Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Opracowanie dokumentacji technicznej z zakresu usług inżynieryjnych zlokalizowanych na terenie działania Delegatury Łódź-Polesie UMŁ


Numer ogłoszenia: 192691 - 2011; data zamieszczenia: 14.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji technicznej z zakresu usług inżynieryjnych zlokalizowanych na terenie działania Delegatury Łódź-Polesie UMŁ.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji technicznej z zakresu usług inżynieryjnych zlokalizowanych na terenie działania Delegatury Łódź-Polesie UMŁ.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla części I - Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej z zakresu budowy, przebudowy dróg obejmującej wykonanie oświetlenia ulicznego i nawierzchni o wartości nie mniejszej niż 10.000 zł brutto. Zamawiający nie będzie oceniał zrealizowanych usług o wartości poniżej 10 000,00 zł brutto. Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości usług dla wykazania spełniania powyższego warunku. Dla części II - Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej z zakresu budowy, przebudowy lub remontu dróg, chodników, parkingów o wartości nie mniejszej niż 10.000 zł brutto. Zamawiający nie będzie oceniał zrealizowanych usług o wartości poniżej 10 000,00 zł brutto. Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości usług dla wykazania spełniania powyższego warunku. Dla części III - Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej z zakresu budowy, przebudowy lub remontu dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnych, parkingów o wartości nie mniejszej niż 5.000 zł brutto. Zamawiający nie będzie oceniał zrealizowanych usług o wartości poniżej 5 000,00 zł brutto. Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości usług dla wykazania spełniania powyższego warunku. Dla części IV - Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej z zakresu budowy, przebudowy lub remontu dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnych, parkingów o wartości nie mniejszej niż 8.000 zł brutto. Zamawiający nie będzie oceniał zrealizowanych usług o wartości poniżej 8 000,00 zł brutto. Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości usług dla wykazania spełniania powyższego warunku. Dla części V - Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej z zakresu budowy, przebudowy dróg obejmującej wykonanie odwodnienia i nawierzchni o wartości nie mniejszej niż 20.000 zł brutto. Zamawiający nie będzie oceniał zrealizowanych usług o wartości poniżej 20 000,00 zł brutto. Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości usług dla wykazania spełniania powyższego warunku. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, winien wykazać się usługami odpowiadającymi ich ilości oraz sumie wartości wymaganych dla danych części zamówienia (np. składając ofertę na część I i V należy wykazać 2 usługi o łącznej wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto z czego jedna o wartości min. 10 000,00 zł brutto a druga o wartości min. 20 000,00 zł brutto).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobą/ami niezbędną/ymi do wykonania zamówienia, w tym: Dla części I a co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej, b co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Jeżeli dana osoba posiada więcej niż jedno z wymaganych uprawnień Zamawiający dopuszcza by wskazać taką osobę jako potwierdzającą spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 9.1.4 a - b dla części I Dla części II a co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej. Dla części III a co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej. Dla części IV a co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej. Dla części V a co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej, b co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Jeżeli dana osoba posiada więcej niż jedno z wymaganych uprawnień Zamawiający dopuszcza by wskazać taką osobę jako potwierdzającą spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 9.1.4 a - b dla części V. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami z uprawnieniami wymaganymi osobno dla tych części zamówienia. Uprawnienia budowlane, o których mowa wyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.3.1, III.3.2, III.3.3, III.3.4, III.3.5 oceniane będzie łącznie. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 13.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.07.2011 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Termin wykonania zamówienia: Część I - od dnia podpisania umowy do 10.09.2011 r Część II - od dnia podpisania umowy do 20.09.2011 r. Część III - od dnia podpisania umowy do 10.09.2011 r. Część IV - od dnia podpisania umowy do dnia 10.09.2011 r. Część V - od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2011 r.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Sowiej obejmującej wykonanie oświetlenia wraz z chodnikiem, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia wraz z chodnikiem w ul. Sowiej.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Sowiej obejmującej wykonanie oświetlenia wraz z chodnikiem, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia wraz z chodnikiem w ul. Sowiej.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.32.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 10.09.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu na nieruchomości przy ul. Zielonej 39a (działka o nr ewid. 357/2 w obr. P-9), realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa parkingu na nieruchomości przy ul. Zielonej 39a.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu na nieruchomości przy ul. Zielonej 39a (działka o nr ewid. 357/2 w obr. P-9), realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa parkingu na nieruchomości przy ul. Zielonej 39a.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.32.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.09.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej utwardzenia powierzchni części działki o nr 314/38 w obr. P-15, położonej u zbiegu ulic Zyndrama i Rokitny, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Urządzenie ścieżki pieszej u zbiegu ulic Zyndrama i Rokitny.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej utwardzenia powierzchni części działki o nr 314/38 w obr. P-15, położonej u zbiegu ulic Zyndrama i Rokitny, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Urządzenie ścieżki pieszej u zbiegu ulic Zyndrama i Rokitny.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.32.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 10.09.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej utwardzenia powierzchni części działki o nr ewid. 31/37 i 9/3 w obr. P-26 zlokalizowanych pomiędzy ul. Grodzieńską a ul. Kusocińskiego , realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ciągu pieszego wraz z miejscami postojowymi wzdłuż obiektu rekreacyjno -wypoczynkowego Karolek przy ul. Kusocińskiego.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej utwardzenia powierzchni części działki o nr ewid. 31/37 i 9/3 w obr. P-26 zlokalizowanych pomiędzy ul. Grodzieńską a ul. Kusocińskiego , realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ciągu pieszego wraz z miejscami postojowymi wzdłuż obiektu rekreacyjno -wypoczynkowego Karolek przy ul. Kusocińskiego.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.32.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 10.09.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Kozietulskiego, obejmującej wykonanie odwodnienia, nawierzchni jezdni i chodników, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Kozietulskiego.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Kozietulskiego, obejmującej wykonanie odwodnienia, nawierzchni jezdni i chodników, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Kozietulskiego.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.32.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.11.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.


Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-07-22
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 19269120110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-07-14
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 116 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 13
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania