Kolbuszowa: ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA POTRZEB PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W KOLBUSZOWEJ


Numer ogłoszenia: 195493 - 2013; data zamieszczenia: 24.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kolbuszowej , ul. Janka Bytnara 3, 36-100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie, tel. 017 2272856, faks 017 2272856.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://www.kolbuszowa.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Szkoła publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA POTRZEB PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W KOLBUSZOWEJ.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przez Wykonawcę (do siedziby Zamawiającego - Kolbuszowa, ul. Janka Bytnara 3) transportem własnym fabrycznie nowych, nie będących przedmiotem ekspozycji, nieużywanych, pochodzących z bieżącej produkcji instrumentów muzycznych opisanych w pkt 2. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Instrumenty dęte: - saksofon tenorowy w komplecie z futerałem - 1 szt. (marka referencyjna - Yamaha YTS-280), - saksofon sopranowy w komplecie z futerałem - 1 szt. (marka referencyjna - Yamaha YSS-475II), - flet poprzeczny w komplecie z futerałem - 2 szt. (marka referencyjna - Trevor James Privilage 31PF-ROESL oraz AZUMI AZWLOC), - tuba basowa w komplecie z futerałem - 1 szt. (marka referencyjna B&S Bb-GR51), - trąbka w komplecie z futerałem - 1 szt. (marka referencyjna Vincent BACH Bb VBS1), - klarnet wraz z twardym futerałem - 1 szt. (marka referencyjna Buffet- E13 w stroju B) 2) Instrumenty strunowe: - gitara klasyczna w komplecie z twardym futerałem - 4 szt. (marka referencyjna - Esteve 9, Esteve 11, Esteve 3ST58, Esteve 3ST63), - skrzypce 3/4 w komplecie z twardym futerałem i smyczkiem - 1 szt. (marka referencyjna - Carlo Giordano), - skrzypce 1/2 w komplecie z twardym futerałem i smyczkiem - 3 szt. (marka referencyjna - Carlo Giordano), - wiolonczela lutnicza 3/4 ze smyczkiem i pokrowcem miękkim - 1 szt. 3) Instrumenty klawiszowe: - akordeon klawiszowy basowy w komplecie z twardym futerałem - 1 szt. (marka referencyjna - Weltmeister P37), - pianino klasyczne w komplecie ze stołkiem- 2 szt. (marka referencyjna - KAWAI KX-10), - fortepian ćwiczeniowy w komplecie ze stołkiem i pokrowcem - 1 szt. (marka referencyjna Seiler lub KAWAI RX2), 4) Instrumenty perkusyjne: - tom-tomy w komplecie z pokrowcem - 5 szt. (marka referencyjna Kolberg, model - 510, 512, 513, 514 x 2), - cowbell (krowi dzwonek) - 1 szt. (marka referencyjna Kolberg, model - 1300), - polibloks - 1 szt. (marka referencyjna Kolberg, model - 1470/5P), - kastaniety - 2 szt. (marka referencyjna Kolberg, model - 1510, 1505 BAP), - triangiel - 3 szt. (marka referencyjna Kolberg, model - 2114ccc, 2117 ccc, 2121 ccc), - werbel w komplecie z pokrowcem - 1 kpl. (marka referencyjna - Pearl reference Wood 14X6,5 cala RF1465S/C), - dzwonki koncertowe ze statywem i futerałem - 1 szt. (marka referencyjna - Ludwig Musser M645). 3. Za równoważne instrumenty w stosunku do wskazanych instrumentów muzycznych Zamawiający uzna takie oferowane przez Wykonawców instrumenty, które pod względem artystycznym, wykonawczym technicznym oraz funkcjonalnym i użytkowym będą równoważne do opisanych w przedmiocie zamówienia. Za równoważne pod względem: a) artystycznym i wykonawczym i funkcjonalnym - Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, które umożliwią na etapie jego eksploatacji osiągnięcie zakładanych walorów artystycznych w trakcie wykonywania utworów muzycznych, b) technicznym i użytkowym - Zamawiający rozumie tak wykonane instrumenty, które posiadają równoważną pod względem technicznym budowę i wyposażenie co zawarty w opisie przedmiotu zamówienia instrument. Uwagi: a) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno - użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia - podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. b) W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych, udowodnienie ich funkcjonalnej i użytkowej równoważności z systemami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. c) Przedmiot zamówienia obejmuje również pierwsze strojenie instrumentu po jego wniesieniu i ustawieniu (pozostawieniu) we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w siedzibie Zamawiającego. 