Poznań: Wykonanie prac konserwacyjno-serwisowych dźwigów towarowych i towarowo-osobowych w obiektach Szpitala przy ul. Długiej 1/2, ul. Szamarzewskiego 82/84, os. Rusa 25 A w Poznaniu


Numer ogłoszenia: 195223 - 2013; data zamieszczenia: 24.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8549121, faks 61 8529472.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.skpp.edu.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie prac konserwacyjno-serwisowych dźwigów towarowych i towarowo-osobowych w obiektach Szpitala przy ul. Długiej 1/2, ul. Szamarzewskiego 82/84, os. Rusa 25 A w Poznaniu.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie prac konserwacyjno-serwisowych dźwigów towarowych i towarowo-osobowych w obiektach Szpitala przy ul. Długiej 1/2, ul. Szamarzewskiego 82/84, os. Rusa 25 A w Poznaniu.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.75.00.00-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokonuje oceny spełnienia warunków przez Wykonawcę na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń. Zamawiający oceni Wykonawcę na zasadzie spełnia/ nie spełnia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia serwisowe dla poszczególnych dźwigów oraz uprawnienia dozorowe (UDT) i eksploatacyjne E (kserokopie). Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie o posiadaniu wyżej wymienionych uprawnień. Wybrany Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego dokumentów potwierdzających posiadane wyżej wymienione uprawnienia, tj. serwisowe dla poszczególnych dźwigów, dozorowe (UDT) i eksploatacyjne E, na pisemne żądanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokonuje oceny spełnienia warunków przez Wykonawcę na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń, zgodnie z art. 44 o spełnieniu warunków. Zamawiający oceni również dołączony wykaz min. 2 głównych usług oraz dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. Zamawiający oceni Wykonawcę na zasadzie spełnia/ nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 44 złożą oświadczenie dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej, wzór oświadczenia, załącznik nr 3 do SIWZ.


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca zobowiązany jest również dołączyć do oferty wypełniony formularz ofertowy, zgodny z wzorem, załącznik nr 2. Wykonawca w formularzu ofertowym uwzględni wszystkie elementy wymienione przez Zamawiającego w wzorze załącznika nr 2 do SIWZ. Zamawiający na podstawie art. 36 ust. 4 żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (w przypadku, gdy zachodzi taka sytuacja - dokument dołączyć do oferty przetargowej). Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający przed zawarciem umowy może żądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1. Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia a) zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie usług w terminie, b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie usług, W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 lit. a)-b) termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych okoliczności. 2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: a) zmiany spowodowane nieprzewidywalną koniecznością wykonania usług nie wymienionych w Umowie. Zamawiający w powyższym przypadku dopuszcza możliwość wykonania usług zamiennych, równoważnych, ale ich cena nie może przewyższać ceny usług podstawowych. Wykonawca zobowiązany jest wykonania przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w niniejszej Umowie, b) zmiany spowodowane koniecznością realizacji niektórych usług w większej ilości niż wymieniona w umowie przy równoczesnym zmniejszeniu ilości pozostałych usług i bez zmiany całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, c) zmiany spowodowane nie wykorzystaniem pełnej ilości przedmiotu zamówienia. W powyższym przypadku Umowa może zostać przedłużona do czasu wykorzystania pełnej ilości przedmiotu zamówienia określonych w Umowie i bez zwiększania całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Zmiany wynagrodzenia wykonawcy a) zmiany spowodowane udzieleniem przez Wykonawcę upustów promocyjnych. W przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w okresie trwania Umowy, upusty będą obowiązywały również dla tej Umowy, b) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów usługi po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.skpp.edu.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań, Dział Zamówień Publicznych, pokój 603.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.10.2013 godzina 09:30, miejsce: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań, Dział Zamówień Publicznych, pokój 603.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Wykonanie prac konserwacyjno-serwisowych dźwigów towarowych i towarowo-osobowych w obiektach Szpitala przy ul. Długiej 1/2, ul. Szamarzewskiego 82/84, os. Rusa 25 A w Poznaniu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dźwigi towarowo-osobowe, platforma - obiekt Zamawiającego przy ul. Szamarzewskiego 82/84. Pakiet składa się z 10 pozycji.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.75.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.



CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Wykonanie prac konserwacyjno-serwisowych dźwigów towarowych i towarowo-osobowych w obiektach Szpitala przy ul. Długiej 1/2, ul. Szamarzewskiego 82/84, os. Rusa 25 A w Poznaniu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dźwigi towarowo-osobowe, platforma - obiekt Zamawiającego przy os. Rusa 25 A. Pakiet składa się z 3 pozycji.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.75.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.



CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Wykonanie prac konserwacyjno-serwisowych dźwigów towarowych i towarowo-osobowych w obiektach Szpitala przy ul. Długiej 1/2, ul. Szamarzewskiego 82/84, os. Rusa 25 A w Poznaniu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dźwigi towarowo-osobowe, platforma dla niepełnosprawnych - obiekt Zamawiającego przy ul. Długiej 1/2. Pakiet składa się z 4 pozycji.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.75.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.



Poznań: Wykonanie prac konserwacyjno-serwisowych dźwigów towarowych i towarowo-osobowych w obiektach Szpitala przy ul. Długiej 1/2, ul. Szamarzewskiego 82/84, os. Rusa 25 A w Poznaniu


Numer ogłoszenia: 236297 - 2013; data zamieszczenia: 08.11.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 195223 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8549121, faks 61 8529472.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie prac konserwacyjno-serwisowych dźwigów towarowych i towarowo-osobowych w obiektach Szpitala przy ul. Długiej 1/2, ul. Szamarzewskiego 82/84, os. Rusa 25 A w Poznaniu.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie prac konserwacyjno-serwisowych dźwigów towarowych i towarowo-osobowych w obiektach Szpitala przy ul. Długiej 1/2, ul. Szamarzewskiego 82/84, os. Rusa 25 A w Poznaniu.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.75.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Wykonanie prac konserwacyjno-serwisowych dźwigów towarowych i towarowo-osobowych w obiektach Szpitala przy ul. Długiej 1/2, ul. Szamarzewskiego 82/84, os. Rusa 25 A w Poznaniu.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID-Service Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 00-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 90000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  25387,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  25387,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  59217,12


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Wykonanie prac konserwacyjno-serwisowych dźwigów towarowych i towarowo-osobowych w obiektach Szpitala przy ul. Długiej 1/2, ul. Szamarzewskiego 82/84, os. Rusa 25 A w Poznaniu.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID-Service Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 00-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7776,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7776,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14641,92


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Wykonanie prac konserwacyjno-serwisowych dźwigów towarowych i towarowo-osobowych w obiektach Szpitala przy ul. Długiej 1/2, ul. Szamarzewskiego 82/84, os. Rusa 25 A w Poznaniu.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID-Service Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 00-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 24000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6715,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  6715,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  17822,70


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Długa 42371, 61-848 Poznań
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: grazyna.kowalska@skpp.edu.pl
tel: 618 549 121
fax: 618 529 472
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-10-03
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 19522320130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-09-23
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 726 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.skpp.edu.pl
Informacja dostępna pod: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań, Dział Zamówień Publicznych, pokój 603
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
50750000-7 Usługi w zakresie konserwacji wind
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie prac konserwacyjno-serwisowych dźwigów towarowych i towarowo-osobowych w obiektach Szpitala przy ul. Długiej 1/2, ul. Szamarzewskiego 82/84, os. Rusa 25 A w Poznaniu. ZID-Service Sp. z o. o.
Warszawa
2013-11-08 25 387,00
Wykonanie prac konserwacyjno-serwisowych dźwigów towarowych i towarowo-osobowych w obiektach Szpitala przy ul. Długiej 1/2, ul. Szamarzewskiego 82/84, os. Rusa 25 A w Poznaniu. ZID-Service Sp. z o. o.
Warszawa
2013-11-08 7 776,00
Wykonanie prac konserwacyjno-serwisowych dźwigów towarowych i towarowo-osobowych w obiektach Szpitala przy ul. Długiej 1/2, ul. Szamarzewskiego 82/84, os. Rusa 25 A w Poznaniu. ZID-Service Sp. z o. o.
Warszawa
2013-11-08 6 715,00