Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Świadczenie usług w zakresie dozoru obiektów i mienia w Rejonach Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego z podziałem na 5 części. - nr postępowania 095/13


Numer ogłoszenia: 192649 - 2013; data zamieszczenia: 20.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie dozoru obiektów i mienia w Rejonach Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego z podziałem na 5 części. - nr postępowania 095/13.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie usługi polegającej na świadczeniu usług w zakresie dozoru obiektów i mienia w Rejonach Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego z podziałem na 5 części. Opis podziału na części: Część 1 Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia: Rejon Drogowy Radom Obwód Drogowy w Radomiu, ul. Wolanowska 61. (Obiekt nr 1) Część 2 Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno Siedziba Rejonu Drogowego Otwock, ul. Górna 18 (Obiekt nr 2) Obwód Drogowy w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 4a (Obiekt nr 3) Część 3 Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Wołomin Siedziba Rejonu Drogowego Wołomin, ul. Kobyłkowska 1 (Obiekt nr 4). Część 4 Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Ostrołęka Siedziba Rejonu Drogowego Czerwin przy ul. Świerczewskiego 94 (Obiekt nr 5) Część 5 Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Grodzisk Maz. Siedziba Rejonu Drogowego Grodzisk Maz., ul. Traugutta 41 (Obiekt nr 6).


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 3% wartości zamówienia podstawowego.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
98.34.11.40-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 22.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada koncesję do podjęcia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek , jeżeli Wykonawcy wykażą, że wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi w zakresie dozoru obiektów i mienia o wartości nie mniejszej niż: Częśc 1: 60 000,00 zł brutto każda Częśc 2: 60 000,00 zł brutto każda Częśc 3: 60 000,00 zł brutto każda Częśc 4: 60 000,00 zł brutto każda Częśc 5: 60 000,00 zł brutto każda


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 9, ppkt 4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 10. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi: 10.1 Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 10.2. Pełnomocnictwo oraz zobowiązanie o którym mowa w pkt 9.7 powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 10.3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt. 9 ppkt. 5 składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. 9 ppkt. 5, 6, 7, mogą być złożone przez wykonawców łączenie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: 2.1 Zmiany osobowe: 2.1.1 zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub w innych ustawach; 2.1.2 zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ. 2.2 Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: 2.2.1 zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy; 2.2.2 zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług. 2.3 Płatności: 2.3.1 zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. 2.4 Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: 2.4.1 siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 2.4.2 zmiana obowiązującej stawki VAT; 2.4.3 zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 2.4.4 rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 pok. 206, 207..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.09.2013 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Wymagany termin realizacji Zamówienia: od 21 grudnia 2013 roku do 22 grudnia 2014 roku.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Część 1 Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia: Rejon Drogowy Radom Obwód Drogowy w Radomiu, ul. Wolanowska 61. (Obiekt nr 1).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia: Rejon Drogowy Radom Obwód Drogowy w Radomiu, ul. Wolanowska 61. (Obiekt nr 1).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  98.34.11.40-8.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Część 2 Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno Siedziba Rejonu Drogowego Otwock, ul. Górna 18 (Obiekt nr 2) Obwód Drogowy w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 4a (Obiekt nr 3).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno Siedziba Rejonu Drogowego Otwock, ul. Górna 18 (Obiekt nr 2) Obwód Drogowy w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 4a (Obiekt nr 3).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  98.34.11.40-8.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Część 3 Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Wołomin Siedziba Rejonu Drogowego Wołomin, ul. Kobyłkowska 1 (Obiekt nr 4)..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Wołomin Siedziba Rejonu Drogowego Wołomin, ul. Kobyłkowska 1 (Obiekt nr 4)..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  98.34.11.40-8.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Część 4 Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Ostrołęka Siedziba Rejonu Drogowego Czerwin przy ul. Świerczewskiego 94 (Obiekt nr 5).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Ostrołęka Siedziba Rejonu Drogowego Czerwin przy ul. Świerczewskiego 94 (Obiekt nr 5).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  98.34.11.40-8.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Część 5 Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Grodzisk Maz. Siedziba Rejonu Drogowego Grodzisk Maz., ul. Traugutta 41 (Obiekt nr 6).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Grodzisk Maz. Siedziba Rejonu Drogowego Grodzisk Maz., ul. Traugutta 41 (Obiekt nr 6).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  98.34.11.40-8.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 393612 - 2013; data zamieszczenia: 27.09.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
192649 - 2013 data 20.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, fax. 22 244 90 13.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2013 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej...

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.10.2013 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej..


Warszawa: Świadczenie usług w zakresie dozoru obiektów i mienia w Rejonach Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego z podziałem na 5 części. - nr postępowania 095/13.


