Wrocław: PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU PSM II STOPNIA WE WROCŁAWIU - ETAP I (WYMIANA STROPÓW)


Numer ogłoszenia: 195497 - 2013; data zamieszczenia: 25.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Ryszarda Bukowskiego , ul. Podwale 68, 50-449 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3460210, faks 71 3560210.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://psmpodwale.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU PSM II STOPNIA WE WROCŁAWIU - ETAP I (WYMIANA STROPÓW).


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych konstrukcyjno - murowych związanych z wymianą stropów pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami w budynku. Przedmiotem zamówienia objęta jest wymiana stropów pomiędzy piwnicą a parterem oraz parterem i I piętrem. Prace będą realizowane w ramach zadania Przywrócenie walorów funkcjonalnych budynkowi PSM II stopnia we Wrocławiu poprzez jego modernizację oraz dostosowanie do prowadzenia działań dydaktycznych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Roboty rozbiórkowe, 2) Przebudowa stropów drewnianych na ogniotrwałe z płyt WPS100 na dźwigarach stalowych, 3) Roboty porządkowe - utylizacja odpadów. 3. Szczegółowy zakres prac określają: 1) Dokumentacja techniczna (projekt budowlano - wykonawczy) - załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2) Kosztorys nakładczy (przedmiar robót) - załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - - załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Wrocław, ul. Podwale 69. 5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru zrealizowanego przedmiotu zamówienia, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego 6. Termin realizacji zamówienia - od momentu podpisania umowy (około 15.10.2013 roku) do 28.12.2013 roku. 7. Uwagi realizacyjne: a) Wszędzie tam, gdzie w przedmiarze robót występują nazwy materiałów, wyrobów lub nazwy ich producentów Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii, materiałów i wyrobów równoważnych do opisanych o cechach nie gorszych od wymaganych w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót. b) Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, oznakowane znakiem CE/B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy jakościowe wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. c) Odpady powstające w trakcie robót jak gruz, śmieci itp. wykonawca będzie usuwał z pomieszczeń na bieżąco a następnie wywoził/utylizował we własnym zakresie. Inwestor udostępni wykonawcy miejsce do ustawienia kontenera na śmieci na terenie szkolnym. 8. Warunki finansowe rozliczeń: 1) podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany końcowy protokół odbioru robót, 2) Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania etapowego, jednak nie częściej niż raz w miesiącu, zapisy ppkt a) stosuje się odpowiednio, 3) wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału poprawnie wystawionej faktury. 4) sposób rozliczeń - wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę na etapie ofertowania. 5) do końcowego odbioru robót Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć komplet dokumentów w tym: a. protokoły badań i sprawdzeń, b. oświadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu, c. dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu, d. gwarancje producentów i dostawców na wbudowane materiały i wyroby. 9. Główny kod CPV: 45.00.00.00-0 - roboty budowlane. Dodatkowe kody CPV: - 45.45.30.00-7 - Roboty budowlane - remontowe i renowacyjne, Uwaga: 1. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone. W przypadku wystąpienia w kosztorysie nakładczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe. 2. Ze względu na specyfikę obiektu oraz realizowanych prac wymaga się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Wraz z ofertą wykonawca przedłoży oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej obiektu z adnotacją potwierdzającą fakt odbycia wizji naniesioną przez przedstawiciela Zamawiającego. Wizji lokalnej dokonuje się w godzinach od 08.00 do 15.00, po uprzednim kontakcie z Panem Zenonem Szklarzem. 3. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty. 4. Wykonawca po protokolarnym przekazaniu placu budowy ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy oraz prace wykonane, aż do dnia protokolarnego sporządzenia i podpisania końcowego protokołu odbioru prac. Wykonawca dokonuje stosownego zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób postronnych (trzecich)..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do wysokości 30% i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju robót, co w zamówieniu podstawowym


