Dołhobyczów Nr XXIII/185/2013 z dnia 29 maja 2013r. 1.Charakterystyka Gminy Dołhobyczów 1)Powierzchnia gminy wynosi 21.419 ha. Liczba mieszkańców wynikająca ze złożonych w Urzędzie Gminy Dołhobyczów deklaracji wynosi 4 088 osób. 2)Gmina liczy 26 sołectw: Chłopiatyn - Majdan, Chochłów, Dłużniów, Dołhobyczów, Kolonia Dołhobyczów, Gołębie, Honiatyn, Horodyszcze, Horoszczyce, Hulcze - Hulcze Osiedle, Kadłubiska, Kościaszyn, Liski - Białystok, Liwcze - Liwcze Osiedle, Myców - Wyżłów, Oszczów - Kolonia Oszczów, Podhajczyki - Wólka Poturzyńska, Przewodów - Przewodów Osiedle - Lipina, Setniki, Siekierzyńce, Sulimów, Uśmierz, Witków, Zaręka, Żabcze, Żniatyn. 3)Ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Dołhobyczów w I kwartale 2014 roku wyniosła odpowiednio: - odpady segregowane: około 70,6 Mg, - odpady niesegregowane: 14,2 Mg. Uwaga: W celu właściwej wyceny usługi, Zamawiający sugeruje, aby Wykonawca przed złożeniem swojej oferty, dokonał wizji lokalnej terenu Gminy Dołhobyczów. 2.Opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Zakres usług Zakres usług obejmuje odbieranie i zagospodarowanie całej ilości odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości zamieszkałe stale i czasowo), w tym: zmieszanych odpadów komunalnych, papieru i tektury, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, opakowań szklanych w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, metalu, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.), odpadów remontowo-budowlanych, zużytych opon. Urządzenia do gromadzenia odpadów (pojemniki, kontenery, worki), które zostaną ustawione w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez Zamawiającego, zapewnia Wykonawca. Szczegółowe dane dotyczące ilości budynków jedno- i wielorodzinnych, ilości miejsc do gromadzenia odpadów, ilości i rodzaju niezbędnych pojemników, worków do selektywnej zbiórki odpadów przedstawiono w Załączniku nr 10 do niniejszej SIWZ. 2.2. Odbieranie odpadów z zabudowy jednorodzinnej Na terenie zabudowy jednorodzinnej (tzw. nieruchomości zamieszkałe stale i czasowo) obowiązywać będzie system workowy zbiórki odpadów komunalnych: A. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01): 1)Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą z worków o pojemności min. 60l od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości zamieszkałe stale i czasowo). 2)Częstotliwość odbioru (wywozu) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - co najmniej 1 raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym z Zamawiającym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 3)Realizacja reklamacji (nieodebrane z nieruchomości odpady zgodnie z harmonogramem) - w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia (fax lub e-mail) od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić - tel./fax: (84) 65 32 524 lub e-mail: sekretariat@dolhobyczow.pl. 4)Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, jak również przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu, nie później jednak niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odpady zostały zebrane) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. B. Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane), w tym odpady opakowaniowe (kody 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40): a)Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym. Wprowadza się osiem rodzajów worków: żółty - worek przeznaczony na tworzywa sztuczne, czerwony - worek przeznaczony na metal, biały - worek przeznaczony na szkło bezbarwne, zielony - worek przeznaczony na szkło kolorowe, niebieski - worek przeznaczony na papier i tekturę oraz opakowania wielomateriałowe, brązowy- worek przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji, szary - worek przeznaczony na gruz budowlany i zimny popiół, czarny - worek przeznaczony na zmieszane odpady komunalne. b)Worki do odbioru od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych (dla mieszkańców przystępujących do segregacji, na wymianę, w ramach reklamacji itp.) zapewnia Wykonawca. Worki powinny posiadać następujące parametry: materiał - folia polietylenowa LDPE, półprzezroczysta, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków (min. 60 mikronów), kolorystyka i pojemność: min. 60l, kolory: żółty, czerwony, biały, zielony, niebieski, brązowy, szary, czarny. c)Oznakowanie - worki muszą być opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone. d)Częstotliwość wywozu od właścicieli nieruchomości worków do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych - co najmniej 1 raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Wykonawcę z Zamawiającym. e)Realizacja reklamacji (nieodebrane z nieruchomości worki zgodnie z harmonogramem, brak worków na wymianę itp.) - w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia (fax. lub e-mail) od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić - tel/fax: (84) 65 32 524 lub e-mail: sekretariat@dolhobyczow.pl. f)Obowiązkiem Wykonawcy będzie: uzupełnianie na własny koszt właścicielom nieruchomości jednorodzinnych worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawianie przy wejściu na nieruchomość nowych pustych worków w dniu odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ilości i kolorze