4. W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do: a) Udzielenia minimum 3 letniego okresu gwarancji. b) Zapewnienia bieżącej konserwacji i napraw w okresie gwarancji w systemie door to door, 5. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 15.11.2013 roku. 6. Kod CPV: 37.31.00.00-4 - instrumenty muzyczne. 7. Termin i sposób płatności - płatne przelewem, jednorazowo po zakończeniu realizacji dostaw instrumentów w terminie 30 dni od daty otrzymania rachunku (faktury) 8. W okresie gwarancji, Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia usterki jakiegokolwiek elementu przedmiotu zamówienia do jego naprawy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia usterki. Reakcja Wykonawcy na dokonane przez Zamawiającego zgłoszenie - 24 godziny. 9. W przypadkach, o których mowa w punkcie 8, okres gwarancji ulegnie przedłużeniu odpowiednio: 1) w przypadku naprawy - o okres wykonywania naprawy, 2) w przypadku dokonania wymiany - o okres gwarancji. 10. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty (na etapie oceny merytorycznej) Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego przetestowania instrumentu w siedzibie Zamawiającego. Termin spotkania będzie ustalany w trybie indywidualnym, jednak niezwłocznie po wystosowaniu takiej prośby przez Zamawiającego. Procedura oceny merytorycznej instrumentów przewidywana jest przez okres nie dłuższy niż dwa tygodnie od dnia otwarcia ofert. Celem przetestowania instrumentu jest potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (zgodność oferowanego instrumentu z przedmiotem zamówienia) oraz ocena instrumentu pod kątem kryterium oceny. Zamawiający zastrzega sobie, iż wskazany przez Wykonawcę na etapie testowania instrument, będzie tożsamym z tym, który w późniejszym terminie (w przypadku powierzenia realizacji zamówienia) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu. Od strony praktycznej będzie to oznaczało dostarczenie przez Wykonawcę (pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy i zapłaty kary umownej) wszystkich pod względem rodzaju i ilości instrumentów o numerach fabrycznych zaznaczonych na etapie testowania przez przedstawicieli Zamawiającego..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.31.00.00-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz złożenie wykazu (wzór w SIWZ) zrealizowanych minimum 2 podobnych zamówień tj. dostawy różnego rodzaju instrumentów muzycznych o wartości każdego z nich nie mniejszej niż 200.000,00 zł i zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Zrealizowanie minimum 2 podobnych zamówień, tj. dostawy różnego rodzaju instrumentów muzycznych o wartości każdego z nich nie mniejszej niż 200.000,00 zł i zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) oświadczenie Wykonawcy o sposobie realizacji zamówienia, w tym o powierzeniu do wykonania części zamówienia podwykonawcy z podaniem zakresu powierzonych prac (wzór w SIWZ), b) formularz cenowy (wzór w SIWZ). c) formularz oferty (wzór w SIWZ). d) wykaz (wzór w SIWZ) zrealizowanych wszystkich dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały zrealizowane należycie. Pod pojęciem głównych dostaw Zamawiający rozumie dostawy instrumentów muzycznych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. dowodami, o których mowa powyżej są: 1) poświadczenie - poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa. Uwagi: - Dopuszcza się, aby Wykonawca w miejsce poświadczeń i oświadczeń, o których mowa powyżej przedłożył dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie (np. referencje), zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). - W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. e) folder lub inne dokumenty, na podstawie których Zamawiający będzie mógł potwierdzić zgodność parametrów proponowanego instrumentu z parametrami określonym w SIWZ. Złożenie tego dokumentu jest niezbędne tylko w przypadku składania oferty równoważnej w stosunku do wskazanej przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia marki i modelu instrumentu.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.kolbuszowa.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Kolbuszowa, ul. Janka Bytnara 3.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.10.2013 godzina 09:00, miejsce: Kolbuszowa, ul. Janka Bytnara 3.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 201693 - 2013; data zamieszczenia: 01.10.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