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-0, 45.45.30.00-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 28.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie oraz dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz złożenie wykazu (wzór w SIWZ) zrealizowanych minimum 2 podobnych zamówień, tj. wykonania robót inwestycyjnych i/lub remontowych (modernizacyjnych) w budynkach użyteczności publicznej zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) i jednocześnie widniejących w jakimkolwiek rejestrze zabytków (np. ewidencji wojewódzkiej, gminnej) - rozumianych jako realizacje 2 prac conajmniej budowlanych na substancji zabytkowej, o wartości brutto równej łącznie minimum 500.000,00 zł, w tym 1 z nich o wartości równej minimum 300.000,00 zł i zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie oraz dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i przedłożenie wykazu potwierdzającego dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, spełnienie warunku, będzie rozumiane jako dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub inżynieryjno - budowlanej, lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie z § 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. - Dz. U. z 2004 r. Nr 150, poz. 1579 Doświadczenie zawodowe powinno być liczone od dnia uzyskania uprawnień i od dnia rozpoczęcia praktyki zawodowej do dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz przedłożenie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 300.000,00 zł, Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Zrealizowanie minimum 2 podobnych zamówień, tj. wykonania robót inwestycyjnych i/lub remontowych (modernizacyjnych) w budynkach użyteczności publicznej zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) i jednocześnie widniejących w jakimkolwiek rejestrze zabytków (np. ewidencji wojewódzkiej, gminnej) - rozumianych jako realizacje 2 prac conajmniej budowlanych na substancji zabytkowej, o wartości brutto równej łącznie minimum 500.000,00 zł, w tym 1 z nich o wartości równej minimum 300.000,00 zł i zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) oświadczenie Wykonawcy o sposobie realizacji zamówienia, w tym o powierzeniu do wykonania części zamówienia podwykonawcy z podaniem zakresu powierzonych prac (wzór w SIWZ), b) formularz oferty (wzór w SIWZ). c) wykaz osób (kadry technicznej), którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie stosownych uprawnień budowlanych przez osoby wskazane przez wykonawcę do kierowania robotami, tj. kserokopie odpowiednich do zakresu robót uprawnień budowlanych wymienionych osób wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) i ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. d) oświadczenie Wykonawcy o odbyciu wizji lokalnej (wzór w SIWZ). e) wykaz (wzór w SIWZ) zrealizowanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączenie dowodów dotyczących najważniejszych robót budowlanych, czy zostały one wykonane należycie i wskazujących, czy zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Pod pojęciem najważniejszych robót budowlanych - minimum 2 podobnych zamówień, tj. wykonania robót inwestycyjnych i/lub remontowych (modernizacyjnych) w budynkach użyteczności publicznej zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) i jednocześnie widniejących w jakimkolwiek rejestrze zabytków (np. ewidencji wojewódzkiej, gminnej) - Zamawiający rozumie roboty polegające na wykonaniu 2 prac conajmniej budowlane na substancji zabytkowej, o wartości brutto równej łącznie minimum 500.000,00 zł, w tym 1 z nich o wartości równej minimum 300.000,00 zł. Dowodami, o których mowa powyżej są: - poświadczenie, - oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa. Uwagi: - Dopuszcza się, aby Wykonawca w miejsce poświadczeń i oświadczeń, o których mowa powyżej przedłożył dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru końcowego), zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). - W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wskazane w wykazie (wzór w siwz) roboty budowlane zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej f) kosztorys ofertowy sporządzony z wykorzystaniem tych samych co przedstawione przez Zamawiającego w przedmiarze robót (kosztorysie nakładczym) pozycji, z wyszczególnieniem wskaźników cenotwórczych w oparciu o które został sporządzony kosztorys ofertowy. Kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej lub szczegółowej, winny zawierać stawki i narzuty przyjęte do kosztorysowania oraz wszelkie zestawienia R, M, S.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://psmpodwale.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wrocław, ul. Podwale 68.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.10.2013 godzina 11:00, miejsce: Wrocław, ul. Podwale 68.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Wrocław: PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU PSM II STOPNIA WE WROCŁAWIU - ETAP I (WYMIANA STROPÓW).