odpowiadających odebranym workom, zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu, nie później jednak niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odpady zostały zebrane) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. C. Odpady komunalne ulegające biodegradacji (kod 15 01 03, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01) a)Odbiór odpadów ulegających biodegradacji na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym. b)Worki do odbioru odpadów ulegających biodegradacji zapewnia Wykonawca. c)Częstotliwość wywozu worków z odpadami ulegającymi biodegradacji - co najmniej raz w miesiącu. d)Odbiór worków z odpadami ulegającymi biodegradacji odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym z Zamawiającym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. e)Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów ulegających biodegradacji poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu, nie później jednak niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odpady zostały zebrane) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. D. Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36) 1)Odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie bezpośrednio sprzed posesji właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości zamieszkałe stale i czasowo). 2)Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - co najmniej raz na pół roku, zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym z Zamawiającym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 3)Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów (jeden raz w miesiącu, nie później jednak niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odpady zostały zebrane). 2.3 Odbieranie odpadów z zabudowy wielorodzinnej: A. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) a)Niesegregowane odpady komunalne odbierane będą z pojemników typu KP - 10 lub w workach od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości zamieszkałe) - Wykonawca zapewnia ww. pojemniki i worki na danych nieruchomościach oraz utrzymuje je w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. b)Ilość budynków wielorodzinnych podano w Załączniku nr 10 do niniejszej SIWZ. c)Częstotliwość odbioru ww. odpadów co najmniej 1 raz w miesiącu, w dniach uzgodnionych przez Wykonawcę z zarządcami budynków, w porozumieniu i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego. d)Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu, nie później jednak niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odpady zostały zebrane) dowodów potwierdzających te czynności, tj. karty przekazania odpadów. B. Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane), w tym odpady opakowaniowe (kody 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40): a)Odbiór selektywnie zebranych odpadów na terenie zabudowy wielorodzinnej prowadzony będzie w systemie pojemnikowym w tzw. zestawach recyklingowych o pojemności do 1100l i workowym, z zachowaniem następującej kolorystyki: żółty - worek przeznaczony na tworzywa sztuczne, czerwony - worek przeznaczony na metal, biały - worek przeznaczony na szkło bezbarwne, zielony - worek przeznaczony na szkło kolorowe, niebieski - worek przeznaczony na papier i tekturę oraz opakowania wielomateriałowe, brązowy- worek przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji, szary - worek przeznaczony na gruz budowlany i zimny popiół, czarny - worek przeznaczony na zmieszane odpady komunalne. b)Obowiązkiem Wykonawcy będzie: monitorowanie i opróżnianie pojemników z częstotliwością gwarantującą nie zaleganie odpadów przy pojemnikach, co najmniej 1 raz w miesiącu - wywóz ww. odpadów odbywał się będzie zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę i uzgodnionym przez Wykonawcę z zarządcami budynków, w porozumieniu i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu, nie później jednak niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odpady zostały zebrane) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów, bieżące utrzymywanie czystości i porządku wokół rozstawionych pojemników. C. Odpady ulegające biodegradacji (kod 15 01 03, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01) a)Odbiór odpadów ulegających biodegradacji na terenie zabudowy wielorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym. b)Worki do odbioru odpadów ulegających biodegradacji na danych nieruchomościach zapewnia Wykonawca. c)Częstotliwość wywozu worków z odpadami ulegającymi biodegradacji - co najmniej raz w miesiącu. Wywóz odpadów odbywał się będzie zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę i uzgodnionym przez Wykonawcę z zarządcami budynków, w porozumieniu i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego. d)Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów ulegających biodegradacji poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu, nie później jednak niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odpady zostały zebrane) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. D. Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36) a)Odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie z miejsc wyznaczonych przez zarządców budynków (przy pojemnikach, altankach śmietnikowych, itp.). b)Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - co najmniej raz na pół roku, zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę i uzgodnionym przez Wykonawcę z zarządcami budynków, w porozumieniu i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego. c)Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu, nie później jednak niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odpady zostały zebrane) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. 2.4 Odbieranie niebezpiecznych odpadów komunalnych (kod 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 31*, 20 01 33*, 20 01 37*): 1) Odbiór niebezpiecznych odpadów komunalnych tj. rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, lampy fluorescencyjne, oleje, tłuszcze, farby, tusze, baterie i akumulatory itd. (wszystkie wymienione w obowiązującym katalogu odpadów w grupie odpadów 20) - będzie realizował Wykonawca. 2)Częstotliwość odbioru niebezpiecznych odpadów komunalnych tj. rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, lampy fluorescencyjne, oleje, tłuszcze, farby, tusze, baterie itd. (wszystkie wymienione w obowiązującym katalogu odpadów w grupie odpadów 20) -zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę (nie rzadziej jak raz na pół roku), uzgodnionym i zaakceptowanym przez Wykonawcę z Zamawiającym. 3)Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych niebezpiecznych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu, nie później jednak niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odpady zostały zebrane) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. 2.5 Pozostałe wymagania: 1)System odbierania odpadów, będący przedmiotem zamówienia, nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. 2)Wykonawca zobowiązany jest spełniać co najmniej szczegółowe wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U z 2013 r. poz. 122), w tym m. in.: A. Zobowiązany jest posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Dołhobyczów, na terenie, do którego posiada tytuł prawny. Baza magazynowo-transportowa musi spełniać następujące warunki: a. teren bazy magazynowo-transportowej musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym; b. miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu; c. miejsce magazynowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych; d. teren bazy musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymogami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145); e. baza magazynowo-transportowa musi być wyposażona w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych oraz legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów; f. na terenie bazy magazynowo-transportowej powinien znajdować się także punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo - transportowej; g. posiadać na terenie bazy magazynowo - transportowej urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem; urządzenia należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym i sanitarnym; B. Zobowiązany jest do zapewnienia pojazdów do odbioru odpadów, które powinny być: a. zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać wymagane aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu, b. zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu, c. poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie - Wykonawca winien posiadać aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie tych czynności, na koniec każdego dnia roboczego opróżniać pojazdy z odpadów i parkować wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej, d. wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, e. trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne. C. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości kontrolowania pracy pojazdów obsługujących gminę, jak również możliwości przejazdu pojazdami podczas zbiórki odpadów. D. Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkanych. E. Zakazuje się Wykonawcy mieszania odpadów komunalnych zbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z odpadami zebranymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, jak i również z odpadami zebranymi w innych gminach. F. Wykonawca jest zobowiązany do: a. Zagospodarowania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. kart przekazania odpadów b. Zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych segregowanych, poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. kart przekazania odpadów. G. Wykonawca zobowiązany jest do: a. Rozpatrzenia reklamacji (odpady nie zostały odebrane zgodnie z harmonogramem lub zgłoszeniem, że nie dostarczono worków do segregacji) najpóźniej w następnym dniu roboczym od otrzymania zawiadomienia drogą telefoniczną, faksem lub e-mailem od Zamawiającego lub właściciela nieruchomości. Załatwienie każdej reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić Zamawiającemu na wskazany adres e-mail. b. Wyposażania na własny koszt nieruchomości, z których odbierane są odpady komunalne segregowane, w worki o pojemności min. 60 litrów z folii LDPE o grubości zapewniającej wytrzymałość worków (tj. co najmniej 60 mikronów). Obowiązek dotyczy wszystkich nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na zgłoszenie właściciela, na których zgłoszono selektywną zbiórkę odpadów. Na workach do segregacji muszą być nadrukowane informacje dotyczące rodzaju odpadu, na który są przeznaczone. c. Uzupełnienia na własny koszt właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, worków do zbierania odpadów komunalnych segregowanych po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawianie na terenie posesji nowych worków odpowiadających liczbie i rodzajowi odebranych worków. d.W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjęcia ich jako zmieszane odpady komunalne i pisemnego powiadomienia o tym Zamawiającego, w ciągu 14 dni po upływie każdego miesiąca za dany miesiąc, dołączając dowody na naruszenie tych obowiązków, np. fotografie w formie elektronicznej. H. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych co najmniej w wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645). I.Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości co najmniej określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676). J. Osiąganie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz wymaganych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazywanych do składowania, rozliczane będzie w okresach półrocznych. K. Wykonawca, zgodnie z art. 9 lit. n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz.391, ze zm. ), zobowiązany jest do sporządzania kwartalnych sprawozdań i przekazywania ich Wójtowi Gminy Dołhobyczów w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy, wraz z dokumentami sporządzanymi na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentami potwierdzającymi osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. L. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań zawierających następujące dane: wykaz ilości zebranych odpadów łącznie oraz w rozbiciu na poszczególne rodzaje, wykaz nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne, wykaz nieruchomości, od których zostały odebrane odpady segregowane, wykaz właścicieli nieruchomości niedopełniających obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów, wykaz nieruchomości, z których dostarczono zebrane selektywnie odpady do punktu odbioru odpadów. M. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 30 dni od zakończenia świadczenia usługi, do przekazania Zamawiającemu końcowego sprawozdania za cały okres obowiązywania umowy obejmującego ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów, informacje o osiąganych poziomach odzysku, zbiorcze zestawienie danych ewidencjonowanych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów. N. W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej. O. Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia: a. Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych zbieraniem odpadów w ramach realizacji zamówienia. b. W trakcie trwania umowy Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy informacje o zmianach w wykazie adresów nieruchomości objętych zbieraniem odpadów w ramach realizacji zamówienia, w drodze elektronicznej, a wykonawca uwzględni te zmiany najpóźniej od następnego dnia roboczego, po otrzymaniu zawiadomienia. c. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć właścicielom nieruchomości zamieszkanych (zgodnie z otrzymanym wykazem) worki niezbędne do segregacji odpadów oraz harmonogram odbioru (uprzednio uzgodniony z Zamawiającym) najpóźniej 14 dnia obowiązywania umowy na odbiór odpadów zawartej z Zamawiającym. d. Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu sporządza uzgodnione z Zamawiającym harmonogramy odbioru, które będzie publikował w ogłoszeniach oraz dostarczał do nieruchomości, a także przekazywał Zamawiającemu do publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Dołhobyczów lub w inny sposób. e. Harmonogram odbioru odpadów powinien zawierać dane teleadresowe oraz nazwę Wykonawcy. f.Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.50.00.00-2, 90.51.40.00-3, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ECLER Wywóz nieczystości Dariusz Gałan, ul. Promienna 19,, 22-600 Tomaszów Lubelski, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 166666,67 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  79643,52


 • Oferta z najniższą ceną:
  79643,52
  / Oferta z najwyższą ceną:
  149005,44


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Spółdzielcza , 22-540 Dołhobyczów
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: rozwoj@vp.pl
tel: 846 532 524
fax: 846 532 524
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-06-16
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 19250220140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-06-06
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 379 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.dolhobyczow.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Dołhobyczów ul. Spółdzielcza 2A 22-540 Dołhobyczów.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90500000-2 Usługi związane z odpadami
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
90533000-2 Usługi gospodarki odpadami
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Dołhobyczów w okresie od dnia 1 lipca 2014r. do dnia 30 czerwca 2015r. ECLER Wywóz nieczystości Dariusz Gałan
ul. Promienna 19,, 22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie
2014-07-10 79 643,00