195493 - 2013 data 24.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kolbuszowej, ul. Janka Bytnara 3, 36-100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie, tel. 017 2272856, fax. 017 2272856.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Instrumenty dęte: - saksofon tenorowy w komplecie z futerałem - 1 szt. (marka referencyjna - Yamaha YTS-280), - saksofon sopranowy w komplecie z futerałem - 1 szt. (marka referencyjna - Yamaha YSS-475II), - flet poprzeczny w komplecie z futerałem - 2 szt. (marka referencyjna - Trevor James Privilage 31PF-ROESL oraz AZUMI AZWLOC), - tuba basowa w komplecie z futerałem - 1 szt. (marka referencyjna B&S Bb-GR51), - trąbka w komplecie z futerałem - 1 szt. (marka referencyjna Vincent BACH Bb VBS1), - klarnet wraz z twardym futerałem - 1 szt. (marka referencyjna Buffet- E13 w stroju B) 2) Instrumenty strunowe: - gitara klasyczna w komplecie z twardym futerałem - 4 szt. (marka referencyjna - Esteve 9, Esteve 11, Esteve 3ST58, Esteve 3ST63), - skrzypce 3/4 w komplecie z twardym futerałem i smyczkiem - 1 szt. (marka referencyjna - Carlo Giordano), - skrzypce 1/2 w komplecie z twardym futerałem i smyczkiem - 3 szt. (marka referencyjna - Carlo Giordano), - wiolonczela lutnicza 3/4 ze smyczkiem i pokrowcem miękkim - 1 szt. 3) Instrumenty klawiszowe: - akordeon klawiszowy basowy w komplecie z twardym futerałem - 1 szt. (marka referencyjna - Weltmeister P37), - pianino klasyczne w komplecie ze stołkiem- 2 szt. (marka referencyjna - KAWAI KX-10), - fortepian ćwiczeniowy w komplecie ze stołkiem i pokrowcem - 1 szt. (marka referencyjna Seiler lub KAWAI RX2), 4) Instrumenty perkusyjne: - tom-tomy w komplecie z pokrowcem - 5 szt. (marka referencyjna Kolberg, model - 510, 512, 513, 514 x 2), - cowbell (krowi dzwonek) - 1 szt. (marka referencyjna Kolberg, model - 1300), - polibloks - 1 szt. (marka referencyjna Kolberg, model - 1470/5P), - kastaniety - 2 szt. (marka referencyjna Kolberg, model - 1510, 1505 BAP), - triangiel - 3 szt. (marka referencyjna Kolberg, model - 2114ccc, 2117 ccc, 2121 ccc), - werbel w komplecie z pokrowcem - 1 kpl. (marka referencyjna - Pearl reference Wood 14X6,5 cala RF1465S/C), - dzwonki koncertowe ze statywem i futerałem - 1 szt. (marka referencyjna - Ludwig Musser M645)..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) Instrumenty dęte: - saksofon tenorowy w komplecie z futerałem - 1 szt. (marka referencyjna - Yamaha YTS-280), Specyfikacja techniczna w celu określenia równoważności: - Model standard - Klapa wysokiego Fis - Nowe mocowanie szyjki - Przednia klapa F - Poprawione połączenie B-C hasz - Regulowany prożek na kciuk - Wykończenie: złoty lakier - Strój: B - Oryginalny ustnik - Twardy futerał - saksofon sopranowy w komplecie z futerałem - 1 szt. (marka referencyjna - Yamaha YSS-475II), Specyfikacja techniczna w celu określenia równoważności: - Model półprofesjonalny - Klapa wysokiego Fis - Przednia klapa F - Stała prosta szyjka - Regulowany prożek na kciuk - Strój: B - Oryginalny ustnik - Twardy futerał - flet poprzeczny w komplecie z futerałem - 2 szt. (marka referencyjna - Trevor James Privilage 31PF-ROESL oraz AZUMI AZWLOC), Specyfikacja techniczna w celu określenia równoważności: - ręcznie profilowaną, udoskonaloną płytkę ustnikową - srebrna - płytka ustnikowa oraz kominek srebro 925 - nową, masywną śrubę w główce - potrójną warstwę srebra - french style - otwarte klapy - posrebrzany - e-mechanika - futerał - g-offset (wysunięta klapa g) - głowa kształt O, stopka C, klapy rozmieszczone standardowo, korpus, głowa i mechanika posrebrzana - tuba basowa w komplecie z futerałem - 1 szt. (marka referencyjna B&S Bb-GR51), Specyfikacja techniczna w celu określenia równoważności: - rozmiar 4/4 - 4 wentyle obrotowe (prawe) - mechanika 3B z popychaczami ze sprzęgłem kulkowym na obu końcach dźwigni zapewniające cichą pracę i płynność - rurka ustnikowa za złotego mosiądzu - czara 450 mm - menzura 19 mm - wysokość 99 cm - lakierowana - z żółtego mosiądzu - futerał - trąbka w komplecie z futerałem - 1 szt. (marka