Numer ogłoszenia: 284441 - 2013; data zamieszczenia: 31.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 195497 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Ryszarda Bukowskiego, ul. Podwale 68, 50-449 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3460210, faks 71 3560210.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU PSM II STOPNIA WE WROCŁAWIU - ETAP I (WYMIANA STROPÓW)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych konstrukcyjno - murowych związanych z wymianą stropów pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami w budynku. Przedmiotem zamówienia objęta jest wymiana stropów pomiędzy piwnicą a parterem oraz parterem i I piętrem. Prace będą realizowane w ramach zadania Przywrócenie walorów funkcjonalnych budynkowi PSM II stopnia we Wrocławiu poprzez jego modernizację oraz dostosowanie do prowadzenia działań dydaktycznych 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Roboty rozbiórkowe, 2) Przebudowa stropów drewnianych na ogniotrwałe z płyt WPS100 na dźwigarach stalowych, 3) Roboty porządkowe - utylizacja odpadów. 3. Szczegółowy zakres prac określają: 1) Dokumentacja techniczna (projekt budowlano - wykonawczy) - załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2) Kosztorys nakładczy (przedmiar robót) - załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - - załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Wrocław, ul. Podwale 69. 5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru zrealizowanego przedmiotu zamówienia, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego 6. Termin realizacji zamówienia - od momentu podpisania umowy (około 15.10.2013 roku) do 28.12.2013 roku. 7. Uwagi realizacyjne: a) Wszędzie tam, gdzie w przedmiarze robót występują nazwy materiałów, wyrobów lub nazwy ich producentów Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii, materiałów i wyrobów równoważnych do opisanych o cechach nie gorszych od wymaganych w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót. b) Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, oznakowane znakiem CE/B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy jakościowe wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. c) Odpady powstające w trakcie robót jak gruz, śmieci itp. wykonawca będzie usuwał z pomieszczeń na bieżąco a następnie wywoził/utylizował we własnym zakresie. Inwestor udostępni wykonawcy miejsce do ustawienia kontenera na śmieci na terenie szkolnym. 8. Warunki finansowe rozliczeń: 1) podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany końcowy protokół odbioru robót, 2) Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania etapowego, jednak nie częściej niż raz w miesiącu, zapisy ppkt a) stosuje się odpowiednio, 3) wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału poprawnie wystawionej faktury. 4) sposób rozliczeń - wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę na etapie ofertowania. 5) do końcowego odbioru robót Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć komplet dokumentów w tym: a. protokoły badań i sprawdzeń, b. oświadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu, c. dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu, d. gwarancje producentów i dostawców na wbudowane materiały i wyroby. 9. Główny kod CPV: 45.00.00.00-0 - roboty budowlane. Dodatkowe kody CPV: - 45.45.30.00-7 - Roboty budowlane - remontowe i renowacyjne, Uwaga: 1. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone. W przypadku wystąpienia w kosztorysie nakładczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe. 2. Ze względu na specyfikę obiektu oraz realizowanych prac wymaga się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Wraz z ofertą wykonawca przedłoży oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej obiektu z adnotacją potwierdzającą fakt odbycia wizji naniesioną przez przedstawiciela Zamawiającego. Wizji lokalnej dokonuje się w godzinach od 08.00 do 15.00, po uprzednim kontakcie z Panem Zenonem Szklarzem. 3. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty. 4. Wykonawca po protokolarnym przekazaniu placu budowy ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy oraz prace wykonane, aż do dnia protokolarnego sporządzenia i podpisania końcowego protokołu odbioru prac. Wykonawca dokonuje stosownego zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób postronnych (trzecich)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-0, 45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Spółdzielnia Rzemieślnicza, {Dane ukryte}, 57-200 Ząbkowice Śląskie, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 267427,76 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  203254,58


 • Oferta z najniższą ceną:
  203254,58
  / Oferta z najwyższą ceną:
  403825,41


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Podwale 68, 50-449 Wrocław
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: administracja@psmpodwale.pl
tel: 713 460 210
fax: 713 560 210
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-10-08
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 19549720130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-09-24
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 80 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://psmpodwale.pl/
Informacja dostępna pod: Wrocław, ul. Podwale 68
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU PSM II STOPNIA WE WROCŁAWIU - ETAP I (WYMIANA STROPÓW). Spółdzielnia Rzemieślnicza
Ząbkowice Śląskie
2013-12-31 203 254,00