Łódź: Usługi pralnicze


Numer ogłoszenia: 19438 - 2013; data zamieszczenia: 14.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi , ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, faks 42 678 99 52.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.barlicki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi pralnicze.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, województwo łódzkie jest pranie i prasowanie bielizny szpitalnej (oraz transport bielizny pomiędzy szpitalem a pralnią) w ilościach i o właściwościach szczegółowo określonych w załączniku nr 1A do specyfikacji stanowiącym jednocześnie formularz ofertowy. Lp. Asortyment j. m. Ilość roczna (przewidywana) 1 Bielizna płaska, kg 117 000 2 Mopy kg 6 000 3 Koce - pranie na mokro kg 2 700 4 Parawany kg 350 5 Fartuchy szt. 10 000 6 Odzież barierowa Szt. 300 2. Ilość pranej bielizny - około 350 kg dziennie (około 10 504 kg w stosunku miesięcznym, czyli około 126 050 kg rocznie) 3. Wymagania dotyczące prania odzieży barierowej - załącznik 1C do specyfikacji. 4. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 98.31.00.00-9 - usługi prania i czyszczenia na sucho 5. Pralnia musi spełniać wymagania dotyczące środków transportu bielizny określone w rozporządzeniu MZ z dn. 02. 02. 2011r. (§25.1 przestrzeń ładunkowa środków transportu, bielizny powinna być zamknięta oraz § 25.3 środki transportu, powinny być wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję.) 6. Pralnia musi posiadać barierę epidemiologiczną. 7. Termin płatności za wykonane usługi nie może być krótszy niż 30 dni. 8. Zamawiający dopuszcza ubytki powstałe w procesie prania na poziomie 0,1% ogólnej ilości wypranej bielizny. Przekroczenie tej wielkości będzie skutkowało obciążeniem wykonawcy. Obciążenie to naliczane będzie raz w miesiącu w oparciu o zestawienia sporządzane po każdorazowym odbiorze bielizny w magazynie szpitalnym. Ustalona w ten sposób wielkość ubytków w % stanowić będzie wysokość odpisów z płatności przy każdej miesięcznej fakturze do zapłaty. Ubytki to faktyczne braki wagowe (kategoria 1 ) i braki wynikające ze zniszczenia bielizny w procesie prania (kategoria 2). W przypadku wystąpienia braków kategorii 2 zakwestionowana bielizna będzie do wglądu u Zamawiającego. wartość - 581 021,56 zł brutto.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
98.31.00.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ocena powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie kryterium spełnia- nie spełniaw oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczenaich


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykazu wykonanych min. 2 usług na terenie Polski w kwocie min. 100 000,00 zł każda, w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców na wykazie stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Do wykazu proszę załączyć referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dotyczące ww. usługi


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (Załącznik Nr 2 do SIWZ)


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (Załącznik Nr 2 do SIWZ)


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (Załącznik Nr 2 do SIWZ), b) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia (bez wyłączeń jakichkolwiek ryzyk dotyczących przedmiotu zamówienia) na kwotę co najmniej 100 000, 00 zł.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda: 1.1 Aktualne zaświadczenie wydane przez właściwego Inspektora Sanitarnego, potwierdzającą możliwość świadczenia usług pralniczych w zakresie prania bielizny w Zakładach Opieki Zdrowotnej. 1.2 Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego, potwierdzające, iż samochody używane przez Wykonawcę na świadczenie usług transportowych dotyczących bielizny szpitalnej, spełniają warunki bezpieczeństwa epidemiologicznego z zachowaniem wymaganej bariery higienicznej (stała, szczelna przegroda wzdłużna, oddzielająca bieliznę brudną od bielizny czystej). Zamawiający wymaga wykazania się co najmniej dwoma pojazdami spełniającymi powyższy warunek. 1.3 Oświadczenie Wykonawcy o tym, iż mycie i dezynfekcja środków transportu objęta jest programem higieny oraz monitoringiem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego dla siedziby Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza formę opinii sanitarnej dopuszczającej zarówno obiekt pralniczy jak i samochody do wykonania usług pralniczych na rzecz ZOZ. 1.4 Wykaz środków piorących i dezynfekujących przewidzianych do wykonywania zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi zgłoszenie wyrobu do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych. 1.5 Badania mikrobiologiczne wykonane w pralni Wykonawcy wykonane przez właściwa Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną (również organy przy jego strukturze) lub akredytowane laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji i wpisanego na jego liste laboratoriów badawczych celem potwierdzenia skuteczności dezynfekcji wystawione nie wcześniej niż 8 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej 3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2 lub 3 SIWZ dotyczącej tych podmiotów. 5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę dokumentów wyszczególnionych w pkt 6 części VI SIWZ w stosunku do tych podmiotów. 6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w części IV SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek niepodlegania wykluczeniu z postępowania w trybie art. 24 ust. 1 ustawy powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie .


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany wymienione w ust. 2 mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przesłania zawiadomienia w formie aneksu do umowy. 2. Zmiany przedmiotu niniejszej umowy, mogą być dokonywane w następujących przypadkach: a. w przypadku zmian stawek podatku od towarów i usług. 3. W przypadku nie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na świadczenie usług pralniczych Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia umowy na kolejny okres , ale nie dłużej niż na 2 miesiące.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.barlicki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208 II piętro w budynku administracyjnym..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.01.2013 godzina 09:00, miejsce: Sekretariacie Finansowo - Technicznym SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, II piętro w budynku administracyjnym (pokój 201),.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: usługi pralnicze dla USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi


Numer ogłoszenia: 104282 - 2013; data zamieszczenia: 15.03.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 19438 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, faks 42 678 99 52.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
usługi pralnicze dla USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, województwo łódzkie jest pranie i prasowanie bielizny szpitalnej (oraz transport bielizny pomiędzy szpitalem a pralnią) w ilościach i o właściwościach szczegółowo określonych w załączniku nr 1A do specyfikacji stanowiącym jednocześnie formularz ofertowy. Lp. Asortyment j. m. Ilość roczna (przewidywana) 1 Bielizna płaska, kg 117 000 2 Mopy kg 6 000 3 Koce - pranie na mokro kg 2 700 4 Parawany kg 350 5 Fartuchy szt. 10 000 6 Odzież barierowa Szt. 300 2. Ilość pranej bielizny - około 350 kg dziennie (około 10 504 kg w stosunku miesięcznym, czyli około 126 050 kg rocznie) 3. Wymagania dotyczące prania odzieży barierowej - załącznik 1C do specyfikacji. 4. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 98.31.00.00-9 - usługi prania i czyszczenia na sucho 5. Pralnia musi spełniać wymagania dotyczące środków transportu bielizny określone w rozporządzeniu MZ z dn. 02. 02. 2011r. (§25.1 przestrzeń ładunkowa środków transportu, bielizny powinna być zamknięta oraz § 25.3 środki transportu, powinny być wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję.) 6. Pralnia musi posiadać barierę epidemiologiczną. 7. Termin płatności za wykonane usługi nie może być krótszy niż 30 dni. 8. Zamawiający dopuszcza ubytki powstałe w procesie prania na poziomie 0,1% ogólnej ilości wypranej bielizny. Przekroczenie tej wielkości będzie skutkowało obciążeniem wykonawcy. Obciążenie to naliczane będzie raz w miesiącu w oparciu o zestawienia sporządzane po każdorazowym odbiorze bielizny w magazynie szpitalnym. Ustalona w ten sposób wielkość ubytków w % stanowić będzie wysokość odpisów z płatności przy każdej miesięcznej fakturze do zapłaty. Ubytki to faktyczne braki wagowe (kategoria 1 ) i braki wynikające ze zniszczenia bielizny w procesie prania (kategoria 2). W przypadku wystąpienia braków kategorii 2 zakwestionowana bielizna będzie do wglądu u Zamawiającego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
98.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
USŁUGI PRALNICZE


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum: DGP Laundry Partner Sp. z o.o., - Lider Konsorcjum, Pralnia Opole Sp. z o.o., DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA Sp. z o.o, {Dane ukryte}, 59-200 Legnica, kraj/woj. opolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 472375,25 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  575705,19


 • Oferta z najniższą ceną:
  575705,19
  / Oferta z najwyższą ceną:
  898928,28


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
tel: 42 677 68 24, 42 291 95 70
fax: 42 678 99 52
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-01-21
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 1943820130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-01-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 24 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.barlicki.pl
Informacja dostępna pod: Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208 II piętro w budynku administracyjnym.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
98310000-9 Usługi prania i czyszczenia na sucho
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
USŁUGI PRALNICZE Konsorcjum: DGP Laundry Partner Sp. z o.o., - Lider Konsorcjum, Pralnia Opole Sp. z o.o., DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA Sp. z o.o
Legnica
2013-03-15 575 705,00