referencyjna Vincent BACH Bb VBS1), Specyfikacja techniczna w celu określenia równoważności: - model profesjonalny - menzura 11.66 mm ML - dwuczęściowa czara 122,24 mm - monelowe tłoki - kółko na kragliku trzeciego wentyla - lakierowana - futerał - ustnik - klarnet wraz z twardym futerałem - 1 szt. (marka referencyjna Buffet- E13 w stroju B) Specyfikacja techniczna w celu określenia równoważności: - model studencki - drzewo grenadia - strój b - 17 klap - posrebrzane klapy - ustnik, ligaturka I osłona - futerał twardy b) Instrumenty strunowe: - gitara klasyczna w komplecie z twardym futerałem - 4 szt. (marka referencyjna - Esteve 9, Esteve 11, Esteve 3ST58, Esteve 3ST63), Specyfikacja techniczna w celu określenia równoważności: - Esteve 9 i Esteve 11- płyta wierzchnia cedr, boki i spód palisander indyjski, - Esteve 3ST58 i Esteve 3ST63 - płyta wierzchnia - lity cedr, tył i boki - mahoń - podstrunnica - palisander - skrzypce 3/4 w komplecie z twardym futerałem i smyczkiem - 1 szt. (marka referencyjna - Carlo Giordano), Specyfikacja techniczna w celu określenia równoważności: - top lity świerk - gryf, boki i spód klonowe - stroiki, podbródek palisandrowe - hebanowa podstrunnica - w komplecie futerał i smyczek - skrzypce 1/2 w komplecie z twardym futerałem i smyczkiem - 3 szt. (marka referencyjna - Carlo Giordano), Specyfikacja techniczna w celu określenia równoważności: - top lity świerk - gryf, boki i spód klonowe - stroiki, podbródek palisandrowe - hebanowa podstrunnica - w komplecie futerał i smyczek - wiolonczela lutnicza 3/4 ze smyczkiem i pokrowcem miękkim - 1 szt. Specyfikacja techniczna w celu określenia równoważności: - preferowany lutnik Krystian Grzybacz - model Henrich Jacobs - struny Larsen - instrument lutniczy na najwyższym poziomie wykonania - wykonany ręcznie - przednia płyta -świerk - boki i tył - jawor - bez imitacji - na staro- - certyfikat lutnika c) Instrumenty klawiszowe: - akordeon klawiszowy basowy w komplecie z twardym futerałem - 1 szt. (marka referencyjna - Weltmeister Basion P37), Specyfikacja techniczna w celu określenia równoważności: - zasięg C-c1 - prawa ręka: 37 klawiszy, II chóry, - futerał twardy - pasy - pianino klasyczne w komplecie ze stołkiem- 2 szt. (marka referencyjna - KAWAI KX-10), Specyfikacja techniczna w celu określenia równoważności: - wysokość minimum 110 cm - szerokość od 144 do 146 cm - głębokość od 53 cm do 54 cm - płyta rezonansowa wykonana z wysokiej jakości świerku - wysokiej klasy młotki i filce wykonane z czystej wełny - kołki stroikowe stalowe, niklowane - trzy mosiężne pedały ( soft, practice, sustain) - elementy mechaniki nieodpowiedzialne bezpośrednio za wytwarzanie dźwięku wykonane z włókna węglowego, które charakteryzuje się dużo większą odpornością na zmiany wilgotności - wykończenie czarne wysoki połysk - stołek - fortepian ćwiczeniowy w komplecie ze stołkiem i pokrowcem - 1 szt. (marka referencyjna Seiler lub KAWAI RX2), Specyfikacja techniczna w celu określenia równoważności: - długość - od 180 do 182 cm; - szerokość - od 152 cm do 153 cm; - wysokość - od 101 cm do 103 cm; - pokrycie klawiszy: - białe - syntetyczną kością słoniowa uzyskania z włókien celulozy, zapobiegająca ślizganiu się palców, która posiada delikatną teksturę i absorbuje wilgoć, - czarne - kompozyt hebanu i tworzywa sztucznego; - system Duplex (przedni i tylni); - kolektor brzmienia Core System, który charakteryzuje się bardzo dużą trwałością i odbija dźwięk z powrotem do dna rezonansowego (efekt lustra); - pionowo laminowany mostek wiolinowy; - elementy mechaniki wykonane z włókna węglowego ABS Carbon, które charakteryzuje się dużo większą odpornością na zmiany wilgotnośc ; - podstawa pod nuty - wysoki połysk z drewna hebanowego, odporna na zarysowania; - pozycje ustawienia pulpitu - 5; - pozycje otwarcia skrzydła - 3; - zabezpieczenie otwarcia klapy; - płynne zamykanie pokrywy klawiatury; - zamek klapy i pokrywy klawiatury; - pedał Sostenuto (3 pedały); - wykończenie: czarne wysoki połysk. - pokrowiec - ława fortepianowa d) Instrumenty perkusyjne: - tom-tomy w komplecie z pokrowcem - 5 szt. (marka referencyjna Kolberg, model - 510, 512, 513, 514 x 2), Specyfikacja techniczna w celu określenia równoważności: - zestaw tom tomów o wymiarach: 10 cali, 12 cali, 13 