Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych polegających na kompleksowej termomodernizacji budynku szkolnego w Łodzi w ramach Projektu pn. Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź, poprzez jej kompleksową termomodernizację oraz wykonanie tablic informacyjnych i tablic pamiątkowych wraz z ich montażem na terenie realizacji projektu.


Numer ogłoszenia: 19599 - 2013; data zamieszczenia: 06.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych polegających na kompleksowej termomodernizacji budynku szkolnego w Łodzi w ramach Projektu pn. Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź, poprzez jej kompleksową termomodernizację oraz wykonanie tablic informacyjnych i tablic pamiątkowych wraz z ich montażem na terenie realizacji projektu..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych polegających na kompleksowej termomodernizacji n/w budynku szkolnego w Łodzi w ramach Projektu pn. Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź, poprzez jej kompleksową termomodernizację, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 oraz wykonanie tablic informacyjnych i tablic pamiątkowych wraz z ich montażem na terenie realizacji projektu. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, (Oś Priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka - Działanie II.6 Ochrona powietrza). Zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu: Szkoła Podstawowa Nr 184 i Gimnazjum Nr 16, Łódź, ul. Syrenki 19a Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.52.00.00-9, 30.19.50.00-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą dysponowanie zespołem inspektorów nadzoru, składającym się z następujących osób: 1/ jedną osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (pełniącą jednocześnie funkcję koordynatora czynności inspektorów nadzoru na budowie), - posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru robót budowlanych w tej specjalności; 2/ jedną osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (obecne brzmienie nazwy specjalności) lub równoważne, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. w zakresie instalacji cieplnych i urządzeń cieplnych, - posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru robót budowlanych w tej specjalności. Uwaga: - Uprawnienia budowlane, o których mowa wyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm.). - Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. - W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 12 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.3.4 oceniane będzie łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie III.4.3.1.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą być wprowadzone na zasadach opisanych w Projekcie umowy (w § 10), który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Także pozostałe kwestie odnoszące się do umowy, uregulowane są w załączniku nr 6 do SIWZ.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta ŁodziWydział Zamówień Publicznychw Departamencie Obsługi i Administracjiul. ks. Ignacego Skorupki 2190-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.02.2013 godzina 12:30, miejsce: Urząd Miasta ŁodziWydział Zamówień Publicznychw Departamencie Obsługi i Administracjiul. ks. Ignacego Skorupki 2190-532 Łódź, III piętro, pokój nr 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych, rozliczania w walutach obcych, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, udzielenia zamówień uzupełniających, prawa opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. 3. Projekt pn. Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź, poprzez jej kompleksową termomodernizację, jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, (Oś Priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka - Działanie II.6 Ochrona powietrza)..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych polegających na kompleksowej termomodernizacji budynku szkolnego w Łodzi w ramach Projektu pn. Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź, poprzez jej kompleksową termomodernizację oraz wykonanie tablic informacyjnych i tablic pamiątkowych wraz z ich montażem na terenie realizacji projektu


Numer ogłoszenia: 58359 - 2013; data zamieszczenia: 17.04.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 19599 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych polegających na kompleksowej termomodernizacji budynku szkolnego w Łodzi w ramach Projektu pn. Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź, poprzez jej kompleksową termomodernizację oraz wykonanie tablic informacyjnych i tablic pamiątkowych wraz z ich montażem na terenie realizacji projektu.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych polegających na kompleksowej termomodernizacji n/w budynku szkolnego w Łodzi w ramach Projektu pn. Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź, poprzez jej kompleksową termomodernizację, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 oraz wykonanie tablic informacyjnych i tablic pamiątkowych wraz z ich montażem na terenie realizacji projektu. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, (Oś Priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka - Działanie II.6 Ochrona powietrza). Zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu: Szkoła Podstawowa Nr 184 i Gimnazjum Nr 16 Łódź, ul. Syrenki 19a: Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.52.00.00-9, 30.19.50.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, (Oś Priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka - Działanie II.6 Ochrona powietrza).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
17.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHIN Inwestycje Sp. z o.o., ul. Częstochowska 63, Łódź, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 30500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  15510,30


 • Oferta z najniższą ceną:
  4750,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  65190,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-02-14
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 1959920130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-02-06
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 304 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta ŁodziWydział Zamówień Publicznychw Departamencie Obsługi i Administracjiul. ks. Ignacego Skorupki 2190-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30195000-2 Tablice
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych polegających na kompleksowej termomodernizacji budynku szkolnego w Łodzi w ramach Projektu pn. Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łód PHIN Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Częstochowska 63, Łódź, woj. Polska
2013-04-17 15 510,00