Numer ogłoszenia: 275381 - 2013; data zamieszczenia: 18.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 192649 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie dozoru obiektów i mienia w Rejonach Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego z podziałem na 5 części. - nr postępowania 095/13..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie usługi polegającej na świadczeniu usług w zakresie dozoru obiektów i mienia w Rejonach Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego z podziałem na 5 części. Opis podziału na części: Część 1 Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia: Rejon Drogowy Radom Obwód Drogowy w Radomiu, ul. Wolanowska 61. (Obiekt nr 1) Część 2 Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno Siedziba Rejonu Drogowego Otwock, ul. Górna 18 (Obiekt nr 2) Obwód Drogowy w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 4a (Obiekt nr 3) Część 3 Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Wołomin Siedziba Rejonu Drogowego Wołomin, ul. Kobyłkowska 1 (Obiekt nr 4). Część 4 Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Ostrołęka Siedziba Rejonu Drogowego Czerwin przy ul. Świerczewskiego 94 (Obiekt nr 5) Część 5 Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Grodzisk Maz. Siedziba Rejonu Drogowego Grodzisk Maz., ul. Traugutta 41 (Obiekt nr 6)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
98.34.11.40-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Część 1 Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia: Rejon Drogowy Radom Obwód Drogowy w Radomiu, ul. Wolanowska 61. (Obiekt nr 1).


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KERIM Mirosław Hendel, ul. Dzielna 11, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 58853,44 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  46910,53


 • Oferta z najniższą ceną:
  46910,53
  / Oferta z najwyższą ceną:
  106171,63


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Część 2 Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno Siedziba Rejonu Drogowego Otwock, ul. Górna 18 (Obiekt nr 2) Obwód Drogowy w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 4a (Obiekt nr 3).


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
17.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • VICTOR G. Górak i Wspólnicy Spółka Jawna, Al. Pokoju 81, 31-564 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 133808,28 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  88187,46


 • Oferta z najniższą ceną:
  88187,46
  / Oferta z najwyższą ceną:
  195009,12


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Część 3 Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Wołomin Siedziba Rejonu Drogowego Wołomin, ul. Kobyłkowska 1 (Obiekt nr 4)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
17.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • VICTOR G. Górak i Wspólnicy Spółka Jawna, Al. Pokoju 81, 31-564 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 66256,39 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  44093,73


 • Oferta z najniższą ceną:
  44093,73
  / Oferta z najwyższą ceną:
  97504,56


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Część 4 Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Ostrołęka Siedziba Rejonu Drogowego Czerwin przy ul. Świerczewskiego 94 (Obiekt nr 5).


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
12.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KERIM Mirosław Hendel, ul. Dzielna 11, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 63942,97 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  50377,36


 • Oferta z najniższą ceną:
  50377,36
  / Oferta z najwyższą ceną:
  81253,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Część 5 Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Grodzisk Maz. Siedziba Rejonu Drogowego Grodzisk Maz., ul. Traugutta 41 (Obiekt nr 6).


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
17.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • VICTOR G. Górak i Wspólnicy Spółka Jawna, Al. Pokoju 81, 31-564 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 64035,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  44093,73


 • Oferta z najniższą ceną:
  44093,73
  / Oferta z najwyższą ceną:
  97504,56


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-09-30
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 19264920130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-09-20
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 448 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 pok. 206, 207.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
98341140-8 Usługi dozorowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Część 1 Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia: Rejon Drogowy Radom Obwód Drogowy w Radomiu, ul. Wolanowska 61. (Obiekt nr 1). KERIM Mirosław Hendel
ul. Dzielna 11, 26-600 Radom, woj. mazowieckie
2013-12-18 46 910,00
Część 2 Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno Siedziba Rejonu Drogowego Otwock, ul. Górna 18 (Obiekt nr 2) Obwód Drogowy w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 4a (Obiekt nr 3). VICTOR G. Górak i Wspólnicy Spółka Jawna
Al. Pokoju 81, 31-564 Kraków, woj. małopolskie
2013-12-18 88 187,00
Część 3 Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Wołomin Siedziba Rejonu Drogowego Wołomin, ul. Kobyłkowska 1 (Obiekt nr 4) VICTOR G. Górak i Wspólnicy Spółka Jawna
Al. Pokoju 81, 31-564 Kraków, woj. małopolskie
2013-12-18 44 093,00
Część 4 Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Ostrołęka Siedziba Rejonu Drogowego Czerwin przy ul. Świerczewskiego 94 (Obiekt nr 5). KERIM Mirosław Hendel
ul. Dzielna 11, 26-600 Radom, woj. mazowieckie
2013-12-18 50 377,00
Część 5 Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Grodzisk Maz. Siedziba Rejonu Drogowego Grodzisk Maz., ul. Traugutta 41 (Obiekt nr 6). VICTOR G. Górak i Wspólnicy Spółka Jawna
Al. Pokoju 81, 31-564 Kraków, woj. małopolskie
2013-12-18 44 093,00