cali, 14 cali, 14 cali z oryginalnymi stojakami (3 szt) - membrana tylko górna - seria koncertowa - drewno Machoń lub klon - pokrowce w komplecie - bezinwazyjny w korpus system mocowań - cowbell (krowi dzwonek) - 1 szt. (marka referencyjna Kolberg, model - 1300), - polibloks - 1 szt. (marka referencyjna Kolberg, model - 1470/5P), - kastaniety - 2 szt. (marka referencyjna Kolberg, model - 1510, 1505 BAP), Specyfikacja techniczna w celu określenia równoważności: - triangiel - 3 szt. (marka referencyjna Kolberg, model - 2114ccc, 2117 ccc, 2121 ccc), - werbel w komplecie z pokrowcem - 1 kpl. (marka referencyjna - Pearl reference Wood 14X6,5 RF1465S/C), Specyfikacja techniczna w celu określenia równoważności: - rozmiar 14 cala x 6,5 cala - 20 warstw: klon 14+ brzoza 6 - obręcze odlewane - mocowanie na 10 śrub - sprężyna o kształcie D - dzwonki koncertowe ze statywem i futerałem - 1 szt. (marka referencyjna - Ludwig Musser M645). Specyfikacja techniczna w celu określenia równoważności: - sztabki ze stali wysokowęglowej - dokładne ręczne strojenie - system zamocowania zapewniajacy bezdzwiękową pracę - chromowane sztabki o rozmiarach: 1 1/4 cala x 3/8 cala - strój 442 Hz - drewniany Futerał i statyw.


Numer ogłoszenia: 205401 - 2013; data zamieszczenia: 04.10.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
195493 - 2013 data 24.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kolbuszowej, ul. Janka Bytnara 3, 36-100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie, tel. 017 2272856, fax. 017 2272856.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.2.1).

 • W ogłoszeniu jest:
  Kryteria oceny ofert: najniższa cena..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Kryteria oceny ofert: - cena 60% - jakość 40%..


Kolbuszowa: ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA POTRZEB PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W KOLBUSZOWEJ


Numer ogłoszenia: 241281 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 195493 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kolbuszowej, ul. Janka Bytnara 3, 36-100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie, tel. 017 2272856, faks 017 2272856.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Szkoła publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA POTRZEB PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W KOLBUSZOWEJ.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przez Wykonawcę (do siedziby Zamawiającego - Kolbuszowa, ul. Janka Bytnara 3) transportem własnym fabrycznie nowych, nie będących przedmiotem ekspozycji, nieużywanych, pochodzących z bieżącej produkcji instrumentów muzycznych opisanych w pkt 2. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a. Instrumenty dęte: - saksofon tenorowy w komplecie z futerałem - 1 szt. - saksofon sopranowy w komplecie z futerałem - 1 szt. - flet poprzeczny w komplecie z futerałem - 2 szt. - tuba basowa w komplecie z futerałem - 1 szt. - trąbka w komplecie z futerałem - 1 szt. - klarnet wraz z twardym futerałem - 1 szt. b. Instrumenty strunowe: - gitara klasyczna w komplecie z twardym futerałem - 4 szt. - skrzypce 3/4 w komplecie z twardym futerałem i smyczkiem - 1 szt. - skrzypce 1/2 w komplecie z twardym futerałem i smyczkiem - 3 szt. - wiolonczela lutnicza 3/4 ze smyczkiem i pokrowcem miękkim - 1 szt. c. Instrumenty klawiszowe: - akordeon klawiszowy basowy w komplecie z twardym futerałem - 1 szt. - pianino klasyczne w komplecie ze stołkiem- 2 szt. - fortepian ćwiczeniowy w komplecie ze stołkiem i pokrowcem - 1 szt. d. Instrumenty perkusyjne: - tom-tomy w komplecie z pokrowcem - 5 szt. - cowbell (krowi dzwonek) - 1 szt. - polibloks - 1 szt. - kastaniety - 2 szt. - triangiel - 3 szt. - werbel w komplecie z pokrowcem - 1 kpl. - dzwonki koncertowe ze statywem i futerałem - 1 szt. 3. Za równoważne instrumenty w stosunku do wskazanych instrumentów muzycznych Zamawiający uzna takie oferowane przez Wykonawców instrumenty, które pod względem artystycznym, wykonawczym technicznym oraz funkcjonalnym i użytkowym będą równoważne do opisanych w przedmiocie zamówienia. Za równoważne pod względem: - artystycznym i wykonawczym i funkcjonalnym - Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, które umożliwią na etapie jego eksploatacji osiągnięcie zakładanych walorów artystycznych w trakcie wykonywania utworów muzycznych, - technicznym i użytkowym - Zamawiający rozumie tak wykonane instrumenty, które posiadają równoważną pod względem technicznym budowę i wyposażenie co zawarty w opisie przedmiotu zamówienia instrument. Uwagi: a) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno - użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia - podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. b) W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych, udowodnienie ich funkcjonalnej i użytkowej równoważności z systemami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. c) Przedmiot zamówienia obejmuje również pierwsze strojenie instrumentu po jego wniesieniu i ustawieniu (pozostawieniu) we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w siedzibie Zamawiającego. 4. W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do: a) Udzielenia minimum 3 letniego okresu gwarancji. b) Zapewnienia bieżącej konserwacji i napraw w okresie gwarancji w systemie door to door, 5. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 15.11.2013 roku. 6. Kod CPV: 37.31.00.00-4 - instrumenty muzyczne. 7. Termin i sposób płatności - płatne przelewem, jednorazowo po zakończeniu realizacji dostaw instrumentów w terminie 30 dni od daty otrzymania rachunku (faktury) 8. W okresie gwarancji, Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia usterki jakiegokolwiek elementu przedmiotu zamówienia do jego naprawy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia usterki. Reakcja Wykonawcy na dokonane przez Zamawiającego zgłoszenie - 24 godziny. 9. W przypadkach, o których mowa w punkcie 8, okres gwarancji ulegnie przedłużeniu odpowiednio: 1) w przypadku naprawy - o okres wykonywania naprawy, 2) w przypadku dokonania wymiany - o okres gwarancji. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty (na etapie oceny merytorycznej) Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego przetestowania instrumentu w siedzibie Zamawiającego. Termin spotkania będzie ustalany w trybie indywidualnym, jednak niezwłocznie po wystosowaniu takiej prośby przez Zamawiającego. Procedura oceny merytorycznej instrumentów przewidywana jest przez okres nie dłuższy niż dwa tygodnie od dnia otwarcia ofert. Celem przetestowania instrumentu jest potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (zgodność oferowanego instrumentu z przedmiotem zamówienia) oraz ocena instrumentu pod kątem kryterium oceny. Zamawiający zastrzega sobie, iż wskazany przez Wykonawcę na etapie testowania instrument, będzie tożsamym z tym, który w późniejszym terminie (w przypadku powierzenia realizacji zamówienia) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu. Od strony praktycznej będzie to oznaczało dostarczenie przez Wykonawcę (pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy i zapłaty kary umownej) wszystkich pod względem rodzaju i ilości instrumentów o numerach fabrycznych zaznaczonych na etapie testowania przez przedstawicieli Zamawiającego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.31.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Silesia Music Center Spółka z o. o., {Dane ukryte}, 32-650 Kęty, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 173658,54 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  173100,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  173100,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  186740,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Janka Bytnara, 36-100 Kolbuszowa
woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: psm_kolb1@wp.pl
tel: 172 272 856
fax: 172 272 856
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-10-04
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 19549320130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-09-23
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 41 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.kolbuszowa.pl
Informacja dostępna pod: Kolbuszowa, ul. Janka Bytnara 3
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
37310000-4 Instrumenty muzyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA POTRZEB PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W KOLBUSZOWEJ Silesia Music Center Spółka z o. o.
Kęty
2013-11-14 173 100,00